• Սիրտդ վար­չա­պետ Փա­շի­ն­յան չկան­չի, իսկ միտքդ՝ ընդ­դի­մա­դիր Նի­կոլ

  Սիրտդ վար­չա­պետ Փա­շի­ն­յան չկան­չի, իսկ միտքդ՝ ընդ­դի­մա­դիր Նի­կոլ

  02.06.2020| 00:21
  Ե­րեկ Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը դար­ձավ 45 տա­րե­կան։ Նախ շնոր­հա­վո­րում ենք, իսկ մաղ­թանք­ներն ա­վե­լի ուշ։ Փա­շի­նյա­նը ծնն­դյան օ­րով ստա­ցավ յու­րա­հա­տուկ «ա­նակն­կալ», որն ա­ռա­վոտ կա­նուխ բա­վա­կան գոհ ու զվարթ ինքն ի­րեն «մա­տու­ցեց»՝ ա­վե­տե­լով, թե ին­քը և իր ըն­տա­նի­քի բո­լոր ան­դամ­նե­րը վա­րակ­ված են կո­րո­նա­վի­րու­սով։
 • Ո՞րն է ել­քը

  Ո՞րն է ել­քը

  02.06.2020| 00:08
  Մեր պա­րա­գա­յում այն չի առնչ­վում կազ­մա­կերպ­ված պե­տու­թյան, ճիշտ հաշ­վար­կի, կա­ռա­վար­ման արդ­յու­նա­վետ հա­մա­կար­գի, խիստ խոր­քա­յին խա­ղա­ցող­նե­րի հա­մե­րաշ­խու­թյան հետ: Մա­նա­վանդ որ չու­նենք դրան­ցից և ոչ մե­կը:
 • Նաիրա Զոհրաբյանը «Հունիս ամիսը չեղարկելու մասին» «նախագիծ» է ներկայացրել

  Նաիրա Զոհրաբյանը «Հունիս ամիսը չեղարկելու մասին» «նախագիծ» է ներկայացրել

  02.06.2020| 00:08
  «Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցության պատգմավոր, Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը «Հունիս ամիսը չեղարկելու մասին» «նախագիծ» է ներկայացրել: «Նախագծի» նախնական տարբերակը նա տեղադրել է Facebook-ի իր էջում:
 • Առաջ անուշադիր էին, հիմա արդեն ուշադիր ու զգո՞ն են

  Առաջ անուշադիր էին, հիմա արդեն ուշադիր ու զգո՞ն են

  25.05.2020| 22:51
  Այսօր «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուքյանը հայտարարեց, որ դադարեցնում են բոյկոտը և մասնակցելու են ԱԺ նիստերին։ Հիշեցնենք, որ հայտնի ծեծկռտուքից հետո այս խմբակցությունը չէր մաասնակցում ԱԺ նիստերին։
 • Սկզբից անձդ բուժիր

  Սկզբից անձդ բուժիր

  23.05.2020| 23:03
  Մի վարչապետ, որ գյուղատնտեսության նախարարությունը վերացրեց ու հիմա այն չգիտես, թե ինչ կարգավիճակով «ծվարել» է մեկ այլ գերատեսչության թևի տակ, խոսում է գյուղացու մտածողության փոփոխության մասին։
 • Վար­չա­պե­տը սո­վո­րա­բար պա­տանդ է վերց­նում, հե­տո ին­քը հայտն­վում պա­տան­դի կար­գա­վի­ճա­կում այդ նույն պա­տանդ­նե­րի մոտ

  Վար­չա­պե­տը սո­վո­րա­բար պա­տանդ է վերց­նում, հե­տո ին­քը հայտն­վում պա­տան­դի կար­գա­վի­ճա­կում այդ նույն պա­տանդ­նե­րի մոտ

