• ԱԳՆ-ում «գասպարավարի լողի» սիրահար են

  ԱԳՆ-ում «գասպարավարի լողի» սիրահար են

  06.12.2019| 15:23
  ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի՝ Բրատիսլավայում կայացող ԵԱՀԿ 26-րդ նախարարական համաժողովին ունեցած ելույթի տեքստային տարբերակի անգլերեն և հայերեն տարբերակներում առկա անհամապատասխանությունները հիշեցրին հայկական լավ ֆիլմերից մեկը:
 • Նոր Սահմանադրությամբ իշխանություններն ուզում են վերադառնալ կառավարման կիսանախագահական համակարգի

  Նոր Սահմանադրությամբ իշխանություններն ուզում են վերադառնալ կառավարման կիսանախագահական համակարգի

  06.12.2019| 15:06
  «Փաստը» գրում է. «Վերջին օրերին շատ է խոսվում, որ 2020-ի փետրվարին կառավարության կողմից նախատեսվում է ստեղծել Սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով՝ Սահմանադրության հնարավոր փոփոխություն կազմակերպելու, հանրաքվե կազմակերպելու համար։ Այս տեղեկությունը հաստատել են նաև իշխանությունները:
 • Բրատիսլավա՝ ոչինչ կամ ամեն ինչ

  Բրատիսլավա՝ ոչինչ կամ ամեն ինչ

  06.12.2019| 11:17
  ԵԱՀԿ 26-րդ նախարարական խորհրդաժողովը Բրատիսլավայում Հարավային Կովկասի համար կարևորվեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների հանդիպումով, որի նկատմամբ հետաքրքրությունը սրեց ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովի պաշտոնական այցը Բաքու և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարի հետ համատեղ ասուլիսում բարձրաձայնած տեսակետները:
 • Յու­րա­քան­չ­յուր հա­յի տա­նը` մեկ քան­դակ, եր­կու նկար

  Յու­րա­քան­չ­յուր հա­յի տա­նը` մեկ քան­դակ, եր­կու նկար

  06.12.2019| 01:33
  Հա­յոց ներ­կա վեր­նա­դա­սը շա­բաթ­վա 6 օ­րը եր­կիրն է «շե­նաց­նում», 7-րդ օ­րը նախ ծնդ­րա­դիր ա­ղոթք է կար­դում, սուրճ է ըմ­պում (սուր­ճը ե­փել է պետք սույն ձևա­չա­փով. 1 լի գդալ սուրճ, քա­ռորդ գդալ շա­քա­րա­վազ և 1 մատ­նոց հայ­կա­կան կո­նյակ), և ուղևոր­վում է դե­պի ար­վես­տա­նոց­ներ։ (Ի­րա­զե­կում. ՀՀ-ում գոր­ծում են շուրջ 500 ար­վես­տա­նոց­ներ, ո­րոնց ճա­նա­պար­հա­յին քար­տե­զը կա­րե­լի է ձեռք բե­րել Հա­յաս­տա­նի նկա­րիչ­նե­րի միու­թյու­նում)։
 • Երկ­կող­մա­նի ան­հա­ջող գոր­ծարք

  Երկ­կող­մա­նի ան­հա­ջող գոր­ծարք

  06.12.2019| 01:26
  Գաղտ­նիք չէ, որ այս իշ­խա­նու­թյան ա­քի­լե­սյան գար­շա­պա­րը կադ­րա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյունն է, իսկ կադ­րե­րը, ինչ­պես հայտ­նի է, շատ բան են ո­րո­շում։ Այ­սօր, երբ այս կամ այն ո­լոր­տի ան­հա­ջող ղե­կա­վա­րի մա­սին ենք խո­սում, ինք­ներս մեզ հարց տվե՞լ ենք` այդ տե­ղում հայ­տն­ված մար­դու ճա­նա­պարհն ինչ­պե՞ս ենք հար­թել, դրա­նում չկա՞ մեր մեղ­քի բա­ժի­նը։
 • «Ար­ցա­խ­յան հար­ցում մեծ պե­տու­թ­յուն­նե­րը փոր­ձում են զի­ջում­ներ կոր­զել հիմ­նա­կա­նում մեզ­նից»

  «Ար­ցա­խ­յան հար­ցում մեծ պե­տու­թ­յուն­նե­րը փոր­ձում են զի­ջում­ներ կոր­զել հիմ­նա­կա­նում մեզ­նից»

  06.12.2019| 01:24
  Հա­յաս­տա­նի և Ադր­բե­ջա­նի արտ­գործ­նա­խա­րար­նե­րը հան­դի­պել են Բրա­տիս­լա­վա­յում։ Սլո­վա­կիա­յի մայ­րա­քա­ղա­քում անց­կաց­վող ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րար­նե­րի խոր­հր­դի նիս­տի շր­ջա­նակ­նե­րում նա­խա­տես­ված են խոր­հր­դակ­ցու­թյուն­ներ ԵԱՀԿ Մինս­կի խմ­բի հա­մա­նա­խա­գահ ե­րեք եր­կր­նե­րի միջև:
 • Խու­զիս­տա­նի նավ­թը և «բեն­զի­նա­յին խռո­վու­թ­յուն­ներն» Ի­րա­նում

  Խու­զիս­տա­նի նավ­թը և «բեն­զի­նա­յին խռո­վու­թ­յուն­ներն» Ի­րա­նում

  06.12.2019| 00:47
  Ի­րա­նի դա­տա­կան իշ­խա­նու­թյան ղե­կա­վար խո­ջաթ օլ էս­լամ Սե­յեդ Ռա­յի­սին նույն­պես ե­լույթ է ու­նե­ցել և տար­բե­րու­թյուն դրել այն մարդ­կանց միջև, ո­րոնք բո­ղո­քում են բեն­զի­նի վեր­ջին թան­կաց­ման դեմ, և ո­րոնք խախ­տում են երկ­րի անվ­տան­գու­թյու­նը։
 • Կո­ռուպ­ցիան ամ­բող­ջո­վին տե­ղա­փո­խել են իշ­խա­նու­թ­յան վե­րին՝ հա­սա­րա­կու­թ­յան կող­մից չն­կատ­վող և չվե­րահսկ­վող ա­տ­յան­ներ

  Կո­ռուպ­ցիան ամ­բող­ջո­վին տե­ղա­փո­խել են իշ­խա­նու­թ­յան վե­րին՝ հա­սա­րա­կու­թ­յան կող­մից չն­կատ­վող և չվե­րահսկ­վող ա­տ­յան­ներ

  06.12.2019| 00:24
  Վա­ղուց գաղտ­նիք չէ, որ հա­յաս­տա­նյան գոր­ծող վար­չախմ­բի և ան­ձամբ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի քա­ղա­քա­կան ռե­պեր­տուա­րի ա­ռանց­քում, այս­պես կոչ­ված, հա­մա­կար­գա­յին կո­ռուպ­ցիա­յի դեմ պայ­քա­րի թե­ման է:
 • Լավ է եր­բեք, քան ուշ

  Լավ է եր­բեք, քան ուշ

  06.12.2019| 00:18
  Միշտ մտա­ծել եմ՝ լավ է եր­բեք, քան ուշ: Գու­ցե ժա­մա­նա­կի սր­ված ըն­կալ­ման պատ­ճա­ռով, գու­ցե կորց­րած հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րի հա­մար ցա­վի: Հի­մա ինձ ոչ ոք չի կա­րող հա­մո­զել, որ պե­տու­թյունն ի­րա­վունք ու­նի իմ հաշ­վին, նաև ձեր հաշ­վին, որ բա­րե­խիղճ, թե ան­բա­րե­խիղճ հար­կա­տու եք, ձրիա­կեր­ներ պա­հել: Ինչ վեհ նպա­տակ էլ ու­նե­նա:
 • «10 մլն դրա­մի դի­մաց բա­նա­կից ա­զատ­վե­լու նա­խա­գիծ օ­րա­կարգ բե­րելն ան­թույ­լատ­րե­լի է»

  «10 մլն դրա­մի դի­մաց բա­նա­կից ա­զատ­վե­լու նա­խա­գիծ օ­րա­կարգ բե­րելն ան­թույ­լատ­րե­լի է»

  06.12.2019| 00:15
  «Հայկ Սարգ­սյա­նի շր­ջա­նա­ռու­թյան մեջ դրած նա­խա­գի­ծը ներ­կա­յաց­ված տես­քով ըն­դու­նե­լի չէ: Մենք գտն­վում ենք այն­պի­սի տա­րա­ծաշր­ջա­նում, որ­տեղ երկ­րի ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րու­թյան ու­շադ­րու­թյու­նը զին­ված ու­ժե­րի հան­դեպ պետք է ա­ռաջ­նա­յին լի­նի»: