• Ազդա­կա­յին ցե­ղաս­պանդ. սադ­րիչ­ներ և զո­հեր

  Ազդա­կա­յին ցե­ղաս­պանդ. սադ­րիչ­ներ և զո­հեր

  10.12.2019| 02:39
  Ա­սու­նը բա­նա­կան ա­րա­րածն է, մար­դը, այս պա­րա­գա­յում՝ ՀՀ քա­ղա­քա­ցին։ Ա­նա­սու­նը կեն­դա­նի­ներն են՝ բո­րե­նին և այ­ծյա­մը, վագրն ու թու­թա­կը, կե­տերն ու դել­ֆին­նե­րը... անա­սուն են, չնա­յած բա­րո­յա­կա­նու­թյամբ հա­ճախ գե­րա­զան­ցում են ո­րոշ ա­սուն­նե­րին։
 • Մութ ամ­պեր` Ա­լա­վեր­դու քա­ղա­քա­պե­տի գլ­խին

  Մութ ամ­պեր` Ա­լա­վեր­դու քա­ղա­քա­պե­տի գլ­խին

  10.12.2019| 01:48
  Օ­րեր ա­ռաջ Ա­լա­վեր­դի այ­ցե­լած Լո­ռու մարզ­պետ Անդ­րեյ Ղու­կա­սյա­նը, բա­ռիս բուն ի­մաս­տով, ցեխն է մտց­րել Ա­լա­վեր­դու հա­մայն­քա­պետ Սա­սուն Խե­չու­մյա­նին: Մարզ­պե­տը դժ­գո­հել է, որ Խե­չու­մյա­նը չի հետևել ճա­նա­պարհ­նե­րի փո­սալց­ման աշ­խա­տանք­նե­րի ո­րա­կին: «Այս­պես գո՞րծ են ա­նում, պա­րոն Խե­չու­մյան:
 • Բա­բա­ջա­ն­յա­նը՝ թիվ մեկ սպառ­նա­լիք Փա­շի­ն­յա­նի հա­մար

  Բա­բա­ջա­ն­յա­նը՝ թիվ մեկ սպառ­նա­լիք Փա­շի­ն­յա­նի հա­մար

  10.12.2019| 01:06
  ԼՀԿ խմ­բակ­ցու­թյու­նից «պոկ­ված» Ար­ման Բա­բա­ջա­նյա­նի շուրջն այս օ­րե­րին ձևա­վոր­վող քա­ղա­քա­կան ու­ժը, մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, բա­վա­կան հե­տաքր­քիր ի­րա­վի­ճակ է ստեղ­ծել և՛ իշ­խա­նա­կան, և՛ ընդ­դի­մա­դիր շր­ջա­նակ­նե­րում։ Իշ­խա­նու­թյու­նում հաս­կա­նում են, որ չնա­յած Բա­բա­ջա­նյա­նը նրանց ո­րոշ քայ­լե­րի հետ ար­տա­քուստ հա­մա­ձայն է, ի­րա­կա­նում նա իր սե­փա­կան խաղն է սկ­սել։
 • Նի­կո­լի պա­րը կբռ­նի կամր­ջի վրա` գար­նա­նը

  Նի­կո­լի պա­րը կբռ­նի կամր­ջի վրա` գար­նա­նը

  10.12.2019| 00:25
  Շատ ի­մաս­տուն լի­նել պետք չէ հաս­կա­նա­լու` նրան ա­մեն ինչ թույ­լատր­ված է: Ար­դա­րա­ցի լի­նե­լու հա­մար էլ պետք է ամ­բող­ջա­կան փաս­տագ­րում կա­տա­րել. այդ ըն­տա­նի­քին է ա­մեն բան թույ­լատր­ված:
 • Նոր Սահմանադրությամբ իշխանություններն ուզում են վերադառնալ կառավարման կիսանախագահական համակարգի

  Նոր Սահմանադրությամբ իշխանություններն ուզում են վերադառնալ կառավարման կիսանախագահական համակարգի

  06.12.2019| 15:06
  «Փաստը» գրում է. «Վերջին օրերին շատ է խոսվում, որ 2020-ի փետրվարին կառավարության կողմից նախատեսվում է ստեղծել Սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով՝ Սահմանադրության հնարավոր փոփոխություն կազմակերպելու, հանրաքվե կազմակերպելու համար։ Այս տեղեկությունը հաստատել են նաև իշխանությունները:
 • Երկ­կող­մա­նի ան­հա­ջող գոր­ծարք

