• 2-ամյա փոքրիկը հազվագյուտ հիվանդության պատճառով տատիկի տեսք ունի

  2-ամյա փոքրիկը հազվագյուտ հիվանդության պատճառով տատիկի տեսք ունի

  21.12.2019| 12:52
  Բրիտանական Լեսթեր քաղաքի երկամյա փոքրիկը, ըստ երևույթին, աշխարհի միակ բնակչուհին է, որ տառապում է դիսպլազիայի հազվագյուտ տեսակով, կամ, այսպես ասած, «Բենջամին Բաթոնի» հիվանդությամբ:
 • ԵԱՏՄ անդամ երկրներում աշխատանքի դիմաց ՀՀ քաղաքացիները կարող են կենսաթոշակ ստանալ

  ԵԱՏՄ անդամ երկրներում աշխատանքի դիմաց ՀՀ քաղաքացիները կարող են կենսաթոշակ ստանալ

  21.12.2019| 12:52
  Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ղեկավարները Սանկտ Պետերբուրգում կայացած Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում ստորագրել են կենսաթոշակային ապահովման մասին համաձայնագիրը։
 • Մրցանակակիրների շարքում բժշկագիտության ոլորտի առաջատարներն էին

  Մրցանակակիրների շարքում բժշկագիտության ոլորտի առաջատարներն էին

  21.12.2019| 12:44
  Հարցումների և անկախ փորձագիտական հետազոտությունների արդյունքում ընտրված տասնյակ բժիշկներ արժանացան «Որակի նշան» մրցանակի: Մրցանակաբաշխությունը կայացավ դեկտեմբերի 20-ին՝ «Արամ Խաչատրյան» համերգասրահում:
 • Ռոբերտ Քոչարյանը կմնա կալանքի տակ

  Ռոբերտ Քոչարյանը կմնա կալանքի տակ

  21.12.2019| 00:07
  Վերաքննիչ քրեական դատարանը՝ նախագահությամբ դատավոր Լուսինե Աբգարյանի, մերժեց Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանի վերաքննիչ բողոքը՝ խափանման միջոցի փոփոխության հարցով:
 • Կի­սա­քանդ, հո­ղե շի­նու­թ­յու­նից՝ նոր կա­ռուց­ված տուն

  Կի­սա­քանդ, հո­ղե շի­նու­թ­յու­նից՝ նոր կա­ռուց­ված տուն

  20.12.2019| 01:39
  Վի­վա­Սել-ՄՏՍ-ը և «Ֆու­լեր տնա­շի­նա­կան կենտ­րո­նը» շա­րու­նա­կում են ի­րենց ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում պա­հել սահ­մա­նա­պահ գյու­ղե­րը։ Ար­դյու­նա­վետ գոր­ծըն­կե­րու­թյան շնոր­հիվ այս ան­գամ բնա­կա­րա­նա­մուտ են նշել Տա­վու­շի մար­զի Դո­վեղ գյու­ղում բնակ­վող Կի­րա­կո­սյան­նե­րը: Այս ըն­տա­նիքն ստիպ­ված է ե­ղել հաղ­թա­հա­րե­լու բազ­մա­թիվ դժ­վա­րու­թյուն­ներ։
 • «Արհ­միու­թ­յուն­նե­րի հան­դեպ վս­տա­հու­թ­յան վե­րա­կանգ­նու­մը պետք է սկ­սել զրո­յից»

  «Արհ­միու­թ­յուն­նե­րի հան­դեպ վս­տա­հու­թ­յան վե­րա­կանգ­նու­մը պետք է սկ­սել զրո­յից»

  20.12.2019| 00:28
  Նո­յեմ­բե­րի 28-29-ին Չե­խիա­յի մայ­րա­քա­ղաք Պրա­հա­յում տե­ղի ու­նե­ցավ Հա­մաեվ­րո­պա­կան տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին խոր­հր­դի ե­րի­տա­սար­դա­կան կո­մի­տեի 6-րդ հա­մա­ժո­ղո­վը, ո­րի աշ­խա­տանք­նե­րին մաս­նակ­ցում էին տար­բեր եր­կր­նե­րի ե­րի­տա­սար­դա­կան կո­մի­տե­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ: Հա­յաս­տա­նից հա­մա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցում էր Հա­յաս­տա­նի արհ­միու­թյուն­նե­րի կոն­ֆե­դե­րա­ցիա­յի խոր­հր­դի մշ­տա­կան գոր­ծող ե­րի­տա­սար­դա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ ԷԴ­ԳԱՐ ՉԱ­ԽՈ­ՅԱ­ՆԸ:
 • Մեր դեմ տրանս­գեն­դե­րի հայ­ցով դա­տա­րա­նի վճ­ռի փո­խա­րեն վա­րույ­թը վերսկ­սե­լու ո­րո­շում

  Մեր դեմ տրանս­գեն­դե­րի հայ­ցով դա­տա­րա­նի վճ­ռի փո­խա­րեն վա­րույ­թը վերսկ­սե­լու ո­րո­շում

  20.12.2019| 00:19
  Երևան քա­ղա­քի ա­ռա­ջին ա­տյա­նի ընդ­հա­նուր ի­րա­վա­սու­թյան դա­տա­րա­նը (նա­խա­գա­հու­թյամբ` դա­տա­վոր Զա­րու­հի Նախշ­քա­րյա­նի) ե­րեկ, ինչ­պես նա­խա­պես հայ­տա­րա­րել էր, Դա­տա­կան տե­ղե­կատ­վա­կան հա­մա­կար­գում (DataLex.am) պետք է հրա­պա­րա­կեր թիվ ԵԴ/14742/02/19 քա­ղա­քա­ցիա­կան գոր­ծով (ըստ տրանս­գեն­դեր Լի­լիթ Մար­տի­րո­սյա­նի հայ­ցի` ընդ­դեմ «Ի­րա­տես» թեր­թը հրա­տա­րա­կող «Տե­սա­կետ» ՍՊԸ-ի) վճի­ռը:
 • ...Այ­լա­սեր­ված­նե­րին մեր գլ­խին նս­տեց­նե­լու հա­մար

  ...Այ­լա­սեր­ված­նե­րին մեր գլ­խին նս­տեց­նե­լու հա­մար

  20.12.2019| 00:04
  Դեկ­տեմ­բե­րի 18-ին, Հա­յաս­տա­նում գոր­ծող, այս­պես կոչ­ված, քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյան մի շարք կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ Սո­րո­սի հիմ­նադ­րա­մի հա­յաս­տա­նյան կա­ռույ­ցի («Բաց հա­սա­րա­կու­թյան հիմ­նադ­րամ­ներ-Հա­յաս­տան») նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ ու կազ­մա­կերպ­մամբ, «Դաբ­լԹ­րի բայ Հիլ­թոն Երևան» հյու­րա­նո­ցի «Մի­լա­նո» սրա­հում հա­վաք­վել են ի­րար գլ­խի ու քն­նար­կել Հա­յաս­տա­նի կոր­ծան­ման Սո­րո­սի դա­վա­դիր ծրա­գի­րը` ամ­փոփ­ված Հա­յաս­տա­նում մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի ի­րա­վի­ճա­կի վե­րա­բե­րյալ քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյան մշ­տա­դի­տարկ­ման ամ­փոփ ար­դյունք­նե­րը ներ­կա­յաց­նող եր­կու թե­մա­տիկ զե­կույց­նե­րում:
 • Ապահովագրվեն, բայց ինչով

  Ապահովագրվեն, բայց ինչով

  17.12.2019| 13:01
  Առողջապահական ապահովագրությունը, որը բավական բուռն հանրային քննարկման արժանացավ, պատճառն իրականում ոչ այնքան դրա կարևորությունը չհասկանալն էր, այլ որ այսօր առանց այն էլ ցածր աշխատավարձ ստացող քաղաքացիների վզին նոր հարկատեսակ է փաթաթվելու։
 • Ձեռք ես տվել, խա­ղա

  Ձեռք ես տվել, խա­ղա

  17.12.2019| 01:17
  ԱԱԾ նախ­կին պետ Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նը պաշ­տո­նան­կու­թյու­նից հե­տո պար­բե­րա­բար խո­սում է Հա­յաս­տա­նում դր­սից ֆի­նան­սա­վոր­վող քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի, թե­լադր­ված օ­րա­կար­գե­րի մա­սին, ո­րոնք մեր երկ­րի հա­մար վտանգ են ներ­կա­յաց­նում։