• Բաց եր­կին­քը ճաք տվեց

  Բաց եր­կին­քը ճաք տվեց

  31.03.2020| 01:39
  Թեև Հա­յաս­տանն օ­դա­յին տա­րածքն իր քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հա­մար չի փա­կել, այ­նու­հան­դերձ, այն փակ է։ Օ­րերս ԱԳՆ-ն պաշ­տո­նա­կան հա­ղոր­դագ­րու­թյուն տա­րա­ծեց, թե «տար­բեր եր­կր­ներ սա­հա­մա­նա­փա­կել են և շա­րու­նա­կում են սահ­մա­նա­փա­կել ի­րենց օ­դա­յին տա­րած­քի մուտ­քը և օ­դա­յին հա­ղոր­դակ­ցու­թյու­նը, ին­չի ար­դյուն­քում էա­պես բար­դա­ցել է մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րի Հա­յաս­տան վե­րա­դար­ձի կազ­մա­կեր­պու­մը։ Այդ առն­չու­թյամբ կոչ ենք ա­նում մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րին նա­խա­պես ստու­գել տա­րան­ցիկ թռիչք­նե­րի ա­ռա­կա­յու­թյու­նը»։
 • «Գոր­ծա­դի­րը պետք է պատ­րաստ լի­նի տն­տե­սու­թ­յուն շատ փող նե­րար­կե­լուն՝ հաս­կա­նա­լով, որ դա ոչ թե վարկ է, այլ ա­ջակ­ցու­թ­յուն»

  «Գոր­ծա­դի­րը պետք է պատ­րաստ լի­նի տն­տե­սու­թ­յուն շատ փող նե­րար­կե­լուն՝ հաս­կա­նա­լով, որ դա ոչ թե վարկ է, այլ ա­ջակ­ցու­թ­յուն»

  31.03.2020| 01:28
  Ֆի­նան­սա­վար­կա­յին և բյու­ջե­տա­յին հար­ցե­րի մշ­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի փոխ­նա­խա­գահ, «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր ԱՐ­ՏԱԿ ՄԱ­ՆՈՒ­ԿՅԱ­ՆԸ վս­տահ է՝ կո­րո­նա­վի­րու­սից հե­տո տն­տե­սու­թյու­նը բո­լո­րո­վին նոր ի­րո­ղու­թյուն­ներ է թե­լադ­րե­լու:
 • Վի­վա-ՄՏՍ-ն ա­ջակ­ցում է Պո­լի­տեխ­նի­կի կող­մից ստեղծ­ված հայ­կա­կան ա­ռա­ջին հա­մալ­սա­րա­նա­կան առ­ցանց կր­թա­կան հար­թա­կին

  Վի­վա-ՄՏՍ-ն ա­ջակ­ցում է Պո­լի­տեխ­նի­կի կող­մից ստեղծ­ված հայ­կա­կան ա­ռա­ջին հա­մալ­սա­րա­նա­կան առ­ցանց կր­թա­կան հար­թա­կին

  31.03.2020| 01:19
  Մար­տի 23-ին Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պո­լի­տեխ­նի­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նում գոր­ծարկ­վել է Հայ­կա­կան ա­ռա­ջին հա­մալ­սա­րա­նա­կան առ­ցանց կր­թա­կան հար­թա­կը։ Ինչ­պես հա­ղոր­դում է պո­լի­տեխ­նի­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նի պրո­ռեկ­տոր, աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Գոռ Վար­դա­նյա­նը, դեռևս մար­տի 13-ին Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պո­լի­տեխ­նի­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ղե­կա­վա­րու­թյու­նը, ի դեմս ռեկ­տոր, պրո­ֆե­սոր Ոս­տա­նիկ Մա­րու­խյա­նի, ո­րո­շում է կա­յաց­րել ա­րա­գաց­նել առ­ցանց ու­սուց­ման գոր­ծիք­նե­րի ստեղծ­ման և ներ­դր­ման աշ­խա­տանք­նե­րը։
 • «Արհ­միու­թ­յուն-գոր­ծա­տու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թ­յու­նից կշա­հեն թե՛ աշ­խա­տո­ղը, թե՛ գոր­ծա­տուն ու իր բիզ­նե­սը»

  «Արհ­միու­թ­յուն-գոր­ծա­տու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թ­յու­նից կշա­հեն թե՛ աշ­խա­տո­ղը, թե՛ գոր­ծա­տուն ու իր բիզ­նե­սը»

  31.03.2020| 01:15
  Պաշ­տո­նա­կան տվյալ­նե­րի հա­մա­ձայն Հա­յաս­տա­նում 2019 թ. դեկ­տեմ­բե­րին հարկ­ման բա­զա ա­պա­հո­ված աշ­խա­տող­նե­րը կազ­մել են շուրջ 629 հա­զար, ին­չը 2018 թ. նույն ամս­վա հա­մե­մատ ա­վե­լի է շուրջ 7 տո­կո­սով կամ 41 հա­զա­րով: Աշ­խա­տող­նե­րի թվի աճն ա­պա­հով­վել է հիմ­նա­կա­նում ման­րա­ծախ առևտրի (18 տո­կոս), հան­րա­յին սնն­դի կազ­մա­կերպ­ման (13 տո­կոս), մե­ծա­ծախ առևտրի (8 տո­կոս), սնն­դամ­թեր­քի ար­տադ­րու­թյան (7 տո­կոս) և ծա­ռա­յու­թյան մա­տուց­ման ո­լորտ­նե­րում (5 տո­կոս):
 • Պա­րե­տի սահ­մա­նած սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը գյու­ղա­ցի­նե­րին դժ­վար կա­ցու­թ­յան մեջ են դրել

  Պա­րե­տի սահ­մա­նած սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը գյու­ղա­ցի­նե­րին դժ­վար կա­ցու­թ­յան մեջ են դրել

  31.03.2020| 00:44
  Ի­րա­տե­սը» մի շարք գյու­ղատն­տես­նե­րից դժ­գո­հու­թյուն է ստա­ցել, որ խիստ մաս­նա­գի­տա­կան տեխ­նիկա­կան մի­ջոց­ներ (պոմ­պեր, թու­նա­քի­մի­կատ­ներ սրս­կե­լու գոր­ծիք­ներ և այլն), որ ձմեռ­վա­նից հե­տո վե­րա­նո­րոգ­ման կա­րիք ու­նեն, այս օ­րե­րին ձեռք բե­րել հնա­րա­վոր չէ:
 • Բիլ Գեյթս. Ի՞նչ է իրականում մեզ ասում Corona / Covid-19-ը

  Բիլ Գեյթս. Ի՞նչ է իրականում մեզ ասում Corona / Covid-19-ը

  25.03.2020| 09:16
  Ես խորապես հավատում եմ, որ այն ամենի հետևում, ինչ կատարվում է, կա հոգևոր նպատակ՝ ինչպես էլ ընկալում ենք՝ լավ կամ վատ: Եվ, ուրեմն, ի՞նչ է անում Corona / Covid-19-ը մեզ համար իրականում.
 • «Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը պետք է ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյուն ցու­ցա­բե­րի ինք­նա­մե­կու­սաց­ված քա­ղա­քա­ցի­նե­րին»

  «Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը պետք է ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյուն ցու­ցա­բե­րի ինք­նա­մե­կու­սաց­ված քա­ղա­քա­ցի­նե­րին»

  24.03.2020| 14:35
  Հա­մաշ­խար­հա­յին հան­րու­թյան և տն­տե­սու­թյան վրա ազ­դող թիվ մեկ գոր­ծոնն այս պա­հին կո­րո­նա­վի­րուսն է, ու ան­կախ դրա հաղ­թա­հար­մանն ուղղ­ված ջան­քե­րից և մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ար­դյու­նա­վե­տու­թյու­նից՝ այն փո­խե­լու է գո­յու­թյուն ու­նե­ցող հին աշ­խար­հա­կար­գը։
 • Էմանուել Մակրոն. Մեզ սպասում է աննախադեպ տնտեսական ճգնաժամ

  Էմանուել Մակրոն. Մեզ սպասում է աննախադեպ տնտեսական ճգնաժամ

  24.03.2020| 11:38
  Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է կորոնավիրուսի համաճարակի աննախադեպ հետևանքների մասին տնտեսության համար: Le Journal du Dimanche-ին հարցազրույցում նա խոսել է ֆինանսական համակարգին ապագա հարվածի մասին: ՙՍա պատերազմ է և այս պատերազմը շարունակվելու է:
 • Ինչ փաս­տաթղ­թով ենք փր­կե­լու տն­տե­սու­թ­յու­նը

  Ինչ փաս­տաթղ­թով ենք փր­կե­լու տն­տե­սու­թ­յու­նը

  24.03.2020| 00:53
  Տն­տե­սա­կան պան­դե­միան ար­դեն ան­խու­սա­փե­լի է։ Բո­լոր եր­կր­նե­րի տն­տե­սու­թյուն­նե­րը կաթ­վա­ծա­հար են։ Հա­մաշ­խար­հա­յին ա­նո­րո­շու­թյան մեջ դժ­վար է ա­սել, թե ինչ կլի­նի Հա­յաս­տա­նի փոքր ու խո­ցե­լի տն­տե­սու­թյան հետ։ Բայց մեր իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի լա­վա­տե­սու­թյունն ան­գամ գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րը չու­նեն։ Շատ պարզ մի պատ­ճա­ռով, ո­րով­հետև ինչ­պես Փա­շի­նյանն է ա­սում, մենք ենք ա­ռա­ջի­նը գլ­խի ըն­կել ու սկ­սել տն­տե­սա­կան հե­ղա­փո­խու­թյու­նը։
 • Իշխա­նու­թ­յա­նը նվի­րա­բե­րած գու­մար­նե­րը գոր­ծա­րար­նե­րը ժո­ղովր­դից են հետ գան­ձում

  Իշխա­նու­թ­յա­նը նվի­րա­բե­րած գու­մար­նե­րը գոր­ծա­րար­նե­րը ժո­ղովր­դից են հետ գան­ձում

  24.03.2020| 00:15
  Ա­մե­նայն հա­յոց խո­շոր գոր­ծա­րար Սամ­վել Ա­լեք­սա­նյա­նի բիզ­նես գոր­ծու­նեու­թյունն այս օ­րե­րին ծաղ­կում է ապ­րում: Սու­պեր­մար­կետ­նե­րի ա­մե­նա­խո­շոր ցան­ցի սե­փա­կա­նա­տե­րը, որ նախ­կին իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ժա­մա­նակ ի­րեն քն­նա­դա­տող ու այն ժա­մա­նակ ընդ­դի­մա­դիր Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին «մեր ախ­պեր»-ով էր դի­մում, իշ­խա­նա­փո­խու­թյու­նից հե­տո մեկ ան­գամ չէ, որ խո­շոր գու­մար է փո­խան­ցել Փա­շի­նյա­նի տիկ­նոջ՝ Ան­նա Հա­կո­բյա­նի հիմ­նադ­րա­մին: