• Հայտնի է աշխարհի ամենարագընթաց ամտոմեքենան (լուսանկարներ)

  Հայտնի է աշխարհի ամենարագընթաց ամտոմեքենան (լուսանկարներ)

  23.07.2020| 19:54
  Աշխարհի ամենարագընթաց ամտոմեքենան վաճառում են ԱՄՆ-ի Bring a Trailer ցուցահանդեսում, այն մի քանի ռեկորդներ սահմանած հրթիռամոբիլ է: Մեքենան վաճառվում է 19 հազար դոլարով: Այս մասին տեղեկացնում է korrepondent.net կայքը՝ հղում անելով աճուրդի տան խաշտոնական կայքին:
 • Toyota-ն փոխում է տարբերանշանը

  Toyota-ն փոխում է տարբերանշանը

  23.07.2020| 19:53
  Toyota ընկերությունը ներկայացրել է նոր տարբերանշանը: Ճապոնական ընկերության լոգոն երկբաղադրիչ է դարձել, առավել մինիմալիստական: Ընկերության պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք, որ նոր տերբերանշանն ազդարարում է Toyota-ի նոր «դարաշրջանի» մասին:
 • Հաքերների թիրախում կորոնավիրուսի պատվաստանյութն է

  Հաքերների թիրախում կորոնավիրուսի պատվաստանյութն է

  21.07.2020| 17:34
  Դա կարևորագույն բանաձևերից մեկն է, որ մշակվել է վերջին 100 տարում՝ ամբողջ աշխարհի տնտեսագետները այս պահին կախված են նրանից՝ կկարողանա՞ պատվաստանյութը կանխել հետագա սահմանափակումները՝ գրում է Մայա Խոկը Bild-ում:
 • Մո­ռաց­ված ու ծն­կի ե­կած ար­դ­յու­նա­բե­րա­կան հս­կան

  Մո­ռաց­ված ու ծն­կի ե­կած ար­դ­յու­նա­բե­րա­կան հս­կան

  21.07.2020| 16:47
  Լո­ռու մար­զի եր­բեմ­նի ար­դյու­նա­բե­րա­կան հս­կան՝ Ա­լա­վեր­դին, 250 տա­րե­կան է: Եր­կու­սու­կես դար ապ­րած քա­ղաքն այ­սօր ա­լե­հեր ծե­րու­նու նման մտա­հոգ հա­յաց­քով է նա­յում աշ­խար­հին՝ ար­դյու­նա­բե­րա­կան ե­ռու­զե­ռը քա­ղա­քում կանգ է ա­ռել: Կով­կա­սում պղն­ձար­տադ­րու­թյան հիմ­նա­դիր քա­ղաքն այ­սօր կար­ծես ար­հես­տա­կան շն­չա­ռու­թյամբ է շն­չում:
 • Թան­կա­նում է կա­պույտ վա­ռե­լի­քը, թան­կա­նում է կյան­քը

  Թան­կա­նում է կա­պույտ վա­ռե­լի­քը, թան­կա­նում է կյան­քը

  21.07.2020| 16:39
  Եվ այս­պես մինչ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը Բե­լա­ռու­սում կարևո­րում է գա­զի միաս­նա­կան սա­կա­գին ձևա­վո­րե­լու հար­ցը՝ հու­նի­սի 19-ին Հա­յաս­տա­նի հան­րա­յին ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րը կար­գա­վո­րող հանձ­նա­ժո­ղո­վը ո­րո­շում ըն­դու­նեց հու­լի­սի 19-ից բարձ­րաց­նել գա­զի գի­նը խո­շոր սպա­ռող­նե­րի, ջեր­մո­ցա­յին տն­տե­սու­թյուն­նե­րի և վե­րամ­շա­կող կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի հա­մար։
 • Ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թ­յու­նից բո­ղո­քում են նաև ՄԻՊ-ին

  Ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թ­յու­նից բո­ղո­քում են նաև ՄԻՊ-ին

  21.07.2020| 16:33
  Ոչ միայն մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նի գրա­սե­նյա­կի, այլև մեր խմ­բագ­րու­թյան, ինչ­պես նաև մյուս լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի հե­ռա­խոս­նե­րը «կարմ­րում» են մարդ­կանց բո­ղոք-զան­գե­րից։
 • Պե­տու­թ­յու­նը, որ­պես այդ­պի­սին, չկար, հարց կար­գա­վո­րո­ղի դե­րա­կա­տա­րում չու­ներ

