Ասում են...

Ասում են...
24.03.2020 | 00:41

...թե Ար­մեն Ա­շո­տ­յա­նի բա­վա­կա­նին ռա­ցիո­նալ ա­ռա­ջար­կը, այն է՝ Հա­յաս­տա­նը հան­դես գա պան­դե­միա­յի դեմ հա­մաշ­խար­հա­յին պայքարի նա­խա­ձեռ­նու­թ­յամբ, այդ թվում և օգտ­վի Չի­նաս­տա­նի` կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րի փոր­ձից, նաև հաշ­վի առ­նե­լով հա­մե­րաշ­խու­թ­յան մթ­նո­լոր­տը՝ ի­րենք պատ­րաստ են այդ հար­ցում ի­րենց ողջ ջան­քը ներդ­նե­լու, հան­դի­պել է իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րի «ան­հաս­կա­ցո­ղու­թ­յան պա­տին»։ Հի­շենք. նախ­կին իշ­խող կու­սակ­ցու­թ­յու­նը, ի տար­բե­րու­թ­յուն այ­սօր­վա գլո­բա­լիստ թա­վիշ­նե­րի, բա­վա­կա­նին լուրջ կա­պեր ու­նի չի­նա­կան կո­մու­նիս­տա­կան կու­սակ­ցու­թ­յան, իշ­խա­նու­թ­յան լուրջ օ­ղակ­նե­րի հետ: Մեր ԱԳՆ-ում այդ ա­ռա­ջար­կը «ա­դաբ­ր­յամս» Է ստա­ցել, սկ­սել են աշ­խա­տել այդ ուղ­ղու­թ­յամբ, սա­կայն կա­ռա­վա­րու­թ­յունն ի­մա­նա­լով այդ մա­սին` դեմն ա­ռել է, ա­սել` չենք ա­նե­լու, էդ էր պա­կաս Ա­շո­տ­յա­նի ա­ռա­ջար­կը կյան­քի կո­չենք:

Դիտվել է՝ 18378

Մեկնաբանություններ