Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Եվրո-2020-ի հաջորդ տարվա առաջնությունը կանցկացվի 12 քաղաքներում

  Եվրո-2020-ի հաջորդ տարվա առաջնությունը կանցկացվի 12 քաղաքներում

  17.06.2020| 21:01
  Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը, որը հետաձգվել էր մեկ տարով, կանցկացվի 12 քաղաքներում՝ հայտարարել է ՈՒԵՖԱ-ի մամուլի ծառայությունը: Եվրո-2020-ը մեկ տարով հետաձգվել էր կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով:
 • Ռոման Ամոյան․ Ես ոչ մի օրինախախտում չեմ արել, ընդհակառակը՝ փորձել եմ հասկանալ, թե ինչ՞ օրենք եմ խախտել

  Ռոման Ամոյան․ Ես ոչ մի օրինախախտում չեմ արել, ընդհակառակը՝ փորձել եմ հասկանալ, թե ինչ՞ օրենք եմ խախտել

  16.06.2020| 22:53
  Բազմաթիվ զանգերից, հարցադրումներից ելնելով՝ ցանկանում եմ ինքս մեկնաբանեմ տեղի ունեցածը: Ես ոչ մի օրինախախտում չեմ արել, ընդհակառակը փորձել եմ հասկանալ, թե ինչ՞ օրենք եմ խախտել(տեսանյութում ամեն ինչ պարզ երեւում է)։
 • Պրե­միեր լի­գա­յին ու սկու­դե­տեին սպա­սե­լիս

  Պրե­միեր լի­գա­յին ու սկու­դե­տեին սպա­սե­լիս

  16.06.2020| 01:28
  Վաղ­վա­նից կմեկ­նար­կի նաև անգ­լիա­կան պրե­միեր լի­գա­յի ա­ռաջ­նու­թյու­նը, և սկզ­բուն­քո­րեն կկա­րո­ղա­նանք ա­սել, որ ե­թե ոչ ամ­բող­ջու­թյամբ, գո­նե մաս­նա­կիո­րեն մեծ ֆուտ­բո­լը ճն­շեց COVID-19 կոչ­ված այ­լան­դա­կու­թյանն ու վե­րա­դար­ձավ մեծ կյանք։ Հար­կավ հաս­կա­նա­լի է, որ դա­տարկ տրի­բու­նա­նե­րի պայ­ման­նե­րում ֆուտ­բոլն իր ողջ գու­նե­ղու­թյամբ չի ներ­կա­յա­նում ու չէր էլ կա­րող ներ­կա­յա­նալ, սա­կայն նրա­նից բա­ժա­նումն ար­դեն այն­քան տևա­կան էր, որ թվում է, ամ­բողջ մի դար է ան­ցել։
 • Որտեղ է լի­նե­լու եզ­րա­փա­կի­չը

  Որտեղ է լի­նե­լու եզ­րա­փա­կի­չը

  12.06.2020| 03:04
  ՈՒԵ­ՖԱ-ն փոր­ձում է ա­վար­տին հասց­նել Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի եզ­րա­փա­կիչ հատ­վա­ծի կազ­մա­կեր­պա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը։ Բանն այն է, որ կո­րո­նա­վի­րուսն ար­մա­տա­պես խմ­բագ­րել է նախ­կի­նում ե­ղած աշ­խա­տան­քա­յին ըն­թա­ցա­կար­գը։ Ըն­թա­ցիկ մր­ցաշր­ջա­նը, ինչ­պես գի­տենք, ընդ­հատ­վել է թի­մե­րի 1/8 փուլ դուրս գա­լու ճա­նա­պար­հին։
 • Եվ նո­րից Մե­սին

  Եվ նո­րից Մե­սին

  12.06.2020| 03:03
  Նի­դեր­լանդ­ցի գիտ­նա­կան­ներն ա­պա­ցու­ցել են, որ Լիո­նել Մե­սին եր­կու ան­գամ ա­վե­լի լավն է Քրիշ­տիա­նու Ռո­նալ­դուից՝ տե­ղե­կաց­նում է Sport.es-ը։
 • Եզրա­փակ­չում՝ «Բա­վա­րիա»-«Բա­յեր»

  Եզրա­փակ­չում՝ «Բա­վա­րիա»-«Բա­յեր»

  12.06.2020| 03:01
  Մինչ եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րը պատ­րաստ­վում են կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով ընդ­հատ­ված ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րը վեր­սկ­սե­լուն, բուն­դես­լի­գան այս ըն­թաց­քում ար­դեն չորս տուր է անց­կաց­րել՝ գու­մա­րած երկ­րի գա­վա­թի խա­ղար­կու­թյան կի­սաեզ­րա­փա­կի­չյան եր­կու հան­դի­պում­նե­րը։
 • Մադրիդը պատրաստ է ընդունել Եվրո-2020-ի հանդիպումները

  Մադրիդը պատրաստ է ընդունել Եվրո-2020-ի հանդիպումները

  10.06.2020| 14:28
  Մադրիդը պատրաստ է հյուրընկալել Եվրո-2020-ի խաղերը, որոնք կկայանան հաջորդ տարի: Մադրիդ քաղաքապետ Խոսե Լուիս Մարտինես-Ալմեյդան ասել է.
 • Ֆուտ­բո­լը կայս­րութ­յուն է՝ բազ­մա­թիվ բա­ղադ­րիչ­նե­րով

  Ֆուտ­բո­լը կայս­րութ­յուն է՝ բազ­մա­թիվ բա­ղադ­րիչ­նե­րով

  09.06.2020| 01:13
  ՖԻ­ՖԱ-ի նա­խա­գահ Ջա­նի Ին­ֆան­տի­նոն ա­ռա­ջար­կել է քն­նար­կել ֆուտ­բո­լի վե­րա­կա­ռուց­ման եր­կու հա­մար­ձակ նա­խա­գիծ. ա. սահ­մա­նել խա­ղա­ցող­նե­րի վար­ձատր­ման վե­րին շեմ, բ. սահ­մա­նա­փա­կել տրանս­ֆեր­նե­րից ա­ռա­ջա­ցող նրանց գու­մա­րի չա­փը։
 • «Բա­վա­րիան» չի թու­լաց­նում տեմ­պը

  «Բա­վա­րիան» չի թու­լաց­նում տեմ­պը

  09.06.2020| 01:12
  30-րդ տու­րը բուն­դես­լի­գա­յի մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղյու­սա­կում փո­փո­խու­թյուն­ներ չմտց­րեց, բայց այն­պես էլ չէ, թե հե­տա­գա պայ­քա­րի լար­վա­ծու­թյու­նը թու­լաց­րեց։ Փաս­տո­րեն ստեղծ­վել է մի ի­րա­վի­ճակ, որ­տեղ սե­փա­կան հա­ջո­ղու­թյու­նը կամ սայ­թա­քումն ի­րենց հետևան­քով դեռևս ա­մեն ինչ չեն նշա­նա­կում, քան­զի պայ­քա­րի մեջ ներգ­րավ­ված­նե­րը կապ­ված են բախ­տի տե­սա­նե­լի ու ան­տե­սա­նե­լի բազ­մա­թիվ թե­լե­րով։
 • Տուտ­բե­րի­ձեից հե­ռա­ցած­նե­րը

  Տուտ­բե­րի­ձեից հե­ռա­ցած­նե­րը

  09.06.2020| 01:11
  Մինչ ռու­սա­կան գե­ղա­սահ­քի դպ­րո­ցը կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով եր­կամ­սյա հար­կա­դիր դա­դա­րի մեջ էր, անվ­տան­գու­թյան կա­նոն­նե­րը խս­տո­րեն պահ­պա­նե­լով, նրանց մր­ցա­կից­նե­րը՝ հան­րա­հայտ մյուս դպ­րոց­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, շա­րու­նա­կում էին մար­զում­նե­րը։