• Անո­րո­շու­թ­յուն է, տհաճ ա­նո­րո­շու­թ­յուն

  Անո­րո­շու­թ­յուն է, տհաճ ա­նո­րո­շու­թ­յուն

  22.05.2020| 01:07
  COVID-19 հա­մա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով ֆուտ­բո­լի Եվ­րո­պա­յի հե­տաձգ­ված ա­ռաջ­նու­թյու­նը, որ ըն­թա­ցի­կից տե­ղա­փոխ­վեց ե­կող 2021, նո­րից հար­ցե­րի ա­ռաջ է կանգ­նած։ The Times-ի հա­ղորդ­մամբ` Լոն­դո­նը, որ­տեղ մի քա­նի դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րից զատ պի­տի կա­յա­նար և մեծ եզ­րա­փա­կի­չը, նա­խա­տես­վածն ի­րա­կա­նաց­նե­լու կտր­ված­քով կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րին մինչև այ­սօր վս­տա­հու­թյան ե­րաշ­խիք չի տվել։ Սա­կայն ողջ հարցն այն է, որ հար­ցա­կա­նի տակ է հայ­տն­վել ևս եր­կու քա­ղա­քի մաս­նակ­ցու­թյուն։
 • Եթե Գրի­բո­յե­դո­վը ողջ լի­ներ

  Եթե Գրի­բո­յե­դո­վը ողջ լի­ներ

  19.05.2020| 01:49
  Եվ­րո­պա­կան մեծ ֆուտ­բո­լը վե­րա­դառ­նում է: Ա­ռա­ջին քայ­լը գեր­մա­նա­ցի­ներն ա­րե­ցին, ով­քեր ար­ձա­նագ­րած ցու­ցա­նիշ­նե­րով, դեռ որ ֆուտ­բո­լը թող­նենք մի կողմ, այս պա­հի դրու­թյամբ կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ լա­վա­գույնս պայ­քար մղող­ներն են: Ե­թե ոչ աշ­խար­հի, գո­նե Եվ­րո­պա­յի մա­կար­դա­կով:
 • Հենրիխ Մխիթարյան․Անհավանական եմ համարում այս երկրպագուների համար խաղալը

  Հենրիխ Մխիթարյան․Անհավանական եմ համարում այս երկրպագուների համար խաղալը

  18.05.2020| 19:55
  Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմի և իտալական «Ռոմա»-ի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը Հայաստանում Իտալիայի դեսպանության Youtube-ի էջին տված հարցազրույցում խոսել է Հռոմում իր ապագայի և իր անցած ճանապարհի մասին:
 • Հենրիխ Մխիթարյանը՝ Հայաստանում ֆուտբոլի զարգացման մասին

  Հենրիխ Մխիթարյանը՝ Հայաստանում ֆուտբոլի զարգացման մասին

  18.05.2020| 19:51
  Հայաստանի ազգային հավաքականի և «Ռոմայի» կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը Հայաստանում Իտալիայի դեսպանատան նախաձեռնությամբ կազմակերպված հարցազրույցի ընթացքում խոսել է նաև այն մասին, թե ինչ է անհրաժեշտ Հայաստանին՝ երազանքների մակարդակի թիմ ունենալու համար.
 • Կո­րո­նա­վի­րու­սը` հե­ղա­փո­խա­կան փո­փո­խու­թ­յուն­նե­րի շար­ժա­ռիթ

  Կո­րո­նա­վի­րու­սը` հե­ղա­փո­խա­կան փո­փո­խու­թ­յուն­նե­րի շար­ժա­ռիթ

  15.05.2020| 01:37
  Բա­ցա­ռիկ ագ­րե­սի­վու­թյամբ մարդ­կու­թյան կյանք ներ­խու­ժած կո­րո­նա­վի­րուս ախտն ար­դեն իսկ էա­կան խմ­բագ­րում­ներ է մտց­րել բո­լո­րիս կեն­սա­կեր­պում ու դեռ շատ ա­վե­լի էա­կան­ներն էլ մտց­նե­լու է։ Այդ թվում նաև այն­պի­սի ան­հու­սա­լի­նե­րի կյան­քում, պատ­կե­րա­ցում­նե­րում, գի­տակ­ցու­թյան մեջ, որ­պի­սին, մաս­նա­վո­րա­պես, ՀՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյանն է, ո­րը հա­մա­վա­րա­կի մա­սին ա­միս­ներ ա­ռաջ այլ բան էր ա­սում, հի­մա էլ տրա­մա­բա­նո­րեն այլ բան է «եր­գում»։ Դե, սրան ու սրա նման­նե­րին ու­նե­նալն ար­դեն իսկ ճա­կա­տա­գիր է, իշ­խա­նու­թյան «հա­սու­նու­թյան» ցու­ցա­նիշ, սա­կայն ե­կեք շատ չշեղ­վենք մեր բուն ա­սե­լի­քից։
 • IFAB-ը դի­մում է գոր­ծուն քայ­լե­րի

  IFAB-ը դի­մում է գոր­ծուն քայ­լե­րի

  12.05.2020| 00:50
  Նախ ներ­կա­յաց­նենք, թե ինչ ա­սել է IFAB։ Հա­յե­րե­նով բա­ցատ­րու­­թյունն է Ֆուտ­բո­լա­յին ա­սո­ցիա­ցիա­նե­րի մի­ջազ­գա­յին խոր­հուրդ։ Այն զբաղ­վում է FIFA-ի նոր կա­նոն­նե­րի ու գոր­ծա­ծու­թ­յան մեջ ե­ղած­նե­րի վե­րամ­շակ­մամբ։
 • Հին ու բա­րի ժա­մա­նակ­ներն ան­ցան

  Հին ու բա­րի ժա­մա­նակ­ներն ան­ցան

  12.05.2020| 00:42
  Ժա­մա­նա­կա­կից ֆուտ­բո­լի գլ­խա­վոր դի­մա­կա­յու­թյու­նը կա­մաց-կա­մաց կորց­նում է ան­սո­վո­րի, եր­կար սպաս­վա­ծի իր կար­գա­վի­ճա­կը։ Փաստ է, որ «Բար­սե­լոն»-«Ռեալ» մր­ցակ­ցու­թյու­նը հին ու բա­րի ժա­մա­նակ­նե­րի պես խեն­թաց­նող չէ, դի­տար­ժան չէ։
 • «Ռոման» վերսկսում է մարզումները

  «Ռոման» վերսկսում է մարզումները

  07.05.2020| 22:30
  Հռոմի «Ռոմա»-ն վերսկսում է մարզումները: «Գայլերը» թեստեր են հանձնել և անցել մարզումների: Նրանք կմարզվեն առանձին խմբերով` պահպանելով սոցիալական հեռավորությունն ու անվտանգության նորմերը:
 • Ֆուտ­բո­լը պատ­րաստ­վում է վե­րա­դառ­նա­լու

  Ֆուտ­բո­լը պատ­րաստ­վում է վե­րա­դառ­նա­լու

  05.05.2020| 01:21
  Կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով ընդ­հատ­ված եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին ա­ռաջ­նու­թ­յուն­նե­րը պատ­րաստ­վում են վե­րա­դառ­նա­լու աշ­խա­տան­քա­յին ռե­ժիմ։ Հաս­կա­նա­լի պատ­ճառ­նե­րով չենք ա­սում բնա­կա­նոն աշ­խա­տան­քա­յին ռե­ժիմ, քան­զի դա լի­նե­լու է մի շարք սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի պայ­ման­նե­րում։ Ի մի­ջի այ­լոց, սույն ո­րոշ­մա­նը բո­լո­րը չէ, որ հա­մա­ձայն են։ Մաս­նա­վո­րա­պես ֆուտ­բո­լա­յին մեծ տե­րու­թ­յուն­նե­րից Ֆրան­սիան նա­խա­գահ Մակ­րո­նի մա­կար­դա­կով է դեմ ի­րա­կա­նաց­վե­լի­քին և մտա­դիր է իր ի­րա­վա­ցիու­թ­յան հա­մո­զու­մին բե­րե­լու մնա­ցած­նե­րին, թե­պետ դժ­վար թե ա­ջակ­ցու­թ­յուն գտ­նի։ ՈՒ ­քա­նի որ նման ռազ­մա­վա­րու­թ­յա­նը դեմ է Ֆրան­սիան, հենց նրա­նից էլ սկ­սենք։
 • Ռուս վազորդը կարատինի ժամանակ 10 ժամում վազել է ավելի քան 100 կմ, բայց մահճակալի շուրջ

  Ռուս վազորդը կարատինի ժամանակ 10 ժամում վազել է ավելի քան 100 կմ, բայց մահճակալի շուրջ

  03.05.2020| 22:27
  Ռուս վազորդ Դմիտրի Յակուխնիյը կորոնավիրուսով պայմանավորված կարանտինի ժամանակ սեփական մահճակալի շուրջ վազքի «առաջնություն» է կազմակերպել ու 10 ժամում ավելի քան 100 կմ վազել: Ոչ ստանդարտ վազքի տեսանյութը հայտնվել է Instagram-ում: