• Ալֆան և օ­մե­գան

  Ալֆան և օ­մե­գան

  21.02.2020| 01:21
  Ա­րա, բա խի՞ չեք խն­դում, թե՞ մեր ի­րա­կա­նու­թյու­նը ճշ­տի մեջ լա­ցե­լի է: Էդ­քան լուրջ դեմ­քեր եք դար­ձե՞լ, ա՛յ ճի­ճու­ներ: Ստեղ են ա­սել, թե հա­զար-հա­զար մարդ՝ ան­բեղ, ան­մո­րուս, ու հե­տո ե­կան-ե­կան չք­մեղ հարս­ներ, հա­րա­լո՜, ջա՛ն, հա­րա­լո՜։ Պա­լատ­նե­րի դռ­նե­րը կրն­կի վրա բա­ցեք, հաղ­թա­կան կա­մար­ներ կա­ռու­ցեք… Ռե­մարկ Է­րիխ Մա­րիա՛: Օ՜, Շանզ է­լի­զե:
 • Ալֆան և օ­մե­գան

  Ալֆան և օ­մե­գան

  18.02.2020| 12:26
  Գու­տեն թագ, մայ­նե գրոս են գե­նո­սեն (բարև ձեզ, իմ մեծ բա­րե­կամ): Ես ձեզ սի­րում եմ, մար­դիկ: Ես պատ­րաստ եմ իմ կյանքն ու գործն ամ­բող­ջո­վին ձեզ նվի­րա­բե­րե­լու: Կու­զեք, կտամ կո­վի կաթ, կար­միր գի­նի նռան­հատ… Իհ լի­բե դիխ (ես ձեզ սի­րում եմ):
 • Ալֆան և օ­մե­գան

  Ալֆան և օ­մե­գան

  14.02.2020| 02:14
  Լեյ­դիզ ընդ ջեն­թլ­մեն (տիկ­նայք և պա­րո­նայք) և ու­րիշ­ներ, товарищи и друзья (ըն­կեր­ներ և բա­րե­կամ­ներ), յու ար ուել­քամ (բա­րի գա­լուստ) մեր ա­զատ, ան­կախ, ժո­ղովր­դա­վար և ինք­նիշ­խան թա­գա­վո­րու­թյուն:
 • ՀՀ նա­խա­գա­հը մաս­նա­կից դար­ձավ սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գի տա­պալ­ման փա­շի­ն­յա­նա­կան վար­չախմ­բի հան­ցա­փոր­ձին

  ՀՀ նա­խա­գա­հը մաս­նա­կից դար­ձավ սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գի տա­պալ­ման փա­շի­ն­յա­նա­կան վար­չախմ­բի հան­ցա­փոր­ձին

  11.02.2020| 03:36
  ՀՀ նա­խա­գահ Ար­մեն Սարգ­սյա­նը, հիմք ըն­դու­նե­լով Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի 2020 թվա­կա­նի փետր­վա­րի 6-ի «Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Սահ­մա­նադ­րու­թյան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի նա­խա­գի­ծը հան­րաք­վեի դնե­լու մա­սին» Ա­ԺՈ-001-Ն ո­րո­շու­մը և 09.02.2020 թ. իր հրա­մա­նագ­րով Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Սահ­մա­նադ­րու­թյան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի հան­րաք­վե նշա­նա­կե­լով, մաս­նա­կից դար­ձավ մեր հան­րա­պե­տու­թյան սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գի տա­պալ­ման փա­շի­նյա­նա­կան իշ­խող վար­չախմ­բի հան­ցա­փոր­ձին:
 • «Երկ­րի ա­պա­գան իր ներ­քին ռե­սուրս­նե­րի հաշ­վին կա­ռու­ցե­լու ու­նա­կու­թ­յունն է ցան­կա­ցած պե­տու­թ­յուն դարձ­նում ու­ժեղ, ու Հա­յաս­տա­նը բա­ցա­ռու­թ­յուն չէ»

