• Վահագն Թևոսյան. Անհրաժեշտություն կլինի ծանր/ռազմական արդյունաբերությունը զարգացնելը

  Վահագն Թևոսյան. Անհրաժեշտություն կլինի ծանր/ռազմական արդյունաբերությունը զարգացնելը

  02.11.2020| 14:22
  Եթե տեսականորեն ենթադրում ենք, որ պատերազմը երկարատև է լինելու, տնտեսական գերակայությունների վերանայում պետք է արվի:
 • Ռազ­մար­դ­յու­նա­բե­րութ­յուն զար­գաց­նե­լը հրա­մա­յա­կան է

  Ռազ­մար­դ­յու­նա­բե­րութ­յուն զար­գաց­նե­լը հրա­մա­յա­կան է

  27.10.2020| 00:11
  Այս օ­րե­րին, երբ մաս­նա­գետ­նե­րը, սո­վո­րա­կան մար­դիկ հա­զար ու մի հնարք­ներ են մտա­ծում, թե ինչ­պես դի­մա­կա­յել 5-րդ սերն­դի պա­տե­րազմ վա­րող թուրք-ադր­բե­ջա­նա­կան գեր­ժա­մա­նա­կա­կից զեն­քե­րի հար­ձակ­մա­նը, երբ ան­գամ գոր­ծի են դր­վում «տնայ­նա­գոր­ծա­կան» մե­թոդ­նե­րը՝ ցան­ցեր հյու­սե­լուց ու սկա­վա­ռակ­ներ հա­վա­քե­լուց սկ­սած, հաս­կա­նում ես, թե ինչ­քան ի­րա­րից ան­կախ են գոր­ծել Հա­յաս­տա­նի տն­տե­սու­թյունն ու ռազ­մար­դյու­նա­բե­րու­թյու­նը։
 • «Լրտեսական սկանդալը» կարող է հարվածել ռուս-թուրքական գազային հարաբերություններին

  «Լրտեսական սկանդալը» կարող է հարվածել ռուս-թուրքական գազային հարաբերություններին

  23.10.2020| 22:24
  Անկարան և Մոսկվան ցանկանում են ընդլայնել «Թուրքական հոսք» գազատարի շուրջ իրենց համագործակցությունը, սակայն վերջերս տեղի ունեցած «լրտեսական սկանդալի» հետևանքով նրանց հարաբերությունները կարող են վատանալ, գրում է լեհական Biznes Alert -ը։
 • Ռազմարդյունաբերական ընկերություններն աշխատում են ուժերի գերլարումով

  Ռազմարդյունաբերական ընկերություններն աշխատում են ուժերի գերլարումով

  13.10.2020| 21:37
  Բարձր տեխնոլոգիաների և արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը ֆեյսբուքում հայտնել է, որ ադրբեջանաթուրքական ագրեսիայի և պաշտպանության բանակի հերոսական հակազդեցության այս օրերին ռազմարդյունաբերական ընկերություններն աշխատում են ուժերի գերլարումով։
 • Chevron-ը հեռանում Է Ադրբեջանից

  Chevron-ը հեռանում Է Ադրբեջանից

  12.10.2020| 23:02
  Ադրբեջանի Պետական հարկային ծառայությունը հաղորդել է ԱՄՆ-ի խոշոր էներգետիկական ընկերության՝ Chevron-ի ներկայացուցչությունը լուծարելու մասին:
 • Ի՞նչ ենք թող­նե­լու հե­տա­գա սե­րունդ­նե­րին բա­ցի պո­չամ­բար­նե­րից, աղ­տոտ­ված գե­տե­րից և ա­մա­յաց­ված տա­րածք­նե­րի

  Ի՞նչ ենք թող­նե­լու հե­տա­գա սե­րունդ­նե­րին բա­ցի պո­չամ­բար­նե­րից, աղ­տոտ­ված գե­տե­րից և ա­մա­յաց­ված տա­րածք­նե­րի

  09.10.2020| 01:06
  Նոր կա­ռա­վա­րու­թյան ա­ճող հե­տաք­րք­րու­թյու­նը երկ­րի հան­քա­հում­քա­յին հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րի և դրանց ար­դյու­նա­վետ շա­հա­գործ­ման նկատ­մամբ ստի­պեց ինձ անդ­րա­դառ­նալ հո­ղում թա­ղած հին ծրագ­րե­րին: Հնա­րա­վո­րինս հա­մա­ռոտ կփոր­ձեմ ներ­կա­յաց­նել ՀՀ ոչ մե­տա­ղա­կան օգ­տա­կար հա­նա­ծո­նե­րի շա­հա­գործ­ման բա­ցար­ձակ ա­ռա­վե­լու­թյու­նը մե­տա­ղա­կան հա­նա­ծո­նե­րի նկատ­մամբ:
 • «Ա­մեն ինչ մեր հայ­րե­նի­քի հա­մար»

  «Ա­մեն ինչ մեր հայ­րե­նի­քի հա­մար»

  09.10.2020| 00:42
  Օ­րեր ա­ռաջ Ար­ցա­խի նա­խա­գահ Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյանն իր ֆեյս­բու­քյան է­ջով տե­ղե­կաց­րել է, որ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան և մշա­կույ­թի նա­խա­րար Լու­սի­նե Ղա­րա­խա­նյանն այս օ­րե­րին աշ­խա­տան­քա­յին պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րից դուրս նոր՝ ոչ պա­կաս կարևոր գոր­ծով է զբաղ­ված: Տի­կին Ղա­րա­խա­նյանն այս օ­րե­րին էլ իր ան­չա­փե­լի բա­րու­թյունն ու մար­դա­սի­րա­կան ո­րակ­ներն ա­ռաջ քա­շե­լով՝ կար ու ձև է ա­նում:
 • «Թող խրա­խու­սեն, որ տե­ղի ժո­ղո­վուր­դը ար­տադ­րի այն ա­մե­նը, ինչ Թուր­քիա­յից էր գա­լիս»

  «Թող խրա­խու­սեն, որ տե­ղի ժո­ղո­վուր­դը ար­տադ­րի այն ա­մե­նը, ինչ Թուր­քիա­յից էր գա­լիս»

  06.10.2020| 00:47
  Թե՛ գնոր­դը, թե՛ տն­տե­սա­վա­րո­ղը վե­րա­նա­յե­լու են առք ու վա­ճառ­քի նախ­կի­նում ըն­դուն­ված ան­հաս­կա­նա­լի ձևա­չա­փը։ Ըստ ա­մե­նայ­նի, կվե­րա­նայ­վի նաև պե­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը։ Թե­մա­յի շուրջ իր պար­զա­բա­նում­ներն է ներ­կա­յաց­նում բիզ­նես կա­ռա­վար­ման փոր­ձա­գետ ԱՐ­ՄԵՆ Ա­ՎԵ­ՏԻ­ՍՅԱ­ՆԸ։
 • «Պրո­ֆե­սիո­նալ» «իմ­քայ­լա­կան­նե­րը» կե­րան իմ 800 հակ յոն­ջան և …

  «Պրո­ֆե­սիո­նալ» «իմ­քայ­լա­կան­նե­րը» կե­րան իմ 800 հակ յոն­ջան և …

  29.09.2020| 00:28
  Մոտ ե­րեք տա­րի ա­ռաջ նախ­կին­նե­րի նկատ­մամբ ա­տե­լու­թյամբ լց­ված «իմ­քայ­լա­կան­նե­րը» ե­կան իշ­խա­նու­թյան: Հարկ է մտա­բե­րել. ժո­ղովր­դա­կան այդ ա­տե­լու­թյու­նը երկ­րում սկս­վել էր ԼՏՊ-ի կա­ռա­վար­ման երկ­րորդ տա­րում:
 • Եթե «դուխդ» չի հե­րի­քում, թող գնա

  Եթե «դուխդ» չի հե­րի­քում, թող գնա

  09.09.2020| 10:38
  Որ­քան ա­նող­նա­շար պի­տի լի­նի կա­ռա­վա­րու­թյու­նը, որ 2 տա­րուց ա­վե­լի չկա­րո­ղա­նա մի հար­ցի շուրջ հս­տակ դիր­քո­րո­շում որ­դեգ­րել ու ներ­կա­յաց­նել հան­րու­թյա­նը։