Նյար­դայ­նաց­նում է

Նյար­դայ­նաց­նում է
17.01.2020 | 00:46
Սե­փա­կան թի­մա­կից­նե­րի հան­դեպ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ան­վս­տա­հու­թյու­նը գնա­լով խո­րա­նում է։ Ա­մենևին պա­տա­հա­կան չէ, որ նա «պա­տաս­խա­նա­տու» գոր­ծե­րը վս­տա­հում է միայն սե­փա­կան ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րին։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, Փա­շի­նյա­նին ա­մե­նից շատ մտա­հո­գում է այն, որ իր թի­մի ո­րոշ ան­դամ­ներ սկ­սել են այլ քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի, ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հետ «խա­ղեր» տալ և հար­մար պա­հի կա­րող են դաշ­տը փո­խել ու մե­նակ կթող­նել ի­րեն։
Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նին ուղղ­ված սաստ­կա­ցող քն­նա­դա­տու­թյան ա­լիքն էլ խոր­քում ու­ներ մեկ այլ նպա­տակ։ Փա­շի­նյա­նի թի­մի ներ­սում ո­րոշ մար­դիկ կա­րող են Վա­նե­ցյա­նից ա­վե­լի ըմ­բոստ լի­նել ու հայ­տա­րա­րել այն­պի­սի բա­ներ, ո­րոնք ԱԱԾ նախ­կին պե­տը չի կա­րող դեռևս ա­սել։ Դրան զու­գա­հեռ, «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյու­նում կան պատ­գա­մա­վոր­ներ, ո­րոնք վա­նե­ցյա­նա­կան թևին են հա­րում, այլ խոս­քով, ներ­սից օգ­նում են նրան։ ՈՒ այս ա­մե­նը, բնա­կա­նա­բար, Փա­շի­նյա­նի աչ­քից չի կա­րող վրի­պել, ին­չը ստի­պում է «թա­թիկ­ներ կտ­րող» վար­չա­պե­տին ա­վե­լի նյար­դա­յին ար­ձա­գան­քել ու ա­ռա­վել անխ­նա լի­նել սե­փա­կան թի­մից պոկ­ված բե­կոր­նե­րի նկատ­մամբ։
Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1581

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