• 2021-ին Հայաստանը կունենա 4-5 տոկոս տնտեսական աճ

  2021-ին Հայաստանը կունենա 4-5 տոկոս տնտեսական աճ

  15.09.2020| 21:55
  Կենտրոնական բանկի կանխատեսումների համաձայն՝ 2021-ին Հայաստանը կունենա 4-5 տոկոս տնտեսական աճ՝ ասուլիսում նշեց ԿԲ նախագահ Մարտին Գալստյանը: «Այս տարվա մեր կանխատեսած 6.2 տոկոս անկմանը 2021-ին կհաջորդի մոտավոր 5 տոկոս տնտեսական աճ:
 • «Մարդ­կանց ե­կա­մու­տը ֆիք­սե­լու պար­տա­կա­նու­թ­յուն և գոր­ծա­ռույթ մենք չու­նենք»

  «Մարդ­կանց ե­կա­մու­տը ֆիք­սե­լու պար­տա­կա­նու­թ­յուն և գոր­ծա­ռույթ մենք չու­նենք»

  15.09.2020| 00:48
  Մեկ շա­բաթ է` չի դա­դա­րում աղ­մու­կը Երևա­նի ա­վա­գա­նու ըն­դու­նած՝ «շր­ջա­կա առևտու­րը կար­գա­վո­րե­լու» ո­րոշ­ման շուրջ։ Ի՞նչ է այն են­թադ­րում՝ փոր­ձե­ցինք պար­զել քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի առևտրի և սպա­սարկ­ման վար­չու­թ­յան պետ ՀՈ­ՎԻԿ ՍԱ­ՖԱՐ­ՅԱ­ՆԻՑ: Քա­նի որ մեր զրու­ցա­կի­ցը հա­մոզ­ված էր, թե աղ­մու­կը ուռ­ճաց­ված է, զրւյ­ցը սկ­սե­ցինք հենց այդ հար­ցից։
 • Արդեն ե­րա­նի են տա­լիս

  Արդեն ե­րա­նի են տա­լիս

  11.09.2020| 00:50
  Մե­զա­նում վատ սո­վո­րու­թյուն կա՝ մինչև իշ­խա­նու­թյան քա­ղա­քա­կա­նու­թյունն ու­ղիղ մեր գր­պա­նին չի հար­վա­ծում, կա­ռա­վա­րու­թյան աշ­խա­տան­քի ո­րա­կը մեզ չի հե­տաք­րք­րում։ Ա­մեն մեկն իր մաշ­կի վրա պի­տի զգա բա­ցա­սա­կան երևույթ­նե­րը, որ հաս­կա­նա նաև, թե ինչ է կա­տար­վում իր շուր­ջը։
 • Մոբայլ վնասաբեր ծրագրերի գրոհները

  Մոբայլ վնասաբեր ծրագրերի գրոհները

  09.09.2020| 14:50
  «Կասպերսկի» ընկերության Հայաստանի ներկայացուցչության հաղորդած տվյալների համաձայն՝ Հայաստանում 2020-ի ապրիլ-հունիսին շարժական վնասաբեր ծրագրերի գրոհների ենթարկվել է օգտատերերի 2,00 տոկոսը, այն դեպքում, երբ Վրաստանում նման գրոհների բախված օգտատերերի բաժինը կազմել է 2,08 տոկոս, իսկ Ադրբեջանում՝ 3,37տոկոս։
 • Եթե «դուխդ» չի հե­րի­քում, թող գնա

  Եթե «դուխդ» չի հե­րի­քում, թող գնա

  09.09.2020| 10:38
  Որ­քան ա­նող­նա­շար պի­տի լի­նի կա­ռա­վա­րու­թյու­նը, որ 2 տա­րուց ա­վե­լի չկա­րո­ղա­նա մի հար­ցի շուրջ հս­տակ դիր­քո­րո­շում որ­դեգ­րել ու ներ­կա­յաց­նել հան­րու­թյա­նը։
 • Ինչ հիմ­նա­վոր­մամբ են վար­ձավ­ճար­նե­րը բարձ­րաց­նում

  Ինչ հիմ­նա­վոր­մամբ են վար­ձավ­ճար­նե­րը բարձ­րաց­նում

  09.09.2020| 10:37
  Հա­մա­վա­րա­կի ստեղ­ծած խն­դիր­նե­րը շա­րու­նա­կում են լար­ված պա­հել մեր տն­տե­սու­թյու­նը։ Չնա­յած մար­դիկ զրկ­վել են աշ­խա­տան­քից, բիզ­նես­ներ են փակ­վում, քա­ղա­քա­ցի­նե­րի սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան վի­ճա­կը նա­խան­ձե­լի չէ, նոր հար­ված­նե­րը, սա­կայն, կար­ծես առջևում են։
 • Իսկ բեն­զի­նը կէ­ժա­նա­նա՞

  Իսկ բեն­զի­նը կէ­ժա­նա­նա՞

  04.09.2020| 01:43
  Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը ե­րեկ հաս­տա­տեց Հա­յաս­տան նավ­թամ­թերք­նե­րի մա­տա­կա­րար­ման ո­լոր­տում առևտրատն­տե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան մա­սին հայ-ղա­զա­խա­կան հա­մա­ձայ­նա­գի­րը, ո­րով Ղա­զախս­տա­նից Հա­յաս­տան ա­ռաք­վող նավ­թամ­թերք­ներն ա­զատ­վում են մաք­սա­տուր­քից։
 • Պա­հուս­տա­յին ֆոն­դը ծան­րա­բեռն­ված է

  Պա­հուս­տա­յին ֆոն­դը ծան­րա­բեռն­ված է

  04.09.2020| 01:41
  Կա­ռա­վա­րու­թյան պա­հուս­տա­յին ֆոն­դը «շն­չա­ռու­թյան» խն­դիր ու­նի՝ Covid-19-ը ոչ միայն մարդ­կանց թո­քերն է ախ­տա­հա­րել... Ինչ­պես և կան­խա­տես­վում էր, ար­տա­կարգ դրու­թյան 6 ա­միս­ներն ի­րենց բա­ցա­սա­կան ազ­դե­ցու­թյու­նը թո­ղե­ցին տն­տե­սու­թյան վրա, ինչն ուղ­ղա­կիո­րեն «գոտ­կա­տե­ղից ներքև» հար­ված էր պե­տա­կան ֆի­նան­սա­կան աղ­բյուր­նե­րին։
 • Արագ հարս­տա­նալ են ու­զում

  Արագ հարս­տա­նալ են ու­զում

  04.09.2020| 00:45
  Շա՜տ ա­րագ այս իշ­խա­նու­թյու­նը սկ­սեց ինքն ի­րեն ոչն­չաց­նել։ Եր­կու տա­րի ա­ռաջ փա­շի­նյա­նա­ծին կա­ռա­վա­րու­թյունն ու խոր­հր­դա­րա­նը միայն մեկ մար­դու վար­կա­նի­շով ստանձ­նե­ցին պա­տաս­խա­նա­տու գործ, բայց շատ չան­ցած ա­ռան­ձին-ա­ռան­ձին մս­խե­ցին և հան­րա­յին մի­ջոց­նե­րը, և վս­տա­հու­թյու­նը, և ա­պա­գա­յի հան­դեպ հույ­սը։
 • Այս տարվա պետբյուջեի հարկային եկամուտները և պետական տուրքերը պակասել են

  Այս տարվա պետբյուջեի հարկային եկամուտները և պետական տուրքերը պակասել են

  01.09.2020| 11:44
  «2020-ի հունվար-հուլիսին պետական բյուջեի հարկային եկամուտները և պետական տուրքերը կազմել են 789.7 մլրդ դրամ, որը կազմում է 2020-ի 9 ամսվա համար հաստատված ցուցանիշի 68.1 %-ը։ 2020-ի փաստացի ցուցանիշը 2019-ի ցուցանիշից պակաս է 5.1 %-ով կամ 42.2 մլրդ դրամով, իսկ 2018-ի ցուցանիշը գերազանցում է 17.0 %-ով կամ 114.5 մլրդ դրամով