«Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հուն­վա­րի 31-ին:               
 
 • Թրամփը գրառում է արել Կոբի Բրայանտի մահվան կապակցությամբ

  Թրամփը գրառում է արել Կոբի Բրայանտի մահվան կապակցությամբ

  27.01.2020| 13:11
  ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը թվիթերում անդրադարձել է «Լոս Անջելես Լեյքերս» ակումբի նախկին բասկետբոլիստ, Ազգային բասկետբոլային ասոցացիայի հինգակի չեմպիոն Կոբի Բրայանտի մահվանը:
 • «Յու­վեն» կր­կին պատ­ժեց «Ռո­մա­յին»

  «Յու­վեն» կր­կին պատ­ժեց «Ռո­մա­յին»

  24.01.2020| 05:35
  Օ­րեր ա­ռաջ էր, որ սկու­դե­տեի միանձ­նյա ա­ռա­ջա­տա­րը հա­մո­զիչ ե­ղավ «Ռո­մա­յի» հետ մր­ցակ­ցու­թյու­նում՝ 2:1, այն էլ՝ վեր­ջի­նիս հար­կի տակ: Ի­տա­լա­կան «գայ­լե­րը» ան­հա­մո­զիչ էին նաև գա­վա­թի հա­մար մր­ցակ­ցու­թյու­նում՝ այս ան­գամ պարտ­վել են 1:3 հաշ­վով:
 • Ռո­նալ­դուն հին­գե­րորդն է

  Ռո­նալ­դուն հին­գե­րորդն է

  24.01.2020| 05:34
  Տա­րես­կզ­բյան փայ­լուն մեկ­նարկ՝ «Յու­վեն­տու­սի» կազ­մում ե­րեք խա­ղում դար­պա­սի վեց գրա­վում, և Rec.Sport.Soccer Statistics Foun­da­tion (RSSSF) վար­կա­ծով Քրիշ­տիա­նու Ռո­նալ­դուն ֆուտ­բո­լի պատ­մու­թյան բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րի ռմ­բար­կու­նե­րի ցու­ցա­կում ար­դեն հին­գե­րորդն է՝ մեկ գն­դա­կով շր­ջան­ցե­լով գեր­մա­նա­ցի լե­գեն­դար ֆուտ­բո­լիստ Գերդ Մյուլ­լե­րին, ում մա­սին հաշ­ված օ­րեր ա­ռաջ մենք հրա­պա­րա­կել էինք բա­վա­կան ծա­վա­լուն նյութ:
 • Առանց փո­փո­խու­թ­յուն­նե­րի

  Առանց փո­փո­խու­թ­յուն­նե­րի

  24.01.2020| 05:33
  Մինչ այս ըն­թաց­քում եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին թոփ տե­րու­թյուն­նե­րում ժա­մա­նակ առ ժա­մա­նակ տր­վում են գա­վա­թա­յին հան­դի­պում­նե­րի «կր­քե­րին», Անգ­լիա­յում հա­մա­ռո­րեն շա­րու­նա­կում են հա­վա­տա­րիմ մնալ ներ­քին ա­ռաջ­նու­թյան օ­րա­ցու­ցա­յին պլա­նին:
 • Առանց մեզ չի լի­նում

  Առանց մեզ չի լի­նում

  24.01.2020| 05:32
  Դեկ­տեմ­բե­րի 22-ից ավ­ստ­րիա­կան Գրաց քա­ղա­քում մեկ­նար­կել է գե­ղա­սահ­քի Եվ­րո­պա­յի հեր­թա­կան ա­ռաջ­նու­թյու­նը: Քա­ղա­քը լոկ պայ­մա­նա­կա­նո­րեն կա­րե­լի է ան­վա­նել ա­ռաջ­նու­թյան անց­կաց­ման վայր, քա­նի որ սա­հա­դաշ­տը գտն­վում է նրա շր­ջագ­ծից 14 կմ հե­ռա­վո­րու­թյան վրա, ի­րե­նից ներ­կա­յաց­նում է հար­մա­րեց­ված կա­ռույց, ա­վե­լի շատ հի­շեց­նում է վրա­նա­յին շի­նու­թյուն կամ ան­գար:
 • Մրցում են շախ­մա­տիստ­նե­րը

  Մրցում են շախ­մա­տիստ­նե­րը

  21.01.2020| 01:18
  Աշ­խար­հի ին­նե­րորդ չեմ­պիոն Տիգ­րան Պետ­րո­սյա­նի ան­վան շախ­մա­տի տանն ըն­թա­նում են շախ­մա­տի Հա­յաս­տա­նի տղա­մարդ­կանց ու կա­նանց ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րը։ Խա­ղարկ­վել է յոթ տուր: Տղա­մարդ­կանց մեջ 5,5 միա­վո­րով ա­ռա­ջա­տա­րը Սամ­վել Տեր-Սա­հա­կյանն է, 4-ա­կան միա­վոր ու­նեն Ար­ման Փա­շի­կյանն ու Հայկ Մար­տի­րո­սյա­նը:
 • «Ին­տե­րի» երկ­րորդ ա­նընդ­մեջ վրի­պու­մը

  «Ին­տե­րի» երկ­րորդ ա­նընդ­մեջ վրի­պու­մը

  21.01.2020| 01:17
  Սկզ­բուն­քո­րեն ար­դեն ան­հի­շե­լի ժա­մա­նակ­նե­րից է գա­լիս անգ­լիա­կան «Լի­վեր­պու­լի» ան­պարտ հան­դի­պում­նե­րի մեկ­նար­կը, նման մի գոր­ծըն­թաց էլ սկու­դե­տեում նա­խա­ձեռ­նել է աշ­խար­հի հնա­գույն մայ­րա­քա­ղա­քը ներ­կա­յաց­նող «Լա­ցիոն», սա­կայն հի­շար­ժա­նը, բնա­կա­նա­բար, միայն այս եր­կու­սի մր­ցե­լույթ­նե­րը չեն։ Բուն­դես­լի­գա­յում բո­լո­րին հե­տաքր­քիր խն­դիր է ա­ռա­ջադ­րել «Լայպ­ցի­գը», ի դեմս «Բար­սե­լո­նի» ու «Ռեա­լի»՝ չա­փա­զանց մեծ է լար­վա­ծու­թ­յու­նը լա լի­գա­յում։ Մի խոս­քով՝ պայ­քար է ա­մե­նու­րեք, ու հիմ­նա­կան շա­հո­ղը երկր­պա­գուն է, ով ա­մեն տու­րի հետ հու­զում­նա­ռատ ապ­րում­նե­րի մեկ չա­փա­բա­ժին չէ, որ ստա­նում է։
 • Արթուր Ալեքսանյանը ՝Նիցայի մրցաշարի հաղթող

  Արթուր Ալեքսանյանը ՝Նիցայի մրցաշարի հաղթող

  20.01.2020| 14:03
  Նիցայում հունահռոմեական ոճի ըմբիշ, 97 կգ քաշային Արթուր Ալեքսանյանը ոսկե մեդալ է նվաճել` եզրափակչում 3:1 հաշվով առավելության հասնելով Ադրբեջանի ներկայացուցչի նկատմամբ:
 • «Բար­սե­լո­նը» նոր մար­զիչ ու­նի

  «Բար­սե­լո­նը» նոր մար­զիչ ու­նի

  17.01.2020| 01:26
  Էռ­նես­տո Վալ­վեր­դեի «գա­հա­կա­լու­թյան» ժա­մա­նա­կը կա­տա­լո­նյան «Բար­սե­լո­նում» ա­վարտ­ված է։ Ըն­թա­ցիկ մր­ցաշր­ջա­նում ան­վս­տահ ե­լույթ­նե­րը, որ­քան էլ լա լի­գա­յի ա­ռա­ջին հո­րի­զո­նա­կա­նում է (լրա­ցու­ցիչ գոր­ծա­կից­նե­րի հաշ­վին է 40 միա­վոր ու­նե­ցող Մադ­րի­դի «Ռեա­լից» ա­ռաջ), Սաու­դյան Ա­րա­բիա­յում անց­կաց­ված Իս­պա­նիա­յի սու­պեր­գա­վա­թի խա­ղար­կու­թյու­նում բա­ցա­հայտ ձա­խո­ղումն ա­կում­բի ղե­կա­վա­րու­թյա­նը հար­կադ­րե­ցին դի­մել վի­րա­հա­տա­կան քայ­լի՝ հրա­ժար­վել 55-ա­մյա մաս­նա­գե­տի ծա­ռա­յու­թյու­նից, ով այդ­պես էլ ար­դյուն­քի չհա­սավ եվ­րո­պա­կան ա­կում­բա­յին ֆուտ­բո­լի գլ­խա­վոր խա­ղար­կու­թյու­նում, ե­թե չա­սենք, որ եր­կու ան­գամ էլ խայ­տա­ռակ ձա­խո­ղեց։
 • «Յու­վեն» էլ է մեկ քա­ռոր­դում

  «Յու­վեն» էլ է մեկ քա­ռոր­դում

  17.01.2020| 01:23
  Ի­տա­լիա­յի գա­վա­թի մեկ ու­թե­րոր­դի շր­ջա­նա­կում «Յու­վեն­տու­սը» մր­ցել է «ՈՒ­դի­նե­զեի» հետ ու հա­մո­զիչ հաղ­թա­նակ տա­րել չորս ան­պա­տաս­խան գն­դա­կի ա­ռա­վե­լու­թյամբ՝ դուրս գա­լով քա­ռորդ եզ­րա­փա­կիչ: