Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  09.06.2020| 00:04
  Յու­րա­քան­չ­յուր մար­մին միա­նում է իր տե­սա­կին, և յու­րա­քանչ­յուր մարդ հա­րում իր նմա­նին։ Ի՞նչ հա­րա­բե­րու­­թյուն կա­րող է լի­նել գայ­լի և գա­ռան միջև։ Ի՞նչ խա­ղա­ղու­թ­յուն կա­րող է լի­նել բո­րե­նու և շան միջև, և ի՞նչ խա­ղա­ղու­թ­յուն՝ հա­րուս­տի և աղ­քա­տի միջև։ Ա­ռ­յուծ­նե­րի որ­սը ա­նա­պա­տի վայ­րի է­շերն են, այդ­պես էլ հա­րուստ­նե­րի կե­րա­կու­րը աղ­քատ­ներն են։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  05.06.2020| 00:00
  «Քեզ ի՞նչ է պետք», ու քեզ կա­մա­չեց­նի իր հյու­րա­սի­րու­թյամբ, մինչև որ եր­կու-ե­րեք ան­գամ կո­ղոպ­տի և ա­պա խա­բի քեզ, ո­րից հե­տո երբ տես­նի քեզ, կար­հա­մար­հի ու ե­րես կթե­քի քեզ­նից։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  02.06.2020| 00:02
  Մար­դու եր­ջան­կու­թ­յան ժա­մա­նակ տրտ­մու­թ­յան մեջ են լի­նում նրա թշ­նա­մի­նե­րը, իսկ նրա վշ­տի ժա­մա­նակ նրա բա­րե­կա­մը լքում է նրան։ Հա­վի­տ­յան մի՛ հա­վա­տա քո թշ­նա­մուն, քան­զի ինչ­պես պղինձն է ժան­գոտ­վում, այն­պես էլ` նրա չա­րու­թ­յու­նը։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  26.05.2020| 00:01
  Եթե բա­րիք ես ա­նում, ի­մա­ցիր` ում ես ա­նում, և շնորհ կս­տա­նաս քո բա­րի­քի հա­մար։ Բա­րի՛ք ա­րա բա­րե­պաշ­տին և փո­խա­րե­նը հա­տու­ցում կս­տա­նաս ե­թե ոչ նրա­նից, ա­պա Բարձ­ր­յա­լից։ Բա­րիք չկա նրա հա­մար, ով մշ­տա­պես չա­րիք է գոր­ծում և ո­ղոր­մա­ծու­թ­յուն չի ցու­ցա­բե­րում։ Օգ­նի՛ր բա­րե­պաշ­տին և ձեռք մի՛ եր­կա­րիր մե­ղա­վո­րին։ Բա­րի՛ք ա­րա խո­նար­հին և մի՛ օգ­նիր ամ­բարշ­տին։ Սի­րա­քի ի­մաս­տու­թ­յու­նը 12. 1-5
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  22.05.2020| 00:01
  Ա­մեն մար­դու մի՛ ըն­դու­նիր քո տու­նը, քան­զի բազ­մա­թիվ են նեն­գա­վոր մար­դու ո­րո­գայթ­նե­րը։ Ինչ­պես որ­սորդն է դա­րան մտ­նում կա­քավ որ­սա­լու հա­մար, այն­պես էլ ամ­բար­տա­վա­նը, ո­րի ուշքն ու միտ­քը քեզ գլո­րելն է։ Նա բա­րի­քը վե­րա­ծում է չա­րի­քի և ա­րա­տա­վո­րում այն, ինչ ցան­կա­լի է։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  19.05.2020| 00:01
  Բա­րի­քը, չա­րի­քը, կյան­քը և մա­հը, աղ­քա­տու­թ­յունն ու հարս­տու­թ­յու­նը Տի­րո­ջից են։ Տի­րոջ պարգևը բա­րե­պաշտ­նե­րին է մնում, և հա­վի­տ­յան է նրա բա­րե­հա­ճու­թ­յու­նը։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  15.05.2020| 00:06
  Մի՛ են­թարկ­վիր ա­մեն հող­մի և մի՛ գնա ա­մեն շավ­ղով, քան­զի դրանք մե­ղա­վո­րի ու եր­կե­րե­սա­նի մար­դու բա­ժինն են։ Հաս­տա՛տ ե­ղիր քո ի­մաս­տու­թյան մեջ, և քո խոս­քը թող մե՛կ լի­նի։ Լսե­լու մեջ փութ­կո՛տ ե­ղիր և պա­տաս­խան խոս­քի մեջ`համ­բե­րո՛ղ։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  12.05.2020| 00:04
  Խո­նարհ մար­դու ի­մաս­տու­թ­յու­նը բարձր է պա­հում նրա գլու­խը և մե­ծա­մեծ­նե­րի մեջ է բազ­մեց­նում նրան։ Մար­դուն մի՛ գո­վիր իր գե­ղեց­կու­թ­յան հա­մար և մի՛ ար­հա­մար­հիր իր խեղճ տես­քի հա­մար։ Մե­ղուն փոքր է թռ­չող­նե­րի մեջ, սա­կայն նրա պտու­ղը քաղց­րու­թ­յան սկիզբն է։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  08.05.2020| 00:04
  Ար­դարև, ի­մաս­տու­թյու­նը հա­մա­պա­տաս­խա­նում է իր ան­վա­նը և շա­տե­րին չէ, որ հայտ­նի է։ Լսի՛ր, որ­դի՛ս, և ըն­դու­նի՛ր իմ խրա­տը, մի՛ մեր­ժիր իմ այս խոր­հուր­դը։ Դի՛ր քո ոտ­քը նրա ոտ­նա­կա­պե­րի մեջ և քո պա­րա­նո­ցը` նրա շղ­թա­նե­րի մեջ։ Խո­նար­հեց­րու՛ քո ու­սը, վերց­րու՛ այն և մի՛ ձանձ­րա­ցիր նրա կա­պանք­նե­րից։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  05.05.2020| 00:02
  Քան­զի ա­մոթ կա, որ դե­պի մեղք է տա­նում, ա­մոթ էլ կա, որ փառք է և շնորհ... Մի՛ ե­ղիր ընդ­դեմ ճշ­մար­տու­թ­յան և ա­մա­չի՛ր քո ա­նար­ժա­նու­­թյան հա­մար։