Այսպես խոսեց...

Այսպես խոսեց...
17.01.2020 | 00:48
Մենք չէինք ու­նե­ցել Էլ­չի­բե­յի պես խե­լա­գար ու կոր­ծա­նա­րար ազ­գայ­նա­մոլ, Գամ­սա­խուր­դիա­յի պես պե­տա­կա­նա­քանդ, Սաա­կաշ­վի­լու պես օ­տա­րահ­պա­տակ, փող­կապ ու­տող ու հիս­տե­րիկ ղե­կա­վար։ Վատ ղե­կա­վար ու­նե­ցել ենք, բայց նրան­ցից որևէ մե­կին չի փակց­վել «գժի» պի­տակ։
Ցա­վով պետք է ար­ձա­նագ­րեմ, որ մեր այդ «մր­ցակ­ցա­յին ա­ռա­վե­լու­թյունն» այլևս չկա։ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը Հա­յաս­տա­նը մտց­րեց տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին «Գժե­րի» ա­կումբ՝ իր էքս­ցենտ­րի­կու­թյամբ, հո­գե­կան ան­հա­վա­սա­րակշ­ռու­թյամբ և բո­լո­րիս հայտ­նի մյուս հատ­կա­նիշ­նե­րով։
Անդ­րա­նիկ ԹԵ­ՎԱ­ՆՅԱՆ
«Պո­լի­տէ­կո­նո­մի­կա» հե­տա­զո­տա­կան ինս­տի­տու­տի տնօ­րեն
Դիտվել է՝ 932

Մեկնաբանություններ