Մաք­սա­նենգ ծխա­խո­տի ծու­խը՝ ՌԴ-ից

Մաք­սա­նենգ ծխա­խո­տի ծու­խը՝ ՌԴ-ից
05.06.2020 | 00:19
Մի կող­մից հա­մա­վա­րա­կի բե­րած խնդիր­նե­րը, մյուս կող­մից էլ կո­ռուպ­ցիոն գոր­ծարք­նե­րի մեջ թա­թախ­ված լի­նե­լու մա­սին բարձ­րա­ձայ­նում­նե­րը լրիվ քաոս են ստեղ­ծել Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի շուր­ջը։ Ե­թե Հա­յաս­տա­նում մաք­սա­նեն­գու­թյան փաս­տե­րը մնա­ցին կու­լիս­նե­րում, փոր­ձե­ցին հնա­րա­վո­րինս ա­րագ քո­ղար­կել դրանք, նույ­նը դժ­վար է ա­սել Ռու­սաս­տա­նի պա­րա­գա­յում, որ­տեղ կա­լան­վել էր մաք­սա­նենգ ծխա­խո­տով բեռն­ված ինք­նա­թի­ռը։
ՌԴ անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան հա­վաս­տի աղ­բյուր­ներն այս ա­ռու­մով ու­շագ­րավ տե­ղե­կու­թյուն­ներ են փո­խան­ցում։ Ռու­սաս­տա­նի ի­րա­վա­պահ­նե­րի ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում է մաք­սա­նենգ ծխա­խո­տի գոր­ծը, և խոր ու հա­մա­պար­փակ քն­նու­թյուն է ըն­թա­նում։ Ըստ նույն աղ­բյու­րի, այս գոր­ծին, բա­ցի Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նից, խառն­ված են ևս 17 ան­ձինք։ Մեր դի­տարկ­մա­նը՝ ե­թե քն­նում են ու տե­ղյակ են ման­րա­մաս­նե­րին, ին­չու՞ այդ մա­սին չեն բարձ­րա­ձայ­նում, հա­կա­դար­ձե­ցին, թե ա­մեն ինչ իր ժա­մա­նակն ու­նի, ե­րե­խան էլ 9 ամ­սից շուտ չի ծն­վում։ «ՌԴ-ի հա­մար Հա­յաս­տա­նը Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը չէ, այլ գոր­ծըն­կեր պե­տու­թյուն, նաև ՀԱՊԿ ան­դամ եր­կիր, ին­չը ո­րո­շա­կի տա­բու­ներ է են­թադ­րում։ Ե­թե Փա­շի­նյա­նը չգի­տակ­ցեց, թե ՀԱՊԿ քար­տու­ղա­րի հան­դեպ ինչ քայլ է ա­նում ու ինչ վի­ճա­կի մեջ դնում դրա­նով ՌԴ-ին, դա նրա խն­դիրն է»,- ա­սա­ցին։
Իսկ ճի՞շտ է, որ Հա­յաս­տա­նից մարդ է գոր­ծուղ­վել ՌԴ, որ­պես­զի ծխա­խո­տի գոր­ծը ծած­կադմ­փոց ա­նի՝ հարց­րինք. մեր աղ­բյու­րը հաս­տա­տեց տե­ղե­կու­թյու­նը՝ հա­վե­լե­լով, թե գնա­ցել է, բայց չի կա­րո­ղա­ցել ո­չինչ ա­նել։
Ռուզան ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 3909

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