  22.05.2020| 01:07
  Օ­րերս հեր­թա­կան ա­սու­լի­սի ըն­թաց­քում ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն աչ­քի ըն­կավ իր հա­մար հա­մե­մա­տա­բար զուսպ կեց­ված­քով և ակն­հայ­տո­րեն փոր­ձում էր խու­սա­փել վեր­ջին օ­րե­րին ան­ձամբ ի­րեն ուղղ­ված մե­ղադ­րանք­նե­րից։ Քա­ղա­քա­կան վեր­լու­ծա­բան­նե­րից շա­տե­րը դա բա­ցատ­րե­ցին նրա­նով, որ կա­ռա­վա­րու­թյան ղե­կա­վա­րը, չու­նե­նա­լով ի­րա­կան ու հա­մո­զիչ հա­կա­փաս­տարկ­ներ, փոր­ձում է պար­տիան հե­տաձ­գել՝ ժա­մա­նակ շա­հե­լու ու հաս­կա­նա­լու հա­մար, թե իր նկատ­մամբ էլ ինչ կոմպ­րո­մատ­ներ, ին­ֆոր­մա­ցիա­ներ և տե­ղե­կատ­վա­կան ռում­բեր կան հա­կա­ռա­կորդ­նե­րի մոտ։
 • Ընդ­դի­մու­թ­յան պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յան պա­հը

  Ընդ­դի­մու­թ­յան պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յան պա­հը

  22.05.2020| 00:51
  Ընդ­դի­մա­խոս­նե­րը մշ­տա­պես մե­ղադ­րում են իշ­խա­նու­թյանն օ­րա­կարգ չու­նե­նա­լու մեջ, սա­կայն այ­սօր ընդ­դի­մու­թյունն էլ օ­րա­կարգ չու­նի, հա­մե­նայն դեպս, հա­սա­րա­կու­թյան հա­մար այն տե­սա­նե­լի չէ։ Գու­ցե ներ­սում շատ բա­ներ են եփ­վում, բայց դրա ար­դյուն­քը հրա­պա­րա­կա­յին գոր­ծու­նեու­թյան մեջ չի երևում։
 • Ինչ էլ հայ­տա­րա­րի Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը, մար­դիկ վե­րա­պա­հու­մով են ըն­դու­նե­լու

  Ինչ էլ հայ­տա­րա­րի Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը, մար­դիկ վե­րա­պա­հու­մով են ըն­դու­նե­լու

  22.05.2020| 00:36
  Ե­րեկ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը, անդ­րա­դառ­նա­լով վի­րու­սա­կիր­նե­րի թվին, փաս­տեց. «Կո­րո­նա­վի­րու­սի հա­մա­վա­րա­կի հետ կապ­ված մեր գոր­ծե­րը լավ չեն: Ի­րա­վի­ճա­կը շատ ա­վե­լի լուրջ է, քան պատ­կե­րաց­նում ենք»:
 • «Առ­նե­տա­վազ­քից» ա­ռաջ

  «Առ­նե­տա­վազ­քից» ա­ռաջ

  22.05.2020| 00:31
  Իշ­խա­նու­թյու­նը նոր չէ, որ «ճա­քեր» է տա­լիս, ի սկզ­բա­նե էլ ներ­սում թևեր կա­յին, և ա­մեն մե­կը սե­փա­կան խաղն էր ա­ռաջ տա­նում, որ­քան էլ Փա­շի­նյա­նը սպառ­նում էր թևեր ու «թա­թիկ­ներ» կտ­րել։ Բայց այ­սօր իշ­խա­նու­թյու­նում իս­կա­կան քաոս է։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, Փա­շի­նյա­նը լրիվ կորց­րել է վե­րահս­կո­ղու­թյու­նը թի­մի նկատ­մամբ, հաս­կա­ցել է, որ իր հետ ան­կեղծ չեն և այլ ու­ժե­րի հետ գոր­ծարք­նե­րի են գնում։
 • Նոր սահ­ման է գծ­վել՝ «հե­ղա­փո­խա­կան­ներ» և «բոմ­ժեր»

  Նոր սահ­ման է գծ­վել՝ «հե­ղա­փո­խա­կան­ներ» և «բոմ­ժեր»

  22.05.2020| 00:25
  Հան­րա­պե­տու­թյան վաս­տա­կա­վոր ար­տիստ Լա­լա Մնա­ցա­կա­նյա­նը, ո­րը, ի դեպ, «վաս­տա­կա­վո­րի» կո­չու­մը ՀՀ երկ­րորդ նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի նա­խա­գա­հու­թյան ժա­մա­նակ՝ 2006-ին է ստա­ցել, այն հա­մոզ­մանն է, որ «Շու­շին հի­մա ծաղ­կում է, իսկ «Սեր­ժի ժա­մա­նակ բոմ­ժա­նոց էր»: