• Նա­խա­րա­րու­թ­յան աշ­խա­տան­քը կա­յուն պար­բե­րա­կա­նու­թ­յամբ կաթ­վա­ծա­հար է լի­նում

  Նա­խա­րա­րու­թ­յան աշ­խա­տան­քը կա­յուն պար­բե­րա­կա­նու­թ­յամբ կաթ­վա­ծա­հար է լի­նում

  Ինչ­պես ժո­ղո­վուրդն է ա­սում՝ բո­շին էշ վրա չի գա­լիս, աշ­խա­տան­քի և սո­ցիա­լա­կան հար­ցե­րի նա­խա­րա­րու­թյանն էլ՝ փոխ­նա­խա­րար. ում նշա­նա­կում են, կարճ ժա­մա­նակ անց հրա­ժեշտ է տա­լիս կա­ռույ­ցին։
 • Դիր դի­մակ, «փր­կիր» 10 հա­զար դրամ

  Դիր դի­մակ, «փր­կիր» 10 հա­զար դրամ

  Մայ­րա­քա­ղա­քի տար­բեր ան­կյուն­նե­րից հայտ­նի ու ան­հայտ մար­դիկ հոր­դո­րում են՝ «Կրիր, որ կրենք»: Կա­ռա­վա­րա­կան կա­բի­նե­տի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի մտ­քի հեր­թա­կան թռիչքն է, հա­սա­րա­կու­թյան մեջ քիչ թե շատ կշիռ ու­նե­ցող ան­ձանց ձեռ­քը դի­մակ են տվել, նկա­րել են նրանց ու ան­բո­վան­դակ պաս­տառ­նե­րը «ճպաց­րել» քա­ղա­քով մեկ:
 • Լռելն էլ մեղ­սա­կից լի­նե­լուն հա­վա­սա­րա­զոր է

  Լռելն էլ մեղ­սա­կից լի­նե­լուն հա­վա­սա­րա­զոր է

  ՈՒ­ղիղ տա­սը տա­րի ա­ռաջ այս օ­րե­րին սո­ցիա­լա­կան հար­թա­կում ձևա­վոր­ված «Մենք դեմ ենք օ­տա­րա­լե­զու դպ­րոց­նե­րի բաց­մա­նը» ա­նու­նով խումբ կար, ո­րը պայ­քա­րում էր «Լեզ­վի և Հան­րակր­թու­թյան մա­սին օ­րենք­նե­րում լրա­ցում­ներ և փո­փո­խու­թյուն­ներ կա­տա­րե­լու մա­սին» կա­ռա­վա­րու­թյան ա­ռա­ջար­կած փո­փո­խու­թյուն­նե­րի փա­թե­թի դեմ։
 • Հե­ռա­խոս­նե­րը «վառ­վում» են, բայց պա­տաս­խա­նողն ով է

  Հե­ռա­խոս­նե­րը «վառ­վում» են, բայց պա­տաս­խա­նողն ով է

  Հա­մա­վա­րա­կի հաղ­թա­հա­րու­մից հե­տո Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի իշ­խա­նու­թյու­նը նախ և ա­ռաջ պի­տի հաշ­վետ­վու­թյուն ներ­կա­յաց­նի հա­սա­րա­կու­թյա­նը, թե ինչ­պես են ծախս­վել այն գու­մար­նե­րը, ո­րոնք ուղղ­վել են վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րին։
 • Քե­ռի Սո­րոսն ու ВОЗ-ի Թո­րո­սը
 • Ես չգի­տեմ

  Ես չգի­տեմ

  Մեզ­նից ա­մեն մեկն ու­նի իր տխ­րու­թյան ու ու­րա­խու­թյան պատ­ճառ­նե­րը՝ անձ­նա­կան, կան և ա­նանձ­նա­կան պատ­ճառ­ներ: Ինձ միշտ թվա­ցել է, որ 1995-ի հու­լի­սի 5-ին ըն­դուն­ված ու ար­դեն 25 տա­րե­կան դար­ձած ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյու­նը, որ 10 տա­րին մեկ փո­փոխ­վեց, մեր բո­լո­րի խորթ ե­րե­խան է, ո­րին ոչ ոք չի սի­րում:
 • Նի­կո՞լն է մե­ղա­վոր

  Նի­կո՞լն է մե­ղա­վոր

  Որ Հայ ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թյան ա­ռար­կան վեր­ջա­պես, եր­կար մլուլ տա­լուց հե­տո, խցա­նի նման դուրս թռավ ԼԳ ու ՏԲ պրո­պա­գան­դա­յի, սե­ռա­կան դաս­տիա­րա­կու­թյան «նր­բե­րանգ­նե­րի» տակ հայ­տն­ված հա­յոց դպ­րո­ցից` տրանս­գեն­դեր Մե­լի մա­սին կի­նո նկա­րող ԿԳՄՍ-ի ու նրա «փա­ռա­պանծ» նա­խա­րա­րի բո­րոտ ձեռ­քե­րով:
 • Վարչապետը չբացառեց, որ արտակարգ դրությունը կերկարաձգվի ևս մեկ ամսով (տեսանյութը՝ «Ազատություն» ռադիոկայանի)
 • Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները համացանցով փորձել են տեղեկություններ կորզել ՀՀ ԶՈւ վերաբերյալ

  Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները համացանցով փորձել են տեղեկություններ կորզել ՀՀ ԶՈւ վերաբերյալ

  ԱԱԾ-ն, հետամուտ լինելով օտարերկրյա պետությունների հատուկ ծառայությունների հետախուզական քայքայիչ գործունեության դեմ պայքարի և տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում ՀՀ օրենքով իրեն վերապահված գործողությունների ու լիազորությունների իրականացմանը, շարունակում է բացահայտել Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների հանցավոր նկրտումներն, ինչպես նաև հակազդել համացանցի տարբեր հարթակներում ադրբեջանցի օգտատերերի կողմից շարունակական բնույթ կրող հակահայկական և ՀՀ զինված ուժերը վարկաբեկելուն ուղղված ակցիաներին:
 • Դավիթ Տոնոյանը ԿԽՄԿ ներկայացուցիչների հետ քննարկել է Ադրբեջանում անազատության մեջ գտնվող ՀՀ քաղաքացիների հարցը

  Դավիթ Տոնոյանը ԿԽՄԿ ներկայացուցիչների հետ քննարկել է Ադրբեջանում անազատության մեջ գտնվող ՀՀ քաղաքացիների հարցը

  Հուլիսի 6-ին ՊՆ նախարար Դավիթ Տոնոյանն ընդունել է Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներին՝ պատվիրակության ղեկավար Քլեր Մեյթրոի գլխավորությամբ: