• Աղոթարան

  Աղոթարան

  17.09.2019| 00:03
  Թող Մխի­թա­րիչ Հո­գիդ սի­րա­ռատ, Գտ­նի ինձ մահ­ճում` մեղ­քից չո­րա­ցած, Տուր ինձ մահ­վա­նից մեծ ա­զա­տագ­րում:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  17.09.2019| 00:01
  Այն օ­րը պի­տի ա­սես. «Օրհ­ներ­գում եմ քեզ, Տե՛ր, որ բար­կա­ցար ինձ վրա, բայց քո զայ­րույ­թը հե­ռաց­րիր ինձ­նից և ո­ղոր­մե­ցիր ինձ։ Ա­հա Աստ­վածն իմ և փր­կիչ Տերն իմ. ես հույսս դրե­ցի նրա վրա և եր­կ­յուղ չեմ կրե­լու, քան­զի Տերն իմ փառքն է ու իմ օրհ­նու­թ­յու­նը, և փր­կու­թ­յուն ե­ղավ ինձ հա­մար»։
 • Հա­վի­տե­նա­կան ի­րո­ղու­թ­յուն

  Հա­վի­տե­նա­կան ի­րո­ղու­թ­յուն

  17.09.2019| 00:01
  Աստ­ված հաս­նում է փր­կու­թյան ոչ շուտ, քան հան­կար­ծա­հաս, բայց եր­կար հա­սու­նա­ցած, ան­խու­սա­փե­լի, բայց խու­սա­նա­վե­լի կոր­ծա­նու­մից ան­մի­ջա­պես ա­ռաջ, ո­րով­հետև երբ մոտ չէ կոր­ծա­նու­մը, փր­կու­թյու­նը ան­հաս­կա­նա­լի է, ա­վե­լի ճիշտ` չակն­կալ­ված ու չըն­կալ­ված: Իսկ ին­չի՞ հա­մար է փր­կու­թյու­նը. լայն և նեղ ճա­նա­պարհ­նե­րը զա­նա­զա­նե­լու հա­մար:
 • Այսօր կան Աստ­ծուն գտած մար­դը, փնտ­րող մարդ­կու­թ­յու­նը և մեր­ժող մար­դիկ՝ ծուռ հա­յե­լի­նե­րը

  Այսօր կան Աստ­ծուն գտած մար­դը, փնտ­րող մարդ­կու­թ­յու­նը և մեր­ժող մար­դիկ՝ ծուռ հա­յե­լի­նե­րը

  13.09.2019| 00:04
  Ո՞վ ենք մենք, որ­տե­ղի՞ց ենք գա­լիս և ու՞ր ենք գնում հար­ցե­րի պա­տաս­խան­նե­րը աշ­խար­հի շատ ի­մաս­տուն­ներ փնտ­րե­ցին, սա­կայն չգտ­նե­լով, ու­նայ­նու­թյան մեջ կո­րան:
 • Հի­սուս ա­նա­պատ տար­վեց Հո­գուց՝ սա­տա­նա­յից փորձ­վե­լու (Մատթ. 4;1)

  Հի­սուս ա­նա­պատ տար­վեց Հո­գուց՝ սա­տա­նա­յից փորձ­վե­լու (Մատթ. 4;1)

  13.09.2019| 00:04
  Աստ­ծո Որ­դին աշ­խարհ ե­կավ այն հս­տակ գի­տակ­ցու­թյամբ, որ պետք է անց­նի աշ­խար­հից Եր­կինք, խա­վա­րից լույս, մեղ­քի մա­հից հա­վի­տե­նա­կան կյանք տա­նող Խա­չի ճա­նա­պար­հը, և այդ ճա­նա­պար­հը սկ­սեց Հոր­դա­նա­նում Մկր­տու­թյամբ, ո­րից հե­տո Հի­սուս պատ­րաստ­վեց Սուրբ Հո­գով դի­մա­կա­յե­լու սա­տա­նա­յի փոր­ձու­թյուն­նե­րին:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  13.09.2019| 00:02
  Սի­րո ձայ­ներ կան կր­կին հո­գուս մեջ: Թույլ տուր, որ բո­լոր նա­մակ­ներն իմ դնեմ Քո ա­ռաջ, Դու կար­դա դրանք… սր­բագ­րու­մով ու սի­րով ան­հուն:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  13.09.2019| 00:01
  Վա՜յ ա­սո­րես­տան­ցի­նե­րին, ո­րոնց ձեռ­քին է իմ բար­կու­թյան ու զայ­րույ­թի գա­վա­զա­նը, քան­զի իմ բար­կու­թյունն ա­նօ­րեն ազ­գի վրա պի­տի ար­ձա­կեմ, պի­տի կար­գադ­րեմ, որ իմ ժո­ղովր­դին են­թար­կեն ա­վա­րի ու հափշ­տա­կու­թյան, ոտ­քի կո­խան ա­նեն նրանց քա­ղաք­նե­րը և թա­ղեն նրանց փո­շու տակ։
 • Ահա ձեր մար­դը՝ ձեզ

  Ահա ձեր մար­դը՝ ձեզ

  10.09.2019| 00:09
  Նա­խաս­տեղծ Ա­դա­մը տար­բեր է այ­սօր­վա մար­դուց, մար­դիկ տար­բեր են մի­մյան­ցից, ո­րով­հետև մար­դը բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րում ու­նի ընտ­րե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  10.09.2019| 00:06
  Վա՜յ նրանց, ով­քեր չար գոր­ծեր են ար­ձա­նագ­րում, ա­նընդ­հատ գրի են առ­նում ի­րենց չա­րու­թ­յու­նը, խե­ղա­թ­յու­րում են աղ­քատ­նե­րի դատն ու դա­տաս­տա­նը, խլում իմ ժո­ղովր­դի տնանկ­նե­րի ի­րա­վուն­քը, որ­պես­զի որբևայ­րին հափշ­տա­կու­թ­յան են­թարկ­վի, որ­բը` ա­վա­րի։
 • Պար­զից դե­պի բար­դը

  Պար­զից դե­պի բար­դը

  10.09.2019| 00:03
  «Վե­ցօ­րյան» հին հաս­կա­ցու­թյուն է, որ հայտ­նի դար­ձավ ա­վե­լի քան հա­զար հինգ հա­րյուր տա­րի ա­ռաջ: Այն ուղ­ղա­կի նշա­նա­կում է Աստ­վա­ծաշն­չի ա­ռա­ջին` Ծնն­դոց գր­քի` աշ­խար­հաս­տեղծ­ման պատ­մու­թյուն: