Փա­շի­ն­յա­նը ո­րո­շա­կի բա­ցա­հայ­տում­նե­րից հե­տո ի՞նչ հետևու­թ­յուն­ներ կա­նի Ա­մուլ­սա­րի առն­չու­թ­յամբ

Փա­շի­ն­յա­նը ո­րո­շա­կի բա­ցա­հայ­տում­նե­րից հե­տո ի՞նչ հետևու­թ­յուն­ներ կա­նի Ա­մուլ­սա­րի առն­չու­թ­յամբ
06.09.2019 | 01:55
Չգի­տեմ` որևէ մեկն ու­շադ­րու­թյուն դարձ­րե՞լ է, թե Ա­մուլ­սա­րի հետ կապ­ված ի­րա­վի­ճա­կի առն­չու­թյամբ ՀՀ վար­չա­պե­տի մոտ 19.08.2019 թ. խոր­հր­դակ­ցու­թյան ըն­թաց­քում Նի­կոլ Փա­շի­նյանն ինչ հար­ցեր է տվել խոր­հր­դակ­ցու­թյան մաս­նա­կից­նե­րին և ինչ պա­տաս­խան­ներ է ստա­ցել: Այդ պա­տաս­խան­նե­րի մի մա­սի խոր­քում բնու­թյան և Հա­յաս­տա­նի նկատ­մամբ հան­ցա­գոր­ծու­թյու­նը կոծ­կե­լու փորձն է, ո­րը վեր­լու­ծա­բար ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար կա­րիք կլի­նի մի քա­նի հրա­պա­րա­կում­նե­րի: Այժմ այդ ա­մե­նին չեմ անդ­րա­դառ­նա, ըն­դա­մե­նը կմեջ­բե­րեմ հի­շյալ խոր­հր­դակ­ցու­թյան ըն­թաց­քում ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հար­ցե­րից մե­կին ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեի նա­խա­գահ Հայկ Գրի­գո­րյա­նի պա­տաս­խա­նը.
Վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյան. «Ես հետևե­ցի նաև մեկ­նա­բա­նու­թյուն­նե­րին, բայց ևս մեկ ան­գամ ճշ­տե­լու հա­մար ու­զում եմ հաս­կա­նալ՝ քրեա­կան գոր­ծը հա­րու­ցե­լուց հե­տո քնն­չա­կան խում­բը, ճի՞շտ եմ հաս­կա­նում, որ հա­վա­քել է դաշ­տում ե­ղած ամ­բողջ ին­ֆոր­մա­ցիան բաց աղ­բյուր­նե­րից, այ­սինքն՝ դեմ, կողմ, բաց նա­մակ­ներ և այլն: Այդ ա­մեն ին­չը հա­վաք­վե՞լ է քրեա­կան գոր­ծում, մինչ այդ ե­ղած փաս­տարկ­նե­րը քրեա­կան գոր­ծի նյո՞ւթ են դար­ձել, և ամ­բող­ջը դար­ձե՞լ է քն­նու­թյան ա­ռար­կա»։
Ակն­հայտ է, որ Փա­շի­նյա­նը շատ ճիշտ ու տե­ղին հարց է տվել, ո­րին քնն­չա­կան կո­մի­տեի նա­խա­գա­հը պետք է տար հետևյալ պա­տաս­խան­նե­րից մեկ­նու­մե­կը, ո­րը որ կհա­մա­պա­տաս­խա­ներ ի­րա­կա­նու­թյա­նը` «Ա­յո», «Ոչ», «Մա­սամբ»: Այս պա­տաս­խան­նե­րից մեկ­նու­մե­կը տա­լու փո­խա­րեն, քնն­չա­կան խմ­բի ղե­կա­վա­րը նա­խընտ­րել է տվյալ հար­ցին պա­տաս­խա­նե­լուց խու­սա­նա­վել, տալ բո­լո­րո­վին այլ պա­տաս­խան, ո­րը վար­չա­պե­տի հար­ցի պա­տաս­խա­նը չէ.
«Պա­րոն վար­չա­պետ, քրեա­կան գոր­ծը հա­րու­ցե­լուց հե­տո ո­լոր­տի ա­ռա­ջա­տար մաս­նա­գետ­նե­րը՝ հա­մալ­սա­րան­նե­րի, ա­կա­դե­միա­յի և ո­լոր­տում հե­ղի­նա­կու­թյուն վա­յե­լող այլ մաս­նա­գետ­ներ, բո­լո­րը ներգ­րավ­վել են որ­պես փոր­ձա­գետ­ներ: Ա­պա փոր­ձաքն­նու­թյու­նը հանձ­նա­րար­վել է «Ազ­գա­յին բյու­րո» ՊՈԱԿ-ին, ո­րից հե­տո, երբ ար­դեն քն­նար­կում­նե­րը թե­ժա­ցան, երբ մենք հաս­կա­ցանք, որ «Գոլ­դե­րի» եզ­րա­կա­ցու­թյա­նը պետք է ար­ձա­գան­քի ևս մեկ հե­ղի­նա­կա­վոր մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյուն, նոր մենք հանձ­նա­րա­րե­ցինք մի­ջազ­գա­յին փոր­ձա­գետ­նե­րին փոր­ձաքն­նու­թյան կա­տա­րու­մը: Իսկ մինչ այդ՝ ո­լոր­տի բո­լոր ա­ռա­ջա­տար մաս­նա­գետ­նե­րը ներգ­րավ­ված են ե­ղել»:
Կար­ծում ենք, պարզ է նաև, թե քնն­չա­կան կո­մի­տեի նա­խա­գահն ին­չու չի պա­տաս­խա­նել Փա­շի­նյա­նի հար­ցին: Ե­թե տար «Ոչ» կամ «Մա­սամբ» պա­տաս­խա­նը, կս­տաց­վեր, որ քն­նու­թյու­նը թե­րի է ի­րա­կա­նաց­վել, իսկ ե­թե պա­տաս­խա­ներ «Ա­յո», դա պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն են­թադ­րող կլի­ներ, ո­րով­հետև հե­տա­գա­յում Ա­մուլ­սա­րի հան­քի շա­հա­գործ­ման պատ­ճա­ռով է­կո­լո­գիա­կան (և ոչ միայն) ա­ղե­տի դեպ­քում հարց կա­ռա­ջա­նար, որ ե­թե քնն­չա­կան կո­մի­տեն իս­կա­պես հա­վա­քել է դաշ­տում ե­ղած ամ­բողջ տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը բաց աղ­բյուր­նե­րից, այդ թվում նաև՝ Ա­մուլ­սա­րի հան­քի շա­հա­գործ­ման դեմ, բաց նա­մակ­ներ և այլն, այդ ա­մե­նը, ին­չը հա­վա­քել է քրեա­կան գոր­ծում, մինչ այդ ե­ղած փաս­տարկ­նե­րը քրեա­կան գոր­ծի նյութ են դար­ձել, և ամ­բող­ջը դարձ­րել է քն­նու­թյան ա­ռար­կա, ա­պա ինչ­պե՞ս է վար­վել այն­պես, ինչ­պես վար­վում է հի­մա, այ­սինքն, ըստ էու­թյան, ան­տե­սե­լով դրանք, ինչ­պե՞ս են քնն­չա­կան կո­մի­տեի նա­խա­գա­հը և քնն­չա­կան խմ­բի ղե­կա­վար Յու­րա Ի­վա­նյա­նը վե­րոն­շյալ խոր­հր­դակ­ցու­թյան ըն­թաց­քում վար­չա­պե­տին տվել այն պա­տաս­խան­նե­րը, ո­րոնք տվել են:
Բա­ցի նրա­նից, որ Հայկ Գրի­գո­րյա­նը չի պա­տաս­խա­նել վար­չա­պե­տի հար­ցին, իսկ Փա­շի­նյանն էլ դա չի նկա­տել կամ չն­կա­տե­լու է տվել, դեռ մեծ հարց է, թե քրեա­կան գոր­ծը հա­րու­ցե­լուց հե­տո ո­լոր­տի ա­ռա­ջա­տար մաս­նա­գետ­նե­րը՝ հա­մալ­սա­րան­նե­րի, ա­կա­դե­միա­յի և ո­լոր­տում հե­ղի­նա­կու­թյուն վա­յե­լող այլ մաս­նա­գետ­ներ, բո­լո­րը ներգ­րավ­վե՞լ են որ­պես փոր­ձա­գետ­ներ: Են­թադ­րենք, թե նույ­նիսկ ներգ­րավ­վել են որ­պես փոր­ձա­գետ կամ թե­կուզ որ­պես վկա, բայց դա ար­վել է զուտ ձևա­կա­նո­րեն, քն­նու­թյան բազ­մա­կող­մա­նիու­թյան և օ­բյեկ­տի­վու­թյան երևու­թա­կա­նու­թյուն ստեղ­ծե­լու հա­մար, քա­նի որ մի շարք փոր­ձա­գետ­նե­րի, վկա­նե­րի (ՀՀ գի­տու­թյուն­նե­րի ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­յի Է­կո­լո­գա­նոոս­ֆե­րա­յին հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րի կենտ­րո­նի տնօ­րեն, երկ­րա­բա­նա­հան­քա­բա­նա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի դոկ­տոր Ար­մեն Սա­ղա­թե­լյա­նի, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալ­բան­դյա­նի ան­վան քի­միա­կան ֆի­զի­կա­յի ինս­տի­տու­տի տնօ­րեն Սեյ­րան Մի­նա­սյա­նի, ԵՊՀ աշ­խար­հագ­րու­թյան և երկ­րա­բա­նու­թյան ֆա­կուլ­տե­տի ռե­գիո­նալ երկ­րա­բա­նու­թյան, պետ­րո­լո­գիա­յի և օգ­տա­կար հա­նա­ծո­նե­րի հան­քա­վայ­րե­րի ամ­բիո­նի վա­րիչ, երկ­րա­բա­նա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու, դո­ցենտ Շա­հեն Խա­չատ­րյա­նի, է­կո­լոգ-ի­րա­վա­բան, «Հա­յաս­տա­նի ան­տառ­ներ» ՀԿ-ի տնօ­րեն Նա­զե­լի Վար­դա­նյա­նի, Բնու­թյան հա­մաշ­խար­հա­յին հիմ­նադ­րա­մի (WWF) հա­յաս­տա­նյան մաս­նա­ճյու­ղի տնօ­րեն Կա­րեն Ման­վե­լյա­նի և բազ­մա­թիվ այ­լոց) ներ­կա­յաց­րած վտանգ­նե­րը, ո­րոնք սպա­սե­լի են հան­քի շա­հա­գործ­ման դեպ­քում, նրանց եզ­րա­կա­ցու­թյուն­նե­րը, բե­րած փաս­տարկ­ներն Ա­մուլ­սա­րի հան­քի շա­հա­գործ­ման դեմ ի­րա­կա­նում, դա­տե­լով հի­շյալ խոր­հր­դակ­ցու­թյան ըն­թաց­քում վար­չա­պե­տին տր­ված պա­տաս­խան­նե­րից, ըստ էու­թյան, հաշ­վի չեն առն­վել:
Հի­մա անդ­րա­դառ­նանք Ա­մուլ­սա­րի գոր­ծով ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեի քնն­չա­կան խմ­բի ղե­կա­վար Յու­րա Ի­վա­նյա­նի և ՀՀ բնա­պահ­պա­նու­թյան նախ­կին նա­խա­րար, Ա­րա­յիկ Գրի­գո­րյա­նի (Ավ­շա­րի Ա­րա­յիկ) եղ­բայր Ա­րա­մա­յիս Գրի­գո­րյա­նի հո­րեղ­բոր տղա­ներ լի­նե­լու վե­րա­բե­րյալ լրագ­րո­ղա­կան հե­տաքն­նու­թյամբ վեր­ջերս կա­տար­ված շատ կարևոր բա­ցա­հայտ­մա­նը, ո­րն «Ա­մուլ­սա­րի գոր­ծով քն­նիչ Յու­րա Ի­վա­նյա­նը և նախ­կին բնա­պահ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րը ազ­գակ­ցա­կան կապ ու­նեն» վեր­տա­ռու­թյամբ հոդ­վա­ծով հրա­պա­րա­կել infocom.am կայ­քը:
Ըն­դգ­ծենք, որ Ա­րա­մա­յիս Գրի­գո­րյա­նը հենց այն պե­տա­կան բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նյան է, ո­րը 2016 թ. ապ­րի­լի 29-ին, այ­սինքն` նույն օրն ևեթ, ա­ռանց գո­նե մեկ օր մտա­ծե­լու, մտո­րե­լու, հապշ­տապ հաս­տա­տել է «ԳԵՈ­ԹԻՄ» ՓԲԸ-ի (այժմ` «Լի­դիան Ար­մե­նիա» ՓԲԸ) ներ­կա­յաց­րած «Ա­մուլ­սա­րի ոս­կե­բեր քվար­ցիտ­նե­րի հան­քա­վայ­րի հան­քար­դյու­նա­հան­ման հա­մա­լի­րի փո­փոխ­ված նա­խագ­ծի շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի վրա ազ­դե­ցու­թյան գնա­հատ­ման հաշ­վետ­վու­թյուն» փաս­տաթղ­թի վե­րա­բե­րյալ իր ղե­կա­վա­րած նա­խա­րա­րու­թյան «Շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի վրա ազ­դե­ցու­թյան փոր­ձաքն­նա­կան կենտ­րոն» ՊՈԱԿ-ի տված շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի վրա ազ­դե­ցու­թյան փոր­ձաքն­նու­թյան 29.04.2019 թ. թիվ ԲՓ-35 եզ­րա­կա­ցու­թյու­նը (Պե­տա­կան փոր­ձաքն­նա­կան եզ­րա­կա­ցու­թյուն):
Կար­ծում ենք, հաս­կա­նա­լի է, որ Ա­մուլ­սա­րի խնդ­րի ցան­կա­ցած հան­գու­ցա­լուծ­ման (թե հան­քա­վայ­րի շա­հա­գոր­ծու­մը թույ­լատ­րե­լու, թե ար­գե­լե­լու) դեպ­քում, ուշ թե շուտ, ա­ռա­ջա­նա­լու է հի­շյալ եզ­րա­կա­ցու­թյու­նը տված փոր­ձա­գետ Ա. Մի­նա­սյա­նի, նույն եզ­րա­կա­ցու­թյու­նը ստո­րագ­րած հի­շյալ ՊՈԱԿ-ի այն ժա­մա­նակ­վա տնօ­րեն Վ. Սա­հա­կյա­նի, ՇՄԱԳ-ի տվյալ եզ­րա­կա­ցու­թյու­նը որ­պես ՀՀ բնա­պահ­պա­նու­թյան նա­խա­րար հաս­տա­տած Ա­րա­մա­յիս Գրի­գո­րյա­նի պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան հար­ցը: Ա­ռա­ջին դեպ­քում` Ա­մուլ­սա­րի հան­քի շա­հա­գործ­ման ա­ղե­տա­լի հետևանք­նե­րի, իսկ երկ­րորդ դեպ­քում` շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի աղ­տոտ­ման կամ նույ­նիսկ թու­նա­վոր­ման վե­րա­բե­րյալ տե­ղե­կու­թյուն­նե­րը դի­տա­վո­րու­թյամբ թաքց­նե­լու, ի­րա­կա­նու­թյու­նը չար­տա­հայ­տող եզ­րա­կա­ցու­թյուն տա­լու, այն ստո­րագ­րե­լու, հաս­տա­տե­լու, թե­կուզ պաշ­տո­նեա­կան ան­փու­թու­թյան կամ ար­դեն իսկ կա­տար­ված ծախ­սե­րի, պատ­ճառ­ված վնա­սի հա­մար:
Հի­շեց­նենք, որ ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեի ՀԿԳ քն­նու­թյան գլ­խա­վոր վար­չու­թյու­նում 2018 թ. հու­լի­սին քրեա­կան գոր­ծը հա­րուց­վել է ՀՀ բնա­պահ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան պաշ­տո­նա­տար ան­ձանց կող­մից շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի աղ­տոտ­ման մա­սին տե­ղե­կու­թյուն­նե­րը դի­տա­վո­րու­թյամբ թաքց­նե­լու ա­ռերևույթ դեպ­քի առ­թիվ։ Նույն կո­մի­տեի կայ­քում հրա­պա­րակ­ված տե­ղե­կատ­վու­թյան հա­մա­ձայն, «նյու­թե­րի նա­խա­պատ­րաստ­ման ըն­թաց­քում տվյալ­ներ են ձեռք բեր­վել առ այն, որ ՀՀ բնա­պահ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան հա­մա­պա­տաս­խան պաշ­տո­նա­տար ան­ձինք, տե­ղե­կաց­ված լի­նե­լով նշ­ված հա­մա­լի­րի շա­հա­գործ­ման դեպ­քում շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի քի­միա­կան աղ­տոտ­ման վտան­գա­վոր ռիս­կե­րի մա­սին, բնակ­չու­թյու­նից դի­տա­վո­րու­թյամբ թաքց­րել են մարդ­կանց կյան­քի և ա­ռող­ջու­թյան հա­մար վտան­գա­վոր քի­միա­կան նյու­թե­րով շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի աղ­տոտ­ման վե­րա­բե­րյալ տե­ղե­կու­թյուն­նե­րը»:
«Ինչ­պես տես­նում ենք, և՛ Սե­րյո­ժա Ի­վա­նի Գրի­գո­րյա­նի (Յու­րա Ի­վա­նյա­նի հայ­րը), և՛ Թե­մուր Ի­վա­նի Գրի­գո­րյա­նի (Ա­րա­մա­յիս Գրի­գո­րյա­նի հայ­րը) հայ­րը նույն անձն է՝ Ի­վան Գրի­գո­րյա­նը,- նշ­ված է Ար­փի Ա­վե­տի­սյա­նի և Սևակ Մա­մյա­նի հե­ղի­նա­կու­թյամբ Infocom.am-ի հրա­պա­րա­կած հե­տաքն­նու­թյան եզ­րա­փա­կիչ մա­սում:- Հետևա­բար, Ա­րա­մա­յիս Թե­մու­րի Գրի­գո­րյա­նը և Յու­րա Սե­րյո­ժա­յի Ի­վա­նյա­նը (Գրի­գո­րյա­նը) հո­րեղ­բոր տղա­ներ են:
Միա­ժա­մա­նակ, Յու­րա Ի­վա­նյա­նի (Գրի­գո­րյան) քույ­րը՝ Ոս­կե­հատ Գրի­գո­րյա­նը, աշ­խա­տում է շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի նա­խա­րա­րու­թյու­նում՝ որ­պես կեն­սա­բազ­մա­զա­նու­թյան և կեն­սաանվ­տան­գու­թյան քա­ղա­քա­կա­նու­թյան բաժ­նի պետ:
