Այսպես խոսեց...

Այսպես խոսեց...
14.02.2020 | 01:18
Իսկ դու՛, Նի­կոլ, չսո­վո­րե­ցիր, է­լի, վիշտ հար­գել, ցա­վակ­ցել: Դու նույ­նիսկ մարդ­կա­յին ող­բեր­գու­թյունն ես սե­փա­կան շա­հիդ ծա­ռա­յեց­նում՝ դեռևս չպարզ­ված հան­գա­մանք­նե­րում տե­ղի ու­նե­ցած դեպ­քի առն­չու­թյամբ, ա­ռանց ի­րա­վա­կան քն­նու­թյան, ըն­դա­մե­նը մա­մու­լում շր­ջա­նառ­վող խո­սակ­ցու­թյուն­նե­րի հիմ­քով հայ­տա­րա­րում ես, որ պատ­ճա­ռը քրեա­կան են­թամ­շա­կույ­թի մեջ է:
Դու հաս­կա­նու՞մ ես ինչ ես խո­սում, դու ի՞նչ գի­տես ինչ է ե­ղել, դու հաս­կա­նու՞մ ես, որ էդ տղեր­քը ըն­տա­նիք­ներ ու­նեն, դու հաս­կա­նու՞մ ես, որ բա­նա­կը «Հայ­կա­կան ժա­մա­նակդ» չի, դու հաս­կա­նու՞մ ես, որ զին­վո­րի կո­րուս­տը կրկ­նա­կի վիշտ է:
Պոետ, ԲԱ­ՆԱ­ԿԻ հար­ցե­րով քեզ մի քիչ լուրջ պա­հի:
Գևորգ ԳԵ­ՎՈՐ­ԳՅԱՆ
Հայտ­նի հե­տա­խույզ, Ար­ցա­խյան պա­տե­րազ­մի ազա­տա­մար­տիկ, ռազ­մա­կան-քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ
Դիտվել է՝ 1070

Մեկնաբանություններ