Այսպես խոսեց...

Այսպես խոսեց...
31.01.2020 | 10:55
Իշ­խա­նու­թյու­նը, Մնա­ցա­կա­նյան-Մա­մե­դյա­րով հան­դիպ­ման օ­րա­կար­գի, քն­նարկ­վող հար­ցե­րի մա­սին լռե­լով, ին­ֆոր­մա­ցիոն բլո­կա­դա­յի է են­թար­կում ազ­գին: Զու­գա­հեռ՝ կիրթ Ա­լիևի եր­կր­պա­գուն ի լուր բո­լո­րի հայ­տա­րա­րում է ՍԴ հար­ցում իր նկր­տում­նե­րի մա­սին, այս­պի­սով փոր­ձե­լով քաո­սա­յին ի­րա­վի­ճակ ստեղ­ծել երկ­րի ներ­սում, շե­ղել ու­շադ­րու­թյու­նը Ար­ցա­խյան հար­ցից: Չա­փա­զանց վտան­գա­վոր պրո­ցե­սի մեջ է մեր պե­տա­կա­նու­թյու­նը, մեր հա­սա­րա­կու­թյու­նը, սա նաև մեր սահ­ման­նե­րի անվ­տան­գու­թյան տե­սան­կյու­նից է խնդ­րա­հա­րույց և ան­հան­գս­տաց­նող:
Գևորգ ԳԵ­ՎՈՐ­ԳՅԱՆ
Հայտ­նի հե­տա­խույզ, ա­զա­տա­մար­տիկ
Դիտվել է՝ 726

Մեկնաբանություններ