• Сrew Dragon-ը գնաց տիեզերք՝ «բատուտն» աշխատեց

  Сrew Dragon-ը գնաց տիեզերք՝ «բատուտն» աշխատեց

  01.06.2020| 08:52
  SpaceX ընկերության Crew Dragon տիեզերանավը երկու աստղագնացներով թռավ Միջազգային տիեզերակայանից: Դա 9 տարվա մեջ առաջին թռիչքն էր դեպի տիեզերք ԱՄՆ տարածքից, և արդեն անվանվել է պատմական՝ առաջին անգամ աստղագնացներին տիեզերակայան կհասցնի մասնավոր տիեզերանավը:
 • Կորոնավիրուս ու էկոնոմիկա՝ մեծ խաղ

  Կորոնավիրուս ու էկոնոմիկա՝ մեծ խաղ

  26.05.2020| 10:58
  Պանդեմիան պատճառ դարձավ համակարգերի դարակազմիկ մրցակցության: Խոսքը ազգի մակարդակի, գլոբալ հեղինակության ու իշխանության և ազատության մասին է՝ գրում է Դորտմունդի Տեխնիկական համալսարանի պրոֆեսոր Հենրիկ Մյուլլերը Der Spiegel-ում:
 • Գոր­ծըն­կե­րու­թ­յան հեր­թա­կան ձեռք­բե­րու­մը. կի­սա­կա­ռույ­ցի շի­նա­րա­րու­թ­յուն Գոմ­քում

  Գոր­ծըն­կե­րու­թ­յան հեր­թա­կան ձեռք­բե­րու­մը. կի­սա­կա­ռույ­ցի շի­նա­րա­րու­թ­յուն Գոմ­քում

  26.05.2020| 01:09
  Վա­յոց ձո­րի մար­զի Գոմք գյու­ղում մինչև տա­րե­վերջ կլուծ­վի 15 տար­վա վա­ղե­մու­թյան խն­դիր: Կկա­ռուց­վի գյու­ղի կի­սա­կա­ռույց­նե­րից մե­կը՝ տան­տե­րե­րին ազա­տե­լով խո­նավ, մութ ու անհ­րա­պույր նկու­ղում ապ­րե­լու հիշ­ո­ղու­թյուն­նե­րից:
 • «Երկ­րի ա­պա­գան իր ներ­քին ռե­սուրս­նե­րի հաշ­վին կա­ռու­ցե­լու ու­նա­կու­թ­յունն է ցան­կա­ցած պե­տու­թ­յուն դարձ­նում ու­ժեղ, ու Հա­յաս­տա­նը բա­ցա­ռու­թ­յուն չէ»

  «Երկ­րի ա­պա­գան իր ներ­քին ռե­սուրս­նե­րի հաշ­վին կա­ռու­ցե­լու ու­նա­կու­թ­յունն է ցան­կա­ցած պե­տու­թ­յուն դարձ­նում ու­ժեղ, ու Հա­յաս­տա­նը բա­ցա­ռու­թ­յուն չէ»

  26.05.2020| 00:55
  Հար­գե­լի ըն­թեր­ցող, նա­խորդ հրա­պա­րա­կում­նե­րը երևի հա­մո­զե­ցին, որ մեր ա­ռա­ջար­կած տեխ­նո­լո­գիա­յով և մե­քե­նա­յով հնա­րա­վոր է ներ­քին ռե­սուրս­նե­րը, ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թյան կար­գով ջրա­յի­նը, ար­դյու­նա­վետ օգ­տա­գոր­ծե­լով ստեղ­ծել ա­նաս­նա­կե­րի կա­յուն բա­զա, ին­չը ո­լոր­տի զար­գաց­ման հիմ­նա­քարն է:
 • «Ե­թե ըն­կե­րու­թ­յու­նը շա­հույթ չու­նի, ինչ­պե՞ս է մա­րե­լու վար­կը»

  «Ե­թե ըն­կե­րու­թ­յու­նը շա­հույթ չու­նի, ինչ­պե՞ս է մա­րե­լու վար­կը»

  26.05.2020| 00:28
  Covid-19-ից բա­ցի, այ­սօր մեր ժո­ղովր­դին մտա­հո­գող խն­դի­րը քա­ղա­քա­կան է։ Մոտ մեկ ա­միս է, ինչ մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րի շուր­թե­րին է ՌԴ ԱԳ նա­խա­րար Լավ­րո­վի հայ­տա­րա­րու­թյու­նը, ըստ ո­րի բա­նակ­ցա­յին սե­ղա­նին դր­ված է Ար­ցա­խի հար­ցի փու­լա­յին լուծ­ման տար­բե­րա­կը։ Սրա կող­քին ՀՀ վար­չա­պե­տը օ­րենս­դիր մարմ­նի ամ­բիո­նից հայ­տա­րա­րեց, որ ին­քը միայն ժո­ղովր­դի առջև է հաշ­վե­տու այս հար­ցում։ Ար­դյուն­քում այդ­պես էլ պարզ չդար­ձավ, թե ինչ փաս­տա­թուղթ է դր­ված բա­նակ­ցա­յին սե­ղա­նին։ Այս հար­ցի քն­նար­կու­մից սկ­սե­ցինք մեր զրույ­ցը Ար­ցա­խի ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի մար­տիկ, ֆի­դա­յա­կան կա­մա­վո­րա­կան ջո­կատ­նե­րից մե­կի հրա­մա­նա­տար, «Վե­դի Վայն» ըն­կե­րու­թյան նա­խա­գահ ՄԱՆ­ՎԵԼ ՂԱ­ԶԱ­ՐՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Աշխա­տա­վարձ, պարգևավ­ճար. ին­չի՞ հա­մար

  Աշխա­տա­վարձ, պարգևավ­ճար. ին­չի՞ հա­մար

  22.05.2020| 01:14
  Վեր­նա­գի­րը հու­շում է պա­տաս­խա­նը. աշ­խա­տե­լու` «բան» ստեղ­ծե­լու և ա­վե­լին ա­նե­լու հա­մար: Տն­տե­սու­թյան մաս­նա­վոր տի­րույ­թում այդ պա­տաս­խան­նե­րի կոնկ­րետ չա­փը ո­րոշ­վում է գոր­ծա­տուի և կա­տա­րո­ղի միջև կնք­ված աշ­խա­տան­քի ար­դյուն­քի գնա­հատ­ման պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյամբ:
 • Ռուսաստանի ՀՆԱ-ն 28% անկում է գրանցել

  Ռուսաստանի ՀՆԱ-ն 28% անկում է գրանցել

  21.05.2020| 10:08
  Անցած տարվա համեմատ ՌԴ ՀՆԱ-ն ապրիլին կրճատվել է 1/3-ով: Նավթի գնանկումը համարյա նույն բացասական ազդեցությունն ունի, ինչպես կորոնաճգնաժամը՝ գրում է Անդրե Բալենը Handelsblatt-ում:
 • Թալին-Գյումրի ճանապարհահատվածում փոսային նորոգումները շարունակվում են

  Թալին-Գյումրի ճանապարհահատվածում փոսային նորոգումները շարունակվում են

  18.05.2020| 15:54
  Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Տրանշ-3-ում՝ Թալին-Գյումրի հատվածում, շինարարական աշխատանքներ կատարող չինական «Սինոհիդրո Քորփորեյշն» ընկերության կողմից կատարվում են փոսային նորոգման աշխատանքներ։ Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհի սկզբնամասից արդեն իսկ արվել են փոսային նորոգումներ ասֆալտբետոնե ծածկով։
 • Լաս Վեգասում ստորջրյա երկրորդ թունելն է կառուցվել

  Լաս Վեգասում ստորջրյա երկրորդ թունելն է կառուցվել

  16.05.2020| 17:50
  Ամերիկացի մեծահարուստ Իլոն Մասկին պատկանող The Boring Company ընկերությունն ավարտել է ստորջրյա երկրորդ թունելի կառուցումը, որ ծառայելու է Լաս Վեգասի մի մասնաշենքը մյուսի հետ կապելուն:
 • Չինաստանը ներկայացրել է Tesla-ի մրցակցին

  Չինաստանը ներկայացրել է Tesla-ի մրցակցին

  16.05.2020| 17:48
  Չինական BYD ավտոարտադրող ընկերությունը ներկայացրել է Han EV անվանումով էլկտրաքարն ու հայտարարել է, որ մեքենան դառնալու է Tesla Model 3-ի մրցակիցը Եվրոպայում: Այս մասին գրում է Express and Star պարբերականը: