Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Կր­քեր են ե­ռում, այն էլ՝ մի այլ կար­գի կր­քեր

  Կր­քեր են ե­ռում, այն էլ՝ մի այլ կար­գի կր­քեր

  14.07.2020| 13:49
  Չհասց­րինք էլ սկու­դե­տեի նա­խորդ տու­րում կա­յա­ցած «Մի­լան»-«Յու­վեն­տուս» դի­մա­կա­յու­թյան տպա­վո­րու­թյու­նը հիմ­նո­վին վա­յե­լել, երբ երկ­րի գոր­ծող չեմ­պիոնն այս ան­գամ ար­դեն «Ա­տա­լան­տա­յի» հետ մր­ցա­վե­ճում երկ­րորդ բերկ­րա­լից զգա­ցո­ղու­թյու­նը պարգևեց հան­դի­սա­տե­սին։
 • «Կա­տա­ղած» օ­գոս­տոս

  «Կա­տա­ղած» օ­գոս­տոս

  14.07.2020| 13:47
  2019-2020 մր­ցա­շրջանի եվ­րա­խա­ղար­կու­թյուն­նե­րը մարդ­կու­թյա­նը հա­մա­կած սար­սա­փե­լի ա­ղե­տի՝ կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով կա­վարտ­վեն օ­գոս­տոս ամ­սին, երբ ա­վարտ­ված կլի­նեն նաև ազ­գա­յին ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րը։
 • ՀՖՖ-ն «ջերմ» վե­րա­բեր­մունք ու­նի «Շի­րա­կի» նկատ­մամբ

  ՀՖՖ-ն «ջերմ» վե­րա­բեր­մունք ու­նի «Շի­րա­կի» նկատ­մամբ

  10.07.2020| 01:32
  «Շի­րակ» ֆուտ­բո­լա­յին ա­կում­բը պաշ­տո­նա­կան հայ­տա­րա­րու­թյամբ է հան­դես ե­կել՝ անդ­րա­դառ­նա­լով ՀՖՖ-ի գոր­ծու­նեու­թյանն ու մի քա­նի կարևոր դր­վագ­ներ ա­ռանձ­նաց­նե­լով:
 • Անս­պա­սե­լի վե­րա­դարձ, փայ­լուն հաղ­թա­նակ

  Անս­պա­սե­լի վե­րա­դարձ, փայ­լուն հաղ­թա­նակ

  10.07.2020| 01:31
  Ան­ցած օ­րե­րի կա­տա­րյալ զար­դը «Մի­լան»-«Յու­վեն­տուս» դի­մա­կա­յու­թյունն էր՝ չգր­ված օ­րեն­քի ուժ ու­նե­ցող իր այն հաս­տա­տու­մով, որ 2։0-ն ֆուտ­բո­լում ա­մե­նավ­տան­գա­վոր հա­շիվն է. ոչ այն է՝ քեզ կրած հաշ­վես, ոչ այն է՝ թու­լա­նաս ու խա­ղը վերջ­նար­դյունք գլո­րես։
 • Կհե­ռա­նա՞ Մե­սին «Բար­սե­լո­նից»

  Կհե­ռա­նա՞ Մե­սին «Բար­սե­լո­նից»

  07.07.2020| 01:36
  Գնա­լով ա­վե­լի ու ա­վե­լի շատ են միս ու ա­րյուն ստա­նում խո­սակ­ցու­թյուն­ներն այն մա­սին, որ «Բար­սե­լո­նի» ա­վագ Լիո­նել Մե­սին պատ­րաստ­վում է լքե­լու կա­տա­լո­նյան ա­կումբն ու տե­ղա­փոխ­վե­լու իր նախ­կին մար­զիչ Խո­սեպ Գվար­դիո­լա­յի գլ­խա­վո­րած «Ման­չեստր Սի­թի»:
 • Կառլ­սենն ան­գե­րա­զան­ցե­լի է

  Կառլ­սենն ան­գե­րա­զան­ցե­լի է

  07.07.2020| 01:35
  Աշ­խար­հի չեմ­պիոն նոր­վե­գա­ցի Մագ­նուս Կառլ­սե­նը հաղ­թել է շախ­մա­տի Chessable Masters առ­ցանց մր­ցա­շա­րում: Եզ­րա­փակ­չում նրա մր­ցա­կիցն է ե­ղել Նի­դեռ­լանդ­նե­րը ներ­կա­յաց­նող Ա­նիշ Գի­րին: Հան­դի­պումն ա­վարտ­վել է 3,5-2,5 հաշ­վով: 150 հա­զար ԱՄՆ դո­լա­րի մր­ցա­նա­կա­յին ֆոնդ ու­նե­ցող Chessable Masters-ը Կառլ­սե­նի կազ­մա­կեր­պած շախ­մա­տա­յին մր­ցա­շա­րի եր­րորդ փուլն էր:
 • Չա­նելն ա­նե­լուց լավ էր

  Չա­նելն ա­նե­լուց լավ էր

  07.07.2020| 01:34
  Չնա­յած վեր­նա­գի­րը հա­մա­ր­յա թե չա­րեն­ց­յան է ստաց­վել՝ բա­նաս­տեղ­ծի ին­տիմ կյան­քում ե­ղած չա­փա­զանց կոնկ­րետ դր­վա­գի ա­նուղ­ղա­կի հի­շա­տա­կու­մով, այ­դու­հան­դերձ, բո­լոր դեպ­քե­րում մտ­քե­րովդ մեղ­սա­վոր բա­ներ չանց­կաց­նեք։
 • Կայծակը հարվածել է պատանի ֆուտբոլիստին

  Կայծակը հարվածել է պատանի ֆուտբոլիստին

  06.07.2020| 20:07
  Համացանցում հրապարակվել է պատանի ֆուտբոլիստի շանթահարվելու պահը: Korrespondet.net կայքը գրում է, որ կայծակից տուժած պատանին «Знамя Труда» ֆուտբոլային ակումբի խաղացող 16-ամյա Իվան Զաբորովսկին է:
 • Բեքհեմի «Aston Martin-ին վաճառվում է կես միլիոն դոլարով

  Բեքհեմի «Aston Martin-ին վաճառվում է կես միլիոն դոլարով

  06.07.2020| 20:05
  Բրիտանացի հայտնի ֆուտբոլիստ Դեյվիդ Բեքհեմի նախկին ավտոմեքենան աճուրդի է հանվել: Այս մասին գրում է Auto Trader կայքը:
 • «Վարժ­վում եմ հե­ռա­վար ե­ղա­նա­կով աշ­խա­տե­լուն»

  «Վարժ­վում եմ հե­ռա­վար ե­ղա­նա­կով աշ­խա­տե­լուն»

  03.07.2020| 01:05
  Վե­րա­դառ­նում եմ աշ­խա­տան­քի և կյան­քին: Ինչ­պես ձեզ­նից շա­տե­րը, ես էլ եմ վարժ­վում հե­ռա­վար ե­ղա­նա­կով աշ­խա­տե­լուն: Ի­դեա­լա­կան չէ, բայց շատ ժա­մա­նակ կա­րե­լի է խնա­յել: Մյուս նո­րու­թյունն այն է, որ ես վեր­ջերս այն­քան շատ եմ պատ­րաս­տում, որ վեր­ջա­պես սկ­սել եմ այն­պի­սի ու­տեստ­ներ պատ­րաս­տել, ո­րոնք են­թա­կա են ու­տե­լու: