• Հայ­կա­կան վրձ­նի ֆրան­սիա­կան հե­տա­գի­ծը

  Հայ­կա­կան վրձ­նի ֆրան­սիա­կան հե­տա­գի­ծը

  1867-ին 18-ա­մյա մի խո­հուն պա­տա­նի իր ծնն­դա­վայր Կ. Պոլ­սից ճա­նա­պարհ ըն­կավ ու­ղիղ դե­պի «աշ­խար­հի մայ­րա­քա­ղաք» Փա­րիզ։
 • Ալֆան և օ­մե­գան

  Ալֆան և օ­մե­գան

  Ա­րա, բա խի՞ չեք խն­դում, թե՞ մեր ի­րա­կա­նու­թյու­նը ճշ­տի մեջ լա­ցե­լի է: Էդ­քան լուրջ դեմ­քեր եք դար­ձե՞լ, ա՛յ ճի­ճու­ներ: Ստեղ են ա­սել, թե հա­զար-հա­զար մարդ՝ ան­բեղ, ան­մո­րուս, ու հե­տո ե­կան-ե­կան չք­մեղ հարս­ներ, հա­րա­լո՜, ջա՛ն, հա­րա­լո՜։ Պա­լատ­նե­րի դռ­նե­րը կրն­կի վրա բա­ցեք, հաղ­թա­կան կա­մար­ներ կա­ռու­ցեք… Ռե­մարկ Է­րիխ Մա­րիա՛: Օ՜, Շանզ է­լի­զե:
 • Գոր­ծա­տուն պար­տա­վոր է հար­գել աշ­խա­տո­ղի աշ­խա­տան­քա­յին ի­րա­վուն­քը` ա­ռանց գոր­ծա­դու­լա­վո­րի պար­տադր­ման

  Գոր­ծա­տուն պար­տա­վոր է հար­գել աշ­խա­տո­ղի աշ­խա­տան­քա­յին ի­րա­վուն­քը` ա­ռանց գոր­ծա­դու­լա­վո­րի պար­տադր­ման

  ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան հա­մա­ձայն՝ «Յու­րա­քան­չյուր աշ­խա­տող, օ­րեն­քին հա­մա­պա­տաս­խան, ու­նի ա­ռողջ, անվ­տանգ և ար­ժա­նա­պա­տիվ աշ­խա­տան­քա­յին պայ­ման­նե­րի, ա­ռա­վե­լա­գույն աշ­խա­տա­ժա­մա­նա­կի սահ­մա­նա­փակ­ման, ա­մե­նօ­րյա և շա­բա­թա­կան հան­գս­տի, ինչ­պես նաև ա­մե­նա­մյա վճա­րո­վի ար­ձա­կուր­դի ի­րա­վունք»:
 • «Խո­րե­նա­ցիա­կան հո­գե­կա­ռուց­ված­քով ընդ­դի­մա­դի­րը եր­բեմն ա­վե­լի մեծ դեր է կա­տա­րում երկ­րի ճա­կա­տագ­րում, քան նույ­նիսկ թա­գա­վո­րը»
 • Անի­մաստ, ան­բո­վան­դակ փա­ռա­տո­նե­րից Հա­յաս­տանն աչք չի բա­ցում

  Անի­մաստ, ան­բո­վան­դակ փա­ռա­տո­նե­րից Հա­յաս­տանն աչք չի բա­ցում

  Չգի­տեմ՝ փա­ռա­տո­նա­մո­լու­թյունն ով է բե­րել ու մեր վզին փա­թա­թել, բայց որ ա­ռանձ­նա­կի ան­տա­ղանդ ենք իս­կա­պես նոր­մալ փա­ռա­տոն ու­նե­նա­լու ու այն կազ­մա­կեր­պե­լու հար­ցում, ան­քն­նար­կե­լի է:
 • Մի օր ձեր դռանն էլ է այս ուղ­տը չո­քե­լու

  Մի օր ձեր դռանն էլ է այս ուղ­տը չո­քե­լու

  Դա­տաի­րա­վա­կան ո­լոր­տում իշ­խա­նու­թյան բա­րե­փո­խում­նե­րի ողջ գոր­ծըն­թա­ցը հան­գեց ըն­դա­մե­նը ՍԴ-ի գոր­ծող կազ­մը փո­խե­լուն միտ­ված հան­րաք­վեի անց­կաց­մա­նը։ Երկ­րոր­դա­կան պլան են մղ­վել ան­կախ, ոչ կո­ռում­պաց­ված դա­տա­կան հա­մա­կարգ ու­նե­նա­լու բո­լոր խոս­տում­նե­րը։
 • Ինչ պի­տի ա­նի Պո­ղո­սը, որ չի ա­նում Հրայր Թով­մա­ս­յա­նը

  Ինչ պի­տի ա­նի Պո­ղո­սը, որ չի ա­նում Հրայր Թով­մա­ս­յա­նը

  Ե­րեկ կա­ռա­վա­րու­թյու­նը 2020-ի ապ­րի­լի 5-ին կա­յա­նա­լիք սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի հան­րաք­վեի նա­խա­պատ­րաստ­ման և անց­կաց­ման ծախ­սե­րը ֆի­նան­սա­վո­րե­լու հա­մար ՀՀ պե­տա­կան բյու­ջեով նա­խա­տես­ված պա­հուս­տա­յին ֆոն­դի հաշ­վին հատ­կաց­րեց 3 մի­լիարդ 447 մի­լիոն 366 հա­զար դրամ:
 • Ճաշ­կե­րույթ՝ Ար­գիշ­տի թա­գա­վո­րի հետ

  Ճաշ­կե­րույթ՝ Ար­գիշ­տի թա­գա­վո­րի հետ

  Այս տար­վա հուն­վա­րին Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Լճա­շեն հա­մայն­քում Եվ­րա­միու­թյան ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյամբ մեկ­նար­կել է «Պատ­մու­թյան դար­պաս­ներ» գի­տա­ժա­ման­ցա­յին ծրա­գի­րը, որն ի­րա­կա­նաց­նում է «Տա­րած­քա­յին զար­գաց­ման և հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րի կենտ­րոն» ՀԿ-ն Լճա­շե­նի հա­մայն­քա­պե­տա­րա­նի հետ գոր­ծըն­կե­րու­թյամբ:
 • Իրա­նում դեռ եր­կար ժա­մա­նակ չեն ի­ջեց­նի վրե­ժի կար­միր դրոշ­նե­րը

  Իրա­նում դեռ եր­կար ժա­մա­նակ չեն ի­ջեց­նի վրե­ժի կար­միր դրոշ­նե­րը

  ՌԴ ՊՆ-ն և ԱԳՆ-ն բա­ցա­հայ­տո­րեն Թեհ­րա­նի կող­մից են, չխո­սե­լով Չի­նաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թյան կամ ղե­կա­վա­րու­թյան մի մա­սի ու զին­վո­րա­կան հրա­մա­նա­տա­րու­թյան մա­սին։ Այդ ի­րա­վի­ճա­կում ՌԴ նա­խա­գա­հի կող­մից հա­զիվ թե խե­լա­ցի լի­ներ ոչ թե Մեր­կե­լի, այլ Ի­րա­նի վրա «ազ­դե­լը»։
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Այս ան­գամ կփոր­ձենք քն­նար­կել հե­լիո­ֆի­կա­ցիա­յի ծրագ­րի փորձ­նա­կան կի­րա­ռու­թյան հե­ռան­կա­րը՝ Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի մե­կա­կան բնա­կա­վայ­րե­րում: Ժա­մա­նա­կին աշ­խար­հի հե­լիո­ֆի­կա­ցիա­յի ծրա­գի­րը ո­րո­շել էինք սկ­սել Շի­րա­կի մար­զի Սառ­նաղ­բյուր գյու­ղից՝ ստա­նա­լով հայ­րե­նի­քի նվի­րյալ գյու­ղա­պետ Հրաչ Ա­ճե­մյա­նի հա­մա­ձայ­նու­թյու­նը: