• Արո­ն­յա­նի հաղ­թա­նա­կով

  Արո­ն­յա­նի հաղ­թա­նա­կով

  12.11.2019| 02:03
  Բու­խա­րես­տում անց­կաց­վել է Grand Chesst tour-ի Supebet Rapid Blitz 6-րդ մր­ցա­շա­րը, որ­տեղ Լևոն Ա­րո­նյա­նը դար­ձել է հաղ­թող: Սա Grand Chess tour-ի խո­շոր մր­ցա­շա­րում մեր ա­ռա­ջա­տար շախ­մա­տիս­տի երկ­րորդ չեմ­պիո­նու­թյունն է:
 • Խմբա­յին մեր վեր­ջին եր­կու հան­դի­պու­մը

  Խմբա­յին մեր վեր­ջին եր­կու հան­դի­պու­մը

  12.11.2019| 02:02
  Նո­յեմ­բե­րի 15-ին ու 18-ին Հա­յաս­տա­նի ֆուտ­բո­լի ազ­գա­յին ընտ­րա­նին կանց­կաց­նի Եվ­րո-2020-ի ընտ­րա­կան փու­լի վեր­ջին եր­կու՝ 9-րդ և 10-րդ տու­րե­րի հան­դի­պում­նե­րը։ 15-ին մե­րոնք Երևա­նում կհյու­րըն­կա­լեն Հու­նաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նին, այ­նու­հետ կմեկ­նեն Ի­տա­լիա:
 • Ընդա­ռաջ երկ­շա­բա­թ­յա դա­դա­րին

  Ընդա­ռաջ երկ­շա­բա­թ­յա դա­դա­րին

  12.11.2019| 02:01
  Եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լում հեր­թա­կան ան­գամ վրա հա­սավ հեր­թա­կան դա­դա­րը։ Ինչ­պես գի­տեք, այն պայ­մա­նա­վոր­ված է Եվ­րո­պա-2020-ին ըն­դա­ռաջ ազ­գա­յին ընտ­րա­նի­նե­րի ո­րա­կա­վոր­ման խմ­բա­յին փու­լի մր­ցե­լույթ­նե­րով։
 • Քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յան ա­կանջ­նե­րը՝ ֆուտ­բո­լում

  Քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յան ա­կանջ­նե­րը՝ ֆուտ­բո­լում

  08.11.2019| 02:02
  Ե­րեկ հայտ­նի է դար­ձել, որ ֆուտ­բո­լի Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նի գլ­խա­վոր մար­զիչ է նշա­նակ­վել Աբ­րա­համ Խաշ­մա­նյա­նը։ Սույ­նի կա­պակ­ցու­թյամբ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նը, ո­րը նաև ՀՖՖ գործ­կո­մի ան­դամ է, ֆեյս­բու­քյան իր է­ջում կիս­վել է ՀՖՖ ներ­քին աու­դի­տի և հա­մա­պա­տաս­խա­նու­թյան կո­մի­տեի նա­խա­գահ Մես­րոպ Ա­ռա­քե­լյա­նի տե­ղադ­րած լու­սան­կա­րով, որ­տեղ աս­վում է, որ ֆե­դե­րա­ցիա­յի նա­խա­գա­հը ի­րա­վունք չու­նի հա­վա­քա­կա­նի մար­զիչ նշա­նա­կե­լու։
 • Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի հա­յե­լա­յին­նե­րը

  Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի հա­յե­լա­յին­նե­րը

  08.11.2019| 02:01
  Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի ե­րեք­շաբ­թի-չո­րեք­շաբ­թի կա­յա­ցած մր­ցակ­ցու­թյուն­նե­րով մեկ­նար­կեց խմ­բա­յին դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րի երկ­րորդ փու­լը, ին­չը նշա­նա­կում է, որ ա­ռա­ջին­նե­րի վեր­ջին հան­դի­պում­նե­րը դառ­նում են երկ­րորդ­նե­րի ա­ռա­ջի­նը, ու այս­պես շա­րու­նա­կա­բար: Հան­դի­պում­նե­րի այս հա­յե­լա­յին­նե­րը կոնկ­րետ եր­րորդ ու չոր­րորդ տու­րե­րի հաշ­վար­կով հնա­րա­վո­րու­թյուն են տա­լիս նույն թի­մե­րի ի­րար հետ մր­ցե­լը տես­նել եր­կու ան­գամ ա­նընդ­մեջ, շո­շա­փե­լիո­րեն զգալ, թե կոնկ­րետ ինչ գոր­ծոն­նե­րի հաշ­վին է այս կամ այն թի­մի ա­ռա­վե­լու­թյու­նը մր­ցակ­ցի նկատ­մամբ, կամ ին­չումն է նրանց հա­վա­սա­րու­թյու­նը:
 • Ռեալը ջախջախեց Գալաթասարային

  Ռեալը ջախջախեց Գալաթասարային

  07.11.2019| 14:07
  Ավարտվեց Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլի 4-րդ տուրը: A խմբում կայացան «Ռեալ»-«Գալաթասարայ» և «Պարի Սեն Ժերմեն»-«Բրյուգե» հանդիպումները։
 • Աբրահամ Խաշմանյանը՝ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ

  Աբրահամ Խաշմանյանը՝ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ

  07.11.2019| 13:56
  Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ է նշանակվել Աբրահամ Խաշմանյանը։ Պայմանագիրը նախատեսված է մինչև 2020-ի նոյեմբերի 30-ը, հայտնում են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից։
 • Ալեքսանդր Գրիգորյանը՝ ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ

  Ալեքսանդր Գրիգորյանը՝ ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ

  05.11.2019| 20:22
  Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը կգլխավորի Ալեքսանդր Գրիգորյանը՝ ՀՖՖ-ն համաձայնության է եկել 53-ամյա մասնագետի հետ: Նրա նշանակման մասին պաշտոնապես կհայտարարվի առաջիկա ժամերին:
 • Մե­սին` անձ­նա­կան կյան­քի դի­տան­կ­յու­նից

  Մե­սին` անձ­նա­կան կյան­քի դի­տան­կ­յու­նից

  05.11.2019| 00:29
  Հեր­թա­կան՝ թվով վե­ցե­րորդ «Ոս­կե գն­դա­կը» ստա­նա­լուց հե­տո իս­պա­նա­կան Marca-ն զրույց է ու­նե­ցել կա­տա­լո­նյան «Բար­սե­լո­նի» ու Ար­գեն­տի­նա­յի ազ­գա­յին ընտ­րա­նու հար­ձակ­վող, հա­մաշ­խար­հա­յին ֆուտ­բո­լի գե­րաստղ Լիո­նել Մե­սիի հետ՝ շեշ­տադ­րե­լով բա­ցա­ռա­պես նրա անձ­նա­կան կյան­քի ման­րա­մաս­նե­րը, նա­խա­սի­րու­թյուն­նե­րը, սո­վո­րություն­նե­րը:
 • Առանց մե­դալ­նե­րի

  Առանց մե­դալ­նե­րի

  05.11.2019| 00:26
  Վրաս­տա­նում ա­վարտ­վեց շախ­մա­տի Եվ­րո­պա­յի թի­մա­յին ա­ռաջ­նու­թյու­նը: Տղա­մարդ­կանց մեր ընտ­րա­նին Բա­թու­մում այդ­պես էլ չկա­րո­ղա­ցավ մե­դալ նվա­ճել։