  «Երկ­րի ա­պա­գան իր ներ­քին ռե­սուրս­նե­րի հաշ­վին կա­ռու­ցե­լու ու­նա­կու­թ­յունն է ցան­կա­ցած պե­տու­թ­յուն դարձ­նում ու­ժեղ, ու Հա­յաս­տա­նը բա­ցա­ռու­թ­յուն չէ»

  07.02.2020| 02:03
  Հար­գե­լի ըն­թեր­ցող, նա­խորդ հոդ­վա­ծը ցույց տվեց, որ շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի պահ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը գործ­նա­կա­նում ան­հա­ղորդ է իր իսկ հռ­չա­կած «Մա­կերևու­թա­յին ջրա­յին ռե­սուրս­նե­րը Հա­յաս­տա­նին մաք­սի­մալ ծա­ռա­յեց­նե­լու խնդ­րի լուծ­մա­նը», ին­չը, չնա­յած նա­խա­րա­րու­թյան ֆի­նան­սա­կան մի­ջոց­նե­րի և իմ կող­մից ներ­կա­յաց­ված հայ­րե­նա­կան գի­տա­տեխ­նի­կա­կան հա­մա­պա­տաս­խան նո­րույթ­նե­րի առ­կա­յու­թյա­նը, երկ­րում ստեղ­ծել է ճգ­նա­ժա­մա­յին ի­րա­վի­ճակ հատ­կա­պես գյու­ղա­ցուն ո­ռոգ­ման ջրով ա­պա­հո­վե­լու, Սևա­նից ջրա­ռը կա­սեց­նե­լու, ե­րաշ­տի ազ­դե­ցու­թյու­նը մեղ­մե­լու, ջր­հե­ղեղ­նե­րը, տա­րած­քա­յին հր­դեհ­նե­րը, սո­ղանք­նե­րը, հո­ղա­տար­ման երևույթ­նե­րը կան­խե­լու, խմե­լու ջրի լեռ­նա­յին ստոր­գետ­նյա աղ­բյուր­նե­րը, ա­նա­պա­տաց­ված ա­րոտ­նե­րը վե­րա­գոր­ծար­կե­լու, վեր­ջին­նե­րիս բեր­քատ­վու­թյու­նը էա­կա­նո­րեն բարձ­րաց­նե­լու խն­դիր­նե­րում:
 • «Երկ­րի ա­պա­գան իր ներ­քին ռե­սուրս­նե­րի հաշ­վին կա­ռու­ցե­լու ու­նա­կու­թ­յունն է ցան­կա­ցած պե­տու­թ­յուն դարձ­նում ու­ժեղ, ու Հա­յաս­տա­նը բա­ցա­ռու­թ­յուն չէ»

  «Երկ­րի ա­պա­գան իր ներ­քին ռե­սուրս­նե­րի հաշ­վին կա­ռու­ցե­լու ու­նա­կու­թ­յունն է ցան­կա­ցած պե­տու­թ­յուն դարձ­նում ու­ժեղ, ու Հա­յաս­տա­նը բա­ցա­ռու­թ­յուն չէ»

  04.02.2020| 00:59
  Հար­գե­լի ըն­թեր­ցող, նա­խորդ հա­մա­րի «Մենք ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­նե­րի նա­խա­րա­րու­թյու­նում ենք» հոդ­վա­ծից տե­ղե­կա­ցաք, որ «Ջր­հե­ղեղ­նե­րը, տա­րած­քա­յին հր­դեհ­նե­րը, սո­ղանք­նե­րը, հո­ղա­տար­ման երևույթ­նե­րը կան­խե­լու մեր» «գյու­ղատն­տե­սու­թյան մե­քե­նա­յաց­ման ԳՀԻ»), մշա­կած տեխ­նո­լո­գիան, մե­քե­նան պի­լո­տա­յին որևէ ծրագ­րով նա­խա­րա­րու­թյան ա­ջակ­ցու­թյամբ ներդ­նե­լու մա­սին» դի­մում-խնդ­րան­քին գործ­նա­կա­նում լու­ծում չտր­վեց:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  24.01.2020| 05:03
  Փոր­ձենք ըն­դար­ձա­կել մեր քն­նար­կում­նե­րի թե­մա­ներն ու անց­նենք ա­մե­նա­կարևո­րին՝ կա­շա­ռա­կե­րու­թյան և կո­ռուպ­ցիա­յի հիմ­նախն­դիր­նե­րի պար­զա­բան­մա­նը, և ին­ժե­նե­րա­կան լեզ­վով մարդ­կանց բա­ցատ­րենք, թե ին­չու են հի­շյալ երևույթ­ներն այդ­քան վտան­գա­վոր ու դա­տա­պար­տե­լի հա­մար­վում, ի՞նչ դե­րա­կա­տա­րում են դրանք ու­նե­ցել ԽՍՀՄ տն­տե­սու­թյան քայ­քայ­ման և երկ­րի վերջ­նա­կան փլուզ­ման հար­ցե­րում, ի՞նչ ճա­կա­տա­գիր է սպա­սում կո­ռուպ­ցիա­յի մեջ թաղ­ված Հա­յաս­տան երկ­րին՝ հա­յե­րիս հայ­րե­նի­քին:
 • Չորս հրա­ցա­նա­կիր­ներ` Ա­բո­վ­յան-16-ում

  Չորս հրա­ցա­նա­կիր­ներ` Ա­բո­վ­յան-16-ում

  13.12.2019| 00:57
  1998-ին Միու­թյու­նը փլուզ­ման եզ­րին էր։ Հս­կա­յա­կան գույ­քի մի մա­սը, գրե­թե ան­հայտ հան­գա­մանք­նե­րում, դար­ձել էր «ան­հայտ բա­ցա­կա­յող», մաս­նա­վո­րա­պես ան­հաս­կա­նա­լի հան­գա­մանք­նե­րում օ­տար­վել էին Թու­մա­նյան փո­ղո­ցի հռ­չա­կա­վոր սա­լոն­նե­րը, միու­թյան և «Մոսկ­վա» կի­նո­թատ­րո­նի միջև կա­ռուց­ված և գրե­թե ա­վարտ­ված հրա­շա­լի մաս­նա­շեն­քը, մայ­րա­քա­ղա­քի բո­հեմ օա­զիս­նե­րից «Նկա­րիչ» սր­ճա­րա­նը, գե­ղար­վես­տի կոմ­բի­նա­տը։
 • ՈՒ՞ր է մեզ տա­նե­լու այս գաղջ մթ­նո­լոր­տը

  ՈՒ՞ր է մեզ տա­նե­լու այս գաղջ մթ­նո­լոր­տը

  13.12.2019| 00:20
  Գա­գիկ Վրե­ժի, Դուք մո­տա­վո­րա­պես ե­րե­սուն տա­րի Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան աչ­քի ընկ­նող ան­ձան­ցից մեկն եք ե­ղել: Չեմ թվար­կի բո­լոր այն պաշ­տոն­նե­րը, որ զբա­ղեց­րել եք, միայն կն­շեմ, որ զբա­ղեց­րած պաշ­տոն­նե­րով Դուք հաս­տատ պի­տի որ ու­նե­ցած լի­նեք Ձեր լավ կամ վատ դե­րա­կա­տա­րու­մը:
 • Ազդա­կա­յին ցե­ղաս­պանդ. սադ­րիչ­ներ և զո­հեր

  Ազդա­կա­յին ցե­ղաս­պանդ. սադ­րիչ­ներ և զո­հեր

  10.12.2019| 02:39
  Ա­սու­նը բա­նա­կան ա­րա­րածն է, մար­դը, այս պա­րա­գա­յում՝ ՀՀ քա­ղա­քա­ցին։ Ա­նա­սու­նը կեն­դա­նի­ներն են՝ բո­րե­նին և այ­ծյա­մը, վագրն ու թու­թա­կը, կե­տերն ու դել­ֆին­նե­րը... անա­սուն են, չնա­յած բա­րո­յա­կա­նու­թյամբ հա­ճախ գե­րա­զան­ցում են ո­րոշ ա­սուն­նե­րին։