Կգա՞ Պու­տի­նը

Կգա՞ Պու­տի­նը
10.09.2019 | 00:38
Իշ­խա­նու­թյա­նը տի­րա­ցած ու­ժե­րի հա­մար «ար­ջամ­կան օ­րեր» են` ոչ մի տե­ղա­շարժ, բա­ցի վար­կա­նի­շի կորս­տից. քանդ­վող-քայ­քայ­վող խոր­հր­դա­րա­նա­կան մե­ծա­մաս­նու­թյուն, վե­րա­դա­սա­վոր­վող Ազ­գա­յին ժո­ղով, բր­գաց­ման գնա­ցող ար­տա­խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թյուն, այդ­պես էլ չհս­տակ­վող աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան խմո­րում­ներ:
Սկ­սենք վեր­ջի­նից. կրեմ­լյան ո­րոշ աղ­բյուր­ներ սկ­սել են «շշն­ջալ»` Վլա­դի­միր Պու­տի­նը Հա­յաս­տան չի գա: Կտե­ղա­փոխ­վի՞ ԵԱՏՄ խոր­հր­դա­ժո­ղո­վը Մոսկ­վա՝ չի աս­վում: Ի դեպ, այս հա­մա­տեքս­տում բա­վա­կա­նին հե­տաքր­քիր քայլ ա­րեց Ռու­սաս­տա­նը` չե­ղար­կե­լով Մի­քա­յել Հա­րու­թյու­նյա­նի հե­տա­խու­զումն իր տա­րած­քում: Ա­սել է` Ռու­սաս­տա­նը ոչ կոշտ, սա­կայն խիստ նշա­նա­յին կի­սա­քայ­լե­րով հաս­կաց­նում է հա­յաս­տա­նյան իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին իր խոր դժ­գո­հու­թյան մա­սին:
Ռու­սաս­տա­նը «դժ­գոհ» լի­նե­լու հա­զար ու մի պատ­ճառ ու­նի, ընդ ո­րում, մենք նրանց թվում չենք, ո­րոնք կար­ծում են, թե Պու­տի­նի Հա­յաս­տան չգա­լու պատ­ճա­ռը Քո­չա­րյա­նի կա­լան­քից չա­զա­տու­մը կլի­նի:
Ար­ձա­նագ­րենք նաեւ, որ իշ­խա­նա­կան կու­լիս­նե­րը «շշն­ջում» են` իշ­խա­նու­թուն­նե­րը որևէ ցան­կու­թյուն չու­նեն են­թարկ­վե­լու ՍԴ ո­րոշ­մա­նը` կյան­քի կո­չել Քո­չա­րյա­նին կա­լան­քից ա­զա­տե­լու սահ­մա­նադ­րա­կան նոր­մը, ին­չը, ա­յո, կա­րող է լի­նել պատ­ճառ­նե­րից մե­կը` Պու­տին Վլա­դի­մի­րի Հա­յաս­տան չգա­լու, բայց ոչ միա­կը:
Հա­յաս­տան-Ռու­սաս­տան «ան­հաս­կա­ցո­ղու­թյան» պատն այն­քան եր­կար է, որ թվելն ա­նի­մաստ ժա­մա­նա­կի վատ­նում կա­րող է լի­նել, այ­նու­հան­դերձ, ոչ ան­հայտ Շիշ­կի­նին քա­ղա­քա­կան ա­պաս­տան տա­լը, հե­տո դա չե­ղար­կե­լը (Շիշ­կինն ար­դեն մեկ­նել է Ռու­սաս­տան), Հա­յաս­տա­նը` ռու­սա­կան թավ­շյա հե­ղա­փո­խու­թյան «տյու­նինգ­նե­րի» հար­թակ սար­քե­լը, Փա­շի­նյա­նի ա­ներ­ձա­գի հայտ­նի նա­մա­կը (սա, ի­հար­կե, հերք­վեց, բայց ա­ռանց կրա­կի ծուխ չի լի­նում)` «ֆի­նան­սա­պես օ­ժան­դա­կե­լու հայ թավ­շիստ­նե­րին` Նա­վալ­նու հե­ղա­փո­խու­թյանն օ­ժան­դա­կե­լու, թա­վի­շը Ռու­սաս­տան ար­տա­հա­նե­լու մա­սին, էլ չենք ա­սում ա­մե­նա­կարևո­րի, Փա­շի­նյա­նի` Ար­ցա­խում ա­րած հայ­տա­րա­րու­թյան («Ղա­րա­բա­ղը Հա­յաաս­տան է և վերջ», ին­չին ա­ռան­ձին կանդ­րա­դառ­նանք), ին­չը ռու­սա­կան փոր­ձա­գի­տա­կան շր­ջա­նակ­նե­րի հա­մար խիստ ան­հաս­կա­նա­լի, ե­թե չա­սենք` իս­պառ ա­նըն­դու­նե­լի մո­տե­ցում հա­մար­վեց: ՈՒ թե սրան էլ գու­մա­րում ենք «տրո­յա­կան ձին», որն Ար­ցախ ու­ղար­կեց Փա­շի­նյա­նը, որ­պես Սո­րո­սի աչք (Իոան­նի­սյան Դա­նիե­լի և «Թրանս­փե­րեյ­սըն ին­տեր­նեշն­լի» կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը, որ­պես դի­տորդ), հաս­կա­նա­լի է դառ­նում, որ Փա­շի­նյա­նը, ՀԱՊԿ-ը տակ­նուվ­րա ա­նե­լուց հե­տո, ձեռ­նա­մուխ է ե­ղել հե­ղա­փո­խու­թյու­նը Ռու­սաս­տան ար­տա­հա­նե­լուն զու­գըն­թաց Ղա­րա­բաղ ար­տա­հա­նե­լուն:
Մեկ նր­բե­րանգ ևս, և անց­նենք ներ­քա­ղա­քա­կան բր­գա­ցում­նե­րին. Փա­շի­նյա­նը մեկ­նում է ԱՄՆ` այս պա­հին «զրո» հան­դի­պում­նե­րի մա­կար­դա­կով: Սա­կայն հաս­կա­նա­լի է նաև, որ ու­սա­պար­կով բա­րի­կադ­ներ գրո­հած հե­ղա­փո­խա­կան Փա­շի­նյա­նը միայն գլեն­դե­լյան մի­տին­գով չի կա­րող անց­նել ոչ ան­հայտ Բոլ­թո­նի` աշ­խար­հին հայտ­նի բե­ղե­րի կող­քով, ո­րից հե­ղա­փո­խու­թյան ա­ռա­ջին իսկ օ­րե­րին հանձ­նա­ռու­թյուն­ներ ու­ներ` «իր ու­ժեղ ման­դա­տով փա­կել Ի­րա­նի հետ սահ­մա­նը, լու­ծել Ղա­րա­բա­ղի հար­ցը, տա­րա­ծաշր­ջա­նից և Հա­յաս­տա­նից հե­ռաց­նել Ռու­սաս­տա­նը»:
ՈՒս­տի պետք է դեռ սպա­սել, հաս­կա­նա­լու` ինչ է ա­նում միստր Բոլ­թո­նը սո­րո­սյան փո­ղե­րով Հա­յաս­տա­նը գու­նա­վո­րած հե­ղա­փո­խա­կա­նի հետ յուր երկ­րում գտն­վե­լու օ­րե­րին:
Նշա­նա­կա­լից զար­գա­ցում­ներ են ըն­թա­նում նաև ներ­քա­ղա­քա­կան դաշ­տում. Այս­տեղ մաս­նա­կի բր­գա­ցում, լյուստ­րա­ցիա տե­ղի ու­նե­ցավ: «Ա­դեկ­վատ­նե­րը», ո­րոնք վեր­ջին շր­ջա­նում քա­ղա­քա­կան օ­րա­կարգ էին ձևա­վո­րում, բա­ցե­ցին Օ­վեր­տո­նի պա­տու­հան, ին­չը ռե­զո­նանս ա­ռա­ջաց­րեց ոչ միայն իշ­խա­նա­կան թի­մում, այլև ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տում` ցու­ցա­նե­լով ընդ­դի­մա­դիր կոն­տուր­նե­րը:
Ինք­նա­տի­պու­թյամբ ան­վերջ աչ­քի ընկ­նող, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի եր­բեմ­նի լավ ըն­կեր, ինս­տի­տու­ցիո­նալ ընդ­դի­մու­թյան գա­ղա­փա­րա­կիր «Ա­դեկ­վատ­նե­րի» ա­ռաջ­նոր­դը, ի շարս այլ օ­վեր­տո­նյան մո­տե­ցում­նե­րի, տվեց նաև սպաս­ված ա­նու­նը, ո­րը լուրջ «աշ­խու­ժու­թյուն» ա­ռա­ջաց­րեց քա­ղա­քա­կան-ընդ­դի­մա­դիր` «մի­նուս մեկ» շր­ջա­նակ­նե­րում:
Այդ կի­սա­քայլն ար­ված էր ժան­րի կա­նոն­նե­րի հա­մա­ձայն` «մտո­րե­լու հա­մար»:
Ե­թե մեզ հարց­նեք` փոր­ձար­կու­մը բա­վա­կա­նին հա­ջող էր` ըստ գծագր­ված-սպաս­ված ար­դյունք­նե­րի: Ե­թե ոչ ա­վե­լին:
Այս մա­սին` հա­ջոր­դիվ:
Կար­մեն ԴԱՎ­ԹՅԱՆ
Դիտվել է՝ 2498

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