• Նիկոլ Փաշինյան. Արցախցին չպետք է քվեարկի ՀՀ ժողովրդի լեգիտիմ իշխանության նկատմամբ թշնամանք քարոզողի օգտին

  Նիկոլ Փաշինյան. Արցախցին չպետք է քվեարկի ՀՀ ժողովրդի լեգիտիմ իշխանության նկատմամբ թշնամանք քարոզողի օգտին

  21.02.2020| 13:55
  Կարծում եմ, որ Արցախի ժողովուրդը չպետք է քվեարկի որևէ թեկնածուի օգտին, որը Հայաստանի ժողովրդի լեգիտիմ իշխանության նկատմամբ վարում է թշնամական քարոզչություն, և այդպիսով հրահրում է ներազգային թշնամություն:
 • Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերը հարվածներ են հասցնում բոլոր կողմերից

  Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերը հարվածներ են հասցնում բոլոր կողմերից

  21.02.2020| 13:28
  Էրդողանի՝ «Իդլիբի գործողությունը միայն ժամանակի հարց է» հայտարարությունից հետո հայտնի դարձավ, որ Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերը և ընդդիմադիր խմբավորումները սկսել են բոլոր կողմերից հրթիռակոծել ու գնդակոծել Ասադի ուժերին:
 • Մակրոնը պայքար է հայտարարել իսլամի արտասահմանյան ազդեցության դեմ

  Մակրոնը պայքար է հայտարարել իսլամի արտասահմանյան ազդեցության դեմ

  21.02.2020| 13:15
  Ֆրանսիան մտադիր է պայքարել իսլամիստական սեպարատիզմի հետ: Նախագահ Էմանուել Մակրոնը փետրվարի 18-ին հրապարակել է միջոցառումների շարքը, որ ուղղված են իսլամի «արտասահմանյան ազդեցության» դեմ պայքարին:
 • Ալֆան և օ­մե­գան

  Ալֆան և օ­մե­գան

  21.02.2020| 01:21
  Ա­րա, բա խի՞ չեք խն­դում, թե՞ մեր ի­րա­կա­նու­թյու­նը ճշ­տի մեջ լա­ցե­լի է: Էդ­քան լուրջ դեմ­քեր եք դար­ձե՞լ, ա՛յ ճի­ճու­ներ: Ստեղ են ա­սել, թե հա­զար-հա­զար մարդ՝ ան­բեղ, ան­մո­րուս, ու հե­տո ե­կան-ե­կան չք­մեղ հարս­ներ, հա­րա­լո՜, ջա՛ն, հա­րա­լո՜։ Պա­լատ­նե­րի դռ­նե­րը կրն­կի վրա բա­ցեք, հաղ­թա­կան կա­մար­ներ կա­ռու­ցեք… Ռե­մարկ Է­րիխ Մա­րիա՛: Օ՜, Շանզ է­լի­զե:
 • Ինչ պի­տի ա­նի Պո­ղո­սը, որ չի ա­նում Հրայր Թով­մա­ս­յա­նը

  Ինչ պի­տի ա­նի Պո­ղո­սը, որ չի ա­նում Հրայր Թով­մա­ս­յա­նը

  21.02.2020| 00:47
  Ե­րեկ կա­ռա­վա­րու­թյու­նը 2020-ի ապ­րի­լի 5-ին կա­յա­նա­լիք սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի հան­րաք­վեի նա­խա­պատ­րաստ­ման և անց­կաց­ման ծախ­սե­րը ֆի­նան­սա­վո­րե­լու հա­մար ՀՀ պե­տա­կան բյու­ջեով նա­խա­տես­ված պա­հուս­տա­յին ֆոն­դի հաշ­վին հատ­կաց­րեց 3 մի­լիարդ 447 մի­լիոն 366 հա­զար դրամ:
 • Իրա­նում դեռ եր­կար ժա­մա­նակ չեն ի­ջեց­նի վրե­ժի կար­միր դրոշ­նե­րը

  Իրա­նում դեռ եր­կար ժա­մա­նակ չեն ի­ջեց­նի վրե­ժի կար­միր դրոշ­նե­րը

  21.02.2020| 00:45
  ՌԴ ՊՆ-ն և ԱԳՆ-ն բա­ցա­հայ­տո­րեն Թեհ­րա­նի կող­մից են, չխո­սե­լով Չի­նաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թյան կամ ղե­կա­վա­րու­թյան մի մա­սի ու զին­վո­րա­կան հրա­մա­նա­տա­րու­թյան մա­սին։ Այդ ի­րա­վի­ճա­կում ՌԴ նա­խա­գա­հի կող­մից հա­զիվ թե խե­լա­ցի լի­ներ ոչ թե Մեր­կե­լի, այլ Ի­րա­նի վրա «ազ­դե­լը»։
 • «Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը զար­մա­նա­լի տա­ղանդ ու­նի դաշ­նա­կից­նե­րին դարձ­նել ընդ­դի­մա­դիր, ընդ­դի­մա­դիր­նե­րին՝ թշ­նա­մի»

  «Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը զար­մա­նա­լի տա­ղանդ ու­նի դաշ­նա­կից­նե­րին դարձ­նել ընդ­դի­մա­դիր, ընդ­դի­մա­դիր­նե­րին՝ թշ­նա­մի»

  21.02.2020| 00:35
  «Ի­րա­տե­սի» հար­ցե­րին պա­տաս­խա­նում է քաղ­տեխ­նո­լոգ և վեր­լու­ծա­բան ՎԻ­ԳԵՆ ՀԱ­ԿՈ­ԲՅԱ­ՆԸ։
 • Սրտի կանգ

  Սրտի կանգ

  21.02.2020| 00:20
  Հով­հան­նես Թու­մա­նյա­նի ծնն­դյան օ­րը՝ փետր­վա­րի 19-ը, հայ­տա­րար­վել է գիրք նվի­րե­լու օր: Սքան­չե­լի նա­խա­ձեռ­նու­թյուն է: Գու­ցե մար­տի 13-ն էլ՝ Ե­ղի­շե Չա­րեն­ցի ծնն­դյան օ­րը, հայ­տա­րար­վի գիրք ԿԱՐ­ԴԱ­ԼՈՒ՞ օր:
 • «Բա­նա­կում տե­ղի ու­նե­ցող դեպ­քե­րի նկատ­մամբ իշ­խա­նու­թ­յան որ­դեգ­րած կրա­վո­րա­կան կեց­վածքն ա­նըն­դու­նե­լի է»

  «Բա­նա­կում տե­ղի ու­նե­ցող դեպ­քե­րի նկատ­մամբ իշ­խա­նու­թ­յան որ­դեգ­րած կրա­վո­րա­կան կեց­վածքն ա­նըն­դու­նե­լի է»

  21.02.2020| 00:19
  Վեր­ջին շր­ջա­նում բա­նա­կում մե­կը մյու­սին հա­ջոր­դող ող­բեր­գա­կան դեպ­քե­րը մի խումբ ի­րա­վա­պաշտ­պան­նե­րի ու մտա­վո­րա­կան­նե­րի են փո­ղոց հա­նել: Նրանք ան­հան­գս­տա­ցած են. պա­տաս­խա­նա­տու մար­մին­նե­րը կա՛մ ան­գոր­ծու­թյան են մատն­ված, կա՛մ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան զգա­ցում չու­նեն, որ պա­տաս­խան տան, թե ին­չու են ան­հաս­կա­նա­լի պայ­ման­նե­րում ու ոչ հա­կա­ռա­կոր­դի գն­դա­կից սպան­վում կամ ինք­նաս­պա­նու­թյուն գոր­ծում մեր զին­վոր­նե­րը:
 • Երկ­րում մո­լեգ­նում է «իմ­քայ­լա­կան տեր­տե­րը»

  Երկ­րում մո­լեգ­նում է «իմ­քայ­լա­կան տեր­տե­րը»

  21.02.2020| 00:13
  Քա­նիցս ար­ձա­նագ­րել ենք` պետք է ու­շադ­րու­թյուն դարձ­նել մի­ջազ­գա­յին «աուկ­ցիո­ներ­նե­րի» նշա­նա­յին հա­մա­կար­գին: Վեր­ջերս Օս­կա­րի հաղ­թող հա­մար­վեց «Մա­կա­բույ­ծը» բա­վա­կա­նին խո­սուն վեր­նագ­րով ֆիլ­մը: Ժա­մա­նա­կին «Եվ­րա­տե­սի­լում» հաղ­թեց դի­վա­յին ինչ-որ ռոք խումբ, հե­տո Կոն­չի­տան էր, և այդ­պես շա­րու­նակ: