ReAnimania 2019
 
 • Ագռա­վա­քար

  Ագռա­վա­քար

  22.10.2019| 00:52
  Սո­վե­տա­կան Միու­թյան կո­մու­նիս­տա­կան կու­սակ­ցու­թյան կենտ­րո­նա­կան կո­մի­տեի վեր­ջին գլ­խա­վոր քար­տու­ղար Մ. Ս. Գոր­բա­չո­վի հռ­չա­կած «հրա­պա­րա­կայ­նու­թյան» և «վե­րա­կա­ռուց­ման» ա­ռի­թով, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հայ բնակ­չու­թյու­նը հեր­թա­կան ան­գամ բարձ­րա­ձայ­նեց Ադր­բե­ջա­նա­կան ՍՍՀ-ի կազ­մից ինք­նա­վար մար­զի դուրս­բեր­ման հար­ցը:
 • Նպա­տա­կը դիր­քա­պահ զին­վո­րի անվ­տան­գու­թ­յունն է

  Նպա­տա­կը դիր­քա­պահ զին­վո­րի անվ­տան­գու­թ­յունն է

  22.10.2019| 00:44
  «Հա­յոց հզոր բա­նակ» ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում «Առ­նո Բա­բա­ջա­նյան» հա­մեր­գաս­րա­հում տե­ղի ու­նե­ցավ բա­րե­գոր­ծա­կան հա­մերգ, ո­րի հա­սույ­թը փո­խանց­վե­լու է «Հա­յոց հզոր բա­նակ» ծրագ­րին՝ նյու­թա­տեխ­նի­կա­կան սար­քա­վո­րում­ներ ձեռք բե­րե­լու և դիր­քա­պահ զին­վոր­նե­րի անվ­տան­գու­թյան բարձ­րաց­մանն ուղղ­ված մի­ջո­ցա­ռում­ներ ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար։
 • «Հա­յաս­տանն իմ օ­ջախն է, ժո­ղո­վուրդն իմ ըն­տա­նիքն է» ձևա­կեր­պումն ինք­նին հե­տըն­թաց է»

  «Հա­յաս­տանն իմ օ­ջախն է, ժո­ղո­վուրդն իմ ըն­տա­նիքն է» ձևա­կեր­պումն ինք­նին հե­տըն­թաց է»

  22.10.2019| 00:39
  Որ­պես­զի հաս­կա­նանք կա­ռա­վա­րու­թյան այ­սօր­վա և վաղ­վա գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը, պետք է հաս­կա­նանք նրա ծա­գում­նա­բա­նու­թյու­նը: Մե­կու­կես տա­րի ա­ռաջ 70 տո­կոս քվե ստա­ցած ու­ժը ձևա­վոր­վեց ընդ­դեմ գոր­ծող հա­մա­կար­գի գա­ղա­փա­րի շուր­ջը հա­վաք­ված մարդ­կան­ցից, ո­րոշ դեպ­քե­րում` նաև հին հա­մա­կար­գի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րից»,- «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում նման տե­սա­կետ հայտ­նեց «Քա­ղա­քա­ցու ո­րո­շում» սո­ցիալ-դե­մոկ­րա­տա­կան կու­սակ­ցու­թյան գոր­ծա­դիր մարմ­նի ան­դամ ՀԱՅԿ ՍԱ­ՀԱ­ԿՅԱ­ՆԸ:
 • Որպես միակ այ­լընտ­րանք

  Որպես միակ այ­լընտ­րանք

  22.10.2019| 00:33
  Պա­րոն Ճշ­մա­րի­տյա­նը նույն­պես, ինչ­պես ըն­դուն­ված է այ­սօր­վա տն­տե­սա­գի­տա­կան մտա­ծո­ղու­թյան մեջ, մաս­նա­վո­րին դի­տար­կում է որ­պես ար­դյու­նա­վետ տն­տե­սա­վար­ման է­տա­լոն: Սա­կայն փաստ է, որ այ­սօր այդ մաս­նա­վոր տն­տե­սու­թյունն այն­պի­սի խն­դիր­նե­րի ա­ռաջ է կանգ­նել և կանգ­նեց­րել հա­սա­րա­կու­թյա­նը, ո­րոնց լու­ծումն իր ու­ժե­րից վեր է:
 • Նոր պա­տե­րազմ Սի­րիա­յի դեմ և նոր «թա­կարդ­ներ» քր­դե­րի ու Թուր­քիա­յի հա­մար

  Նոր պա­տե­րազմ Սի­րիա­յի դեմ և նոր «թա­կարդ­ներ» քր­դե­րի ու Թուր­քիա­յի հա­մար

  22.10.2019| 00:30
  Սի­րիա­յի դեմ թուր­քա­կան ագ­րե­սիա­յի հեր­թա­կան փու­լի (Ան­կա­րա­յում այն կո­չել են «Խա­ղա­ղու­թյան ա­կունք» գոր­ծո­ղու­թյուն) սկզ­բից հե­տո ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը ծա­վալ­վում են սրըն­թաց ա­րա­գու­թյամբ։ Ներ­կա ի­րա­վի­ճա­կը հա­րուստ նա­խա­պատ­մու­թյուն ու­նի, ո­րի սկիզ­բը կա­րող ենք հա­մա­րել ո՛չ Աֆ­րին քա­ղա­քի գրա­վու­մը, ո՛չ էլ Թուր­քիա­յի և ԱՄՆ-ի ըն­թա­ցիկ տար­վա ա­մա­ռա­յին հա­մա­ձայ­նու­թյուն­նե­րը Հյու­սի­սա­յին Սի­րիա­յի տա­րած­քում ինչ-որ «անվ­տան­գու­թյան գո­տու», ինչ­պես նաև «անթ­ռիչք գո­տու» հա­մա­տեղ ստեղծ­ման մա­սին։ 
 • Ցան­կա­ցած ի­րա­վի­ճակ շտ­կե­լի է, ե­թե...

  Ցան­կա­ցած ի­րա­վի­ճակ շտ­կե­լի է, ե­թե...

  22.10.2019| 00:30
  Եվ­րո­պա­յի ո­րա­կա­վոր­ման փու­լի վեր­ջին եր­կու տու­րե­րին ֆուտ­բո­լի Հա­յաս­տա­նի ընտ­րա­նու մաս­նակ­ցու­թյան մա­սին գրել ենք, ու սկզ­բուն­քո­րեն դրան անդ­րա­դառ­նա­լու հարկն էլ չկար ու չէր լի­նի, ե­թե այս օ­րե­րին չհետևեր մեր ընտ­րա­նու գլ­խա­վոր մար­զիչ Ար­մեն Գյուլ­բու­դա­ղյան­ցի՝ իմ հա­մեստ կար­ծի­քով բնավ էլ չար­դա­րաց­ված հրա­ժա­րա­կա­նը։
 • «Բար­սե­լո­նը» ստանձ­նեց ա­ռա­ջա­տա­րու­թ­յու­նը

  «Բար­սե­լո­նը» ստանձ­նեց ա­ռա­ջա­տա­րու­թ­յու­նը

  22.10.2019| 00:28
  Եվրո­պա-2020-ի ո­րա­կա­վոր­ման փու­լի հեր­թա­կան դի­մա­կա­յութ­յուն­նե­րի պատ­ճա­ռով կար­ճատև ընդ­մի­ջում վերց­րած եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թ­յուն­նե­րի ներ­քին ա­ռաջ­նու­թ­յուն­նե­րը նո­րից մտան աշ­խա­տան­քա­յին հուն։ Ինչ­պես որ չի ե­ղել տպա­վո­րիչ խա­ղե­րի, այն­պես էլ ա­նակն­կալ ար­դ­յունք­նե­րի գրանց­ման պա­կաս։ Բնա­կա­նա­բար դրանք մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղ­յու­սա­կում պատ­ճառ են դար­ձել տե­ղա­շար­ժե­րի։
 • «Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը չի տի­րա­պե­տում բա­նակ­ցա­յին նր­բու­թ­յուն­նե­րին»

  «Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը չի տի­րա­պե­տում բա­նակ­ցա­յին նր­բու­թ­յուն­նե­րին»

  22.10.2019| 00:26
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը» ՀԴԿ ղե­կա­վար Ա­ՐԱՄ ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆՆ է։ Նա յու­րա­քան­չյուր պա­տեհ ա­ռի­թով մշ­տա­պես ըն­դգ­ծել է` Ադր­բե­ջա­նի և Թուր­քիա­յի ղե­կա­վար­նե­րի տա­րած­քա­յին նկր­տում­նե­րին առ­նչ­վող հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րը պետք է լուրջ ըն­դու­նել և դի­վա­նա­գի­տա­կան խո­ղո­վա­կով ան­մի­ջա­պես հա­կա­դար­ձել։ Այ­լա­պես Ադր­բե­ջա­նի ստե­րը դր­սում եր­բեմն ճշ­մար­տու­թյան տեղ են ըն­դուն­վում, քա­նի որ հայ­կա­կան կողմն ի­րա­կա­նու­թյու­նը, ցա­վոք, չի ներ­կա­յաց­նում։
 • «Ես այդ «շատն» ան­հա­մե­մատ ա­վե­լի կարևոր եմ հա­մա­րում, քան տիտ­ղոս­նե­րը»

  «Ես այդ «շատն» ան­հա­մե­մատ ա­վե­լի կարևոր եմ հա­մա­րում, քան տիտ­ղոս­նե­րը»

  22.10.2019| 00:25
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը գրող, գրա­կա­նա­գետ, թարգ­մա­նիչ Ա­ԼԵՔ­ՍԱՆԴՐ ԹՈՓ­ՉՅԱՆՆ Է: Տա­րին հո­բե­լյա­նա­կան է, թեև ան­վա­նի մտա­վո­րա­կա­նը հրա­ժար­վում է հո­բե­լյա­նա­կան տա­րին նշա­նա­վո­րող ա­վան­դա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րից: Նրա ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան չդա­դա­րող աշ­խա­տան­քը, նոր գոր­ծե­րի, նոր գր­քի ծնունդ, ար­դեն գր­ված հայտ­նի վե­պե­րի թարգ­մա­նու­թյուն­ներն ու լույ­սըն­ծա­յու­մը ա­մե­նա­տար­բեր եր­կր­նե­րում յու­րա­տե­սակ ըն­ծա են և՛ ի­րեն, և՛ ըն­թեր­ցո­ղին, և՛ գրա­կան-մշա­կու­թա­յին աշ­խար­հին: Մեր զրույ­ցը Ա­լեք­սանդր Թոփ­չյա­նի հետ ընդ­գր­կուն է. մութ ու ցուրտ դժո­խա­յին տա­րի­նե­րից մինչև լկ­տի և ան­պա­տիժ կո­ռուպ­ցիա, «Կիր­կե կղ­զուց» մինչև «Չա­րի­քի զա­վակ­ներ»...
 • Ասում են...

  Ասում են...

  22.10.2019| 00:25
  ...թե ՀՀ գլ­խա­վոր դա­տա­խազ Ար­թուր Դավ­թ­յա­նի գլ­խին սև ամ­պեր են կու­տակ­վում: Ժա­մա­նա­կին Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նին պառ­լա­մեն­տից տա­նե­լու գնա­ցած, բա­րո­յա­կա­նութ­յան, ի­րա­վա­բա­նու­թ­յան նոր­մե­րի վրա­յով վա­ղուց «սալ­դո» ա­րած, և դրա շնոր­հիվ նույն Նի­կո­լի «ձեռ­քից» ե­րեկ գե­նե­րալ-լեյ­տե­նան­տի կոչ­ման «ար­ժա­նա­ցած գլ­խա­վոր դա­տա­խազն այս օ­րե­րին նոր խնդ­րի առջև կկանգ­նի Ար­թուր Սարգ­ս­յա­նի՝ «Հաց բե­րո­ղի» գոր­ծի առն­չու­թ­յամբ: