• Հա­մա­զաս­պ­յա­նի ծրա­գի­րը չի կա­րե­լի դուրս հա­նել երկ­րից

  Հա­մա­զաս­պ­յա­նի ծրա­գի­րը չի կա­րե­լի դուրս հա­նել երկ­րից

  21.04.2020| 00:52
  Ամ­բող­ջու­թյամբ կողմ եմ Հա­յաս­տա­նի տն­տե­սու­թյու­նը հա­մա­տեղ ջան­քե­րով ոտ­քի հա­նե­լու Հա­մա­զաս­պյա­նի կո­չին («Ի­րա­տես», թիվ 23): Դա հնա­րա­վոր է ի­րա­կա­նաց­նել «Հայ­կա­կան ժո­ղովր­դա­կան տեխ­նո­լո­գիա­ներ» միա­վոր­ման մի­ջո­ցով՝ շեշ­տը դնե­լով «Եր­կր­նե­րի հե­լիո­ֆի­կա­ցիա» և հայ­կա­կան ծագ­մամբ այլ ծրագ­րե­րի ի­րա­կա­նաց­ման վրա:
 • «Ծրագ­րե­րը կար­ճա­ժամ­կետ ա­ռու­մով դրա­կան է­ֆեկտ կտան, եր­կա­րա­ժամ­կետ ա­ռու­մով` բա­ցա­սա­կան»

  «Ծրագ­րե­րը կար­ճա­ժամ­կետ ա­ռու­մով դրա­կան է­ֆեկտ կտան, եր­կա­րա­ժամ­կետ ա­ռու­մով` բա­ցա­սա­կան»

  21.04.2020| 00:17
  Մոտ մեկ ա­միս է կա­ռա­վա­րու­թյու­նը COVID-19-ից ա­ռա­ջա­ցած սո­ցիա­լա­կան և տն­տե­սա­կան խն­դիր­նե­րը լու­ծե­լու նպա­տա­կով ծրագ­րեր է ի­րա­կա­նաց­նում։ Ապ­րի­լի 19-ին հաս­տատ­վեց ա­ջակ­ցու­թյան 14-րդ ծրա­գի­րը։ Ինչ խոսք, պան­դե­միա­յին զու­գա­հեռ նման ծրագ­րե­րը անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն են, սա­կայն ոչ պա­կաս կարևոր է, թե այդ ծրագ­րե­րը որ­քա­նով կծա­ռա­յեն նպա­տա­կին և գործ­նա­կա­նում ինչ­քա­նով կն­պաս­տեն տն­տե­սու­թյան զար­գաց­մա­նը։ Այս հար­ցե­րի շուրջ զրու­ցե­ցինք ԱԺ ԲՀԿ խմ­բակ­ցու­թյան ան­դամ ԱՐ­ԹՈՒՐ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Կորոնավարակը փլուզեց Չինաստանի տնտեսությունը, հերթում մնացած աշխարհն է

  Կորոնավարակը փլուզեց Չինաստանի տնտեսությունը, հերթում մնացած աշխարհն է

  19.04.2020| 12:42
  Կորոնավիրուսը Չինաստանը մատնել է խոր ճգնաժամի: Աշխարհի երկրորդ տնտեսությունը ամենալուրջ անկումն է ապրում ժամանակակից պատմության մեջ՝ ցույց տալով Covid-19 գլոբալ պանդեմիայի հետևանքների նախնական գնահատականը, դա խնդրահարույց է ամբողջ աշխարհի համար:
 • Կորոնավիրուսն այն «սև կարապը» կլինի, որը համաշխարհային տնտեսությունը դեպի խոր անկում կմղի. Կարեն Սարգսյան

  Կորոնավիրուսն այն «սև կարապը» կլինի, որը համաշխարհային տնտեսությունը դեպի խոր անկում կմղի. Կարեն Սարգսյան

  16.04.2020| 22:26
  Համաշխարհային տնտեսությունը բավական արագ տեմպերով գնում է դեպի հերթական ճգնաժամ։ Եթե դեռ մեկ ամիս առաջ խոսվում էր հնարավոր կամ ենթադրյալ ճգնաժամի մասին, ապա ներկա պահին բազմաթիվ վերլուծական գործակալություններ արդեն իսկ ահազանգում են, որ համաշխարհային տնտեսությանը սպասվում է ոչ բարենպաստ ապագա՝ պայմանավորված համավարկի տնտեսական հետևանքներով։
 • Մեծ կարանտինը՝ ԱՄՀ-ը կանխատեսել է Եվրոպայի ՀՆԱ-ի 7,5% անկում

  Մեծ կարանտինը՝ ԱՄՀ-ը կանխատեսել է Եվրոպայի ՀՆԱ-ի 7,5% անկում

  15.04.2020| 08:49
  Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ավելի է իջեցրել 2020-ի իր տնտեսական կանխատեսումների ցուցանիշները՝ ապրիլի 14-ին հրապարակելով նոր թվեր: Կորոնավարակի պանդեմիայի ու ի հետևանս կարանտինի՝ եվրագոտում սպասվում է ՀՆԱ-ի նվազում 7,5% ՝ դա վատագույն ցուցանիշն է աշխարհում:
 • Ռուսական ճգնաժամը 13 միլիարդ դոլարի դրամական փոխանցում սպառնալիքի տակ է դնում

  Ռուսական ճգնաժամը 13 միլիարդ դոլարի դրամական փոխանցում սպառնալիքի տակ է դնում

  15.04.2020| 08:44
  Խորացող տնտեսական ճգնաժամը Ռուսաստանում ցավոտ հարվածելու է այն երկրներին, որոնց տնտեսությունը շատ ուժեղ կապված է արտասահմանից դրամական փոխանցումների հետ:
 • Բա Փա­շի­ն­յա­նի ա­սածն ու ա­րածն ազ­գա­դա­վու­թ­յուն չեն, ի՞նչ են

  Բա Փա­շի­ն­յա­նի ա­սածն ու ա­րածն ազ­գա­դա­վու­թ­յուն չեն, ի՞նչ են

  14.04.2020| 00:58
  ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի սի­րե­լի կադր Տաթևիկ Ռևա­զյա­նի ղե­կա­վա­րած ՀՀ քա­ղա­քա­ցիա­կան ա­վիա­ցիա­յի կո­մի­տեի գոր­ծու­նեու­թյան ար­դյուն­քում Հա­յաս­տա­նը մա­յի­սից հայ­տն­վե­լու է Եվ­րո­պա­կան միու­թյան (ԵՄ) ա­վիա­ցիոն «սև ցու­ցա­կում» (պաշ­տո­նա­պես «EU Air Safety List» կամ ԵՄ ա­վիա­ցիոն անվ­տան­գու­թյան ցու­ցակ), հա­յաս­տա­նյան ա­վիաըն­կե­րու­թյուն­նե­րը զրկ­վե­լու են Եվ­րո­պա չվեր­թեր կա­տա­րե­լու ի­րա­վուն­քից:
 • Ես, օ­րի­նակ, 500 հա­զա­րով կաշ­խա­տեի մե­ծա­գույն սի­րով

  Ես, օ­րի­նակ, 500 հա­զա­րով կաշ­խա­տեի մե­ծա­գույն սի­րով

  14.04.2020| 00:16
  Հրա­պա­րակ­նե­րում ա­նար­դար կյան­քից դժ­գո­հող­նե­րը, որ հին իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ե­րե­սին էին շպր­տում, թե ո­չինչ չա­նե­լու դի­մաց մի­լիո­նա­վոր աշ­խա­տա­վար­ձեր են ստա­նում, պե­տա­կան ա­պա­րա­տում ի­րենց ծա­նոթ­նե­րին աշ­խա­տան­քի տե­ղա­վո­րում, իշ­խա­նու­թյան գա­լուց հե­տո կա­խար­դա­կան փայ­տի­կի օգ­նու­թյամբ մի զո­րա­վոր «ցմփ» են ա­րել (այդ մա­սին նրանց երևի վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն է հու­շել) ու մո­ռա­ցել թե՛ հրա­պա­կա­յին խոս­տում­նե­րը, թե՛ ժո­ղովր­դի սիր­տը շա­հե­լու հա­մար ար­տա­բե­րած «խրոխտ» ե­լույթ­նե­րը:
 • Օբյեկ­տի­վո­րեն առ­կա են լավ ապ­րե­լու բո­լոր հնա­րա­վո­րու­թ­յուն­նե­րը

  Օբյեկ­տի­վո­րեն առ­կա են լավ ապ­րե­լու բո­լոր հնա­րա­վո­րու­թ­յուն­նե­րը

  14.04.2020| 00:15
  Կար­դա­լով Վա­հան Հա­մա­զաս­պյա­նի «Հա­յաս­տա­նի ու սփյուռ­քի մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րին, գիտ­նա­կան­նե­րին, ին­ժե­ներ­նե­րին, բան­վոր­նե­րին, գյու­ղա­ցի­նե­րին, գոր­ծա­րար­նե­րին» ուղղ­ված («Ի­րա­տես», թիվ 23) կո­չը` մեկ ան­գամ ևս հա­մոզ­վում ես, որ հան­ձին Վա­հան Հա­մա­զաս­պյա­նի գործ ու­նենք լայ­նա­խոհ պե­տա­կան գործ­չի, ջեր­մե­ռանդ հա­յի հետ:
 • Կենտրոնական բանկն արտարժույթի շուկայից գնել է 8.1 միլիոն դոլար

  Կենտրոնական բանկն արտարժույթի շուկայից գնել է 8.1 միլիոն դոլար

  13.04.2020| 22:06
  Կենտրոնական բանկն արտարժույթի շուկայից 8.1 միլիոն դոլար է գնել: «Ֆեյսբուք» սոցիալական ցանցի իր էջում այս մասին գրառում է կատարել ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը: