• Երկ­րում մո­լեգ­նում է «իմ­քայ­լա­կան տեր­տե­րը»

  Երկ­րում մո­լեգ­նում է «իմ­քայ­լա­կան տեր­տե­րը»

  21.02.2020| 00:13
  Քա­նիցս ար­ձա­նագ­րել ենք` պետք է ու­շադ­րու­թյուն դարձ­նել մի­ջազ­գա­յին «աուկ­ցիո­ներ­նե­րի» նշա­նա­յին հա­մա­կար­գին: Վեր­ջերս Օս­կա­րի հաղ­թող հա­մար­վեց «Մա­կա­բույ­ծը» բա­վա­կա­նին խո­սուն վեր­նագ­րով ֆիլ­մը: Ժա­մա­նա­կին «Եվ­րա­տե­սի­լում» հաղ­թեց դի­վա­յին ինչ-որ ռոք խումբ, հե­տո Կոն­չի­տան էր, և այդ­պես շա­րու­նակ:
 • Անզ­գույշ բառն ու «դա­նոս­չիկ­նե­րը»

  Անզ­գույշ բառն ու «դա­նոս­չիկ­նե­րը»

  21.02.2020| 00:02
  Պե­տա­կան գե­րա­տես­չու­թյուն­նե­րում մի­մյանց վրա «գործ տա­լու» սո­վո­րու­թյունն ան­պատ­կե­րաց­նե­լի չա­փե­րի է հա­սել։ Տար­բեր նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րի աշ­խա­տա­կից­ներ բո­ղո­քում են, թե էլ չեն կա­րո­ղա­նում աշ­խա­տել այդ մթ­նո­լոր­տում, մի բառ չեն կա­րո­ղա­նում խո­սել, «ծած­կա­գիրն» ան­մի­ջա­պես դր­վում է վե­րա­դա­սի սե­ղա­նին։
 • Փաշինյան. «Մի կողմից աղքատությունն է խրախուսվում, մյուս կողմից, կներեք բառիս համար՝ ղումարբազությունը»

  Փաշինյան. «Մի կողմից աղքատությունն է խրախուսվում, մյուս կողմից, կներեք բառիս համար՝ ղումարբազությունը»

  19.02.2020| 15:24
  Եթե մեր տնտեսությունում շահումով խաղերը սկսել են դեր խաղալ և նկատելի դեր խաղալ մեր տնտեսական աճի, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշների մեջ, դա արդեն շատ լուրջ խնդիր է մի երկրում, որտեղ շուրջ 30 տոկոս աղքատություն կա: Մեր քաղաքականությունը պետք է լինի մեր տրամաբանությունը փոխելը՝ մի կողմից, աղքատությունն է խրախուսվում, մյուս կողմից, կներեք բառիս համար՝ ղումարբազությունը:
 • Վիգեն Հակոբյան. Իշխանությունը շատ դեպքերում իր թվացյալ լուծումներով նոր պրոբլեմներ է ստեղծում

  Վիգեն Հակոբյան. Իշխանությունը շատ դեպքերում իր թվացյալ լուծումներով նոր պրոբլեմներ է ստեղծում

  19.02.2020| 12:22
  -Կարծում եմ՝ կիսանախագահականն ամենաարդյունավետ աշխատող մոդելն է: Ես շատ քիչ հարցերում եմ համաձայն ՀԱԿ-ի հետ, բայց այս պարագայում՝ կիսանախագահականը ամենամեծ մանևրի հնարավորություն տվող մոդելն է, որ ճգնաժամային շրջաններում աշխատեց:
 • Մեր տագ­նա­պած սիրտ, քո «մյուն­խեն­յան սկզ­բունք»

  Մեր տագ­նա­պած սիրտ, քո «մյուն­խեն­յան սկզ­բունք»

  18.02.2020| 11:42
  Մի քիչ ցա­վոտ էր այդ ա­մե­նը: Հաղ­թած երկ­րի ղե­կա­վա­րը չկա­րո­ղա­ցավ հաղ­թո­ղի դիր­քե­րում մնալ: Ամ­բող­ջո­վին հար­մար­ված էր խա­ղի այն կա­նոն­նե­րին, շոուի նր­բե­րագ­նե­րին, հա­նուն ո­րոնց կազ­մա­կերպ­վել էր մյուն­խե­նյան բաց քն­նար­կու­մը:
 • Էդմոն Մարուքյան. Չի կարելի միայն Հրայր Թովմասյանի պատճառով բոլորին նույն արշինով չափել

  Էդմոն Մարուքյան. Չի կարելի միայն Հրայր Թովմասյանի պատճառով բոլորին նույն արշինով չափել

  14.02.2020| 14:43
  ԱԺ ԼՀԿ խմբակցության անդամներն այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ անդրադարձան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի՝ Գերմանիայում արած հայտարարությանը, թե կուսակցականացված Սահամանդրական դատարանը խոչընդոտում ու կասկածի տակ է դնում ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների համակարգը Հայաստանում:
 • Իշխա­նա­մետ կամ ընդ­դի­մա­դիր կա­րող ես և չլի­նել, մարդ լի­նել պար­տա­վոր ես

  Իշխա­նա­մետ կամ ընդ­դի­մա­դիր կա­րող ես և չլի­նել, մարդ լի­նել պար­տա­վոր ես

  14.02.2020| 02:57
  «Ե­թե անձ­նա­կան նա­մա­կագ­րու­թյու­նը հրա­պա­րա­կեմ, խայ­տա­ռակ կլի­նեն»,- վեր­ջերս ա­սաց ընդ­դի­մա­դիր պատ­գա­մա­վոր­նե­րից մե­կը։ Նա ան­հաս­կա­նա­լի հա­մա­րեց ընդ­դի­մա­դիր­նե­րի փաս­տարկ­ված ու մաս­նա­գի­տա­կան ե­լույթ­նե­րին հա­կա­դար­ձե­լու «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան ո­րոշ ան­դամ­նե­րի պահ­ված­քը, ո­րոնք քն­նա­դա­տում ու վի­րա­վո­րում են ընդ­դի­մա­դիր­նե­րին, բայց ԱԺ դահ­լի­ճից դուրս կտ­րուկ վե­րա­փոխ­վում են, նույ­նիսկ «մե­ղա­յա­կան» հա­ղոր­դագ­րու­թյուն գրում և նե­րո­ղու­թյուն խնդ­րում՝ ար­դա­րա­նա­լով, թե ստիպ­ված էին։ Ե­թե այս­պես պետք է ա­ռողջ միտքն ու քն­նա­դա­տու­թյու­նը ի­րեն­ցից վա­նեն, հաս­տատ ճիշտ ճա­նա­պար­հի վրա չեն։ Սա նաև մարդ­կա­յին նկա­րագ­րի աղ­ճատ­ման մա­սին է խո­սում։
 • Ձևա­կան նա­խա­գա­հի քա­ղա­քա­կան հու­ղար­կա­վո­րու­թ­յու­նը պաշ­տո­նան­կու­թ­յան, թերևս նաև դա­տա­վա­րու­թ­յան տես­քով է լի­նե­լու

  Ձևա­կան նա­խա­գա­հի քա­ղա­քա­կան հու­ղար­կա­վո­րու­թ­յու­նը պաշ­տո­նան­կու­թ­յան, թերևս նաև դա­տա­վա­րու­թ­յան տես­քով է լի­նե­լու

  14.02.2020| 02:04
  Աս­ված է շատ հս­տակ` Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան պե­տա­կան բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նյա­նե­րի պահ­պա­նու­թյան ծա­ռա­յու­թյունն ի­րա­կա­նաց­նում է նաև Հա­յաս­տա­նում չորս ա­մե­նա­բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նյա­նե­րի պահ­պա­նու­թյու­նը, մինչ­դեռ այդ չորսն էլ, ըստ էու­թյան, աշ­խա­տում են Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան դեմ:
 • Կաս­կա­ծե­լի է, որ ա­ռանց կեղ­ծի­քի ու վար­չա­կան ռե­սուր­սի հնա­րա­վոր կլի­նի ա­պա­հո­վել հան­րաք­վեի Ա­ՅՈ-ն

  Կաս­կա­ծե­լի է, որ ա­ռանց կեղ­ծի­քի ու վար­չա­կան ռե­սուր­սի հնա­րա­վոր կլի­նի ա­պա­հո­վել հան­րաք­վեի Ա­ՅՈ-ն

  14.02.2020| 01:33
  Ապ­րի­լի 5-ին կա­յա­նա­լիք սահ­մա­նադ­րա­կան հան­րաք­վեն‚ բազ­միցս քն­նարկ­ված քա­ղա­քա­կան և ի­րա­վա­կան աս­պեկտ­նե­րից‚ առ­կա սխե­մա­նե­րի շուրջ վեր­լու­ծու­թյուն­նե­րից‚ կողմ և դեմ բո­լոր հնա­րա­վոր սցե­նար­նե­րից բա­ցի‚ ու­նի բա­վա­կա­նին կարևոր մի կողմ ևս‚ ո­րի վրա այն­քան էլ ու­շադ­րու­թյուն չեն դարձ­նում։
 • Նոր Հա­յաս­տան, նոր ազգ

  Նոր Հա­յաս­տան, նոր ազգ

  14.02.2020| 00:31
  Գլո­բա­լիս­տա­կան այս նկր­տու­մը, որ­քան էլ նրա դեմ ըն­դվ­զու­մը բա­վա­կա­նին խոր է, որ­քան էլ պն­դում կա, որ կան կո­դեր` հա­վատք, ըն­տա­նիք, ցե­ղաս­պա­նու­թյուն, Նա­րե­կա­ցի, որ կա­րող են վայր­կյան­նե­րի ըն­թաց­քում ազ­գի են­թա­կո­դե­րը բա­ցել, քով քո­վի բե­րել, դարձ­նել մեկ մար­մին, այ­սօր շատ հմուտ մի ձեռք, ո­րը քան­դում է ողջ աշ­խար­հը, մա­տը դրել մեր այդ բջ­ջի վրա, քայ­քա­յում է այն: