• Եթե տաս­նա­պատկ­ված է, հա­ր­յու­րա­պատ­կե՛ք ՀԱԷԿ-ի և ռազ­մա­վա­րա­կան այլ օ­բ­յեկտ­նե­րի պահ­պա­նու­թ­յունն ու պաշտ­պա­նու­թ­յու­նը

  Եթե տաս­նա­պատկ­ված է, հա­ր­յու­րա­պատ­կե՛ք ՀԱԷԿ-ի և ռազ­մա­վա­րա­կան այլ օ­բ­յեկտ­նե­րի պահ­պա­նու­թ­յունն ու պաշտ­պա­նու­թ­յու­նը

  30.10.2020| 00:41
  ՀՀ զին­ված ու­ժե­րի գե­րա­գույն հրա­մա­նա­տա­րի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող ան­ձից, ՀՀ կա­ռա­վա­րու­թյու­նից, ՀՀ ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան տնօ­րե­նի պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րի ժա­մա­նա­կա­վոր կա­տա­րող Մի­քա­յել Համ­բար­ձու­մյա­նից, ՀՀ ոս­տի­կա­նու­թյան պետ Վա­հե Ղա­զա­րյա­նից, ՀՀ պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար Դա­վիթ Տո­նո­յա­նից խնդ­րում ու պա­հան­ջում ենք պա­տե­րազ­մի ողջ ժա­մա­նա­կաըն­թաց­քում, հատ­կա­պես նո­յեմ­բե­րի 1-8-ին (նե­րա­ռյալ), կտ­րուկ բարձ­րաց­նել, ա­ռա­ջին հեր­թին, Հա­յաս­տա­նի ա­տո­մա­յին է­լեկտ­րա­կա­յա­նի պահ­պա­նու­թյունն ու պաշտ­պան­վա­ծու­թյու­նը, և ոչ միայն, նաև` օ­դա­նա­վա­կա­յան­նե­րի և ռազ­մա­վա­րա­կան նշա­նա­կու­թյան այլ օ­բյեկտ­նե­րի…
 • Թեհ­րա­նում ար­դեն ըն­դուն­ված են ինչ-որ պատ­շաճ ո­րո­շում­ներ

  Թեհ­րա­նում ար­դեն ըն­դուն­ված են ինչ-որ պատ­շաճ ո­րո­շում­ներ

  30.10.2020| 00:35
  Հոկ­տեմ­բե­րի 25-ի օր­վա վեր­ջին պարզ դար­ձավ, որ «ա­մե­րի­կյան զի­նա­դա­դա­րը» ևս չի պահ­պան­վում։ Զի­նա­դա­դա­րի վե­րա­բե­րյալ ռու­սա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը (հոկ­տեմ­բե­րի 10-ի) տա­պալ­վեց. տա­պա­լե­ցին Թուր­քիան ու «կով­կա­սյան թա­թար­նե­րը»։ Ֆրան­սիա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը (հոկ­տեմ­բե­րի 17-ի) տա­պալ­վեց. մե­ղա­վոր­նե­րը նույն թուր­քերն ու «կով­կա­սյան թա­թար­ներն» էին։ 
 • Անդեմ զանգ­վա­ծը նրա հա­մար է, որ պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ ա­պա­հո­վի երկ­րի պար­տու­թ­յու­նը

  Անդեմ զանգ­վա­ծը նրա հա­մար է, որ պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ ա­պա­հո­վի երկ­րի պար­տու­թ­յու­նը

  30.10.2020| 00:26
  Ա­պա­ցու­ցե­լու կա­րիք չու­նի այն միտ­քը‚ որ ցան­կա­ցած պա­տե­րազմ լուրջ կա­տա­լի­զա­տո­րի դեր է խա­ղում շատ գոր­ծըն­թաց­նե­րում‚ բա­ցա­հայ­տում է տվյալ հա­սա­րա­կու­թյան‚ ժո­ղովր­դի զար­գաց­ման ի­րա­կան մի­տում­նե­րը‚ մո­տիվ­նե­րը՝ զտե­լով հա­սա­րա­կու­թյան մա­սին պատ­կե­րա­ցում­նե­րը և ի հայտ բե­րե­լով հա­սա­րա­կու­թյան ի­րա­կան նե­րու­ժը‚ ռե­սուրս­ներն ու հե­ռան­կա­րը։
 • Հաղ­թե­լու ենք կա­ռուց­մամբ և ար­տաքս­մամբ

  Հաղ­թե­լու ենք կա­ռուց­մամբ և ար­տաքս­մամբ

  30.10.2020| 00:20
  Այ­սօր, երբ եր­կիրն իր գո­յա­պահ­պան­ման խն­դիրն է լու­ծում պա­տե­րազ­մի թա­տե­րա­բե­մում և մար­տն­չում է գոր­ծող բա­նա­կի զին­վո­րի և սպա­յի, նաև աշ­խար­հա­զո­րի ա­րյան գնով, թի­կուն­քը նման­վում է պող­պա­տա­լա­րե­րից հյուս­ված ճո­պա­նի։
 • ՌԴ-ն պա­տե­րազ­մը կանգ­նեց­նում է այլ թի­րախ­ներ խո­ցե­լով

  ՌԴ-ն պա­տե­րազ­մը կանգ­նեց­նում է այլ թի­րախ­ներ խո­ցե­լով

  30.10.2020| 00:20
  ԵԱՀԿ Մինս­կի խմ­բի հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կր­նե­րի ջան­քե­րով հրա­դա­դա­րի պահ­պան­ման ե­րեք փոր­ձերն էլ Ադր­բե­ջա­նը ձա­խո­ղեց։ Այս պա­հին ընտ­րու­թյուն­նե­րով խա­ռը ԱՄՆ-ն ա­ռանձ­նա­պես Ար­ցա­խի ժա­մա­նա­կը չու­նի, մյուս հա­մա­նա­խա­գա­հող երկ­րի՝ Ֆրան­սիա­յի գոր­ծերն էլ լավ չեն։
 • Պրոք­սի պա­տե­րազմ­նե­րի ո­րո­գայ­թում

  Պրոք­սի պա­տե­րազմ­նե­րի ո­րո­գայ­թում

  30.10.2020| 00:10
  Պա­տե­րազ­մի մեկ ա­մի­սը ռազ­մա­կան ու քա­ղա­քա­կան ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րով հաս­տա­տեց, ինչ հայտ­նի էր երկ­րորդ օ­րը: Չկա հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան պա­տե­րազմ, կա թուրք-ռու­սա­կան պրոք­սի պա­տե­րազմ, որ շա­րու­նա­կու­թյունն է Սի­րիա­յի ու Լի­բիա­յի ա­նա­վարտ պրոք­սի պա­տե­րազմ­նե­րի: Էր­դո­ղանն ու Պու­տի­նը ո­րո­նում են մի­մյանց ա­քի­լե­սյան գար­շա­պա­րը:
 • Դոնալդ Թրամփը հիասթափված է

  Դոնալդ Թրամփը հիասթափված է

  29.10.2020| 10:19
  ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն կոչ է արել Հայաստանին և Ադրբեջանին պահպանել հոկտեմբերի 25-ին հայտարարված հրադադարը: Երկուշաբթի, ժամը 8-ից ուժի մեջ մտած հրադադարը խախտվեց գործնականում անմիջապես:
 • Պուտինը որոնում է Էրդողանի աքիլեսյան գարշապարը

  Պուտինը որոնում է Էրդողանի աքիլեսյան գարշապարը

  29.10.2020| 10:09
  Թուրքիայի հետ Լիբիայում ու Կովկասում դիմակայության մեջ Ռուսաստանը հետ է մնացել: Հիմա Սիրիայում թուրքամետ ապստամբների ճանբարներին է Մոսկվան պատասխան հարված հասցնում՝ գրում է Քրիստիան Վայսֆլոգը շվեյցարական Neue Zürcher Zeitung-ում:
 • Էրդողանը Պուտինին առաջարկել է միասին լուծել Ղարաբաղի հարցը

  Էրդողանը Պուտինին առաջարկել է միասին լուծել Ղարաբաղի հարցը

  28.10.2020| 20:49
  ՏԱՍՍ-ը, հղում անելով NTV թուրքական հեռուստակայանին, հաղորդում է, որ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ երեկվա հեռախոսազրույցում առաջարկել է համագործակցել ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու հարցում:
 • Լեռնային Ղարաբաղ. Արյունոտ պատերազմի մեկ ամիսը

  Լեռնային Ղարաբաղ. Արյունոտ պատերազմի մեկ ամիսը

  28.10.2020| 09:33
  ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ստիվեն Բիգանի հետ Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների բանակցություններից հետո հաղորդվեց Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի պայմանավորվածության մասին: