• Թուրքիայի իշխանությունները արգելափակել են որոշ սոցցանցեր

  Թուրքիայի իշխանությունները արգելափակել են որոշ սոցցանցեր

  28.02.2020| 14:20
  Թուրքական իշխանությունները արգելափակել են YouTube-ը և որոշ սոցիալական ցանցեր փետրվարի 27-ին սիրիական Իդլիբում թուրք զինվորականների մահից հետո՝ հայտնում է Haberturk-ը: Turk Telekom-ը սահմանափակել է օգտատերերի մուտքը Twitter, Instagram, Facebook և WhatsApp:
 • Երկա­թ­յա կա­ցա­րա­նը դար­ձել է այ­գե­գոր­ծի պա­հեստ

  Երկա­թ­յա կա­ցա­րա­նը դար­ձել է այ­գե­գոր­ծի պա­հեստ

  28.02.2020| 12:20
  Գյում­րիում վա­գոն-տնա­կը լքել է ևս մեկ ըն­տա­նիք: Վի­վա-ՄՏՍ-ը և «Ֆու­լեր տնա­շի­նա­կան կենտ­րո­նը» շա­րու­նա­կում են նպաս­տել այդ գոր­ծին: 35 տար­վա մե­տա­ղյա ճն­շող կա­ցա­րա­նը ձեռք է բե­րել նոր նշա­նա­կու­թյուն. այ­գե­գոր­ծու­թյամբ զբաղ­վող ըն­տա­նի­քի հա­մար այն դար­ձել է պա­հեստ: Բնա­կա­րա­նա­շի­նու­թյան ծրա­գիր ի­րա­կա­նաց­նող կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի ղե­կա­վար­ներն ու թի­մե­րը բնա­կա­րա­նա­մուտ են նշել Ե­դի­գա­րյան­նե­րի հետ:
 • Երա­նի թե հայ գյու­ղա­ցու բո­լոր օ­րե­րի լու­սա­բացն ու մայ­րա­մուտն ա­վարտ­վեն խին­դով և ու­րա­խու­թ­յամբ

  Երա­նի թե հայ գյու­ղա­ցու բո­լոր օ­րե­րի լու­սա­բացն ու մայ­րա­մուտն ա­վարտ­վեն խին­դով և ու­րա­խու­թ­յամբ

  28.02.2020| 11:47
  Փետր­վա­րի 22-ը Կո­տայ­քի մար­զի Թե­ղե­նիք հա­մայն­քի բնակ­չու­թյու­նը դեռ եր­կար կհի­շի, քա­նի որ ժո­ղովր­դա­կան սիր­ված տո­նե­րից մե­կը՝ Բա­րե­կեն­դա­նը, անց­կաց­վում էր ձյու­նա­պատ լեռ­նե­րով շր­ջա­պատ­ված այս գյու­ղում: Ի տար­բե­րու­թյուն եր­կա­րատև սառն ու ցր­տա­շունչ օ­րե­րի, այդ օրն արևն իր ջեր­մաց­նող շո­ղե­րով միա­ցել էր հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան տո­նախմ­բու­թյա­նը:
 • «Թույլ տվեք չմեկ­նա­բա­նեմ»

  «Թույլ տվեք չմեկ­նա­բա­նեմ»

  28.02.2020| 11:30
  «Չեն էլ ա­մա­չում 10 դրամ են տա­լիս»,- վի­րա­վոր­ված մու­րա­ցիկն ա­սաց ի­րեն 50 դրամ տվող կնո­ջը։ «Ով ինչ­քան կա­րող է»,- նույն­քան վի­րա­վոր­ված պա­տաս­խա­նեց կի­նը, հա­վե­լե­լով, թե ի­րե՞նց ինչ­քան են փող տա­լիս, բա ի­րե՞նք ու­մից ու­զեն։
 • Ոչ միայն հան­րաք­վեի թե­ման է ֆեյք, այլև Ա­ՅՈ-ի լո­գո­յի գոր­ծըն­թացն ու հաղ­թող­նե­րը

  Ոչ միայն հան­րաք­վեի թե­ման է ֆեյք, այլև Ա­ՅՈ-ի լո­գո­յի գոր­ծըն­թացն ու հաղ­թող­նե­րը

  28.02.2020| 11:18
  Սահ­մա­նադ­րա­կան հան­րաք­վեի քա­րո­զար­շավն ար­դեն մի քա­նի օր է‚ ինչ պաշ­տո­նա­պես մեկ­նար­կել է‚ սա­կայն ակն­հայտ է‚ որ ա­ռայժմ հա­կա­դիր կող­մերն ա­ռանձ­նա­պես չեն շտա­պում բա­ցել ի­րենց խա­ղա­քար­տե­րը‚ և քա­րոզ­չա­կան լուրջ ակ­տի­վու­թյուն մե­դիա հար­թակ­նե­րում ա­ռայժմ չի նկատ­վում։
 • «Այո»-ի բրենդինգը հաղթած ընկերության պարզաբանումը

  «Այո»-ի բրենդինգը հաղթած ընկերության պարզաբանումը

  27.02.2020| 14:40
  Հարգելի հայրենակիցներ, ստորև պարզաբանում եմ ստեղծված իրավիճակը։ Հանդիսանալով մարքեթինգային կազմակերպություն, և ծանոթ լինելով հեղինակային իրավունքի խախտման մասին օրենքներին, տիրապետելով դիզայնի, առաջխաղացման և գովազդի բոլոր մանրամասներին, պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ մենք, իհարկե, տեղյակ ենք եղել պաստառի գոյությանը։
 • Կորոնավիրուսն ընդդեմ Լա Սկալայի, Վենետիկի կառնավալի ու Ջորջիո Արմանիի

  Կորոնավիրուսն ընդդեմ Լա Սկալայի, Վենետիկի կառնավալի ու Ջորջիո Արմանիի

  25.02.2020| 13:12
  Իտալիան արտակարգ միջոցների է դիմում կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար՝ վարակվածների թիվը հասել է 150-ի, 110-ը Լոմբարդիայում են, 21-ը՝ Վենետոյում: Տասնյակ քաղաքներ կարանտինի մեջ են, Վենետիկի կառնավալը բեկանվել է, մոդելիեր Ջորջիո Արմանին ցուցադրությունը վճռել է կազմակերպել դատարկ սրահում:
 • «Ռա­յա­նէյր»-ը հա­տուկ սպա­սար­կում է ի­րա­կա­նաց­նում

  «Ռա­յա­նէյր»-ը հա­տուկ սպա­սար­կում է ի­րա­կա­նաց­նում

  25.02.2020| 01:59
  Հայ­կա­կան ա­վիա­շու­կա­յում գոր­ծու­նեու­թյուն ծա­վա­լող «Ռա­յա­նէյր» ա­վիաըն­կե­րու­թյու­նը Մի­լա­նի օ­դա­նա­վա­կա­յա­նում սպա­սարկ­ման հա­տուկ պայ­ման­ներ է ա­ռա­ջար­կում Հա­յաս­տան թռ­չող ուղևոր­նե­րի հա­մար։
 • Ինչու՞ են մա­հա­նում մեր զին­վոր­նե­րը՝ դեռ չհայ­րա­ցած մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րը

  Ինչու՞ են մա­հա­նում մեր զին­վոր­նե­րը՝ դեռ չհայ­րա­ցած մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րը

  25.02.2020| 01:38
  Բա­նա­կում օր օ­րի ա­վե­լա­նում է զին­վոր­նե­րի մա­հա­ցու­թյան թի­վը. սա որևէ մե­կին ՝վար­չա­պե­տին, ՀՀ և ԱՀ պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար­նե­րին, գլ­խա­վոր շտա­բի պե­տե­րին, ՀՀ և ԱՀ ԱԺ նա­խա­գահ­նե­րին, ՀՀ և ԱՀ ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան ղե­կա­վար­նե­րին, ՀՀ և ԱՀ գլ­խա­վոր դա­տա­խազ­նե­րին, ՀՀ և ԱՀ ոս­տի­կա­նա­պե­տե­րին չի՞ մտա­հո­գում: Սա ի՞նչ ան­հո­գի ա­կա­դե­միա­կան լռու­թյուն է, ա­սես ո­չինչ էլ չի պա­տա­հել:
 • Մութ սե­ն­յա­կում կա­տու ո­րո­նող պատ­գա­մա­վոր­ներն ու «թա­գա­կիր» վի­րու­սը

  Մութ սե­ն­յա­կում կա­տու ո­րո­նող պատ­գա­մա­վոր­ներն ու «թա­գա­կիր» վի­րու­սը

  25.02.2020| 01:36
  Աշ­խար­հին ու մարդ­կու­թյա­նը սպառ­նա­ցող կո­րո­նա­վի­րու­սը բա­վա­կան մոտ է Հա­յաս­տա­նին, կա­րե­լի է ա­սել՝ քթ­նե­րիս տակ: Հա­սա­րա­կու­թյան մոտ, փա՜ռք Աստ­ծո, տա­գա­նապ չկա, բո­լորն ու­րախ-զվարթ ա­սում-խո­սում են վի­րու­սի մա­սին, կա­տակ­ներ ա­նում մի­մյանց հետ, ա­նեկ­դոտ­ներ հո­րի­նում: