• Ինչ­պես են գո­ղաց­ված մի­ջոց­նե­րը ծախ­սում

  Ինչ­պես են գո­ղաց­ված մի­ջոց­նե­րը ծախ­սում

  25.02.2020| 01:03
  Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը ո­րո­շել է հան­րաք­վեն անց­կաց­նել պա­հուս­տա­յին մի­ջոց­նե­րով, ո­րը գո­յա­ցել է քրեա­կան գոր­ծե­րով բյու­ջե վե­րա­դար­ձած մի­ջոց­նե­րից։ Հի­շեց­նենք՝ խոս­քը 3 մի­լիարդ 447 մի­լիոն 366 հա­զար դրա­մի մա­սին է։
 • Գլխուղեղի վիրահատության ժամանակ կինը ջութակ է նվագել

  Գլխուղեղի վիրահատության ժամանակ կինը ջութակ է նվագել

  21.02.2020| 13:41
  Արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Լոնդոնի Թագավորական հիվանդանոցում: Բժիշկներն ուղեղի վիրահատության ժամանակ արթնացրել են կնոջն ու նրան խնդրել ջութակ նվագել: Այս մասին հրապարակում է պատրաստել Daily Mail պարբերականը:
 • Մարդու տարիքը հնարավոր է որոշել նրա մաշկի վրայի մանրէներով

  Մարդու տարիքը հնարավոր է որոշել նրա մաշկի վրայի մանրէներով

  21.02.2020| 13:33
  Ամերիկացի մանրեբաններն այնպիսի ալգորիթմ են մշակել, որ թույլ է տալիս որոշել մարդու տարիքը նրա մաշկի միկրոֆլորայի օգնությամբ: Այս մասին գրում է ТАСС լրատվական գործակալությունը՝ հղում անելով mSystems գիտական ամսագրին:
 • Գիտնականներն առաջարկում են իջեցնել ինքնաթիռի թռիչքի բարձրությունը հանուն գլոբալ տաքացման կանխարգելման

  Գիտնականներն առաջարկում են իջեցնել ինքնաթիռի թռիչքի բարձրությունը հանուն գլոբալ տաքացման կանխարգելման

  21.02.2020| 13:31
  Բնապահպանության և կիլմայի փոփոխության մասնագետներն առաջարկում են փոխել ինքնաթիռների թռիչքների բարձրությունը՝ կանխելու համար ահագնացող գլոբալ տաքացումը: Այս մասին գրում է ТАСС-ը՝ հղում անելով Environmental Science & Technology ամսագրին, որտեղ այս թեմայով հոդված է լույս տեսել:
 • Գոր­ծա­տուն պար­տա­վոր է հար­գել աշ­խա­տո­ղի աշ­խա­տան­քա­յին ի­րա­վուն­քը` ա­ռանց գոր­ծա­դու­լա­վո­րի պար­տադր­ման

  Գոր­ծա­տուն պար­տա­վոր է հար­գել աշ­խա­տո­ղի աշ­խա­տան­քա­յին ի­րա­վուն­քը` ա­ռանց գոր­ծա­դու­լա­վո­րի պար­տադր­ման

  21.02.2020| 01:07
  ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան հա­մա­ձայն՝ «Յու­րա­քան­չյուր աշ­խա­տող, օ­րեն­քին հա­մա­պա­տաս­խան, ու­նի ա­ռողջ, անվ­տանգ և ար­ժա­նա­պա­տիվ աշ­խա­տան­քա­յին պայ­ման­նե­րի, ա­ռա­վե­լա­գույն աշ­խա­տա­ժա­մա­նա­կի սահ­մա­նա­փակ­ման, ա­մե­նօ­րյա և շա­բա­թա­կան հան­գս­տի, ինչ­պես նաև ա­մե­նա­մյա վճա­րո­վի ար­ձա­կուր­դի ի­րա­վունք»:
 • 3D տպիչով տպված աշխարհի ամենամեծ շենքը Դուբայում է

  3D տպիչով տպված աշխարհի ամենամեծ շենքը Դուբայում է

  18.02.2020| 22:31
  Դուբայի քաղաքապետարանը շուտով շահագործման կհանձնի 3D տպիչի օգնությամբ երբևէ կառուցված աշխարհի ամենամեծ շինությունը՝ երկհարկանի շենքը: Այս մասին գրում է Daily Mail պարբերականն ու հավելում, որ Դուբայի քաղաքապետարանը շինությունն օգտագործելու է որպես վարչական գործառույթների համար նախատեսված գլխավոր գրասենյակ:
 • Լո­ռու մար­զում հէ­կեր կա­ռու­ցե­լու մո­լուց­քը չի նա­հան­ջում

  Լո­ռու մար­զում հէ­կեր կա­ռու­ցե­լու մո­լուց­քը չի նա­հան­ջում

  14.02.2020| 01:24
  Լո­ռու մար­զում նոր հէ­կեր կա­ռու­ցե­լու մո­լուց­քը չի նա­հան­ջում նաև այս իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ժա­մա­նակ: Թեև վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն իշ­խա­նա­փո­խու­թյու­նից ան­մի­ջա­պես հե­տո ա­լա­վերդ­ցի­նե­րին վս­տա­հեց­րել էր, որ Դե­բեդ գե­տի վրա ա­ռանց հա­մայն­քի հա­մա­ձայ­նու­թյան հէկ չի կա­ռուց­վի, բայց փաս­տերն ու գոր­ծո­ղու­թյուն­ներն այլ բա­նի մա­սին են վկա­յում:
 • Մհեր Անանյանը նշանակվել է «Արարատբանկի» գործադիր տնօրեն

  Մհեր Անանյանը նշանակվել է «Արարատբանկի» գործադիր տնօրեն

  11.02.2020| 15:48
  ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ խորհրդի որոշմամբ՝ բանկի գործադիր տնօրեն, վարչության նախագահ է նշանակվել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ խորհրդի անդամ Մհեր Անանյանը, ով աշխատանքային մեծ փորձ ունի ֆինանսաբանկային ոլորտում։
 • «Անհ­րա­ժեշտ է կան­խել գյուղն­շա­նա­կութ­յան հո­ղե­րի դեգ­րա­դա­ցու­մը»

  «Անհ­րա­ժեշտ է կան­խել գյուղն­շա­նա­կութ­յան հո­ղե­րի դեգ­րա­դա­ցու­մը»

  11.02.2020| 03:51
  Սա­կա­վա­հող Հա­յաս­տա­նի 450 հա­զար հեկ­տար վա­րե­լա­հո­ղե­րի ու­ղիղ կե­սը չի մշակ­վում, ուս­տի ՀՀ կա­ռա­վա­րու­թյու­նը գյու­ղատն­տե­սա­կան նշա­նա­կու­թյան վա­րե­լա­հո­ղերն ա­ռա­վել նպա­տա­կա­յին օգ­տա­գոր­ծե­լու հա­մար մտա­դիր է փո­փո­խու­թյուն­ներ կա­տա­րել Հա­յաս­տա­նի հո­ղա­յին օ­րենս­գր­քում, ո­րով չմ­շակ­վող հո­ղե­րը վար­ձա­կա­լու­թյամբ կտ­րա­մադր­վեն նրանց, ով­քեր կկա­րո­ղա­նան մշա­կել դրանք:
 • Աշխարհի ամենահզոր սմարթֆոնը Xiaomi-ի ընկերությունը կարտադրի

  Աշխարհի ամենահզոր սմարթֆոնը Xiaomi-ի ընկերությունը կարտադրի

  09.02.2020| 13:52
  Xiaomi ընկերությունը մոտ ժամանակներս կսկսի Xiaomi Mi 10 Pro սմարթֆոնի արտադրությունը, որը, ըստ երևույթին, կլինի աշխարհի ամենահզոր սարքավորումը։