• Թուրք աջ էքստերմիստները ահաբեկում են հայերին Գերմանիայում

  Թուրք աջ էքստերմիստները ահաբեկում են հայերին Գերմանիայում

  04.12.2020| 09:32
  Լեռնային Ղարաբաղում կոնֆլիկտը նոր ուժով հրահրեց թուրք «Գորշ գայլերի» ատելությունը հայերի նկատմամբ, այդ թվում՝ Գերմանիայում: Նույնիսկ նրանց երեխաներին աջ էքստրեմիստները նամակներով սպառնում են սպանել: Տուժածները օգնության են դիմում գերմանացի քաղաքական գործիչներին՝ գրում է Նինվե Էրմաղանը Die Welt-ում:
 • ՆԱՏՕ-ի ԱԳ նախարարների նիստում Թուրքիան հայտնվել է մեկուսացման մեջ

  ՆԱՏՕ-ի ԱԳ նախարարների նիստում Թուրքիան հայտնվել է մեկուսացման մեջ

  04.12.2020| 09:29
  ՆԱՏՕ-ի ԱԳ նախարարների վիրտուալ հանդիպմանը ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն քննադատել է Թուրքիային՝ մեղադրելով Անկարային, որ լարում է առաջացնում դաշնակիցների հետ Միջերկրական ծովում ու Կրեմլին նվեր արեց՝ գնելով ռուսական զենիթային համակարգեր:
 • 16-ից 9-ը հայտ­նի է

  16-ից 9-ը հայտ­նի է

  04.12.2020| 01:23
  Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի խա­ղար­կու­թյու­նում մր­ցե­լույթ­նե­րը շա­րու­նա­կե­լու ա­ռու­մով կա­տա­րյալ հս­տա­կու­թյուն է միայն C, E, G խմ­բե­րում. այդ եր­ջա­նիկ­ներն են «Մանչեստր Սի­թին», «Պոր­տուն», «Սևի­լիան», «Չել­սին», «Յու­վեն­տու­սը», «Բար­սե­լո­նը»։ Այս պա­հի դրու­թյամբ A, D, F խմ­բե­րից նրանց են ըն­կե­րակ­ցել Մյուն­խե­նի «Բա­վա­րիան», «Լի­վեր­պու­լը», Դորտ­մուն­դի «Բո­րու­սիան»։ Փաս­տո­րեն միայն եր­կու խումբ կա, որ­տեղ կա­տա­րյալ ա­նո­րո­շու­թյուն է։ Խոս­քը B և H խմ­բե­րի մա­սին է։
 • «Դուք մեզ հա­մար ըն­տա­նիք էիք»

  «Դուք մեզ հա­մար ըն­տա­նիք էիք»

  04.12.2020| 01:21
  Ըն­թա­ցիկ մր­ցաշր­ջա­նի սկզ­բում Լուիս Սուա­րե­սը լքեց «Բար­սե­լոն» գրանդ ա­կումբն ու տե­ղա­փոխ­վեց Մադ­րի­դի «Աթ­լե­տի­կո»: Սա ա­կում­բում ըն­թա­ցող գոր­ծըն­թաց­նե­րի ար­դյունք է, ո­րը շատ բա­նե­րով ազ­դեց թի­մի բա­րո­յա­հո­գե­բա­նա­կան մթ­նո­լոր­տի վրա։
 • Արո­ն­յա­նը շա­րու­նա­կում է մնալ վե­ցե­րոր­դը

  Արո­ն­յա­նը շա­րու­նա­կում է մնալ վե­ցե­րոր­դը

  04.12.2020| 01:19
  ՖԻ­ԴԵ-ն հրա­պա­րա­կել է դեկ­տեմ­բեր ամս­վա լա­վա­գույն շախ­մա­տիստ­նե­րի դա­սա­կարգ­ման ա­ղյու­սա­կը։ Լևոն Ա­րո­նյա­նը պահ­պա­նել է իր տե­ղը 6-րդ հո­րի­զո­նա­կա­նում։ Հա­յաս­տան­ցի շախ­մա­տիստ­նե­րից Գաբ­րիել Սարգ­սյա­նը 53-րդն է, Հրանտ Մել­քու­մյա­նը` 78-րդը, Կա­րեն Գրի­գո­րյա­նը` 96-րդը:
 • «Պա­րի Սեն Ժեր­մե՞ն», թե՞ «Ման­չես­թեր Սի­թի»

  «Պա­րի Սեն Ժեր­մե՞ն», թե՞ «Ման­չես­թեր Սի­թի»

  04.12.2020| 01:18
  Մոտ եր­կու տա­րի ա­ռաջ Մաու­րի­սիո Պո­չե­տի­նոն հե­ռա­ցավ «Տո­տեն­հե­մից», ո­րի գլ­խա­վոր մար­զիչն էր եր­կար տա­րի­ներ։ Սպաս­վում էր, որ նա շատ ա­րագ կգլ­խա­վո­րի գրանդ ա­կումբ­նե­րից որևէ մե­կը, սա­կայն այս ըն­թաց­քում նման հար­մար թիմ չգտն­վեց, մյուս կող­մից էլ, մեծ ճա­նաչ­ման ար­ժա­նա­ցած մար­զիչ­նե­րը վեր­ջին ժա­մա­նակ­ներս սո­վո­րու­թյուն են դարձ­րել մոտ մեկ տար­վա չա­փով «ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան» դա­դար վերց­նե­լը։
 • «Ե­թե չլի­ներ Փե­լե­շ­յա­նը, կար­ծում եմ, դեռևս գտած չէի լի­նի կի­նո­յում իմ ու­ղին»

  «Ե­թե չլի­ներ Փե­լե­շ­յա­նը, կար­ծում եմ, դեռևս գտած չէի լի­նի կի­նո­յում իմ ու­ղին»

  04.12.2020| 01:14
  Սա­րա­տո­վում հոկ­տեմ­բե­րի 4-ից նո­յեմ­բե­րի 8-ը անց­կաց­վող «Գա­գա­րին.Դոկ» (Гагарин.doc) կի­նո­փա­ռա­տո­նում ՄԱ­ՆԵԻ (ՄԱ­ՆԵ ԲԱՂ­ԴԱ­ՍԱ­ՐՅԱՆ) «Ճա­յը» էքս­պե­րի­մեն­տալ ֆիլմն ար­ժա­նա­ցել է «Լա­վա­գույն ֆիլմ» մր­ցա­նա­կի։ Ե­րի­տա­սարդ ռե­ժի­սո­րի հետ մեր զրույ­ցը պա­տե­րազ­մի, հետ­պա­տե­րազ­մյան շր­ջա­նի ու կի­նո­յի մա­սին է։
 • «Հու­շար­ձան­ներն այդ տա­րածք­նե­րի պատ­կա­նե­լու­թ­յան անձ­նագ­րերն են»

  «Հու­շար­ձան­ներն այդ տա­րածք­նե­րի պատ­կա­նե­լու­թ­յան անձ­նագ­րերն են»

  04.12.2020| 01:12
  ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալ ՆԱՐԻ­ՆԵ ԽԱՉԱ­ՏՈՒ­ՐՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք Ար­ցա­խի հան­ձն­ված տա­րածք­նե­րի պատ­մամ­շա­կու­թա­յին հու­շար­ձան­նե­րի ճա­կա­տագ­րի մա­սին։ Ի՞նչ է ար­վել այս օ­րե­րին և ի՞նչ է հնա­րա­վոր ա­նել հե­տայ­սու։
 • «Ար­ցա­խի կո­րուս­տը հայ ժո­ղովր­դի հա­մար հս­կա կո­րուստ մըն է»

  «Ար­ցա­խի կո­րուս­տը հայ ժո­ղովր­դի հա­մար հս­կա կո­րուստ մըն է»

  04.12.2020| 01:09
  Թվում է, թե այդ ա­մե­նը շատ վա­ղուց է ե­ղել։ 1988 թ. հու­նիս-հու­լի­սին Մար­տու­նի քա­ղա­քի ծայ­րա­մա­սում ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թյան նպա­տա­կով պոս­տեր էինք դնում։ Մեր ու թուր­քի միջև ռու­սա­կան զորքն էր։ Ի­րա­վի­ճա­կը լար­ված էր։
 • Տա­րեսկզ­բին մեկ­նար­կած ծրագ­րի ըն­թաց­քը՝ գոր­ծըն­կեր­նե­րի ու­շադ­րու­թ­յան կենտ­րո­նում

  Տա­րեսկզ­բին մեկ­նար­կած ծրագ­րի ըն­թաց­քը՝ գոր­ծըն­կեր­նե­րի ու­շադ­րու­թ­յան կենտ­րո­նում

  04.12.2020| 01:06
  2020 թվա­կա­նը խն­դիր­ներ հաղ­թա­հա­րե­լու մար­տահ­րա­վեր է նե­տել Հա­յաս­տա­նի տար­բեր մար­զե­րում բնա­կա­րա­նա­շի­նու­թյան ծրա­գիր ի­րա­կա­նաց­նող կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րին՝ Վի­վա-ՄՏՍ-ին ու «Հա­յաս­տա­նի Ֆու­լեր տնա­շի­նա­կան կենտ­րո­նին»: Հա­մա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով շին­հրա­պա­րակ մեկ­նող աշ­խա­տա­կից­նե­րը գար­նանն ստիպ­ված են ե­ղել դա­դա­րեց­նե­լու կա­մա­վո­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը: