• ՈՒմ շատ է տր­ված, նրա­նից ա­վե­լին կպա­հանջ­վի

  ՈՒմ շատ է տր­ված, նրա­նից ա­վե­լին կպա­հանջ­վի

  29.09.2020| 00:03
  Այս հան­դի­մա­նող խոս­քե­րը Քրիս­տոս ուղ­ղում է այն քա­ղաք­նե­րին, որ­տեղ չըն­դու­նե­ցին Նրա վար­դա­պե­տու­թյու­նը, չնա­յած այդ քա­ղաք­նե­րում աստ­վա­ծա­յին մեծ հրաշք­ներ կա­տար­վե­ցին: Եվ ի­րա­պես այդ քա­ղաք­նե­րում Քրիս­տոս քա­րո­զում էր ան­ձամբ, որ­տեղ բազ­մա­թիվ հրաշք­ներ ու նշան­ներ գոր­ծեց և ա­րեց ա­մեն ինչ, որ նրանք ա­պաշ­խա­րեն:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  29.09.2020| 00:03
  Փրկի՛ր մեզ, գթած, լսի՛ր, ո­ղոր­մած. Մի՛ մտիր մար­տի կա­վի հետ մե­ռած, Տե՛ս, թե ինչ­պես ենք կր­կին ու կր­կին Ցան­կա­պատ­ե­րը ջար­դում անխ­նա:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  29.09.2020| 00:00
  Տի­րո­ջից երկն­չող­նե­րի հո­գին ապ­րե­լու է, քան­զի նրանց հույսն ի­րենց փր­կա­րա­րի վրա է։ Ով երկն­չում է Տի­րո­ջից, նա ոչ մե­կից եր­կ­յու­ղի կաս­կած չի ու­նե­նա, ոչ ո­քից չի վա­խե­նա, քան­զի նրա հույ­սը Տերն է։ Ով երկն­չում է Տի­րո­ջից, ե­րա­նե­լի է նրա հո­գին։
 • «Հն­չեց կրա­կո­ցը, և մարդն այլևս չկա»

  «Հն­չեց կրա­կո­ցը, և մարդն այլևս չկա»

  25.09.2020| 00:03
  Մեր ժա­մա­նա­կա­կից դա­րաշր­ջա­նի պատ­մու­թյան այն պա­հե­րին, երբ մենք գրե­թե ա­մեն օր լու­րեր ենք ստա­նում պա­տե­րազմ­նե­րում հա­րյու­րա­վոր ու հա­զա­րա­վոր մարդ­կա­յին զո­հե­րի մա­սին, հա­մա­ռո­րեն ա­ռաջ են գա­լիս «հա­վի­տե­նա­կան» կյան­քի և ան­ձի ան­մա­հու­թյան վե­րա­բե­րյալ կարևոր հար­ցեր:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  25.09.2020| 00:01
  Մոմի հանգերով շշունջն է լսվում կրկին երկնային. Ափերս դրած Քո ափերի մեջ, Հավատի կանաչ ընձյուղը կտցիս, Ես վեր եմ ելնում ամպերի միջով։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  25.09.2020| 00:01
  Ով սի­րում է իր որ­դուն, պետք է հա­ճա­խա­կի պատ­ժի նրան, որ­պես­զի ու­րախ լի­նի վեր­ջում։ Ով խրա­տում է իր որ­դուն, նրա­նից օ­գուտ կտես­նի և ծա­նոթ­նե­րի մեջ նրա­նով կպար­ծե­նա։
 • Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի շնորհավորական ուղերձը Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի առիթով

  Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի շնորհավորական ուղերձը Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի առիթով

  21.09.2020| 13:57
  Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Հայրապետական Մեր սերն ու օրհնությունն ենք բերում բարեպաշտ մեր ժողովրդին ի հայրենիս և ի սփյուռս և շնորհավորում Անկախության տոնի բերկրալի առիթով։
 • «Գի­տու­թ­յու­նը մի գոր­ծիք է, ո­րի մի­ջո­ցով մարդ­կու­թ­յու­նը կար­դում է հա­մակ գո­յութ­յան սկզբ­նաղ­բ­յու­րի՝ Աստ­ծո ձե­ռա­գի­րը»

  «Գի­տու­թ­յու­նը մի գոր­ծիք է, ո­րի մի­ջո­ցով մարդ­կու­թ­յու­նը կար­դում է հա­մակ գո­յութ­յան սկզբ­նաղ­բ­յու­րի՝ Աստ­ծո ձե­ռա­գի­րը»

  18.09.2020| 00:03
  Դեռևս իր ժա­մա­նա­կին Ա­րիս­տո­տելն ա­սում էր, որ փի­լի­սո­փա­յու­թյու­նը սկս­վում է զար­ման­քից: Զար­մա­նա­լի չի լի­նի,ե­թե ա­սեմ, որ փի­լի­սո­փա­յու­թյան վեր­ջին շուրջ 2500-ա­մյա պատ­մու­թյան վեր­լու­ծու­թյու­նը ցույց է տա­լիս, որ մար­դը բա­ցի ֆի­զի­կա­կան ու­ղե­ղից ու­նի նաև հոգևոր ու­ղեղ:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  18.09.2020| 00:02
  Քա­նի դեռ կեն­դա­նի ես, և շունչդ վրադ է, թող ոչ մե­կը չփո­խա­րի­նի քեզ, քան­զի ա­վե­լի լավ է, որ որ­դի­ներդ քո կա­րի­քը զգան, քան դու նա­յես նրանց ձեռ­քին։ Քո բո­լոր գոր­ծե­րի մեջ գլ­խա­վո՛ր ե­ղիր։ Քո պատ­վի վրա պար­սա­վանք մի՛ բեր։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  18.09.2020| 00:01
  Ձեռս կարկառած մոմե շորերիդ, Աղաղակում եմ, կանչում եմ Քեզ, Տե՛ր. -Մեկնի՛ր սուրբ Աջդ, այնպե՜ս տկար եմ… Տե՛ր իմ, հոգսերս շատ մեծ դուրս եկան` իմ իսկ հավատքից: