• «Այն, ինչ այ­սօր կա­տար­վում է մեր երկ­րում, ճիշտ չէ»

  «Այն, ինչ այ­սօր կա­տար­վում է մեր երկ­րում, ճիշտ չէ»

  07.02.2020| 01:45
  ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րեն ԱՐ­ԹՈՒՐ ՎԱ­ՆԵ­ՑՅԱ­ՆԸ հան­դիպ­ման էր հրա­վի­րել տպա­գիր լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի խմ­բա­գիր­նե­րին՝ հան­րայ­նաց­նե­լու իր քա­ղա­քա­կան ծրագ­րե­րը: Շուրջ 3 ժամ տևած հան­դի­պու­մից ներ­կա­յաց­նում ենք ո­րոշ հատ­ված­ներ.
 • Մա­մու­լի զար­մա­նա­լի կոն­ֆե­րան­սը Կա­պա­նում և նա­խա­գա­հի մի շարք թեկ­նա­ծու­նե­րի տա­րօ­րի­նակ պա­տաս­խան­նե­րը Ստե­փա­նա­կեր­տից

  Մա­մու­լի զար­մա­նա­լի կոն­ֆե­րան­սը Կա­պա­նում և նա­խա­գա­հի մի շարք թեկ­նա­ծու­նե­րի տա­րօ­րի­նակ պա­տաս­խան­նե­րը Ստե­փա­նա­կեր­տից

  07.02.2020| 01:40
  Ե­թե այդ­պես ա­սեն, այն էլ՝ Ստե­փա­նա­կեր­տում, ա­պա դա մե­ծա­մաս­նու­թյան նե­րո­ղա­միտ ժպի­տը կա­ռա­ջաց­նի։ Ար­ցա­խում զին­վո­րա­կան­նե­րը միշտ էլ արտ­գործ­նա­խա­րար­նե­րից պա­կաս չեն ի­մա­ցել։ 
 • «Կլի­նի Փա­շի­ն­յա­նի կա­ռա­վա­րու­թ­յան վս­տա­հու­թ­յան հան­րաք­վե»

  «Կլի­նի Փա­շի­ն­յա­նի կա­ռա­վա­րու­թ­յան վս­տա­հու­թ­յան հան­րաք­վե»

  07.02.2020| 01:36
  Սկզ­բում ԱԺ մե­ծա­մաս­նու­թյու­նը ցան­կա­նում էր ողջ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյունն իր վրա վերց­նել, հե­տո ի­րա­վա­բա­ննե­րի, հա­վա­նա­բար դես­պան­նե­րի խոր­հր­դով հետ կանգ­նեց և ո­րո­շեց հար­ցը դնել հան­րաք­վեի։ Ե­թե հան­րաք­վե լի­նի, այն ոչ թե կլու­ծի ՍԴ-ի հար­ցը, այլ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի կա­ռա­վա­րու­թյան վս­տա­հու­թյան հան­րաք­վե կլի­նի։
 • Վար­չա­պե­տը դար­ձել է ծաղ­րի ա­ռար­կա

  Վար­չա­պե­տը դար­ձել է ծաղ­րի ա­ռար­կա

  07.02.2020| 01:31
  ՀՀ գոր­ծող իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի բազ­մա­թիվ թույլ կե­տե­րից մե­կը ռե­սուրս­նե­րի պա­կասն է։ Խոս­քը կա­ռա­վար­ման‚ վեր­լու­ծա­կան‚ ի վեր­ջո նաև ին­տե­լեկ­տուալ ռե­սուր­սի պա­կա­սի մա­սին է։ Եվ ե­թե սրան գու­մա­րում ենք նաև ի­րա­կան՝ շո­շա­փե­լի ռե­սուրս­նե­րի դե­ֆի­ցիտն ու կա­ռա­վար­ման ինս­տի­տու­ցիո­նալ հա­մա­կար­գի բա­ցա­կա­յու­թյու­նը‚ ա­պա հաս­կա­նա­լի է դառ­նում‚ որ իշ­խա­նու­թյան մոտ‚ այն պա­հից սկ­սած‚ երբ հա­սա­րա­կու­թյու­նը դուրս ե­կավ էյ­ֆո­րիա­յից‚ պետք է սկս­վեին տե­սա­նե­լի խն­դիր­նե­րը։
 • Դեռ չսկ­սած ար­դեն ի­րար «ու­տում» են

  Դեռ չսկ­սած ար­դեն ի­րար «ու­տում» են

  07.02.2020| 01:02
  Զար­մա­նա­լի ազգ ենք։ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի իշ­խա­նու­թյուն գա­լուց հե­տո գրե­թե ա­մեն օր քն­նար­կում­նե­րի ծի­րում էր այն, որ իշ­խա­նու­թյա­նը հա­կակշ­ռող ընդ­դի­մու­թյուն չի ստեղծ­վում, չկա, չի ձևա­վոր­վում։ Հի­մա էլ պարզ­վում է, որ ո­րոշ ու­ժեր փոր­ձում են այս հար­ցում հա­մախմ­բում ի­րա­կա­նաց­նել, բայց նույն ընդ­դի­մա­դիր հատ­վա­ծից ար­դեն խան­գա­րող­ներ կան։
 • «Հա­ճա­խորդ­նե­րից» պր­ծում չկա

  «Հա­ճա­խորդ­նե­րից» պր­ծում չկա

  07.02.2020| 01:01
  Նույ­նիսկ դժ­վար է ա­սել, թե մեր քա­ղա­քա­կան շատ սու­բյեկտ­ներ երբ­վա­նից դար­ձան այս­քան քծ­նող ու ան­տե­ղի հա­վակ­նոտ։ Օ­րերս մեզ պատ­մե­ցին մի դր­վագ, ո­րը որ­քան տհաճ էր, նույն­քան էլ ող­բեր­գա­կան։
 • Ինք­նա­գոր­ծու­նեու­թ­յու՞ն, թե՞ հրա­հանգ

  Ինք­նա­գոր­ծու­նեու­թ­յու՞ն, թե՞ հրա­հանգ

  07.02.2020| 00:57
  «Օ­րերս «Հայ­կա­կան ժա­մա­նա­կում» տպագր­ված հոդ­վա­ծը, որ­տեղ ոս­տի­կա­նու­թյան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը` ՎԵ­ՏՈ-ին և «Ա­դեկ­վատ­նե­րին» բեր­ման են­թար­կե­լու հետ կապ­ված, ներ­կա­յաց­րել էին որ­պես սա­բո­տաժ և հա­կաիշ­խա­նա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ, վր­դո­վեց­րել է ոս­տի­կան­նե­րին:
 • Նի­կո­լի դան­թեա­կան ող­բեր­գու­թ­յու­նը

  Նի­կո­լի դան­թեա­կան ող­բեր­գու­թ­յու­նը

  07.02.2020| 00:34
  Եր­բեմն թվում է, թե ա­ռա­վո­տյան կզարթ­նենք, ու այս ա­մենն ար­դեն էլ չի լի­նի, ո­րով­հետև ան­չափ դա­ռը ե­րազ է, ո­րը ոչ ի­րա­կան է թվում, ո­րով­հետև դա­րե­րով պե­տա­կա­նու­թյուն չու­նե­ցած, ցե­ղաս­պան­ված մի ողջ ժո­ղո­վուրդ պետք է որ կա­րո­ղա­նար դի­մագրա­վել կոնկ­րետ դեպ­քում մեկ մար­դու, իսկ ի­րա­կա­նում աշ­խար­հի հզոր­նե­րի բաք-օ­ֆիս­նե­րի, էլ ա­վե­լի ստույգ` աստ­րալ, օ­դի իշ­խա­նի` ա­ռա­ջի­նը քրիս­տո­նեու­թյուն ըն­դու­նած էթ­նո­սին նետ­ված այս հուժ­կու, ոչ մարդ­կա­յին, հո­գու տա­րածք­նե­րում ըն­թա­ցող պա­տե­րազմն ու մար­տահ­րա­վե­րը:
 • Փաշինյանի պատգամավորական-իրավաբանական թիմը մեր երկրի իրավական անվտանգության հիմքերը խարխլելու փորձ է անում. ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահ

  Փաշինյանի պատգամավորական-իրավաբանական թիմը մեր երկրի իրավական անվտանգության հիմքերը խարխլելու փորձ է անում. ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահ

  06.02.2020| 12:50
  Մի խումբ պատգամավորների կողմից ներկայացրած «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ» վերնագրով նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի փոփոխությունների (այսուհետ՝ Սահմանադրություն) 213-րդ հոդվածը շարադրվում է նոր խմբագրությամբ, ըստ որի՝ մինչև Սահմանադրության 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելը նշանակված Սահմանադրական դատարանի նախագահի և անդամների պաշտոնավարումը դադարում է:
 • Մա­մու­լի զար­մա­նա­լի կոն­ֆե­րան­սը Կա­պա­նում և նա­խա­գա­հի մի շարք թեկ­նա­ծու­նե­րի տա­րօ­րի­նակ պա­տաս­խան­նե­րը Ստե­փա­նա­կեր­տից

  Մա­մու­լի զար­մա­նա­լի կոն­ֆե­րան­սը Կա­պա­նում և նա­խա­գա­հի մի շարք թեկ­նա­ծու­նե­րի տա­րօ­րի­նակ պա­տաս­խան­նե­րը Ստե­փա­նա­կեր­տից

  04.02.2020| 00:28
  Հուն­վա­րի 25-ին և 26-ին շատ տա­րօ­րի­նակ բա­ներ էին կա­տար­վում, այն էլ հա­կա­ռա­կի պես, հուն­վա­րի 28-ի՝ հայ­կա­կան բա­նա­կի ստեղծ­ման տո­նի նա­խօ­րեին։ Պա­կաս տա­րօ­րի­նակ չէր և այն, որ ա­մեն ինչ սկս­վեց, երբ Ստե­փա­նա­կեր­տից հայ­տա­րա­րե­ցին՝ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գա­հի հեր­թա­կան ընտ­րու­թյու­նը նշա­նակ­ված է 2020 թ. մար­տի 31-ին, իսկ թեկ­նա­ծու­նե­րի պաշ­տո­նա­կան գրան­ցու­մը կլի­նի փետր­վա­րի 15-25-ին։