  Երկ­կող­մա­նի ան­հա­ջող գոր­ծարք

  06.12.2019| 01:26
  Գաղտ­նիք չէ, որ այս իշ­խա­նու­թյան ա­քի­լե­սյան գար­շա­պա­րը կադ­րա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյունն է, իսկ կադ­րե­րը, ինչ­պես հայտ­նի է, շատ բան են ո­րո­շում։ Այ­սօր, երբ այս կամ այն ո­լոր­տի ան­հա­ջող ղե­կա­վա­րի մա­սին ենք խո­սում, ինք­ներս մեզ հարց տվե՞լ ենք` այդ տե­ղում հայ­տն­ված մար­դու ճա­նա­պարհն ինչ­պե՞ս ենք հար­թել, դրա­նում չկա՞ մեր մեղ­քի բա­ժի­նը։
 • Կո­ռուպ­ցիան ամ­բող­ջո­վին տե­ղա­փո­խել են իշ­խա­նու­թ­յան վե­րին՝ հա­սա­րա­կու­թ­յան կող­մից չն­կատ­վող և չվե­րահսկ­վող ա­տ­յան­ներ

  Կո­ռուպ­ցիան ամ­բող­ջո­վին տե­ղա­փո­խել են իշ­խա­նու­թ­յան վե­րին՝ հա­սա­րա­կու­թ­յան կող­մից չն­կատ­վող և չվե­րահսկ­վող ա­տ­յան­ներ

  06.12.2019| 00:24
  Վա­ղուց գաղտ­նիք չէ, որ հա­յաս­տա­նյան գոր­ծող վար­չախմ­բի և ան­ձամբ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի քա­ղա­քա­կան ռե­պեր­տուա­րի ա­ռանց­քում, այս­պես կոչ­ված, հա­մա­կար­գա­յին կո­ռուպ­ցիա­յի դեմ պայ­քա­րի թե­ման է:
 • «Կթու կովն» ու «թաթիկները»

  «Կթու կովն» ու «թաթիկները»

  06.12.2019| 00:10
  Աժ-կա­ռա­վա­րու­թյուն հար­ցու­պա­տաս­խա­նի ժա­մա­նակ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը, անդ­րա­դառ­նա­լով ԲՀԿ ղե­կա­վա­րի վեր­ջին հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րին, ա­սաց. «Երբ ԲՀԿ խմ­բակ­ցու­թյունն սկ­սել է բո­ղո­քել ներդ­րու­մա­յին մի­ջա­վայ­րից, ժա­մա­նա­կագ­րո­րեն դա հա­մըն­կել է այն բա­նի հետ, որ քնն­չա­կան կո­մի­տեում մե­ղադ­րանք է ա­ռա­ջադր­վել «Մուլ­տի գրուպ» ըն­կե­րու­թյան ղե­կա­վա­րին՝ «Հյու­սիս-Հա­րավ» ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում շատ խո­շոր չա­րա­շա­հում­ներ թույլ տա­լու հա­մար:
 • ՈՒ՞ր են հո­սում գետն ու առ­վակ­նե­րը

  ՈՒ՞ր են հո­սում գետն ու առ­վակ­նե­րը

  06.12.2019| 00:06
  Դեկ­տեմ­բե­րի 4-ին ՀՔԾ-ն քրեա­կան գոր­ծի նա­խաքն­նու­թյան ըն­թաց­քում ձեռք բեր­ված բա­վա­րար ա­պա­ցույց­նե­րի հա­մակ­ցու­թյան հի­ման վրա ՀՀ նախ­կին նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սյա­նին մե­ղադ­րանք է ա­ռա­ջադ­րել ՀՀ քրեա­կան օ­րենս­գր­քի 38-179-րդ հոդ­վա­ծի 3-րդ մա­սի 1-ին կե­տով նա­խա­տես­ված հան­րո­րեն վտան­գա­վոր ա­րար­քի կա­տար­ման հա­մար: Ո՞րն է այդ ա­րար­քը:
 • Բա­ցա­ռա­պես ազ­գա­կան­նե­րին գոր­ծի տե­ղա­վո­րող պաշ­տո­նյա­նե­րի ձեռ­քը պետք է բռ­նել

  Բա­ցա­ռա­պես ազ­գա­կան­նե­րին գոր­ծի տե­ղա­վո­րող պաշ­տո­նյա­նե­րի ձեռ­քը պետք է բռ­նել

  05.12.2019| 21:03
  Ա­րա­րա­տի մարզ­պետ Գա­րիկ Սարգ­սյա­նը հրա­ժար­վում է խո­սե­լուց իր սի­րե­լի թե­մա­յից՝ կո­կոր­դի­լո­սա­բու­ծա­րա­նից: Օ­րերս լրագ­րող­նե­րի հետ ու­նե­ցած ճե­պազ­րույ­ցի ժա­մա­նակ պա­րոն մարզ­պե­տը հա­զիվ ու խիստ դժ­կամ տո­նայ­նու­թյամբ էր շփ­վում լրագ­րող­նե­րի հետ: