• Չորս հրա­ցա­նա­կիր­ներ` Ա­բո­վ­յան-16-ում

  Չորս հրա­ցա­նա­կիր­ներ` Ա­բո­վ­յան-16-ում

  13.12.2019| 00:57
  1998-ին Միու­թյու­նը փլուզ­ման եզ­րին էր։ Հս­կա­յա­կան գույ­քի մի մա­սը, գրե­թե ան­հայտ հան­գա­մանք­նե­րում, դար­ձել էր «ան­հայտ բա­ցա­կա­յող», մաս­նա­վո­րա­պես ան­հաս­կա­նա­լի հան­գա­մանք­նե­րում օ­տար­վել էին Թու­մա­նյան փո­ղո­ցի հռ­չա­կա­վոր սա­լոն­նե­րը, միու­թյան և «Մոսկ­վա» կի­նո­թատ­րո­նի միջև կա­ռուց­ված և գրե­թե ա­վարտ­ված հրա­շա­լի մաս­նա­շեն­քը, մայ­րա­քա­ղա­քի բո­հեմ օա­զիս­նե­րից «Նկա­րիչ» սր­ճա­րա­նը, գե­ղար­վես­տի կոմ­բի­նա­տը։
 • Ալիևը փոր­ձում է ԻՊ-ի առջև Ադր­բե­ջա­նը մա­քուր ներ­կա­յաց­նել և ա­հա­բե­կիչ­նե­րին ընդգր­կել կա­ֆիր­նե­րիս դեմ պա­տե­րազ­մում

  Ալիևը փոր­ձում է ԻՊ-ի առջև Ադր­բե­ջա­նը մա­քուր ներ­կա­յաց­նել և ա­հա­բե­կիչ­նե­րին ընդգր­կել կա­ֆիր­նե­րիս դեմ պա­տե­րազ­մում

  13.12.2019| 00:29
  Ադր­բե­ջա­նը վա­ղուց է ցան­կա­նում Ար­ցա­խի և Հա­յաս­տա­նի դեմ նա­խա­պատ­րաստ­վող պա­տե­րազ­մում ներգ­րա­վել Սի­րիա­յում և Ի­րա­քում ձա­խող­ված և ի­րենց հիմ­նա­կան նպա­տա­կին չհա­սած ԻՊ-ի («Իս­լա­մա­կան պե­տու­թյան») մար­տիկ­նե­րին:
 • ՈՒ՞ր է մեզ տա­նե­լու այս գաղջ մթ­նո­լոր­տը

  ՈՒ՞ր է մեզ տա­նե­լու այս գաղջ մթ­նո­լոր­տը

  13.12.2019| 00:20
  Գա­գիկ Վրե­ժի, Դուք մո­տա­վո­րա­պես ե­րե­սուն տա­րի Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան աչ­քի ընկ­նող ան­ձան­ցից մեկն եք ե­ղել: Չեմ թվար­կի բո­լոր այն պաշ­տոն­նե­րը, որ զբա­ղեց­րել եք, միայն կն­շեմ, որ զբա­ղեց­րած պաշ­տոն­նե­րով Դուք հաս­տատ պի­տի որ ու­նե­ցած լի­նեք Ձեր լավ կամ վատ դե­րա­կա­տա­րու­մը:
 • «ՍԴ դա­տա­վոր­նե­րին վա­ղա­ժամ թո­շա­կի ու­ղար­կե­լու օ­րեն­քը լե­գի­տի­մաց­նում է պոր­տա­բու­ծու­թ­յու­նը»

  «ՍԴ դա­տա­վոր­նե­րին վա­ղա­ժամ թո­շա­կի ու­ղար­կե­լու օ­րեն­քը լե­գի­տի­մաց­նում է պոր­տա­բու­ծու­թ­յու­նը»

  13.12.2019| 00:15
  «Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի մա­սին» օ­րի­նագ­ծին, որ նա­խա­տե­սում է ՍԴ դա­տա­վոր­նե­րին վա­ղա­ժամ կեն­սա­թո­շա­կի ու­ղար­կել, կողմ էր միայն խոր­հր­դա­րա­նա­կան մե­ծա­մաս­նու­թյու­նը՝ «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյու­նը:
 • ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րե­նը ձգ­տե­լու է հե­ղա­փո­խու­թ­յու­նից ստա­ցած ի­մի­ջա­յին դի­վի­դենդ­նե­րը փո­խա­կեր­պել քա­ղա­քա­կան ա­մուր դի­վի­դենդ­նե­րի

  ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րե­նը ձգ­տե­լու է հե­ղա­փո­խու­թ­յու­նից ստա­ցած ի­մի­ջա­յին դի­վի­դենդ­նե­րը փո­խա­կեր­պել քա­ղա­քա­կան ա­մուր դի­վի­դենդ­նե­րի

  13.12.2019| 00:14
  Իշ­խա­նա­փո­խու­թյու­նից հե­տո եր­կար ժա­մա­նակ քա­ղա­քա­կան վեր­լու­ծու­թյուն­նե­րի հիմ­նա­կան թե­մա­նե­րից մեկն ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տում ա­ռա­ջա­ցած վա­կուումն էր։ Զա­վեշ­տա­լի է‚ որ հան­րու­թյան մոտ եր­կար ժա­մա­նակ չկար այդ բաց դաշ­տը լրաց­նե­լու պա­հանջ։
 • Ժպտա­ցեք

  Ժպտա­ցեք

  13.12.2019| 00:13
  «Ա­մեն ինչ ու­նայն է՝ քա­մու աշ­խա­տանք»՝ Ժո­ղո­վող: ՈՒ մենք ծն­վում ու ապ­րում ենք «ու­նայ­նի» մեջ, փոր­ձում եր­ջա­նիկ լի­նել, ապ­րել ու հի­շա­տակ­ներ թող­նել: Մեզ կա­րող են հի­շել մեր հա­րա­զատ­ներն ու մտե­րիմ­նե­րը, հի­շա­տա­կը ընդ­հան­րա­կան է՝ հան­րա­յին գի­տակ­ցու­թյան փաստ: Եվ ու­րեմն՝ ժպ­տա­ցեք:
 • Ձու­կը գլ­խից է հո­տում

  Ձու­կը գլ­խից է հո­տում

  13.12.2019| 00:09
  Ե­րեկ կա­ռա­վա­րու­թյան նիս­տի ժա­մա­նակ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը հայ­տա­րա­րեց, որ պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գը դի­մադ­րում է հե­ղա­փո­խու­թյա­նը:
 • «Քա­ղա­քա­կան դաշ­տը, ա­յո, ձգում է պա­տա­հա­կա­նու­թ­յուն­նե­րին և պրո­վո­կա­տոր­նե­րին»

  «Քա­ղա­քա­կան դաշ­տը, ա­յո, ձգում է պա­տա­հա­կա­նու­թ­յուն­նե­րին և պրո­վո­կա­տոր­նե­րին»

  13.12.2019| 00:08
  Նա­խընտ­րա­կան Ար­ցա­խում քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցում­ներն օր օ­րի ակ­տիվ ըն­թացք են ստա­նում։ Հս­տակ ուր­վագծ­վում է, թե ով­քեր են ցան­կա­նում դառ­նալ Ար­ցա­խի ա­պա­գա նա­խա­գահ։ Քա­ղա­քա­կան տար­բեր ու­ժեր այս ըն­թաց­քում վե­րա­կազ­մա­վոր­ման բուռն գոր­ծըն­թաց­նե­րի մեջ են, Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյունն էլ ա­մեն կերպ փոր­ձում է ներգ­րավ­ված լի­նել դրան­ցում և իր սե­փա­կան թեկ­նա­ծուն ու­նե­նալ։ Նա­խընտ­րա­կան ի­րա­վի­ճա­կի և ար­ցա­խյան հիմ­նախ­նդ­րի վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րի շուրջ զրու­ցե­ցինք Ար­ցա­խի պահ­պա­նո­ղա­կան կու­սակ­ցու­թյան նա­խա­գահ ԴԱ­ՎԻԹ ԲԱ­ԲԱ­ՅԱ­ՆԻ հետ։
 • «Ար­դեն եր­գում ա»

  «Ար­դեն եր­գում ա»

  13.12.2019| 00:05
  Մինչ օր­վա իշ­խո­ղը` աս­ֆալ­տփ­ռիչ, պատ­ծե­փիչ, վզբռ­նիչ, թա­թի­կակ­տրիչ գոր­ծու­նեու­թյան ա­րանք­նե­րում կսկ­սի գրել իր և «ժո­ղովր­դի» «նյու-ջին­գլ­զը», ո­րի ներ­քո էլ (կան­խա­տե­սենք չեր­չի­լա­բար) կար­ծում ենք` ըն­տա­նյոք կպա­րեն 700-հա­զա­րա­նոց տո­նա­ծա­ռի տակ` Ա­մա­նո­րի գի­շե­րը, մենք շատ ա­րագ անդ­րա­դառ­նանք աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան թրենդ­նե­րին, ամ­րագ­րե­լու` խա­ղը մա­սամբ փոխ­վում է կամ, ե­թե կու­զեք, հաս­կա­նա­լի դառ­նում ու «զու­լալ­վում»:
 • Վրաստանի նախագահը նոր սկանդալի կենտրոնում

  Վրաստանի նախագահը նոր սկանդալի կենտրոնում

  12.12.2019| 22:29
  Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին ասել է, որ երկիրը չունի բանակ, զենք և տնտեսական ներուժ: Գիտական համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը նա ասել է. «Մենք բանակ չունենք, չունենք և չենք ունենա զենք, մենք անգամ այդ տնտեսական մեծ պոտենցիալը չունենք տարածաշրջանը նվաճելու համար»: