• «Նա­խա­պես հռ­չա­կած նպա­տակ­նե­րից կա­ռա­վա­րու­թ­յու­նը շեղ­վել է գրե­թե 180 աս­տի­ճա­նով»

  «Նա­խա­պես հռ­չա­կած նպա­տակ­նե­րից կա­ռա­վա­րու­թ­յու­նը շեղ­վել է գրե­թե 180 աս­տի­ճա­նով»

  24.09.2019| 00:16
  Քա­ղա­քա­գետ ԱՐ­ՄԵՆ ՄԻ­ՆԱ­ՍՅԱ­ՆԻ կար­ծի­քով՝ քա­ղա­քա­կան թեժ ա­շու­նը ծա­վա­լուն քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­ներ է են­թադ­րում, ո­րոնք կա­րող են իշ­խա­նա­կան հա­մա­կար­գում վե­րա­դա­սա­վո­րում­նե­րի, կո­նյունկ­տու­րա­յի փո­փո­խու­թյան հան­գեց­նել:
 • Արթուր Վանեցյանը շարունակում է խոսել

  Արթուր Վանեցյանը շարունակում է խոսել

  20.09.2019| 13:07
  ԱԱԾ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը Armtimes.com-ի հետ զրույցում աբսուրդ և ամոթ է որակել լուրերը, որ ինքն ու ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել են։ Մամուլում տեղեկություններ էին տարածվել, որ Արթուր Վանեցյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել են. ըստ այդմ՝ հանդիպումը տեղի է ունեցել Ծառուկյանի առանձնատանը և տևել մի քանի ժամ:
 • «Այս խորհր­դա­րանն ի սկզ­բա­նե մե­ռե­լա­ծին էր, պետք է կազ­մա­կեր­պել ար­տա­հերթ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թ­յուն­ներ»

  «Այս խորհր­դա­րանն ի սկզ­բա­նե մե­ռե­լա­ծին էր, պետք է կազ­մա­կեր­պել ար­տա­հերթ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թ­յուն­ներ»

  20.09.2019| 00:18
  «Ի­րա­տե­սի» այ­սօր­վա հյու­րը` ՀՀԿ փոխ­նա­խա­գահ ԱՐ­ՄԵՆ Ա­ՇՈ­ՏՅԱ­ՆԸ, այս իշ­խա­նու­թյան խն­դիր­նե­րը թվար­կե­լով, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին հոր­դո­րում է ի­րա­վի­ճա­կը փր­կե­լու հա­մար գնալ խոր­հր­դա­րա­նա­կան ար­տա­հերթ ընտ­րու­թյուն­նե­րի, իսկ կա­ռա­վա­րու­թյան այ­սօր­վա վե­րա­դա­սա­վո­րում­նե­րը ո­չինչ չեն փո­խի, ա­վե­լին կհան­գեց­նեն իշ­խա­նու­թյան հյուծ­ման։ Իշ­խա­նու­թյան և ընդ­դի­մու­թյան խն­դիր­նե­րի շուրջ է մեր զրույ­ցը նրա հետ։
 • «Հույս ունեմ, որ Մի­քա­յել Մի­նա­ս­յա­նը կշա­րու­նա­կի լի­նել ռե­ժի­սոր-սցե­նա­րիստ»

  «Հույս ունեմ, որ Մի­քա­յել Մի­նա­ս­յա­նը կշա­րու­նա­կի լի­նել ռե­ժի­սոր-սցե­նա­րիստ»

  17.09.2019| 00:14
  Վեր­ջերս ստեղծ­ված «Ա­դեկ­վադ» կու­սակ­ցու­թյան նա­խա­գահ ըն­տր­վեց ԱՐ­ԹՈՒՐ ԴԱ­ՆԻԵ­ԼՅԱ­ՆԸ, ո­րը հա­մա­գու­մա­րում բա­վա­կան ու­շագ­րավ հայ­տա­րա­րու­թյուն ա­րեց։ Այդ և այլ հար­ցե­րի շուրջ զրու­ցե­ցինք նրա հետ։
 • «Այս իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րից ես սպա­սում եմ ա­մե­նա­տա­րօ­րի­նակ ու ա­մե­նաանտ­րա­մա­բա­նա­կան ո­րո­շում­նե­րը»

  «Այս իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րից ես սպա­սում եմ ա­մե­նա­տա­րօ­րի­նակ ու ա­մե­նաանտ­րա­մա­բա­նա­կան ո­րո­շում­նե­րը»

  17.09.2019| 00:08
  «Օր­վա իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ա­պաշ­նորհ ու չկա­յա­ցած իշ­խա­նա­վար­ման հետևան­քով պե­տու­թյունն այ­սօր քանդ­ման ու քայ­քայ­ման է գնում: Ու­ժեր, կան, ո­րոնք ի­րենց հետ ցան­կա­նում են նախ­կի­նի ազ­դե­ցու­թյու­նը բե­րել, սա­կայն պետք չէ բո­լո­րին դնել նույն հար­թա­կի վրա ու հան­րու­թյա­նը ստի­պել ընտ­րել միայն նախ­կի­նի ու ներ­կա­յի միջև»,- «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում նման տե­սա­կետ հայտ­նեց քա­ղա­քա­կան-հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ, Երևա­նի ա­վա­գա­նու նախ­կին ան­դամ ՄԱ­ՐԻ­ՆԱ ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱ­ՆԸ՝ ա­վե­լաց­նե­լով, որ բազ­մա­թիվ քա­ղա­քա­ցի­ներ կան, որ դեմ են թե՛ նախ­կին քրեաօ­լի­գար­խիկ ռե­ժի­մին, թե՛ գոր­ծող ան­փորձ, «ման­կա­պա­տա­նե­կան» հա­մա­կար­գին։
 • «Հա­սա­րա­կու­թ­յու­նը չի սպա­սե­լու, թե իշ­խա­նու­թ­յուն­ներն ինչ­պես են ի­րենց գոր­ծած սխալ­նե­րի վրա կա­ռա­վա­րել սո­վո­րում»

  «Հա­սա­րա­կու­թ­յու­նը չի սպա­սե­լու, թե իշ­խա­նու­թ­յուն­ներն ինչ­պես են ի­րենց գոր­ծած սխալ­նե­րի վրա կա­ռա­վա­րել սո­վո­րում»

  13.09.2019| 00:49
  Քա­ղա­քա­գետ ԳԱ­ԳԻԿ ՀԱՄ­ԲԱ­ՐՅԱ­ՆԻ կար­ծի­քով՝ իշ­խող քա­ղա­քա­կան թի­մը հետ­հե­ղա­փո­խա­կան էյ­ֆո­րիա­յի տակ է մնա­ցել ու ա­նընդ­հատ նշում է, թե ժո­ղովր­դի վս­տա­հու­թյան 80 տո­կոսն է վա­յե­լում. հա­վա­նա­բար, նկա­տի ու­նեն մեկ տա­րի ա­ռաջ Երևա­նի ա­վա­գա­նու ու դեկ­տեմ­բե­րին տե­ղի ու­նե­ցած ար­տա­հերթ խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րը: «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում նա իշ­խա­նու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին խոր­հուրդ տվեց «պրի­մի­տի­վու­թյու­նը» չփա­թա­թել ժո­ղովր­դի վզին ու մա­թե­մա­տի­կա­կան պարզ հաշ­վարկ կա­տա­րել. ե­թե 2018-ի մա­յի­սից մինչև 2018-ի դեկ­տեմ­բեր իշ­խա­նու­թյան վար­կա­նի­շը ո­րո­շա­կիո­րեն ան­կում էր ապ­րել, ա­պա այդ նույն չա­փա­նի­շով՝ մինչև հի­մա որ­քա­նո՞վ նվա­զած կլի­նի:
 • «Մի Նի­կո­լով Ռու­սաս­տա­նը հա­կա­հայ­կա­կան հարց չի բարձ­րաց­նի»

  «Մի Նի­կո­լով Ռու­սաս­տա­նը հա­կա­հայ­կա­կան հարց չի բարձ­րաց­նի»

  13.09.2019| 00:32
  Դեռ ա­միս­ներ ա­ռաջ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ ԳՈՒՐ­ԳԵՆ ԵՂԻԱԶԱ­ՐՅԱ­ՆԸ մեզ հետ զրույ­ցում ա­սաց, որ չորս նպա­տա­կի հա­մար է Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը իշ­խա­նու­թյան ե­կել։ Այ­սօր նրա հետ զրույ­ցում փոր­ձե­ցինք պար­զել, թե նրա հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րից որն է ի­րա­կա­նա­ցել և ինչ­պես։
 • «Քա­ղա­քա­կան հա­մա­կար­գը կաթ­վա­ծա­հար է, գոր­ծըն­թաց­նե­րը տե­ղի են ու­նե­նում մեկ սու­բ­յեկ­տի գոր­ծու­նեու­թ­յան շուրջ»
 • «Նիկոլը պատ­մու­թ­յան մեջ մնա­լու է որ­պես պե­տա­կան հա­մա­կար­գը քան­դող մարդ»

  «Նիկոլը պատ­մու­թ­յան մեջ մնա­լու է որ­պես պե­տա­կան հա­մա­կար­գը քան­դող մարդ»

  10.09.2019| 00:51
  Ա­մուլ­սա­րը դար­ձել է այս իշ­խա­նու­թյան «ճի­տին պարտ­քը», չգի­տեն ինչ­պես վար­վել, ինչ ո­րո­շում ըն­դու­նել: Ե­րեկ Փա­շի­նյա­նը հայ­տա­րա­րեց, որ Ա­մուլ­սար տա­նող ճա­նա­պարհ­նե­րը պետք է ա­պաշր­ջա­փա­կել, իսկ մինչ այդ մեզ հետ զրույ­ցում ՀՀԿ խոս­նակ, ԱԺ նախ­կին փոխ­խոս­նակ Է­ԴՈՒԱՐԴ ՇԱՐ­ՄԱ­ԶԱ­ՆՈ­ՎԸ վս­տա­հեց­րել էր, որ վաղ, թե ուշ այս իշ­խա­նու­թյու­նը հան­քը շա­հա­գոր­ծե­լու թույ­լտ­վու­թյու­նը տա­լու է:
 • «Հե­րո­սա­կան ճա­նա­պարհ ան­ցած մարդ­կանց համ­բե­րու­թ­յան բա­ժա­կը լց­վել է»

  «Հե­րո­սա­կան ճա­նա­պարհ ան­ցած մարդ­կանց համ­բե­րու­թ­յան բա­ժա­կը լց­վել է»

  06.09.2019| 00:13
  Մեր երկ­րի ներ­քա­ղա­քա­կան վի­ճա­կը չի հան­դարտ­վում, ա­մեն օր դժ­գո­հու­թյան նոր օ­ջախ է ա­ռա­ջա­նում, հնե­րի ու նո­րե­րի կռիվն էլ շա­րու­նակ­վում է։ Այս ա­մե­նին գու­մար­վում են նոր ո­րո­շում­ներ, ո­րոնք հան­րա­յին կյանքն ա­վե­լի են ա­լե­կո­ծում։ Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի շուրջ հան­րա­յին բո­ղո­քին հա­ջոր­դեց Ա­մուլ­սա­րի խն­դի­րը, և աղ­մու­կը փոր­ձե­ցին մա­րել հեր­թա­կան քրեա­կան գոր­ծով։ Այս ա­մե­նին զու­գըն­թաց նոր թափ է ա­ռել Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վար կազ­մի ու Ար­ցա­խի գե­նե­րալ­նե­րի միջև լար­վա­ծու­թյու­նը։ Հի­շա­տակ­ված խն­դիր­նե­րի շուրջ զրու­ցում ենք ա­զա­տա­մար­տիկ ԳԵ­ՎՈՐԳ ԳԵ­ՎՈՐ­ԳՅԱ­ՆԻ հետ, ո­րը ևս ակ­տիվ մաս­նակ­ցում է Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի դեմ ստո­րագ­րա­հա­վա­քի աշ­խա­տանք­նե­րին։