• Չինաստանում նոր մեգա-օդանավակայան են շահագործել

  Չինաստանում նոր մեգա-օդանավակայան են շահագործել

  22.09.2019| 23:06
  Օդանավակայանը, որի շինարարությունը 11.5 միլիարդ դոլար է արժեցել, ֆուտբոլային 97 դաշտի տարածություն է զբաղեցնում: Այս մասին գրում է CNN-ը:
 • Ես քո մաս­նիկն եմ, հո՛ղ

  Ես քո մաս­նիկն եմ, հո՛ղ

  20.09.2019| 00:52
  Յոթ տաս­նյա­կից մի քիչ անց էր, ու Վա­յոց ձո­րի տաք արևի լույ­սը կա­րող էր վա­յե­լել, ե­թե սիր­տը դի­մա­նար մինչև սեպ­տեմ­բե­րի 20-ը, քա­նի որ հե­ռա­վոր Ռու­սաս­տա­նից զա­վակ­ներն ու թոռ­նե­րը շնոր­հա­վո­րե­լու էին հեր­թա­կան տա­րե­դար­ձը, իսկ Հա­յաս­տա­նում ապ­րող դուստ­րը, թոռ­ներն ու հա­րա­զատ­նե­րը հեր­թա­կան ա­նակն­կա­լով նրա օ­րը լց­նե­լու էին խին­դով:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  20.09.2019| 00:48
  Ա­մուլ­սա­րի մա­սին շատ են գրում ու խո­սում, բայց այս խնդ­րին պետք է մո­տե­նալ նաև մեկ այլ, զուտ տեխ­նի­կա­կան տե­սա­կե­տից ու փոր­ձել հաս­կա­նալ, թե ին­չու է Փա­շի­նյա­նը շա­րու­նա­կում այդ­պի­սի հա­մա­ռու­թյամբ շարժ­վել ժա­ղովր­դի կամ­քին հա­կա­ռակ, ին­չու է մո­ռա­ցել, որ ոչ վաղ ան­ցյա­լում նա լսում էր մարդ­կանց ձայ­նը, կի­սում նրանց մտա­հո­գու­թյուն­նե­րը և, ա­ռանց եր­կմ­տե­լու, պատ­րաստ էր կանգ­նե­լու ժո­ղովր­դի կող­քին:
 • Նա­խա­րա­րը խո­սեց` չխո­սե­լով

  Նա­խա­րա­րը խո­սեց` չխո­սե­լով

  20.09.2019| 00:44
  Մե­կը մյու­սին հա­ջոր­դած ու­ժա­յին կա­ռույց­նե­րի հրա­ժա­րա­կան­նե­րը լայն քն­նարկ­ման թե­մա են դար­ձել և ա­ռիթ տվել տա­րաբ­նույթ խո­սակ­ցու­թյուն­նե­րի. կա մտա­վա­խու­թյուն, որ կադ­րա­յին լուրջ փո­փո­խու­թյուն­ներ կա­րող են լի­նել նաև տն­տե­սա­կան ո­լոր­տում։ Այս հար­ցը կա­ռա­վա­րու­թյան նիս­տից հե­տո փոր­ձե­ցինք ճշ­տել բարձր տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի ար­դյու­նա­բե­րու­թյան նա­խա­րար Հա­կոբ Ար­շա­կյա­նից, քա­նի որ նա­խա­րա­րի պաշ­տոնն ինք­նին քա­ղա­քա­կան է։
 • «Վեր­լու­ծու­թ­յան հիմ­քում 2019-ի ա­ռա­ջին կի­սա­մ­յա­կի շուրջ 65 մլրդ դրամ կա­պի­տալ ծախ­սե­րի թե­րա­կա­տար­ման փաստն» է

  «Վեր­լու­ծու­թ­յան հիմ­քում 2019-ի ա­ռա­ջին կի­սա­մ­յա­կի շուրջ 65 մլրդ դրամ կա­պի­տալ ծախ­սե­րի թե­րա­կա­տար­ման փաստն» է

  20.09.2019| 00:41
  Գաղտ­նիք չէ, որ սո­ցիա­լա­կան վի­ճա­կի բա­րե­լա­վումն ու խն­դիր­նե­րի լու­ծու­մը անհ­նար են ա­ռանց տն­տե­սա­կան ռազ­մա­վա­րու­թյան։ Ճիշտ է, ըստ վի­ճա­կագ­րու­թյան, տն­տե­սու­թյու­նը գնա­լով ակ­տի­վա­նում է, սա­կայն նկատ­վում է նաև կա­պի­տալ ծախ­սե­րի նվա­զե­ցում, ին­չի մա­սին ա­հա­զան­գում են տն­տե­սա­գետ­նե­րը։ Ի վեր­ջո, ինչ­պի­սի՞ն է այ­սօր պատ­կե­րը կա­պի­տալ ծախ­սե­րի ո­լոր­տում, փոր­ձե­ցինք ճշ­տել ֆի­նանս­նե­րի նախ­կին նա­խա­րար, պե­տա­կան ֆի­նանս­նե­րի կա­ռա­վար­ման մի­ջազ­գա­յին փոր­ձա­գետ ՎԱՐ­ԴԱՆ Ա­ՐԱ­ՄՅԱ­ՆԻՑ։
 • Ամառը, համացանցը և երեխաները

  Ամառը, համացանցը և երեխաները

  19.09.2019| 13:57
  Անցած ամառային արձակուրդներին հայաստանցի երեխաներին առավել հետաքրքրել է հաղորդակցումը (51,96%), ծրագրային ապահովումը և երաժշտությունը սոցիալական ցանցերում, ինչպես նաև YouTube-ի տեսանյութերը, նոր սերիալները և ֆիլմերը։
 • Արհեստական բանականությունը կստեղծի WCIT-ի հիմնը

  Արհեստական բանականությունը կստեղծի WCIT-ի հիմնը

  17.09.2019| 11:20
  Հոկտեմբերի 6-9-ը Երևանում կանցկացվի Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսը՝ World Congress on Information Technology (WCIT):
 • «Խե­լա­ցի է­կո­գո­մե­րի» և ո­լոր­տի ոչ այն­քան խե­լա­ցի կա­ռա­վա­րիչ­նե­րի մա­սին

  «Խե­լա­ցի է­կո­գո­մե­րի» և ո­լոր­տի ոչ այն­քան խե­լա­ցի կա­ռա­վա­րիչ­նե­րի մա­սին

  17.09.2019| 00:49
  ՀՀ կա­ռա­վա­րու­թյան 2019 թվա­կա­նի ապ­րի­լի 4-ի ո­րոշ­մամբ հաս­տատ­վեց «Փոքր և մի­ջին «խե­լա­ցի» ա­նաս­նա­շեն­քե­րի կա­ռուց­ման կամ վե­րա­կա­ռուց­ման և դրանց տեխ­նո­լո­գիա­կան ա­պա­հով­ման պե­տա­կան ա­ջակ­ցու­թյան» ծրա­գի­րը:
 • «Վար­չա­պե­տի կո­չը կեղծ հոր­դոր էր»

  «Վար­չա­պե­տի կո­չը կեղծ հոր­դոր էր»

  17.09.2019| 00:49
  Ա­լա­վերդ­ցի­նե­րը դար­ձյալ ան­հան­գս­տա­ցած են. Դե­բե­դի վրա «Շնող» հէկ կա­ռու­ցե­լու մտ­քից նոր իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը չեն հրա­ժար­վել: Թեև վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը տե­ղա­ցի­նե­րին վս­տա­հեց­րել էր, որ, ա­ռանց հա­մայն­քի հա­մա­ձայ­նու­թյան, գե­տի վրա հէկ չի կա­ռուց­վի, փաս­տերն ու գոր­ծո­ղու­թյուն­ներն այլ բա­նի մա­սին են խո­սում:
 • Վար­չա­պե­տը կամ բա­նից ան­տե­ղ­յակ է, կամ պար­զա­պես ստում է

  Վար­չա­պե­տը կամ բա­նից ան­տե­ղ­յակ է, կամ պար­զա­պես ստում է

  17.09.2019| 00:46
  ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը ս. թ. սեպ­տեմ­բե­րի 9-ի ֆեյս­բու­քյան իր ու­ղիղ հա­ղորդ­ման կամ լայ­վի ըն­թաց­քում հայ­տա­րա­րեց, որ առն­վազն այս պա­հի դրու­թյամբ մենք չու­նենք Ա­մուլ­սա­րի հան­քի շա­հա­գոր­ծումն ար­գե­լե­լու որևէ ի­րա­վա­կան հիմ­նա­վո­րում։