Այսպես խոսեց...

Այսպես խոսեց...
20.03.2020 | 02:01
Ե­թե պե­տու­թյան ղե­կա­վա­րը վա­րա­կի դեմ պայ­քարն ի­րա­կա­նաց­նում էր «Կո­րո­նա­վի­րուսն ում շունն է, որ...» բա­նաձևի շր­ջա­նակ­նե­րում, ա­պա պետք չէ զար­մա­նալ, որ ՀՀ բո­լոր տի­պի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ա­ռող­ջու­թյան թիվ մեկ պա­տաս­խա­նա­տուն դա­տա­րա­նի ո­րոշ­մա­նը վե­րա­բեր­վում է «դա­տա­րանն ում շունն է, որ...» փի­լի­սո­փա­յու­թյամբ։
Ե­թե պե­տու­թյու­նը ղե­կա­վա­րում է պո­պու­լիս­տը, ա­պա «պո­պու­լու­սը» պետք է վճա­րի դրա հա­մար։ Վճա­րի թանկ ու դա­ժան գնով։ Կո­րո­նա­վի­րուսն այդ գնի մի չն­չին մասն է։
Անդ­րա­նիկ ԹԵ­ՎԱ­ՆՅԱՆ
Դիտվել է՝ 955

Մեկնաբանություններ