Այսպես խոսեց...

Այսպես խոսեց...
28.02.2020 | 11:13
…ժո­ղո­վուրդ ան­վան տակ քո­ղարկ­վող «սպի­տակ­նե­րի» քա­նակն այս պա­հին շատ չէ, ա­վե­լին` նրանք փոք­րա­մաս­նու­թյուն են, բայց խիստ ագ­րե­սիվ ու կեղ­ծա­րար, նրանք ի­րենք ի­րենց մե­ծա­մաս­նու­թյուն հռ­չա­կած փոք­րա­մաս­նու­թյուն են: Նաև ան­շուշտ, այս պա­հին էլ պո­ղոս­նե­րի վար­չա­պետն ու­նի ա­ջա­կից­նե­րի մի ստ­վար զանգ­ված: Մի կող­մից դա դա­վա­ճան ամ­բոխն է` հիմ­նա­կա­նում բաղ­կա­ցած ոհ­մա­կա­յին հո­գե­բա­նու­թյուն կրող, երբևէ գիրք չկար­դա­ցած, երբևէ փող չաշ­խա­տած, իր դժ­բախ­տու­թյու­նը այ­լոց մեջ ո­րո­նող, հան­րա­յին ու անձ­նա­կան կյան­քում երբևէ ոչ մի հա­ջո­ղու­թյուն չար­ձա­նագ­րած ա­նաստ­ված­նե­րի զանգ­վա­ծից, մյուս կող­մից` հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան օ­պոր­տու­նիստ­ներն են, ո­րոնք սո­ցիա­լա­կան վե­րե­լա­կով դե­պի վե­րին հար­կեր կա­րող են բարձ­րա­նալ միայն այ­լան­դակ ժա­մա­նակ­նե­րում:
Միհ­րան ՀԱ­ԿՈ­ԲՅԱՆ
ԱԺ նախ­կին պատ­գա­մա­վոր
Դիտվել է՝ 723

Մեկնաբանություններ