Այսպես խոսեց...

Այսպես խոսեց...
13.03.2020 | 01:43
ՀՀ-ում՝ հա­վա­նա­բար իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի թողտ­վու­թյամբ, ստեղծ­վել է ինչ-որ առևան­գիչ-մար­դաս­պան ծռա­շեղ­ված­ներ, ա­ռևան­գիչ ռես­տարտ­ներ հի­շեց­նող հա­մազ­գես­տա­վոր ջա­հել­նե­րի «Հե­ղա­փո­խու­թյան պա­հա­պան­ներ» ան­վամբ պատ­ժիչ, «գո­ղա­կան ռազ­բոր­կա­ներ», «հե­տաքն­նու­թյուն», պար­զա­բա­նում­ներ ի­րա­կա­նաց­նող կազ­մա­կեր­պու­թյուն, որն իք­նի­րավ­չու­թյամբ ի­րա­կա­նաց­նում է ի­րա­վա­պահ մար­մին­նե­րի գոր­ծա­ռույթ­ներ, խախ­տե­լով օ­րենքն ու օ­րի­նա­կա­նու­թյու­նը: Իմ կար­ծի­քով, սա ա­վե­լի քան մտա­հո­գիչ է, դուրս օ­րի­նա­կա­նու­թյան շր­ջա­նակ­նե­րից և հղի վտան­գա­վոր մի­ջա­դե­պե­րով ու հետևանք­նե­րով: Եվ զար­մա­նա­լի է, որ այս կա­ռույ­ցի գոր­ծու­նեու­թյու­նը դուրս է մնա­ցել ՀՀ ոս­տի­կա­նու­թյան և ԱԱԾ-ի տե­սա­դաշ­տից...
Ով­քե՞ր են սրանք...Հիտ­լե­րյու­գենդ­նե՞ր, խուն­վեյ­բին­նե՞ր, կո­մե­րի­տա­կան ե­րիտգ­վար­դիա­կան­նե՞ր...
Ով­քե՞ր են.. Ին­չու՞ են ստեղծ­վել, ի՞նչ նպա­տա­կով, ու՞մ թողտ­վու­թյամբ, ու՞մ գի­տու­թյամբ...
Մեր երկ­րում կան կա­յա­ցած անվ­տան­գու­թյան և ոս­տի­կա­նա­կան կա­ռույց­ներ, ի­րա­վա­պահ հա­մա­կարգ, և նրանք ի զո­րու են Հա­յաս­տա­նում պահ­պա­նե­լու օ­րի­նա­կա­նու­թյու­նը, անվ­տան­գու­թյունն ու հա­սա­րա­կա­կան կար­գը՝ պրո­ֆե­սիո­նալ ու անհ­րա­ժեշտ մա­կար­դա­կով և գոր­ծող օ­րենք­նե­րի շր­ջա­նակ­նե­րում...
Ռո­բերտ ՄԵԼ­ՔՈ­ՆՅԱՆ
Երևանի նախկին փոխոստիկանապետ
Դիտվել է՝ 993

Մեկնաբանություններ