• Անիշխանությունն առավել վտանգավոր է

  Անիշխանությունն առավել վտանգավոր է

  02.06.2020| 19:14
  Հայաստանում վիրուսի ստեղծած աղետալի վիճակից էլ ավելի վտանգավոր է անիշխանությունը։ Իսկ մեր երկրում այսօր չկա իշխանություն և չկա վերահսկողություն։
 • «Մի­քա­յել Մի­նա­ս­յա­նի ու նախ­կին­նե­րի կա­տա­րած հան­ցա­գոր­ծու­թ­յուն­նե­րը սե­փա­կան աղ­բ­յուր­նե­րով եմ ճշ­տել»

  «Մի­քա­յել Մի­նա­ս­յա­նի ու նախ­կին­նե­րի կա­տա­րած հան­ցա­գոր­ծու­թ­յուն­նե­րը սե­փա­կան աղ­բ­յուր­նե­րով եմ ճշ­տել»

  02.06.2020| 00:56
  «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր ՀՐԱ­ՉՅԱ ՀԱ­ԿՈ­ԲՅԱՆՆ ա­սում է, որ օ­րերս հրա­պա­րա­կած տե­սա­նյու­թում, որ­տեղ անդ­րա­դար­ձել է Վա­տի­կա­նում նախ­կին դես­պան Մի­քա­յել Մի­նա­սյա­նին ու նախ­կին իշ­խա­նու­թյա­նը վե­րագր­վող հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­նե­րին, խո­սել է ոչ թե ա­պա­ցուց­վե­լիք դեպ­քե­րի, այլ ար­դեն իսկ հաս­տատ­ված ա­պա­ցույց­նե­րի մա­սին:
 • «Քա­ղա­քա­կիրթ կա­ռա­վար­ման հա­մար փո­փո­խու­թ­յան է են­թա­կա ոչ թե ընտ­րա­կար­գը, այլ բնա­գա­վա­ռի ինս­տի­տու­ցիո­նա­լա­ցու­մը»

  «Քա­ղա­քա­կիրթ կա­ռա­վար­ման հա­մար փո­փո­խու­թ­յան է են­թա­կա ոչ թե ընտ­րա­կար­գը, այլ բնա­գա­վա­ռի ինս­տի­տու­ցիո­նա­լա­ցու­մը»

  02.06.2020| 00:52
  Զրու­ցում ենք Գե­ղար­քու­նի­քի նախ­կին փոխ­մարզ­պետ, «Ա­ռա­ջի­նը՝ Հա­յաս­տան» նա­խա­ձեռ­նու­թյան հա­մա­հիմ­նա­դիր ԿԱ­ՐԵՆ ՀԱ­ԿՈ­ԲՅԱ­ՆԻ հետ:
 • Սիրտդ վար­չա­պետ Փա­շի­ն­յան չկան­չի, իսկ միտքդ՝ ընդ­դի­մա­դիր Նի­կոլ

  Սիրտդ վար­չա­պետ Փա­շի­ն­յան չկան­չի, իսկ միտքդ՝ ընդ­դի­մա­դիր Նի­կոլ

  02.06.2020| 00:21
  Ե­րեկ Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը դար­ձավ 45 տա­րե­կան։ Նախ շնոր­հա­վո­րում ենք, իսկ մաղ­թանք­ներն ա­վե­լի ուշ։ Փա­շի­նյա­նը ծնն­դյան օ­րով ստա­ցավ յու­րա­հա­տուկ «ա­նակն­կալ», որն ա­ռա­վոտ կա­նուխ բա­վա­կան գոհ ու զվարթ ինքն ի­րեն «մա­տու­ցեց»՝ ա­վե­տե­լով, թե ին­քը և իր ըն­տա­նի­քի բո­լոր ան­դամ­նե­րը վա­րակ­ված են կո­րո­նա­վի­րու­սով։
 • Ո՞րն է ել­քը

  Ո՞րն է ել­քը

  02.06.2020| 00:08
  Մեր պա­րա­գա­յում այն չի առնչ­վում կազ­մա­կերպ­ված պե­տու­թյան, ճիշտ հաշ­վար­կի, կա­ռա­վար­ման արդ­յու­նա­վետ հա­մա­կար­գի, խիստ խոր­քա­յին խա­ղա­ցող­նե­րի հա­մե­րաշ­խու­թյան հետ: Մա­նա­վանդ որ չու­նենք դրան­ցից և ոչ մե­կը:
 • Նաիրա Զոհրաբյանը «Հունիս ամիսը չեղարկելու մասին» «նախագիծ» է ներկայացրել

  Նաիրա Զոհրաբյանը «Հունիս ամիսը չեղարկելու մասին» «նախագիծ» է ներկայացրել

  02.06.2020| 00:08
  «Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցության պատգմավոր, Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը «Հունիս ամիսը չեղարկելու մասին» «նախագիծ» է ներկայացրել: «Նախագծի» նախնական տարբերակը նա տեղադրել է Facebook-ի իր էջում:
 • Առաջ անուշադիր էին, հիմա արդեն ուշադիր ու զգո՞ն են

  Առաջ անուշադիր էին, հիմա արդեն ուշադիր ու զգո՞ն են

  25.05.2020| 22:51
  Այսօր «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուքյանը հայտարարեց, որ դադարեցնում են բոյկոտը և մասնակցելու են ԱԺ նիստերին։ Հիշեցնենք, որ հայտնի ծեծկռտուքից հետո այս խմբակցությունը չէր մաասնակցում ԱԺ նիստերին։
 • Սկզբից անձդ բուժիր

  Սկզբից անձդ բուժիր

  23.05.2020| 23:03
  Մի վարչապետ, որ գյուղատնտեսության նախարարությունը վերացրեց ու հիմա այն չգիտես, թե ինչ կարգավիճակով «ծվարել» է մեկ այլ գերատեսչության թևի տակ, խոսում է գյուղացու մտածողության փոփոխության մասին։
 • Վար­չա­պե­տը սո­վո­րա­բար պա­տանդ է վերց­նում, հե­տո ին­քը հայտն­վում պա­տան­դի կար­գա­վի­ճա­կում այդ նույն պա­տանդ­նե­րի մոտ

  Վար­չա­պե­տը սո­վո­րա­բար պա­տանդ է վերց­նում, հե­տո ին­քը հայտն­վում պա­տան­դի կար­գա­վի­ճա­կում այդ նույն պա­տանդ­նե­րի մոտ

  22.05.2020| 01:07
  Օ­րերս հեր­թա­կան ա­սու­լի­սի ըն­թաց­քում ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն աչ­քի ըն­կավ իր հա­մար հա­մե­մա­տա­բար զուսպ կեց­ված­քով և ակն­հայ­տո­րեն փոր­ձում էր խու­սա­փել վեր­ջին օ­րե­րին ան­ձամբ ի­րեն ուղղ­ված մե­ղադ­րանք­նե­րից։ Քա­ղա­քա­կան վեր­լու­ծա­բան­նե­րից շա­տե­րը դա բա­ցատ­րե­ցին նրա­նով, որ կա­ռա­վա­րու­թյան ղե­կա­վա­րը, չու­նե­նա­լով ի­րա­կան ու հա­մո­զիչ հա­կա­փաս­տարկ­ներ, փոր­ձում է պար­տիան հե­տաձ­գել՝ ժա­մա­նակ շա­հե­լու ու հաս­կա­նա­լու հա­մար, թե իր նկատ­մամբ էլ ինչ կոմպ­րո­մատ­ներ, ին­ֆոր­մա­ցիա­ներ և տե­ղե­կատ­վա­կան ռում­բեր կան հա­կա­ռա­կորդ­նե­րի մոտ։
 • Ընդ­դի­մու­թ­յան պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յան պա­հը

  Ընդ­դի­մու­թ­յան պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յան պա­հը

  22.05.2020| 00:51
  Ընդ­դի­մա­խոս­նե­րը մշ­տա­պես մե­ղադ­րում են իշ­խա­նու­թյանն օ­րա­կարգ չու­նե­նա­լու մեջ, սա­կայն այ­սօր ընդ­դի­մու­թյունն էլ օ­րա­կարգ չու­նի, հա­մե­նայն դեպս, հա­սա­րա­կու­թյան հա­մար այն տե­սա­նե­լի չէ։ Գու­ցե ներ­սում շատ բա­ներ են եփ­վում, բայց դրա ար­դյուն­քը հրա­պա­րա­կա­յին գոր­ծու­նեու­թյան մեջ չի երևում։