• Սուրեն Պապիկյան. Խնդրում եմ ինձ չհամեմատել Հովիկ Աբրահամյանի հետ

  Սուրեն Պապիկյան. Խնդրում եմ ինձ չհամեմատել Հովիկ Աբրահամյանի հետ

  26.02.2020| 14:14
  «Այո»-ի շտաբի ղեկավար Սուրեն Պապիկյանը ասուլիսում անդրադարձավ հարցին, որ իրեն համեմատում են նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ:
 • Որն է առաջին նախագահի բացառիկությունը

  Որն է առաջին նախագահի բացառիկությունը

  25.02.2020| 16:33
  Երկու նախկին նախագահներ նույն օրը դատարանում նստած են մեղադրյալի աթոռին։ Այսօր և Ռոբերտ Քոչարյանի, և Սերժ Սարգսյանի դատավարությունն է ընթանում։
 • Մութ սե­ն­յա­կում կա­տու ո­րո­նող պատ­գա­մա­վոր­ներն ու «թա­գա­կիր» վի­րու­սը

  Մութ սե­ն­յա­կում կա­տու ո­րո­նող պատ­գա­մա­վոր­ներն ու «թա­գա­կիր» վի­րու­սը

  25.02.2020| 01:36
  Աշ­խար­հին ու մարդ­կու­թյա­նը սպառ­նա­ցող կո­րո­նա­վի­րու­սը բա­վա­կան մոտ է Հա­յաս­տա­նին, կա­րե­լի է ա­սել՝ քթ­նե­րիս տակ: Հա­սա­րա­կու­թյան մոտ, փա՜ռք Աստ­ծո, տա­գա­նապ չկա, բո­լորն ու­րախ-զվարթ ա­սում-խո­սում են վի­րու­սի մա­սին, կա­տակ­ներ ա­նում մի­մյանց հետ, ա­նեկ­դոտ­ներ հո­րի­նում:
 • «Նյու Վա­ս­յու­կի Հռո­մը»

  «Նյու Վա­ս­յու­կի Հռո­մը»

  25.02.2020| 01:08
  Ո՞րն է այ­սօր­վա մեր տն­տե­սա­կան զար­գաց­ման ցու­ցա­նի­շը՝ ըստ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի։ Մար­դիկ 50 եվ­րո­յով կա­րող են գնալ Հռոմ։ Բայց վար­չա­պե­տը տն­տե­սա­կան ա­ռա­ջըն­թա­ցի «փայ­լուն» օ­րի­նա­կի մա­սին իր միտ­քը կի­սատ է թող­նում։ Իսկ որ ՀՀ քա­ղա­քա­ցին 50 եվ­րո­յով հաս­նի Հռոմ, կկա­րո­ղա­նա՞ գո­նե օ­դա­նա­վա­կա­յա­նից դուրս գալ, թե՞ գնում է Հռո­մի օ­դը շն­չի ու հետ գա։ Ա­սենք՝ ա­մի­սը 3 ան­գամ կգ­նա Հռոմ, ինք­նա­թի­ռից կիջ­նի, Հռո­մի օ­դը կշն­չի, աշ­խար­­հա­յաց­քը կընդ­լայ­նի, Եվ­րո­պա կտես­նի ու ան­մի­ջա­պես կվե­րա­դառ­նա։
 • «Քա­ղա­քա­կան որևէ ուժ չպետք է ցան­կա­նա հա­սա­րա­կու­թ­յա­նը բևեռ­նե­րի, «սևե­րի» ու «սպի­տակ­նե­րի» բա­ժա­նել»

  «Քա­ղա­քա­կան որևէ ուժ չպետք է ցան­կա­նա հա­սա­րա­կու­թ­յա­նը բևեռ­նե­րի, «սևե­րի» ու «սպի­տակ­նե­րի» բա­ժա­նել»

  25.02.2020| 01:02
  «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» կու­սակ­ցու­թյան և խոր­հր­դա­րա­նա­կան խմ­բակ­ցու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն ա­հա­զան­գում են՝ ա­տե­լու­թյան խոսքն ու ան­հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թան մթ­նո­լորտն ա­հագ­նա­նում են: Սահ­մա­նադ­րա­կան հան­րաք­վեին ըն­դա­ռաջ՝ իշ­խող ու­ժը հա­սա­րա­կու­թյա­նը «ա­յո»-ա­կան­նե­րի ու «ոչ»-ա­կան­նե­րի, ա­սել է թե, սևե­րի ու սպի­տակ­նե­րի է բա­ժա­նել, ու բա­ցի հան­րաք­վեի` ի­րա­վա­կա­նու­թյան հետ կապ­ված հար­ցե­րից, դա է նաև պատ­ճառ­նե­րից մե­կը, որ ԼՀԿ-ն չի մաս­նակ­ցում ա­տե­լու­թյուն հրահ­րող «ա­յո»-ի ու «ոչ»-ի ընտ­րա­մար­տին:
 • Կարևորը՝ նախկինների թեմայով «տեսարաններ» լինեն

  Կարևորը՝ նախկինների թեմայով «տեսարաններ» լինեն

  22.02.2020| 15:39
  «Փաստը» գրում է. «Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները հասարակական տրամադրությունների վրա ազդելու ոչ օրիգինալ, բայց սեփական ճանապարհն են ընտրել:
 • Նիկոլ Փաշինյան. Իշխանությունը չպետք է գնա կառավարման համակարգի շրջադարձային փոփոխության

  Նիկոլ Փաշինյան. Իշխանությունը չպետք է գնա կառավարման համակարգի շրջադարձային փոփոխության

  21.02.2020| 13:56
  ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշմամբ՝ իշխանությունը չպետք է գնա երկրում կառավարման համակարգի շրջադարձային փոփոխության:
 • Նիկոլ Փաշինյան. Արցախցին չպետք է քվեարկի ՀՀ ժողովրդի լեգիտիմ իշխանության նկատմամբ թշնամանք քարոզողի օգտին

  Նիկոլ Փաշինյան. Արցախցին չպետք է քվեարկի ՀՀ ժողովրդի լեգիտիմ իշխանության նկատմամբ թշնամանք քարոզողի օգտին

  21.02.2020| 13:55
  Կարծում եմ, որ Արցախի ժողովուրդը չպետք է քվեարկի որևէ թեկնածուի օգտին, որը Հայաստանի ժողովրդի լեգիտիմ իշխանության նկատմամբ վարում է թշնամական քարոզչություն, և այդպիսով հրահրում է ներազգային թշնամություն:
 • Ինչ պի­տի ա­նի Պո­ղո­սը, որ չի ա­նում Հրայր Թով­մա­ս­յա­նը

  Ինչ պի­տի ա­նի Պո­ղո­սը, որ չի ա­նում Հրայր Թով­մա­ս­յա­նը

  21.02.2020| 00:47
  Ե­րեկ կա­ռա­վա­րու­թյու­նը 2020-ի ապ­րի­լի 5-ին կա­յա­նա­լիք սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի հան­րաք­վեի նա­խա­պատ­րաստ­ման և անց­կաց­ման ծախ­սե­րը ֆի­նան­սա­վո­րե­լու հա­մար ՀՀ պե­տա­կան բյու­ջեով նա­խա­տես­ված պա­հուս­տա­յին ֆոն­դի հաշ­վին հատ­կաց­րեց 3 մի­լիարդ 447 մի­լիոն 366 հա­զար դրամ:
 • Երկ­րում մո­լեգ­նում է «իմ­քայ­լա­կան տեր­տե­րը»

  Երկ­րում մո­լեգ­նում է «իմ­քայ­լա­կան տեր­տե­րը»

  21.02.2020| 00:13
  Քա­նիցս ար­ձա­նագ­րել ենք` պետք է ու­շադ­րու­թյուն դարձ­նել մի­ջազ­գա­յին «աուկ­ցիո­ներ­նե­րի» նշա­նա­յին հա­մա­կար­գին: Վեր­ջերս Օս­կա­րի հաղ­թող հա­մար­վեց «Մա­կա­բույ­ծը» բա­վա­կա­նին խո­սուն վեր­նագ­րով ֆիլ­մը: Ժա­մա­նա­կին «Եվ­րա­տե­սի­լում» հաղ­թեց դի­վա­յին ինչ-որ ռոք խումբ, հե­տո Կոն­չի­տան էր, և այդ­պես շա­րու­նակ: