Կաշ­կանդ­ված ար­վես­տա­գետ­նե­րը խու­սա­փում են խո­սե­լուց

Կաշ­կանդ­ված ար­վես­տա­գետ­նե­րը խու­սա­փում են խո­սե­լուց
06.09.2019 | 01:02
«Նոր» Հա­յաս­տա­նում իս­կա­պես ի­րա­վի­ճակ է փոխ­վել: Ե­թե նախ­կի­նում մշա­կույ­թի գոր­ծիչ­նե­րը գո­նե ան­կաշ­կանդ խո­սում էին ա­մե­նա­տար­բեր երևույթ­նե­րի ու հար­ցե­րի շուրջ, այ­սօր կար­ծես վախ­վո­րած լի­նեն: Խոս­քը քա­ղա­քա­կա­նու­թյա­նը չի վե­րա­բե­րում, ի­րա­պես ար­վես­տա­գետ­նե­րը թե՛ նախ­կի­նում, թե՛ այժմ դրա մա­սին մեկ­նա­բա­նու­թյուն­ներ ա­նե­լուց խու­սա­փել են: Տար­բեր ա­ռիթ­նե­րով հա­ճախ ենք շփ­վում այս կամ այն ո­լոր­տի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հետ, խոս­քը սր­բագ­րում ու խմ­բագ­րում են այն­քան, որ հան­կարծ որևէ օ­ղա­կի, պե­տա­կան գե­րա­տես­չու­թյան ու չի­նով­նի­կի «քե­ֆին չկպ­չեն»: Դեպ­քեր են լի­նում, երբ ուղ­ղա­կի խնդ­րում են հրա­պա­րա­կե­լուց ա­ռաջ նա­յել նյու­թը ու, նե­րո­ղու­թյուն հայ­ցե­լով, խնդ­րում փո­փո­խել քն­նա­դա­տա­կան խոս­քը: Եր­բեմն էլ առ­հա­սա­րակ հրա­ժար­վում են խո­սե­լուց: Մեկ ան­գամ չէ, որ գրել ենք ար­վես­տա­գետ­նե­րի մա­սին, շեշ­տե­լով, որ ան­կախ հան­գա­մանք­նե­րից, պե­տա­կան այ­րե­րի հետ ու­նե­ցած հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րից, ի­րեն մտա­վո­րա­կան հա­մա­րող մար­դը պետք է խո­սի ու վեր­լու­ծի ի­րա­վի­ճա­կը, մտա­ծի հա­սա­րա­կու­թյան ա­ռող­ջաց­ման ու ա­ռաջ­խա­ղաց­ման մա­սին:
Սևակ ՎԱՐ­ԴՈՒ­ՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1763

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