«Երկ­րի ա­պա­գան իր ներ­քին ռե­սուրս­նե­րի հաշ­վին կա­ռու­ցե­լու ու­նա­կու­թ­յունն է ցան­կա­ցած պե­տու­թ­յուն դարձ­նում ու­ժեղ, ու Հա­յաս­տա­նը բա­ցա­ռու­թ­յուն չէ»

«Երկ­րի ա­պա­գան իր ներ­քին ռե­սուրս­նե­րի հաշ­վին կա­ռու­ցե­լու ու­նա­կու­թ­յունն է ցան­կա­ցած պե­տու­թ­յուն  դարձ­նում ու­ժեղ, ու Հա­յաս­տա­նը բա­ցա­ռու­թ­յուն չէ»
04.02.2020 | 00:59
ՄԵՆՔ ՇՐ­ՋԱ­ԿԱ ՄԻ­ՋԱ­ՎԱՅ­ՐԻ ՊԱՀ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹՅԱՆ ՆԱ­ԽԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆՈՒՄ ԵՆՔ
Հար­գե­լի ըն­թեր­ցող, նա­խորդ հա­մա­րի «Մենք ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­նե­րի նա­խա­րա­րու­թյու­նում ենք» հոդ­վա­ծից տե­ղե­կա­ցաք, որ «Ջր­հե­ղեղ­նե­րը, տա­րած­քա­յին հր­դեհ­նե­րը, սո­ղանք­նե­րը, հո­ղա­տար­ման երևույթ­նե­րը կան­խե­լու մեր» «գյու­ղատն­տե­սու­թյան մե­քե­նա­յաց­ման ԳՀԻ»), մշա­կած տեխ­նո­լո­գիան, մե­քե­նան պի­լո­տա­յին որևէ ծրագ­րով նա­խա­րա­րու­թյան ա­ջակ­ցու­թյամբ ներդ­նե­լու մա­սին» դի­մում-խնդ­րան­քին գործ­նա­կա­նում լու­ծում չտր­վեց: Նա­խա­րա­րու­թյան գլ­խա­վոր քար­տու­ղար Վա­հագն Օ­հա­նյա­նը պաշ­տո­նա­պես պա­տաս­խա­նում է (կա­տա­րող՝ Էդ­գար Մի­սա­կյան, հեռ. 012-317-976), որ ի­րենք էլ են մաս­նակ­ցել խնդ­րի վե­րա­բե­րյալ պրո­ֆի­լա­յին 5 նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րի հա­մա­տեղ, Հան­րա­յին խոր­հր­դի հա­մա­պա­տաս­խան հանձ­նա­ժո­ղով­նե­րի, քն­նար­կում­նե­րին, հա­վա­նու­թյուն տվել ա­ռա­ջար­կու­թյան պի­լո­տա­յին փոր­ձարկ­մա­նը, հի­մա էլ՝ այդ քն­նար­կու­մից 2 տա­րի անց, պն­դում են «…որ գի­տա­տեխ­նի­կա­կան նո­րույ­թի ներդ­րու­մը նպա­տա­կա­հար­մար է, քա­նի որ այն կբե­րի գար­նա­նա­յին ձն­հալ­քի ժա­մա­նակ ձևա­վոր­վող հա­լոց­քա­յին ջրե­րի կու­տակ­մա­նը հո­ղա­շեր­տում, միա­ժա­մա­նակ հե­ղե­ղավ­տանգ գո­տի­նե­րում հե­ղե­ղում­նե­րի ռիս­կի նվա­զեց­մա­նը»: Այս ի­րո­ղու­թյունն ըն­դու­նե­լով, ԱԻՆ-ը փաս­տում է, որ ա­ռա­ջարկ­վող տեխ­նո­լո­գիա­յի կի­րառ­մամբ հնա­րա­վոր է մե­զա­նից Թուր­քիա, Ադր­բե­ջան, Վրաս­տան փախ­չող 6 մլրդ խմ ջու­րը պահ տալ մեր հո­ղե­րին, մե­ծաց­նել հո­ղի խո­նա­վու­թյու­նը, լու­ծել ո­ռոգ­ման ջրի խն­դի­րը, ին­չը նշա­նա­կում է նաև կա­սեց­նել Սևա­նից ջրա­ռը: Այ­սինքն սրանք հենց այն խն­դիր­ներն են, ո­րոնք գրե­թե ա­մեն տա­րի ըմ­բոս­տու­թյան են մղում գյու­ղա­ցի­նե­րին` ո­ռոգ­ման ջու­րը չի բա­վա­կա­նաց­նում, և հա­սա­րա­կու­թյա­նը, հատ­կա­պես բնա­պահ­պան­նե­րին, ո­րով­հետև դա­տարկ­վում է Սևա­նը: ՈՒ կա­ռա­վա­րու­թյու­նը՝ իր պրո­ֆի­լա­յին 5 նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րով, չի կա­րո­ղա­նում գտ­նել 2 մլն ա­ռա­ջարկ­վող տեխ­նո­լո­գիան և մե­քե­նան պի­լո­տա­յին որևէ ծրագ­րով ներդ­նե­լու հա­մա՞ր… Ինչևէ, ԱԻՆ-ը 2019-ին էլ չկա­րո­ղա­ցավ լու­ծել խն­դի­րը` փող չու­նեն, ով էլ ու­նի, չի տա­լիս:
ՈՒ ես, ստիպ­ված, փող ակն­կա­լե­լու հույ­սով (2 մլն դրամ) շա­րու­նա­կում եմ իմ դե­գե­րում­նե­րը պատ­կան կա­ռույց­նե­րի մի­ջան­ցք­նե­րով ու հայ­տն­վում եմ շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի պահ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նում. ա­սում են՝ այս­տեղ դրա­մաշ­նորհ­նե­րը նկա­տե­լի են: Նա­խա­րար պա­րոն Է­րիկ Գրի­գո­րյա­նին ուղղ­ված 17.04.2019 թ. դի­մումս մեջ­բե­րեմ ամ­բող­ջու­թյամբ.
Հար­գե­լի պա­րոն նա­խա­րար
8 մլրդ խմ մա­կերևու­թա­յին ջու­րը Հա­յաս­տա­նին մաք­սի­մալ ծա­ռա­յեց­նե­լու, հո­ղա­տար­ման երևույթ­նե­րը կան­խե­լու, գո­մաղ­բի և թռչ­նաղ­բի բա­ցա­սա­կան ազ­դե­ցու­թյու­նը շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի վրա չե­զո­քաց­նե­լու մեր մշա­կած տեխ­նո­լո­գիա­նե­րը, մե­քե­նա­նե­րը պի­լո­տա­յին որևէ ծրագ­րով, նա­խա­րա­րու­թյան ա­ջակ­ցու­թյամբ ներդ­նե­լու մա­սին:
Նշ­ված տեխ­նո­լո­գիա­նե­րը և մե­քե­նա­սար­քա­վո­րում­նե­րը դրա­կան ար­դյուն­քով փոր­ձարկ­վել են ար­տադ­րա­կան պայ­ման­նե­րում: Մեր տեխ­նո­լո­գիա­յի և մե­քե­նա­յի մի­ջո­ցով (որն ու­նի ՀՀ գյու­տի ար­տո­նա­գիր) 8 մլրդ խմ ջու­րը Հա­յաս­տա­նին մաք­սի­մալ ծա­ռա­յեց­նե­լու խնդ­րի լու­ծու­մը տր­վել է դեռևս 15. 01. 2018 թ. Ձեր ներ­կա­յա­ցուց­չի մաս­նակ­ցու­թյամբ կա­յա­ցած գյու­ղատն­տե­սու­թյան, տարած­քա­յին կա­ռա­վար­ման, ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­նե­րի, բնա­կան պա­շար­նե­րի նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րի հա­մա­տեղ ո­րոշ­մամբ (առ­դիր 1):
Թռչ­նաղ­բի (գո­մաղ­բի) մշակ­ման մեր ա­ռա­ջար­կու­թյուն­նե­րի բնա­պահ­պա­նա­կան ա­ռա­վե­լու­թյուն­նե­րի մա­սին ու­նենք ՄԱԶԾ կլի­մա­յի փո­փո­խու­թյան ծրագ­րե­րի հա­մա­կար­գո­ղի նա­մա­կը (առ­դիր 2):
Առ­կա են մի քա­նի նա­խա­րար­նե­րի պա­տաս­խան­նե­րը վար­չա­պե­տին, ա­ռա­ջարկ­վող տեխ­նո­լո­գիա­յի բարձր շա­հու­թա­բե­րու­թյան (31,2 տո­կոս) և 20-30 տո­կոս բեր­քի ա­ճի մա­սին: Վեր­ջինս, տա­րի­նե­րի գի­տաար­տադ­րա­կան դաշ­տա­յին փոր­ձե­րով, հաս­տա­տում է նաև ագ­րոէ­կո­լոգ, դոկ­տոր-պրո­ֆե­սոր Սլա­վիկ Հա­րու­թյու­նյա­նը (հեռ. 093-275361)։
Խնդ­րում եմ, ո­լոր­տի ղե­կա­վա­րի հո­գա­ծու­թյամբ, առ­դիր տե­ղե­կատ­վու­թյան հա­մա­ձայն քն­նար­կել խն­դի­րը և տալ լու­ծում:
Առ­դիր. 1, 2 ինչ­պես նաև «Ի­րա­տես» պար­բե­րա­կա­նի 3 հոդ­ված-բա­ցատ­րագ­րե­րը` թիվ 25, 2019 թ., թիվ 51, 2018 թ., թիվ 72, 2017 թ.:
Նա­մա­կիս հետ­քե­րով, 02.05.2019 թ. հան­դի­պում եմ նա­խա­րա­րու­թյան շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի պահ­պա­նու­թյան քա­ղա­քա­կա­նու­թյան վար­չու­թյան ՇՄԱԳ և ջրա­յին ռե­սուրս­նե­րի պահ­պա­նու­թյան քա­ղա­քա­կա­նու­թյան բաժ­նի պետ Լի­լիթ Աբ­րա­հա­մյա­նի հետ (հեռ. 011-818527): Շնոր­հա­կալ եմ. ման­րա­մասն ծա­նո­թա­ցել են ու­ղար­կածս նյու­թե­րին, պատ­րաստ են ա­ջակ­ցե­լու և ա­ջակ­ցում են, զո­հա­բե­րե­լով նույ­նիսկ ընդ­միջ­ման ժա­մը` կազ­մում և ինձ են հանձ­նում նա­խա­րա­րու­թյուն ներ­կա­յաց­վե­լիք «Ծրագ­րա­յին հայ­տի կա­ռուց­ված­քը» և նա­խա­րա­րին ուղղ­վե­լիք դի­մու­մի ձևը:
06. 05. 2019 թ., նա­խա­րա­րու­թյան գլ­խա­վոր քար­տու­ղար Վ. Ջի­լա­վյա­նի ստո­րագ­րու­թյամբ, ստա­նում եմ նա­խա­րա­րին ուղղ­ված ա­ռա­ջին դի­մու­միս պա­տաս­խա­նը.
Ի պա­տաս­խան Ձեր 2019 թ. ապ­րի­լի 17-ի համ. 33335 գրու­թյան հայտ­նում եմ, որ բնա­պահ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը ող­ջու­նում է Ձեր կող­մից ներ­կա­յաց­ված ա­ռա­ջար­կու­թյուն­նե­րը` կարևո­րե­լով դրանց բնա­պահ­պա­նա­կան ուղղ­վա­ծու­թյու­նը: Ներ­կա­յաց­ված ա­ռա­ջարկ­նե­րը բնա­պահ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան կող­մից հա­մա­կարգ­վող ծրագ­րե­րի շր­ջա­նակ­նե­րում որևէ պի­լո­տա­յին ծրագ­րով ի­րա­կա­նաց­նե­լու հար­ցը քն­նար­կե­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ է ա­ռա­ջարկ­նե­րը ներ­կա­յաց­նել ծրագ­րի տես­քով (կա­տա­րող` ՇՄՊՔ վար­չու­թյուն, Լ. Ա­լի­խա­նյան, 011-818-527):
Պա­տաս­խա­նը հու­սադ­րող է. նույն օրն էլ 12-է­ջա­նոց ծրա­գի­րը պա­հանջ­ված ձևա­չա­փով ու­ղար­կում եմ նա­խա­րա­րին ու ար­դեն մա­յի­սի 24-ին հրա­վիր­վում եմ մաս­նակ­ցե­լու նա­խա­րա­րի ա­ռա­ջին տե­ղա­կալ Ի. Ղափ­լա­նյա­նի մոտ ծրագ­րի քն­նար­կում­նե­րին: Բա­ցի նա­խա­րա­րու­թյան աշ­խա­տա­կից­նե­րից, քն­նար­կում­նե­րին մաս­նակ­ցում են նաև գյուղ­նա­խա­րա­րու­թյան բու­սա­բու­ծու­թյան վար­չու­թյան, հո­ղե­րի օգ­տա­գործ­ման և մե­լիո­րա­ցիա­յի վար­չու­թյան պե­տե­րը, Հան­րա­յին խոր­հր­դի բնա­պահ­պա­նա­կան հար­ցե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հը, ջրա­յին կո­մի­տեի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը: Քն­նարկ­ման ար­դյունք­նե­րի ար­ձա­նագ­րու­թյան հա­մա­ձայն` «Ի. Ղափ­լա­նյա­նը ամ­փո­փե­լով փաս­տեց, որ առ­կա են ծրագ­րի վե­րա­բե­րյալ գյու­ղատն­տես­ու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան, Հան­րա­յին խոր­հր­դի հա­մա­պա­տաս­խան հանձ­նա­ժո­ղո­վի դրա­կան եզ­րա­կա­ցու­թյուն­նե­րը և սար­քա­վոր­ման հե­ղի­նա­կա­յին ի­րա­վուն­քի վկա­յա­կա­նը: Բա­ցա­կա­յում է միայն ֆի­նան­սա­վո­րու­մը: Ո­րոշ­վեց` նա­խա­րա­րու­թյու­նը կփոր­ձի պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն ձեռք բե­րել ներդ­րու­մա­յին ծրագ­րեր ի­րա­կա­նաց­նող ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի հետ, ո­րի մա­սին Ս. Խո­յե­ցյա­նը լրա­ցու­ցիչ կտե­ղե­կաց­վի»:
Ցա­վոք, հե­տա­գա 8 ա­միս­նե­րը ցույց տվե­ցին, որ սա էլ հեր­թա­կան փու­չիկ­նե­րի օ­րա­կար­գից է. Խո­յե­ցյա­նը ոչ մի լրա­ցու­ցիչ տե­ղե­կու­թյուն էլ չս­տա­ցավ: Ա­վե­լին. փոխ­նա­խա­րա­րի հա­վաստ­մամբ՝ ին­քը ագ­րո­հա­մալ­սա­րա­նի հո­գա­բար­ձու­նե­րի խոր­հր­դի նա­խա­գահն է, և ա­մեն ինչ...
Ինձ «հաս­կաց­նում են», որ դրա­մաշ­նորհ­նե­րը տնօ­րի­նում է նա­խա­րա­րը, և միայն նրա մի­ջո­ցով կա­րե­լի է հար­ցը լու­ծել: Ես պատ­րաստ­վում եմ նոր գրո­հի, այս ան­գամ թի­րա­խը նա­խա­րարն է` հար­գար­ժան Է­րիկ Գրի­գո­րյա­նը. պետք է ան­ձամբ հան­դի­պել նրան:
26.07.2019 թ. նա­խա­րա­րի ըն­դու­նա­րա­նում եմ` զին­ված իր տե­ղա­կալ Ի. Ղափ­լա­նյա­նին հան­ձն­ված և պրակ­տի­կո­րեն լու­ծում չս­տա­ցած ծրագ­րա­յին հայ­տով, 1 էջ հա­մա­ռո­տագ­րու­մով, որն ու­զում եմ ան­պայ­ման, իմ ներ­կա­յու­թյամբ նա­խա­րա­րն ըն­թեր­ցի: Նա­խա­րա­րի ըն­դու­նե­լու­թյան ձևից հա­ճե­լի պա­հեր եմ ապ­րում` նա լայն, ջերմ ժպի­տով մո­տե­նում է ինձ, հե­տաքր­քր­վում ա­ռող­ջա­կան վի­ճա­կով, և հրա­վի­րում է զրույ­ցի: Նա­խա­րա­րի ժա­մա­նա­կը խնա­յե­լու մի­տու­մով, խնդ­րում եմ ի­րեն կար­դալ մե­կէ­ջա­նոց հա­մա­ռո­տա­գի­րը, ո­րը ներ­կա­յաց­նում եմ ամ­բող­ջու­թյամբ.
ՀՀ ՇՐ­ՋԱ­ԿԱ ՄԻ­ՋԱ­ՎԱՅ­ՐԻ ՆԱ­ԽԱ­ՐԱՐ ՊԱ­ՐՈՆ Է­ՐԻԿ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱ­ՆԻՆ
ԴԻ­ՄՈՒՄ
Ձեր քն­նարկ­մանն եմ ներ­կա­յաց­նում ինս­տի­տու­տում մշակ­ված «Մա­կերևու­թա­յին ջրա­յին ռե­սուրս­նե­րը Հա­յաս­տա­նին մաք­սի­մալ ծա­ռա­յեց­նե­լուն, գո­մաղ­բի և թռչ­նաղ­բի բա­ցա­սա­կան ազ­դե­ցու­թյու­նը շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի վրա չե­զո­քաց­նե­լուն ուղղ­ված տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի, մե­քե­նա­սար­քա­վո­րում­նե­րի պի­լո­տա­յին ներ­դր­ման» ԾՐԱ­ԳԻ­ՐԸ:
Հար­գե­լի պա­րոն նա­խա­րար
Մեր կող­մից կա­տար­ված փոր­ձա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը հա­մո­զում են, որ ծրագ­րի ներ­դր­մամբ հան­րա­պե­տու­թյու­նից ար­տեր­կիր փախ­չող 6 մլրդ խմ ջու­րը մաք­սի­մալ կծա­ռա­յեց­վի մեր կա­րիք­նե­րին. կբարձ­րա­նա հո­ղի խո­նա­վու­թյու­նը, նվա­զա­գույ­նի կհասց­վի վեր­ջի­նիս կո­րուս­տը գո­լոր­շա­ցու­մից և քա­մու ազ­դե­ցու­թյու­նից, ին­չը ջրամ­բար­նե­րում հաս­նում է մինչև 40 տո­կո­սի և ա­վե­լա­նա­լու մի­տում ու­նի կլի­մա­յի փո­փո­խու­թյամբ պայ­մա­նա­վոր­ված, կկա­սեց­վի ե­րաշ­տի ազ­դե­ցու­թյու­նը, կլուծ­վի ո­ռոգ­ման ջրի խն­դի­րը: Կկանխ­վեն ջր­հե­ղեղ­նե­րը, տա­րած­քա­յին հր­դեհ­նե­րը, սո­ղանք­նե­րը, հո­ղա­տար­ման երևույթ­նե­րը, կվե­րա­գոր­ծարկ­վեն խմե­լու ջրի ստոր­գետ­նյա լեռ­նա­յին աղ­բյուր­նե­րը, ա­նա­պա­տաց­ված ա­րոտ­նե­րը, մի քա­նի ան­գամ կբարձ­րա­նա դրանց բեր­քատ­վու­թյու­նը: Տեխ­նո­լո­գիան և մե­քե­նան, ո­րոնք փոր­ձարկ­վել են Լոռ­վա ա­րոտ­նե­րում, չվ­նա­սե­լով խո­տա­ծած­կույ­թը` մի ան­ցու­մով փխ­րեց­նում են բույ­սի ար­մա­տա­յին հո­ղա­զանգ­վա­ծը, այն պա­րար­տաց­նում, կա­տա­րում են­թա­ցանքս: Հաշ­վարկ­նե­րի հա­մա­ձայն, տեխ­նո­լո­գիա­յի ներդ­րու­մից եր­կի­րը միայն խո­տի բեր­քի ա­ճից տա­րե­կան կու­նե­նա մո­տա­վո­րա­պես 100 մլն դո­լա­րի մա­քուր օ­գուտ: Մե­քե­նա­յի ար­ժե­քի հետ­գն­ման ժամ­կե­տը 6 ամ­սից մինչև մեկ տա­րի է:
Մյուս ա­ռա­ջար­կու­թյան ար­տադ­րա­կան փոր­ձարկ­մամբ վա­րա­կա­զերծ­վել են թռչ­նաղ­բը, գո­մաղ­բը. դրան­ցից և հան­րա­պե­տու­թյու­նում առ­կա, հո­ղի հատ­կու­թյուն­նե­րը բա­րե­լա­վող հան­քա­յին նյու­թե­րից` ցեո­լիտ, բեն­տո­նիտ, կա­լիա­կան տուֆ, մո­խիր և այլն, պատ­րաստ­վել և ներ­քին շու­կա­յում ի­րաց­վել է մո­տա­վո­րա­պես 5 տ օր­գա­նա­կան և օր­գա­նա­հան­քա­յին, գրա­նու­լաց­ված պա­րար­տա­նյութ: Ագ­րոէ­կո­լոգ, դոկ­տոր-պրո­ֆե­սոր Վյա­չես­լավ Հա­րու­թյու­նյա­նի (հեռ. 093-275361) եր­կա­րատև դաշ­տա­յին փոր­ձե­րի հա­վաստ­մամբ, այդ պա­րար­տա­նյու­թե­րի օգ­տա­գործ­մամբ կանխ­վում են ոչ միայն հո­ղի, ջրա­յին ա­վա­զան­նե­րի վա­րա­կը,նրանց աղ­տո­տու­մը ա­զո­տով, ֆոս­ֆո­րով և այլն, այլև բարձ­րա­նում է բեր­քատ­վու­թյու­նը 20-25 տո­կո­սով: Այս, ինչ­պես նաև գրա­նու­լաց­ման շա­հու­թա­բե­րու­թյան 31,2 տո­կոս փաս­տե­րը ար­ձա­նագր­վել են նաև պե­տա­կան փոր­ձարկ­մամբ և առ­կա են նաև վար­չա­պե­տին ու­ղարկ­ված նա­խա­րար­նե­րի նա­մակ­նե­րում:
Առ­դիր. Ծրա­գի­րը 14 էջ:
Նա­խա­րա­րը կար­դում է նշ­ված դի­մու­միս ա­ռա­ջին կե­սը, իս­կույն կապ­վում է է­կո­նո­մի­կա­յի նա­խա­րա­րի գյուղ. հար­ցե­րով տե­ղա­կալ Ար­տակ Քա­մա­լյա­նի հետ` խնդ­րում որ ինքն էլ լսի ինձ, հանձ­նա­րա­րում իր օգ­նա­կա­նին հետևե­լու կա­տար­ման ըն­թաց­քին , հա­վաս­տիաց­նում , որ Քա­մա­լյա­նը ինձ ան­պայ­ման կըն­դու­նի: Քա­մա­լյա­նից զանգ չկա, նա­մա­կով դի­մում եմ ի­րեն ըն­դու­նե­լու­թյան խնդ­րան­քով, հան­դի­պում չի կա­յա­նում:
Դրա փո­խա­րեն խոս­տում­նա­լից սկիզբ ու­ներ Է­րիկ Գրի­գո­րյա­նի տե­ղա­կալ Վար­դան Մե­լի­քյա­նի հետ հան­դի­պու­մը. հաս­կա­ցա, որ նա ծա­նո­թա­ցել է ծրագ­րին. պատ­րաստ են ա­ջակ­ցե­լու, այդ թվում նաև ֆի­նան­սա­վոր­ման հար­ցե­րում, ու խնդ­րում է մտա­ծել նաև ա­ռա­ջարկ­վող մե­քե­նա­յով ծա­ռատն­կում կա­տա­րե­լու մա­սին` այդ­պի­սի աշ­խա­տանք­նե­րի կա­տար­ման մեծ պատ­վեր ու­նեն: Իս­կույն կապ­վում եմ գոր­ծըն­կեր­նե­րիս հետ, հա­մոզ­վում, որ դա հնաա­վոր է, ու այդ մա­սին տե­ղյակ պա­հում նա­խա­րա­րի տե­ղա­կա­լին: Պա­րոն Մե­լի­քյա­նի հե­տա­գա քայ­լե­րv ինձ ուղ­ղա­կի ապ­շեց­նում են օ­պե­րա­տի­վու­թյան թա­փով. ինձ զան­գում են ՄԱԿ-ի Երևա­նյան գրա­սե­նյա­կից (Հով­հան­նես Ղա­զա­րյան, հեռ. 091-200-281), ա­սում, որ պատ­րաստ են ֆի­նան­սա­վո­րե­լու մե­քե­նա­յի ներ­դր­ման պի­լո­տա­յին տար­բե­րա­կը ա­րոտ ու­նե­ցող որևէ հա­մայն­քում, ան­տառ­տն­տե­սու­թյան պե­տա­կան կո­մի­տեն սպա­սում է ի­րենց ղե­կա­վա­րի վե­րա­դար­ձին, որ­պես­զի հա­մա­տեղ քն­նար­կենք ծա­ռատ­նկ­ման մե­քե­նա­յաց­ման խն­դի­րը:
Բայց… Ախ այդ բայ­ցե­րը, որ այդ­պես էլ չեն ան­հայ­տա­նում մեր բա­ռա­պա­շա­րից… Աս­տի­ճա­նա­բար հա­մոզ­վում եմ, որ խու­սա­փում են ինձ հետ խո­սե­լուց… Եվ թե­պետ կա­տա­րել եմ ի­րենց բո­լոր հանձ­նա­րա­րու­թյուն­նե­րը, գտել եմ այդ աշ­խա­տանք­նե­րը հս­կե­լու հանձ­նա­ռու­թյու­նը ի­րա­գոր­ծող հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյու­ն. դա հայտ­նի «Շենն» է, հա­վա­քել եմ բո­լոր անհ­րա­ժեշտ փաս­տաթղ­թե­րը, միևնույն է, նա­խա­րա­րի տե­ղա­կա­լի քար­տու­ղա­րու­հուն` Ան­նա­յին, ուղղ­ված զան­գերս վեր­ջա­նում են նույն պա­տաս­խա­նով` ձեզ կզան­գեն, ա­սել կու­զի, որ ոչ մեկն էլ չի զան­գի: Գրե­թե նույն տո­նայ­նու­թյամբ ա­վարտ­վում են նաև ՄԱԿ-ի գրա­սե­նյա­կի հետ իմ հե­ռա­խո­սա­զան­գե­րը:
Մտա­ծում եմ, ու՞մ էր պետք այս աt­բողջ տրա­գի­կո­մե­դիան. ա­միս­նե­րով իմ գնալ-գա­լը, նա­խա­րա­րու­թյան աշ­խա­տա­կից­նե­րին օ­րե­րով ինչ-որ ա­նի­մաստ գրագ­րու­թյուն­նե­րի վրա խա­ղաց­նե­լը, խնդ­րի կարևո­րու­թյան ըն­կալ­ման ցու­ցադ­րու­մը, ըն­դու­նե­լու­թյան ջերմ ժպիտ­ներն ու ձեռք­սեղ­մում­նե­րը… Մտա­ծում եմ, ու աչ­քիս ա­ռաջ հառ­նում են ա­նա­պա­տա­ցած գյու­ղա­մերձ ու հե­ռագ­նա ա­րոտ­նե­րը, ո­ռոգ­ման ջրի հա­մար գրե­թե ա­մեն տա­րի կրկն­վող գյու­ղա­ցիա­կան հու­զում­ներ, Սևա­նի գու­նա­զար­դու­մը` մեր ին­տե­լի­գեն­ցիա­յի հու­զա­խառն ե­լույթ­նե­րով, շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի, հատ­կա­պես ջրա­վա­զան­նե­րի աղ­տո­տու­մը գո­մաղ­բի, թռչ­նաղ­բի վա­րա­կա­կիր թա­փուկ­նե­րով, պար­բե­րա­բար կրկն­վող ե­րաշ­տը, ո­րը կլի­մա­յի փո­փո­խու­թյամբ պայ­մա­նա­վոր­ված ա­վե­լի ող­բեր­գա­կան է դառ­նա­լու: Իսկ գրե­թե ա­մեն տա­րի կրկն­վող տա­րած­քա­յին հր­դեհ­նե՞­րը, սո­ղանք­նե՞­րը, հո­ղա­տար­ման երևույթ­նե՞­րը, խմե­լու ջրի ստոր­գետ­նյա լեռ­նա­յին աղ­բյուր­նե­րի փակ­վե՞­լը… ՈՒ ա­մե­նա­կարևո­րը` գյու­ղա­ցին, ո­րը չկա­րո­ղա­նա­լով տա­նել այս ա­մե­նը, լքում է իր բնօր­րա­նը, նոս­րաց­նում բա­նա­կի թի­կուն­քը, ու այդ­տեղ, այդ թի­կուն­քում, մեր յայ­լա­նե­րում, ինչ­պես հու­շում են հա­մայ­նա­վա­րա­կան տա­րի­նե­րը, սո­ղա­ցող ռե­ժի­մով ի­րենց նա­խիր­ներն էին «տե­ղա­կա­յում» հարևան երկ­րի ա­զեր­նե­րը… ՍԹԱՓ­ՎԵԼ Է ՊԵՏՔ:
Ստյո­պա ԽՈ­ՅԵ­ՑՅԱՆ
Դիտվել է՝ 2788

Մեկնաբանություններ