  Պե­տու­թ­յու­նը, որ­պես այդ­պի­սին, չկար, հարց կար­գա­վո­րո­ղի դե­րա­կա­տա­րում չու­ներ

  21.07.2020| 16:28
  Կի­րա­կի օր­վա­նից գա­զը խո­շոր սպա­ռող­նե­րի, ջեր­մո­ցա­յին տն­տե­սու­թյուն­նե­րի և վե­րամ­շա­կող կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի հա­մար թան­կա­ցավ։ Առ­կա սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան վի­ճա­կի պայ­ման­նե­րում սա ա­ռա­ջի­կա­յում ապ­րանք­նե­րի շղ­թա­յա­կան թան­կաց­ման է հան­գեց­նե­լու։
 • Տե­ղե­կատ­վա­կան պա­տե­րազ­մում մենք բա­վա­կան թույլ ենք

  Տե­ղե­կատ­վա­կան պա­տե­րազ­մում մենք բա­վա­կան թույլ ենք

  14.07.2020| 13:16
  Ա­մեն ան­գամ, երբ սահ­մա­նա­յին մի­ջա­դե­պեր են լի­նում, Ադր­բե­ջա­նը եր­կու ձևա­չա­փով է գն­դա­կո­ծում՝ ռազ­մա­կան և տե­ղե­կատ­վա­կան։ Ե­թե ա­ռա­ջի­նի դեպ­քում մեր զի­նու­ժը շատ լավ գի­տի իր գոր­ծը, ա­պա տե­ղե­կատ­վա­կան դաշ­տում մենք բա­զում խն­դիր­նե­րի ենք հան­դի­պում։ Ե­րեկ ևս ողջ օրն ադր­բե­ջան­ցի­նե­րը հա­մա­ցան­ցը ո­ղո­ղել էին կեղծ տե­ղե­կատ­վու­թյամբ, ո­րոնց խայ­ծը ո­րոշ հայ օգ­տա­տե­րեր կուլ էին տվել։
 • Պետք է ծա­ռա­յո­ղա­կան քն­նու­թ­յուն սկ­սել է­կո­նո­մի­կա­յի նա­խա­րա­րի նկատ­մամբ, երկ­րաս­տեղծ աշ­խա­տանք­նե­րը տա­պա­լե­լու հա­մար

  Պետք է ծա­ռա­յո­ղա­կան քն­նու­թ­յուն սկ­սել է­կո­նո­մի­կա­յի նա­խա­րա­րի նկատ­մամբ, երկ­րաս­տեղծ աշ­խա­տանք­նե­րը տա­պա­լե­լու հա­մար

  10.07.2020| 01:13
  Ար­դեն 5-րդ տա­րին է, ինչ թղ­թակ­ցում եմ «Ի­րա­տե­սին», ծայ­րե­ծայր ըն­թեր­ցում բո­լոր հա­մար­նե­րը, կա­տա­րում գրա­ռում­ներ` ու՞մ դի­մել, ի՞նչ ա­նել ինձ հե­տաք­րք­րող խն­դիր­նե­րի ո­լոր­տում բարձ­րաց­վող հար­ցե­րը լու­ծե­լու, գոր­ծըն­կեր­նե­րիս և իմ ա­ռա­ջար­կու­թյուն­նե­րը ի­րաց­նե­լու, մեր եր­կի­րը հզո­րաց­նե­լու հա­մար: Ո
 • Զբո­սաշր­ջու­թ­յան «դար­պաս­նե­րը» չժան­գո­տե՞ն

  Զբո­սաշր­ջու­թ­յան «դար­պաս­նե­րը» չժան­գո­տե՞ն

  10.07.2020| 00:26
  «Մեր ո­լոր­տը աչ­քա­թող է ար­ված։ Մո­ռա­ցել են, որ ան­ցած տա­րի­նե­րին զբո­սաշր­ջու­թյունն էր նաև, որ ա­պա­հո­վում էր մի­լիո­նա­վոր մուտ­քեր պետ­բյու­ջե։ Հաս­կա­ցանք՝ ար­տա­կարգ դրու­թյուն է, բայց պետք է նաև քայ­լեր ձեռ­նար­կել, ռազ­մա­վա­րու­թյուն մշա­կել, բայց մեզ լսող չկա, մեզ հետ հաշ­վի նս­տող չկա։ Հայտ­նի չէ նաև, թե ինչ­պես պետք է աշ­խա­տենք ար­տա­կարգ դրու­թյու­նից ան­մի­ջա­պես հե­տո, ինչ պա­հանջ­ներ են սահ­ման­վե­լու։