• Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  28.02.2020| 09:23
  «Եվ արդ,- ա­սում է ձեր Տեր Աստ­վա­ծը,- դար­ձե՛ք ինձ ձեր ամ­բողջ սր­տով, ծո­մա­պա­հու­թյամբ, լա­լով ու կո­ծե­լով։ Ձեր սր­տե՛­րը պատ­ռե­ցեք և ոչ թե ձեր հա­գուստ­նե­րը»։
 • Հոգևոր տո­նա­հան­դես Աշ­տա­րա­կում

  Հոգևոր տո­նա­հան­դես Աշ­տա­րա­կում

  25.02.2020| 00:51
  Փետր­վա­րի 22-ին Աշ­տա­րակ քա­ղա­քում տո­նա­հան­դես էր։ Քա­ղա­քի և շր­ջա­կա բնա­կա­վայ­րե­րի հա­վա­տա­ցյալ­նե­րը ճամ­փա էին բռ­նել դե­պի վե­րա­կա­ռուց­ված Սուրբ Մա­րիա­նե ե­կե­ղե­ցի։ Ա­րա­րո­ղու­թյու­նից ժա­մեր ա­ռաջ շա­տե­րը մոմ էին վա­ռում ե­կե­ղե­ցում, շր­ջա­կայ­քը տո­նա­կա­նո­րեն զար­դար­ված էր, առ­հա­սա­րակ արևոտ այդ օ­րը հա­գե­ցած էր հո­գե­պա­րար սպա­սու­մով։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  25.02.2020| 00:08
  Երկինքն իջ­նում է, Բայց մեր ոտ­նե­րը` դեռևս կա­վից, Ցե­խո­տում են լուրթ կա­պույ­տը երկ­նի։ Ին­չու՞ է այդ­պես:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  25.02.2020| 00:08
  Մինչև ե՞րբ, Տե՛ր, ա­ղո­թեմ, բայց դու չլ­սես, զրկ­ված` ձայն տամ քեզ, և դու չփր­կես։ Ին­չու՞ ինձ ջանք ու հոգ­նու­թ­յուն պատ­ճա­ռե­ցիր` թշ­վա­ռու­թ­յուն և ամ­բարշ­տու­թ­յուն տես­նե­լու։ Իմ ա­ռաջ ե­ղավ դա­տաս­տա­նը, և դա­տա­վո­րը կա­շառք էր առ­նում։ Այդ պատ­ճա­ռով օ­րեն­քը խա­փան­վեց, և ար­դա­րու­թ­յու­նը գլուխ չի գա­լիս. քա­նի որ ամ­բա­րիշ­տը ճն­շում է ար­դա­րին, դրա հա­մար էլ սխալ դա­տաս­տան էր լի­նում։
 • Մարդ­կու­թ­յան մե­ծե­րը վկա­յում են Աստ­ծո մա­սին

  Մարդ­կու­թ­յան մե­ծե­րը վկա­յում են Աստ­ծո մա­սին

  25.02.2020| 00:03
  Ձեռ­քիս «Մե­ծե­րը Աստ­ծո մա­սին» ստ­վե­րա­ծա­վալ, փա­ռա­հեղ հա­տորն է, որ «Ա­նա­հիտ» հրա­տա­րակ­չու­թ­յունն է լույս ըն­ծա­յել բա­նաս­տեղծ, ֆի­զի­կոս, հայ­րե­նի հոգևոր մշակ ԱՐ­ՏԱԿ ՈՍ­ԿԱՆ­ՅԱ­ՆԻ աշ­խա­տա­սի­րու­թ­յամբ:
 • Փրկու­թ­յու­նը յոթ կնի­քով կնք­ված չէ

  Փրկու­թ­յու­նը յոթ կնի­քով կնք­ված չէ

  21.02.2020| 00:09
  Այս խոս­քե­րը մարդ­կանց աչ­քից հե­ռաց­նում են Աստ­ծուն և թող­նում անն­վա­ճե­լի բար­ձուն­քի վրա. ա՛յն մարդ­կանց աչ­քից, ով­քեր մտա­դիր էլ չեն որևէ քայ­լով նվա­զեց­նելու այդ հե­ռա­վո­րու­թյու­նը:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  21.02.2020| 00:03
  Անցար իմ կողքով, Տեսար արյան մեջ, անօգ ու տկար Մահվան ձեռները համրորեն բռնած…. -Ապրի՛ր,- ասացիր, Թանկ ես ինձ համար։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  21.02.2020| 00:02
  Լսե­ցե՛ք Տի­րոջ խոս­քը, իս­րա­յել­ցի­նե՛ր, ո­րով­հետև Տե­րը դատ ու­նի երկ­րի բնա­կիչ­նե­րի հետ. «Չկա ճշ­մար­տու­թյուն, չկա ո­ղոր­մու­թյուն և չկա Աստ­ծու ճա­նա­չում երկ­րի վրա։ Ա­նեծք, ստու­թյուն, սպա­նու­թյուն, գո­ղու­թյուն և շնու­թյուն ո­ղո­ղել են եր­կի­րը և ա­րյու­նը ա­րյան են խառ­նում։
 • Արթուն և ներ­գոր­ծող պա­հենք այդ Հո­գին

  Արթուն և ներ­գոր­ծող պա­հենք այդ Հո­գին

  21.02.2020| 00:02
  Եվ ո­րով­հետև դուք որ­դի­ներ եք, Աստ­ված մեր սր­տե­րի մեջ ու­ղար­կեց Իր Որ­դու Հո­գին, որ ա­ղա­ղա­կում է` Աբ­բա, Հայր (Գաղ. 4; 6):
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  18.02.2020| 09:35
  Մթու­թ­յան մի­ջով ա­փերս սա­ռած Դեպ քեզ եմ մեկ­նում` ան­կեն­դան ու լուռ, Կեն­դա­նի ջրից մի ումպ ա­նե­լու, Ա­նա­պա­տում այս չմո­լոր­վե­լու: