• Այս­քան ան­մի՞տ կլի­նեն

  Այս­քան ան­մի՞տ կլի­նեն

  02.03.2020| 20:33
  Իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի մա­կե­րե­սայ­նու­թյու­նը սահ­ման­ներ չի ճա­նա­չում։ Ի՞նչ էին մտա­ծում, երբ կո­րո­նա­վի­րու­սով հի­վան­դին տե­ղա­փո­խում էին Ծաղ­կա­ձոր։
 • Երբ հանրահավաք է պետք, ժողովուրդը հպարտ քաղաքացիներ են, իսկ սովորական օրերին դառնում է գլխացավանք

  Երբ հանրահավաք է պետք, ժողովուրդը հպարտ քաղաքացիներ են, իսկ սովորական օրերին դառնում է գլխացավանք

  29.02.2020| 22:28
  Այդպես էլ չհասկացանք, թե Հայաստանում ինչ է ժողովուրդը: Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ՀՀ ԱԺ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գեւորգ Պետրոսյանը:
 • Փա­շի­ն­յա­նի «հա­նե­լու­կը»

  Փա­շի­ն­յա­նի «հա­նե­լու­կը»

  28.02.2020| 11:35
  Երբ այ­սօր Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը խո­սում է «Մո­նու­մեն­տի» տնե­րի օ­րի­նա­կան և ա­պօ­րի­նի լի­նե­լու մա­սին ու հրա­հան­գում զբաղ­վել այդ հար­ցով, ա­կա­մա­յից հի­շում ես ընդ­դի­մա­դիր Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին, ո­րը տևա­կան ժա­մա­նակ խոր­հր­դա­րա­նում բարձ­րա­ձայ­նում էր ՎՊ-ի նախ­կին նա­խա­գահ Իշ­խան Զա­քա­րյա­նի ա­ռանձ­նա­տան խն­դի­րը։
 • ՈՒր է տա­նում այս բա­ցա­սա­կան է­ներ­գիան

  ՈՒր է տա­նում այս բա­ցա­սա­կան է­ներ­գիան

  28.02.2020| 11:34
  Հե­ղա­փո­խու­թյուն­նե­րը սո­վո­րա­բար հին աշ­խար­հա­կար­գերն են քան­դում ու նո­րը ստեղ­ծում։ Ի­հար­կե, դժ­վար է ա­սել, թե մե­զա­նում հե­ղա­փո­խու­թյուն է ե­ղել, բայց դա են պն­դում նոր իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը։ Ե­թե ի­րենց ա­սե­լով «հե­ղա­փո­խու­թյուն» է ե­ղել, ին­չու՞ այս 2 տար­վա ըն­թաց­քում մեր հան­րա­յին կյան­քում ա­մեն ինչ միայն քանդ­վում է՝ տե­ղը ո­չինչ չս­տեղ­ծե­լով։
 • Գրա­գո­ղու­թ­յու­նը՝ հան­րաք­վեի կրե­դո

  Գրա­գո­ղու­թ­յու­նը՝ հան­րաք­վեի կրե­դո

  28.02.2020| 11:22
  Խել­քից դուրս ան­նա­խա­դեպ ի­րո­ղու­թյուն­ներ ար­ձա­նագ­րե­լու ա­ռու­մով իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը հան­գիստ կա­րող են Գի­նե­սի ռե­կորդ­նե­րի հանձ­նա­ժո­ղով դի­մել 2020-ին տպագր­վե­լիք գր­քում տեղ գտ­նե­լու հա­մար:
 • Ոչ միայն հան­րաք­վեի թե­ման է ֆեյք, այլև Ա­ՅՈ-ի լո­գո­յի գոր­ծըն­թացն ու հաղ­թող­նե­րը

  Ոչ միայն հան­րաք­վեի թե­ման է ֆեյք, այլև Ա­ՅՈ-ի լո­գո­յի գոր­ծըն­թացն ու հաղ­թող­նե­րը

  28.02.2020| 11:18
  Սահ­մա­նադ­րա­կան հան­րաք­վեի քա­րո­զար­շավն ար­դեն մի քա­նի օր է‚ ինչ պաշ­տո­նա­պես մեկ­նար­կել է‚ սա­կայն ակն­հայտ է‚ որ ա­ռայժմ հա­կա­դիր կող­մերն ա­ռանձ­նա­պես չեն շտա­պում բա­ցել ի­րենց խա­ղա­քար­տե­րը‚ և քա­րոզ­չա­կան լուրջ ակ­տի­վու­թյուն մե­դիա հար­թակ­նե­րում ա­ռայժմ չի նկատ­վում։
 • Առաս­պե­լա­կան պար­գեևավ­ճա՞րն ա­սեմ, թե՞ անգ­րա­գետ հայ­ցա­դի­մու­մը

  Առաս­պե­լա­կան պար­գեևավ­ճա՞րն ա­սեմ, թե՞ անգ­րա­գետ հայ­ցա­դի­մու­մը

  28.02.2020| 11:11
  Քա­յ­լե­լով ու դըմփ-դըմփ-հու ա­նե­լով իշ­խա­նու­թյան ե­կած չի­նով­նիկ­նե­րը հա­մա­ռո­րեն չեն սո­վո­րում կամ չեն ցան­կա­նում սո­վո­րել՝ ինչ­պես պետք է աշ­խա­տել լրագ­րող­նե­րի հետ:
 • Նրան­ցը մա­ղա­րիչն էր, ձե­րը` պարգևատ­րու­մը

  Նրան­ցը մա­ղա­րիչն էր, ձե­րը` պարգևատ­րու­մը

  28.02.2020| 11:07
  «Մեր պե­տու­թյու­նը բժշ­կին քիչ է վճա­րում, հով­վին քիչ է վճա­րում, որ խնայ­ված մի­ջոց­նե­րով էս եր­կի­րը եր­կիր սար­քի, իսկ դուք գո­ղա­նում եք այդ խնայ­ված մի­ջոց­նե­րը սեր­մա­ցու գո­ղա­ցող մկան պես, թուխս գո­ղա­ցող աղ­վե­սի պես»։
 • Թավ­շ­յա չէ, դի­լե­տանտ է

  Թավ­շ­յա չէ, դի­լե­տանտ է

  28.02.2020| 11:03
  Երբ դու, փո­խա­նակ կքես քո երկ­րի ա­ռաջ ծա­ռա­ցած հոգ­սե­րի ա­ռաջ, ուսդ հար­մա­րեց­նես այդ բե­ռին, փոր­ձես մար­տահ­րա­վեր­նե­րի ի­րա­վա­չափ լու­ծում­նե­րը գտ­նել, պա­հել քեզ մեկն­ված փխ­րուն պե­տա­կա­նու­թյու­նը, երբ փակ են քո ե­րեք սահ­ման­նե­րը, չոր­րոր­դի հետ էլ Աստ­ված գի­տե` ինչ կլի­նի, դու զբաղ­ված ես դրամ հա­վա­քե­լով` հա­կաօ­րի­նա­կան, հա­կա­պե­տա­կան, մեկ մար­դուն նվիր­ված` ի­րա­կա­նում երկ­րի գե­րա­գույն ինս­տի­տուտ­նե­րից հեր­թա­կա­նի կազ­մա­քանդ­ման հա­մար, երբ ոչ թե Ա­լիևն ու ադր­բե­ջան­ցի բլո­գե­րը, այլ ԵԱՀԿ ՄԽ եր­կր­նե­րում են ար­դեն հոդ­ված­ներ տպագր­վում, որ դու ցե­ղաս­պան ես և կա­տա­րել ես Խո­ջա­լուի…
 • Ովքե՞ր են դավաճանները

  Ովքե՞ր են դավաճանները

  27.02.2020| 14:50
  Չկա օր, որ մի նոր սկանդալ չծագի մեր երկրում, և մի որևէ անպատասխանատու հայտարարություն չհնչի պետության առաջին դեմքերի շուրթերից։ Եվ քանի որ հանրաքվեի նախընտրական քարոզչության փուլում ենք, պետք է մեզ տրամադրենք, որ նման հայտարարություններն ու սկանդալներն ավելի ու ավելի են հաճախանալու, իրավիճակն ավելի անկառավարելի է դառնալու, և մարդիկ՝ ավելի դյուրագրգիռ։