Ընդ ո­րում, Ոս­կե­հատ Գրի­գո­րյա­նի` նախ­կի­նում բնա­պահ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նում աշ­խա­տե­լու վկա­յու­թյուն­ներ կան դեռևս 2014 թվա­կա­նից, երբ բնա­պահ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րը Ա­րա­մա­յիս Գրի­գո­րյանն էր:
Քա­նի որ ար­դեն նշել էինք Ա­րա­մա­յիս Գրի­գո­րյա­նի և Յու­րա Ի­վա­նյա­նի (Գրի­գո­րյա­նի) հո­րեղ­բոր տղա­ներ լի­նե­լու փաս­տը, ստաց­վում է, որ Ա­րա­մա­յիս Գրի­գո­րյա­նը նաև Ոս­կե­հատ Գրի­գո­րյա­նի հո­րեղ­բոր տղան է:
Infocom-ն այս հե­տաքն­նու­թյան մի­ջո­ցով փոր­ձեց ցույց տալ Ա­մուլ­սա­րի քրեա­կան գոր­ծով քնն­չա­կան խմ­բի ղե­կա­վար Յու­րա Ի­վա­նյա­նի (Գրի­գո­րյան) և 2016-ին Ա­մուլ­սա­րի նա­խագ­ծի դրա­կան եզ­րա­կա­ցու­թյու­նը հաս­տա­տած բնա­պահ­պա­նու­թյան նախ­կին նա­խա­րար Ա­րա­մա­յիս Գրի­գո­րյա­նի ազ­գակ­ցա­կան կա­պը: Այս փաս­տե­րի՝ Ա­մուլ­սա­րի գոր­ծի քն­նու­թյան օ­բյեկ­տի­վու­թյան վրա ազ­դե­ցու­թյան եզ­րա­կա­ցու­թյուն­նե­րը թող­նում ենք ձեզ»:
Կար­ծում ենք, բո­լո­րի հա­մար այդ եզ­րա­կա­ցու­թյու­նը մեկն է` Ա­մուլ­սա­րի առն­չու­թյամբ ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեում քնն­վող քրեա­կան գոր­ծի քն­նու­թյունն այս պա­րա­գա­յում չէր կա­րող օ­բյեկ­տիվ լի­նել և օ­բյեկ­տիվ չէ: Ա­վե­լին. ա­ռաջ է գա­լիս հի­շյալ քր. գոր­ծի նա­խաքն­նու­թյան ել­քով շա­հագր­գիռ Ա­րա­մա­յիս Գրի­գո­րյա­նի հետ սերտ ազ­գակ­ցա­կան, ա­րյու­նակ­ցա­կան կա­պի պայ­ման­նե­րում քնն­չա­կան խմ­բի ղե­կա­վա­րու­մից շա­հե­րի բախ­ման հիմ­քով չհ­րա­ժար­ված Յու­րա Ի­վա­նյա­նի, թերևս նաև` նրան քնն­չա­կան խմ­բի ղե­կա­վար նշա­նա­կած ՀՀ քնն­չա­կան խմ­բի ղե­կա­վար Հայկ Գրի­գո­րյա­նի պաշ­տո­նան­կու­թյան հար­ցը: Ով ով, բայց ես չեմ կա­րող հա­վա­տալ ու չեմ հա­վա­տում, թե նա չգի­տեր Ա­րա­մա­յիս Գրի­գո­րյա­նի և Յու­րա Ի­վա­նյա­նի` հո­րեղ­բոր տղա­ներ լի­նե­լու մա­սին: Ին­չո՞ւ ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեում քնն­չա­կան խմ­բի ղե­կա­վա­րու­մը հենց Յու­րա Ի­վա­նյա­նին հանձ­նա­րար­վեց, վս­տահ­վեց, և ոչ թե քնն­չա­կան կո­մի­տեի ՀԿԳ քն­նու­թյան գլ­խա­վոր վար­չու­թյան մեկ այլ քն­նի­չի:
Վե­րոն­շյա­լի ա­ռու­մով ի­մաս­տա­զուրկ է դառ­նում infocom.am կայ­քի հի­շյալ հրա­պա­րակ­ման առն­չու­թյամբ ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեի 29.08.2019 թ. պար­զա­բան­մամբ հան­րու­թյա­նը հրամց­վող այն «կրու­տի­տը», թե տվյալ «քրեա­կան գոր­ծը քնն­վել է Յու­րա Ի­վա­նյա­նի վա­րույ­թում՝ ոչ թե հաշ­վի առ­նե­լով ինչ-որ ազ­գակ­ցա­կան կա­պեր, այլ քնն­չա­կան կո­մի­տեի ՀԿԳ քն­նու­թյան գլ­խա­վոր վար­չու­թյու­նում քնն­վում են հա­սա­րա­կա­կան մեծ հն­չե­ղու­թյուն ու­նե­ցող մե­ծա­ծա­վալ, ա­ռանձ­նա­կի բար­դու­թյուն ու­նե­ցող քրեա­կան գոր­ծե­րը, իսկ կո­ռուպ­ցիոն բնույ­թի գոր­ծե­րը՝ ՀԿԳ քն­նու­թյան գլ­խա­վոր վար­չու­թյան կո­ռուպ­ցիոն սե­փա­կա­նու­թյան դեմ ուղղ­ված հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­նե­րի և կի­բեռ­հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­նե­րի քն­նու­թյան վար­չու­թյան վա­րույ­թում»: Շատ լավ, այդ դեպ­քում հաշ­վի առ­նե­լով Յու­րա Ի­վա­նյա­նի և Ա­րա­մա­յիս Գրի­գո­րյա­նի ազ­գակ­ցա­կան կա­պը, քնն­չա­կան խմ­բի ղե­կա­վա­րու­մը թող հանձ­նա­րար­վեր ՀԿԳ քն­նու­թյան գլ­խա­վոր վար­չու­թյան մեկ այլ քն­նի­չի, պաշ­տո­նյա­յի, ծայ­րա­հեղ դեպ­քում հի­շյալ քրեա­կան գոր­ծի քն­նու­թյու­նը թող փո­խանց­վեր ՀՀ ԱԱԾ-ին:
«Կրու­տիտ­նե­րի ժան­րից» է նաև ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեի վե­րոն­շյալ պար­զա­բան­ման մեջ նշ­ված այն նկա­տա­ռու­մը, որ «Քնն­չա­կան կո­մի­տեն որևէ գոր­ծով, այդ թվում՝ նաև Ա­մուլ­սա­րի գոր­ծով, դրա­կան եզ­րա­կա­ցու­թյուն չի կա­րող տալ, կամ ինչ­պես նշ­ված է հի­շյալ նյու­թում, չի կա­րող հաս­տա­տել դրա­կան եզ­րա­կա­ցու­թյուն, քա­նի որ կո­մի­տեն, ՀՀ օ­րեն­սդ­րու­թյամբ սահ­ման­ված կար­գով, ի­րա­կա­նաց­նում է մինչ­դա­տա­կան քրեա­կան վա­րույթ, ին­չը բո­լո­րո­վին այլ գոր­ծա­ռույթ է»: Infocom.am-ի հի­շյալ հոդ­վա­ծում որևէ բառ կամ միտք չկա այն մա­սին, թե քնն­չա­կան կո­մի­տեն որևէ գոր­ծով, այդ թվում՝ նաև Ա­մուլ­սա­րի գոր­ծով, կա­րող է դրա­կան եզ­րա­կա­ցու­թյուն տալ կամ հաս­տա­տել դրա­կան եզ­րա­կա­ցու­թյուն, հետևա­բար քնն­չա­կան կո­մի­տեն բո­լո­րո­վին ա­վե­լորդ, ան­հար­կի նկա­տա­ռում է ար­տա­հայ­տել և ինքն ի­րեն խայ­տա­ռա­կե­լով, հի­շյալ հոդ­վա­ծին վե­րագ­րել մի բան, ո­րը դրա­նում չկա: Երևի հե­տաքն­նա­կան բա­ցա­հայ­տու­մից այն­քան է շփոթ­վել, որ հայ­տն­վել է «նոկ­դաու­նի» մեջ:
Ա­յո՛, քնն­չա­կան կո­մի­տեն որևէ գոր­ծով, այդ թվում՝ նաև Ա­մուլ­սա­րի գոր­ծով, դրա­կան եզ­րա­կա­ցու­թյուն չի կա­րող տալ կամ հաս­տա­տել, բայց այդ դեպ­քում ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեն թող պա­տաս­խա­նի, թե ին­չո՞ւ է ELARD ըն­կե­րու­թյան հետ, իր լիա­զո­րու­թյուն­նե­րի սահ­մա­նա­զանց­մամբ, պայ­մա­նա­գիր ստո­րագ­րել «ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեի հատ­կա­պես կարևոր գոր­ծե­րի քն­նու­թյան գլ­խա­վոր վար­չու­թյու­նում քնն­վող քրեա­կան գոր­ծով Ա­մուլ­սա­րի ոս­կե­բեր քվար­ցի­տա­յին հան­քի շա­հա­գործ­ման նպա­տա­կով նշա­նակ­ված հա­մա­լիր փոր­ձաքն­նու­թյուն­նե­րը կա­տա­րե­լու, ինչ­պես նաև՝ հան­քի շա­հա­գործ­ման նպա­տա­կով կազմ­ված շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի վրա ազ­դե­ցու­թյան գնա­հատ­ման և բնա­պահ­պա­նա­կան և սո­ցիա­լա­կան ազ­դե­ցու­թյան գնա­հատ­ման հաշ­վետ­վու­թյուն­նե­րի փոր­ձաքն­նու­թյան հա­մար» (մեջ­բե­րու­մը ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեի կայ­քում 23.04.2019 թ. հրա­պա­րակ­ված պար­զա­բա­նու­մից է): Պարզ­վում է, ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեն հա­մա­լիր փոր­ձաքն­նու­թյուն­նե­րը նշա­նա­կել է Ա­մուլ­սա­րի ոս­կե­բեր քվար­ցի­տա­յին հան­քի շա­հա­գործ­ման նպա­տա­կով, ին­չը, կրկ­նում ենք, դուրս է իր լիա­զո­րու­թյուն­նե­րի սահ­մա­նից, քնն­չա­կան կո­մի­տեն այդ փոր­ձաքն­նու­թյուն­նե­րը կա­րող էր նշա­նա­կել միայն ՀՀ բնա­պահ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան պաշ­տո­նա­տար ան­ձանց կող­մից շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի աղ­տոտ­ման մա­սին տե­ղե­կու­թյուն­նե­րը դի­տա­վո­րու­թյամբ թաքց­նե­լու հան­գա­ման­քը պար­զե­լու նպա­տա­կով, իր խն­դի­րը միայն դա էր, դրա հա­մար էր հա­րու­ցել քրեա­կան գոր­ծը ու սկ­սել նա­խաքն­նու­թյուն: Հի­մա ինչ­պե՞ս չկաս­կա­ծես` Ա­մուլ­սա­րի ոս­կե­բեր քվար­ցի­տա­յին հան­քի շա­հա­գոր­ծու­մից ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեի նա­խա­գահ Հայկ Գրի­գո­րյա­նը, քնն­չա­կան խմ­բի ղե­կա­վար Յու­րա Ի­վա­նյա­նը կամ նրա հո­րեղ­բոր տղա Ա­րա­մա­յիս Գրի­գո­րյա­նը փա­յա­բա­ժի՞ն ու­նեն կամ ու­նե­նա­լո՞ւ են, այ­լա­պես, ի­րոք, հա­մա­լիր փոր­ձաքն­նու­թյուն­ներն ին­չո՞ւ են նշա­նակ­վել «Ա­մուլ­սա­րի ոս­կե­բեր քվար­ցի­տա­յին հան­քի շա­հա­գործ­ման նպա­տա­կով», դա քնն­չա­կան կո­մի­տեի ի՞նչ խն­դիրն է… Սա պար­զե­լը, սա­կայն, ար­դեն ԱԱԾ-ի և ՀՔԾ-ի խն­դիրն է:
Ե­թե ա­մեն ինչ դի­տենք, ինչ­պես Հայկ Գրի­գո­րյանն ու Յու­րա Ի­վա­նյանն են սի­րում ա­սել, ա­պա­ցույց­նե­րի հա­մակ­ցու­թյան մեջ, ա­պա շատ բան պարզ կդառ­նա, շատ բան կերևակ­վի ու ջրի ե­րես դուրս կգա: Հաս­կա­նա­լի կդառ­նա, թե Յու­րա Ի­վա­նյա­նը և Հայկ Գրի­գո­րյանն ին­չու են ստանձ­նել «Լի­դիան Ար­մե­նիա» ըն­կե­րու­թյան փաս­տա­բա­նի դե­րը, ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեն ին­չու է հա­մա­լիր փոր­ձաքն­նու­թյան վե­րա­բե­րյալ պայ­մա­նա­գի­րը կն­քել Է­ԼԱՐԴ/ELARD ըն­կե­րու­թյան հետ, երբ դրա ի­րա­վուն­քը չու­ներ, ին­չու է ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեի հատ­կա­պես կարևոր գոր­ծե­րի քն­նու­թյան գլ­խա­վոր վար­չու­թյու­նում քնն­վող քրեա­կան գոր­ծով վե­րոն­շյալ ըն­կե­րու­թյան հետ կնք­վել «Ա­մուլ­սա­րի ոս­կե­բեր քվար­ցի­տա­յին հան­քի շա­հա­գործ­ման նպա­տա­կով նշա­նակ­ված հա­մա­լիր փոր­ձաքն­նու­թյուն­ներ», ինչ­պես նաև «հան­քի շա­հա­գործ­ման նպա­տա­կով կազմ­ված շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի վրա ազ­դե­ցու­թյան գնա­հատ­ման և բնա­պահ­պա­նա­կան և սո­ցիա­լա­կան ազ­դե­ցու­թյան գնա­հատ­ման հաշ­վետ­վու­թյուն­նե­րի փոր­ձաքն­նու­թյուն» կա­տա­րե­լու պայ­մա­նա­գիր, սա­կայն Է­ԼԱՐԴ/ELARD-ից ստաց­վել «ԲՍԱԳ ու­սում­նա­սի­րու­թյուն», «Ջրա­յին ռե­սուրս­նե­րի և երկ­րա­բա­նու­թյան, կեն­սա­բազ­մա­զա­նու­թյան և օ­դի ո­րա­կի վրա ազ­դե­ցու­թյուն­նե­րի եր­րորդ կող­մի ան­կախ գնա­հա­տում» վեր­տա­ռու­թյամբ մի փաս­տա­թուղթ, ին­չը ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեն ու քնն­չա­կան խմ­բի ղե­կա­վա­րը ստա­նա­լով, չեն ա­ռար­կել և այն ներ­կա­յաց­նում են իբրև հի­շյալ փոր­ձաքն­նությ­ւն­նե­րի միա­ցյալ եզ­րա­կա­ցու­թյուն:
Առ­կա փաս­տե­րի, ա­պա­ցույց­նե­րի հա­մակ­ցու­թյան պա­րա­գա­յում հաս­կա­նա­լի կդառ­նա նաև, թե ինչ­պես է փոր­ձաքն­նու­թյան հա­մար ըն­տր­վել հենց ELARD-ը, ին­չու է նշ­ված ըն­կե­րու­թյու­նը քնն­չա­կան կո­մի­տեին ներ­կա­յաց­րել այն փաս­տա­թուղ­թը` խո­րա­մանկ, Ա­մուլ­սա­րի շա­հա­գործ­ման ու հե­տա­գա­յում բնա­պահ­պա­նա­կան (և ոչ միայն) ա­ղե­տի դեպ­քում պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նից ա­զատ­վե­լու մի­տում ու­նե­ցող ձևա­կեր­պում­նե­րով, ո­րը ներ­կա­յաց­րել է: Հաս­կա­նա­լի կդառ­նա նաև, թե ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեն իր լիա­զո­րու­թյուն­նե­րի սահ­մա­նա­զանց­մամբ ին­չու է, ըստ էու­թյան, ստանձ­նել ՀՀ շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի նա­խա­րա­րու­թյան, «Շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի վրա ազ­դե­ցու­թյան փոր­ձաքն­նա­կան կենտ­րոն» ՊՈԱԿ-ի, իսկ կո­մի­տեի նա­խա­գա­հը և քնն­չա­կան խմ­բի ղե­կա­վա­րը, թերևս, փոր­ձա­գե­տի դեր: Այս կա­պակ­ցու­թյամբ միան­գա­մայն տե­ղին է Հայ­կա­կան բնա­պահ­պա­նա­կան ճա­կա­տի ան­դամ, աշ­խար­հագ­րա­գետ Լևոն Գալս­տյա­նի հար­ցադ­րու­մը` «Քնն­չա­կան կո­մի­տեի նա­խա­գա­հը փաս­տո­րեն բնա­պահ­պա­նա­կան եզ­րա­կա­ցու­թյուն է տա­լիս Հա­յաս­տա­նում։ Տես­նե՞ս որ օ­րեն­քի շր­ջա­նակ­նե­րում»: Դե, ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեն թող պա­տաս­խա­նի այս և բազ­մա­թիվ այլ հար­ցե­րի, ե­թե, ի­հար­կե, կա­րող է:
ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեի 29.08.2019 թ. պար­զա­բան­ման մեջ նշ­ված է նաև. «Եվս մեկ ան­գամ հարկ ենք հա­մա­րում նշել, որ Ա­մուլ­սա­րի ոս­կե­բեր քվար­ցիտ­նե­րի հան­քա­վայ­րի շա­հա­գործ­ման հետ կապ­ված՝ շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի աղ­տոտ­ման մա­սին տե­ղե­կու­թյուն­նե­րը պաշ­տո­նա­տար ան­ձանց կող­մից դի­տա­վո­րու­թյամբ թաքց­նե­լու դեպ­քի առ­թիվ հա­րուց­ված քրեա­կան գոր­ծով քնն­չա­կան կո­մի­տեն ձեռ­նար­կել է անհ­րա­ժեշտ բո­լոր գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը՝ գոր­ծի օ­բյեկ­տիվ, լրիվ և բազ­մա­կող­մա­նի քն­նու­թյունն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար»: Մեր տրա­մադ­րու­թյան տակ առ­կա տե­ղե­կու­թյուն­նե­րը թույլ են տա­լիս պն­դել, որ ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեն գոր­ծի օ­բյեկ­տիվ, լրիվ և բազ­մա­կող­մա­նի քն­նու­թյունն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ բո­լոր գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը չի ձեռ­նար­կել: Քնն­չա­կան կո­մի­տեն այս հայ­տա­րա­րու­թյամբ մատ­նել է նաև, որ քրեա­կան գոր­ծի նա­խաքն­նու­թյունն, ըստ էու­թյան, ա­վար­տել է ար­դեն, պար­զա­պես սպա­սում է հար­մար պա­հի քրեա­կան գոր­ծի կարճ­ման մա­սին հայտ­նե­լու հա­մար:
Հե­տաքր­քիր է` այս ա­մե­նից հե­տո ինչ հետևու­թյուն­ներ կա­նի կո­ռուպ­ցիա­յի դեմ պայ­քա­րից խո­սել սի­րող ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը:
Ար­թուր ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 3670

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