«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Իբր մեզ համոզել էր, հիմա էլ ադրբեջանցիներին

  Իբր մեզ համոզել էր, հիմա էլ ադրբեջանցիներին

  17.06.2020| 19:52
  Այսօր ԱԺ-կառավարություն հարցուպատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով արցախյան հիմնախնդրին և Ադրբեջանի հռետորաբանությանը, վերահաստատեց իր նախկին մոտեցումը, թե լուծումը պիտի ընդունելի լինի Հայաստանին, Արցախին և Ադրբեջանին, իսկ վերջինիս ռազմատենչ հայտարարության նպատակն էլ, ըստ նրա, այն է, որ Արցախն ու Հայաստանը կարգավորման ողջ պրոցեսն ընկալեն «վախերի պրիզմայով»։
 • Ծառուկյանը դեռ Փաշինյանի հրաժարականը չի պահանջում

  Ծառուկյանը դեռ Փաշինյանի հրաժարականը չի պահանջում

  16.06.2020| 17:24
  Հերթական անգամ Հայաստանի գլխավոր դատախազը խորհրդարան եկավ պատգամավորին անձեռնմխելիությունից և ազատությունից զրկելու հարցով։
 • Գագիկ Ծառուկյան. Ձեր հեղափոխության վերջը եկել է

  Գագիկ Ծառուկյան. Ձեր հեղափոխության վերջը եկել է

  16.06.2020| 15:55
  ԱԺ նիստում ելույթ ունեցավ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Նա հայտարարեց՝ տրաքած վիճակ է տնտեսությունում։ «Խելքի եկեք, ես ասում եմ՝ երեք ամիս հետո սով ա լինելու։ Դրա տակից չեք կարա դուրս գաք, խելքի եկեք։ Էսօր ոչ մեկը փող չի տալիս ձեզ, քաղաքական կայունություն չկա, չի վստահում։ Խնդրում եք տոկոսով տան։ Ամբողջ աշխարհում արտաքին քաղաքականություն լրիվ բոլորի հետ հարաբերությունները փչացրել եք»,- հայտարարեց Ծառուկյանը։
 • Ո՞վ է Գագիկ Ծառուկյանը, «Միասնական Ռուսաստանի» գործընկերը, կազինոյի տերն ու կառավարության ընդդիմախոսը

  Ո՞վ է Գագիկ Ծառուկյանը, «Միասնական Ռուսաստանի» գործընկերը, կազինոյի տերն ու կառավարության ընդդիմախոսը

  16.06.2020| 09:47
  Միլիոնատեր Գագիկ Ծառուկյանը Հայաստանում վերապրեց իշխանափոխությունը, պահպանեց բիզնեսը, խմբակցությունը խորհրդարանում, հեռուստաալիքը, և «Միասնականն Ռուսաստանի» գործընկերոջ կարգավիճակը:
 • Հա­մակ­րան­քից՝ հա­կակ­րանք, հա­կակ­րան­քից՝ հա­կազ­դե­ցու­թ­յուն

  Հա­մակ­րան­քից՝ հա­կակ­րանք, հա­կակ­րան­քից՝ հա­կազ­դե­ցու­թ­յուն

  16.06.2020| 01:12
  Վար­չա­պե­տի հեր­թա­կան մուն­նա­թը՝ ժո­ղո­վուր­դը օ­րի­նա­պաշտ չի, թե­րա­հա­վա­տո­րեն է գնա­հա­տում ստեղծ­ված վի­ճա­կը, բա­րեխղ­ճո­րեն չի հետևում պա­րե­տա­տան ո­րո­շում­նե­րի կա­տար­մա­նը...
 • Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը հեր­թա­կան ան­գամ կանգ­նել է Ա­րա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նի «թա­սի­բին»

  Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը հեր­թա­կան ան­գամ կանգ­նել է Ա­րա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նի «թա­սի­բին»

  16.06.2020| 01:07
  Կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նը, որ, կր­թու­թյան ո­լոր­տի հիմ­նախն­դիր­նե­րը թո­ղած, ԲՀԿ ա­ռաջ­նորդ Գա­գիկ Ծա­ռու­կյա­նի դարդն է քա­շում, նա­խորդ տար­վա բյու­ջեի կա­տա­րո­ղա­կա­նի մա­սին հաշ­վետ­վու­թյուն ներ­կա­յաց­նե­լիս բա­վա­կան տխուր ի­րա­վի­ճա­կում է հայ­տն­վել:
 • ԲՀԿ-ն Ծա­ռու­կ­յա­նին ան­ձեռնմ­խե­լիու­թ­յու­նից զր­կե­լու քն­նարկ­ման ժա­մա­նակ քա­րը քա­րին չի թող­նի

  ԲՀԿ-ն Ծա­ռու­կ­յա­նին ան­ձեռնմ­խե­լիու­թ­յու­նից զր­կե­լու քն­նարկ­ման ժա­մա­նակ քա­րը քա­րին չի թող­նի

  16.06.2020| 01:04
  Այ­սօր Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը կքն­նար­կի «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» կու­սակ­ցու­թյան և խոր­հր­դա­րա­նում հա­մա­նուն խմ­բակ­ցու­թյան ղե­կա­վար Գա­գիկ Ծա­ռու­կյա­նին ան­ձեռ­նմ­խե­լիու­թյու­նից զր­կե­լու հար­ցը: Գոր­ծըն­թաց սկ­սե­լու հա­մար ՀՀ գլ­խա­վոր դա­տա­խա­զը կդի­մի Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վին` Գա­գիկ Ծա­ռու­կյա­նին պատ­գա­մա­վո­րա­կան ան­ձեռ­նմ­խե­լիու­թյու­նից զր­կե­լու և որ­պես մե­ղադ­րյալ ներգ­րա­վե­լու միջ­նոր­դու­թյամբ։
 • Իշխա­նու­թ­յու­նը Ծա­ռու­կ­յա­նի մի­ջո­ցով ան­կում ապ­րած վար­կա­նի­շի հարցն է լու­ծում նաև

  Իշխա­նու­թ­յու­նը Ծա­ռու­կ­յա­նի մի­ջո­ցով ան­կում ապ­րած վար­կա­նի­շի հարցն է լու­ծում նաև

  16.06.2020| 01:01
  Մեկ ա­միս ա­ռաջ «Ի­րա­տե­սը» «Դա­տիր նախ­կին­նե­րին, բարձ­րաց­րու վար­կա­նիշդ» վեր­տա­ռու­թյամբ լուր էր հրա­պա­րա­կել: Հրա­պա­րակ­ման մեջ անդ­րա­դար­ձել էինք իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի՝ օ­րե­ցօր ան­կում ապ­րող վար­կա­նի­շին: Մեզ հետ զրույ­ցում «Իմ քայ­լի» պատ­գա­մա­վոր­նե­րից մե­կը թեև ըն­դու­նել էր, որ կա­ռա­վա­րող թի­մի վար­կա­նի­շը ո­րո­շա­կիո­րեն ան­կում է ապ­րել, բայց և վս­տա­հեց­րել էր՝ ըն­կած վար­կա­նի­շը վե­րա­կանգ­նե­լի է:
 • Սա­տա­նա­յին հո­գի ծա­խած ՀԿ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն ա­ռանց ման­դա­տի պաշ­տո­ն­յա­ներ են

  Սա­տա­նա­յին հո­գի ծա­խած ՀԿ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն ա­ռանց ման­դա­տի պաշ­տո­ն­յա­ներ են

  16.06.2020| 00:56
  Իշ­խա­նու­թյան բո­լոր ար­դա­րա­ցում­ներն ու հա­վաս­տում­նե­րը, թե դր­սի փո­ղե­րով սն­վող հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներն ի­րենց հետ որևէ առն­չու­թյուն չու­նեն, մեղմ ա­սած, ծի­ծա­ղե­լի են:
 • Առանց ընդ­դի­մու­թ­յան ու­ժեղ իշ­խա­նու­թ­յուն չի լի­նում

  Առանց ընդ­դի­մու­թ­յան ու­ժեղ իշ­խա­նու­թ­յուն չի լի­նում

  16.06.2020| 00:39
  Այն իշ­խա­նու­թյու­նը, ո­րը չի գի­տակ­ցում, որ քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րի հա­ջող և եր­կիրն ա­ռաջ տա­նե­լու կարևոր նա­խա­պայ­ման­նե­րից մեկն էլ ընդ­դի­մու­թյուն ու­նե­նալն է, սե­փա­կան գե­րեզ­մա­նա­փոսն է փո­րում։